Javni poziv za vršioce dužnosti sekretara Ministarstva i generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Objavljeno: 05.04.2021. 07:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 29 Zakona o državnoj upravi (“ Službeni list Crne Gore” br. 78/18) a u vezi sa Zaključkom Vlade broj: 07-217 od 21. januara 2021.godine i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, dana 05.04.2021.          godine, objavljuje

Javni poziv za vršioce dužnosti sekretara Ministarstva i generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Predmet javnog poziva je dostavljanje prijava za određivanje vršioca dužnosti u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u skladu sa Zaključkom Vlade broj: 07-217 od 21. januara 2021.godine, Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore” br.02/18, 034/19 i 08/21) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br.01-320/14 od 23.03.2021.godine.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, utvrđeno je da se u slučaju prestanka mandata, licu koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra, pored ostalih, može odrediti vršilac dužnosti do imenovanja, odnosno postavljenja, u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Imajući u vidu da navedenim Zakonom, nije propisan postupak i način selekcije kandidata, koji se određuju za vršioce dužnosti, Zaključkom Vlade broj 07-217 od 21. januara 2021.godine, utvrđena su zaduženja ministara, u pogledu sprovođenja postupka i odabira najkompetentnijih kandidata za vršenje navedenih poslova. Ministri su obavezni, shodno pomenutom Zaključku da, prije predlaganja Vladi kandidata za pozicije vršilaca dužnosti obave razgovor/intervju sa potencijalnim kandidatima i da o tome izvijeste Vladu, na propisani način.

Prijave na javni poziv mogu da podnesu svi zainteresovani građani/ke koji ispunjavaju uslove propisane za radno mjesto visoko rukovodnog kadra za koje se određuje.

Kandidati zainteresovani za prijavu za obavljanje poslova iz kategorije visoko rukovodni kadar, moraju imati VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, u skladu sa čl.24 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom poželjne su i druge organizacijske menadžerske vještine i sposobnosti, a koje su od značaja za orjentir u selekciji potencijalnih kandidata.

Članom 23 istog Zakona propisano je da se poslovi visokog rukovodnog kadra odnose na: rukovođenje, koordiniranje i organizovanje rada u jednoj ili više organizacionih jedinica, odnosno oblasti rada, obezbjeđivanje ostvarivanja odnosa i saradnje sa drugim državnim organima, /organima lokalne uprave, privrede, nevladinim organizacijama i građanima i odlučivanje o najsloženijim pitanjima.

Zainteresovana lica će se kandidovati za pozicije vršioca dužnosti u sljedećim organizacionim jedinicama:

  •  Sekretara Ministarstva- izvan organizacione jedinice

Uslovi: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka – ekonomija ili pravo, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u  državnim organima, poznavanje rada na računaru (Word, Internet).

Opis poslova: Koordinira radom unutrašnjih organizacionih jedinica koje vrše finansijske, kadrovske, tehničke i kancelarijske poslove i obezbjeđuje odnose saradnje unutar ministarstva, kao i sa drugim državnim organima, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, privrede, nevladinim organizacijama i građanima, kao i druge poslove po nalogu ministra.

  • Generalnog direktora Direktorata za prirodu

Uslovi: VII1 nivo kvalifikacije  obrazovanja, fakultet iz oblasti prirodnih nauka – biologija, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u  državnim organima, B1 nivo znanja engleskog jezika, poznavanje rada na računaru (Word, Internet).

Opis poslova Direktorata za prirodu -vrši poslove koji se odnose na: predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite prirode; izradu strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata iz oblasti zaštite prirode; izradu nacrta i predloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz djelokruga rada Direktorata; učešće u pregovaračkom procesu i aktivnostima vezanim za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene; usklađivanje zakonodavstva s propisima Evropske unije u oblasti zaštite prirode, uključujući habitate, ptice i rijetke biljne i životinjske vrste, invazivne vrste, promet ugroženih vrsta i druge propise Evropske unije u oblasti zaštite prirode; izradu programa i planova za zaštitu prirode i biodiverziteta, upravljanje zaštićenim područjima prirode i uspostavljanje mreža zaštićenih područja, naročito NATURA mreže; utvrđivanje i sprovođenje zaštite prirodnih cjelina od značaja za državu; utvrđivanje i očuvanje područja pod međunarodnom zaštitom i prekograničnih zaštićenih područja; predlaganje sistemskih mjera za sprovođenje strateških dokumenata, planova i programa u oblasti zaštite prirode; pripremu, organizovanje i sprovođenje praćenja stanja očuvanosti prirode kroz učešće u razvoju indikatora koji ilustruju stanje očuvanosti; osiguravanje praćenja stanja ekosistema, kao i osiguravanje sprovođenja mjera u cilju zaštite i unaprjeđenja njihovih vrijednost, naročito kroz integrisanje zaštite prirode u sektorske politike i prakse; analiziranje, sagledavanje i davanje ocjene stanja zaštite prirode; davanje mišljenja na prijedloge relevantnih propisa koje pripremaju drugi organi; kao i nadležnih inspekcijskih službi; nadzor nad zakonitošću i efikasnošću rada Agencije za zaštitu životne sredine institucije nad kojom upravni nadzor vrši Ministarstvo, praćenje i predlaganje mjera za unaprjeđenje njihovog rada; pripremu i nadzor sprovođenja nacionalne metodologije za ispravno vrednovanje prirodnih resursa i biodiverzitetskih (ekoloških) usluga kao i integrisanje ove metodologije u procesu donošenja odluka; učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU i druge fondove; učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz djelokruga rada Direktorata; ispunjenje obaveza preuzetih ratifikacijom multilateralnih ugovora u oblasti zaštite prirode, uključujući ugovore koji su dio pravne tekovine EU; učestvovanje u osiguravanju održivog korišćenja prirodnih dobara i očuvanje ravnoteže komponenti prirode; praćenje i unaprjeđenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti; praćenje najbolje međunarodne prakse u oblasti zaštite prirode i u skladu sa tim predlaganje mjera;  saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unaprjeđenja rada u ovoj djelatnosti, te predlaganje i sprovođenje edukativnih i promotivnih aktivnosti u oblasti zaštite prirode; ostvarivanje saradnje sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; učešće u izradi stručnih publikacija iz oblasti zaštite prirode; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; promovisanje djelatnosti Direktorata u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva; pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta;  izrada informacija, izvještaja, obavljanje analiza i istraživanja, davanje stručnih uputstava, objašnjenja, mišljenja, instrukcija za rad i pružanje stručne pomoći u vezi sa pitanjima od strateške važnosti za poslove iz nadležnosti Direktorata i druge poslove u skladu sa propisima.

  • Generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte

Uslovi: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblast tehničko-tehnoloških nauka – arhitektura, najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma i arhitektonske prakse,  položen stručni ispit za rad u  državnim organima, B2 nivo znanja engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (AutoCad, Word i Internet).

Opis poslova Direktorata glavnog državnog arhitekte- vrši poslove koji se odnose na: izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unaprjeđenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora; izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture u saradnji sa strukovnim udruženjima, akademskim institucijama, nevladinim organizacijama i organom uprave nadležnim za zaštitu kulturnih dobara; sprovođenje Državnih smjernica razvoja arhitekture sa ciljem očuvanja i ostvarivanja autentičnosti prostora i prepoznatljivog identiteta naselja; obezbjeđenje kvaliteta arhitektonskih rješenja; izradu projektnog zadatka za urbanistički projekat; davanje saglasnosti na urbanistički projekat; davanje mišljenja na projektni zadatak za izradu urbanističkog projekta koji izrađuje glavni gradski arhitekta; davanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga, skvera, šetališta ili gradskog parka; davanje saglasnosti na idejno rješenje privremenog objekta za koji se izrađuje glavni projekat u odnosu na Program privremenih objekata; davanje saglasnosti na Program privremenih objekata u dijelu oblikovanja i materijalizacije; utvrđivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnog objekta; unaprjeđenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja; promociju najboljih praksi u oblasti urbanizma i arhitekture; kontrolu rada glavnih gradskih arhitekata; obavljanje svih prenesenih poslova iz nadležnosti glavnog gradskog arhitekte u slučaju neimenovanja ili neizvršavanja poslova glavnog gradskog arhitekte; raspisivanje i sprovođenje javnih konkursa za objekte za potrebe državnih organa i organa lokalne samouprave, kao i za zdravstvene, prosvjetne, naučne, kulturne, sportske i objekte socijalne zaštite koji su u državnoj svojini; organizaciju izložbi konkursnih radova, javnih diskusija o rezultatima konkursa, arhiviranje konkursnih radova, uređivanje kataloga i publikacija o sprovedenim konkursima; predlaganje i podnošenje inicijativa za zaštitu vrijednog arhitektonskog nasljeđa (pojedinačnih arhitektonskih djela i arhitektonskih cjelina) u koordinaciji sa organom uprave nadležnim za zaštitu kulturnih dobara; promociju i afirmaciju mladih arhitekata; komunikaciju sa ostalim direktoratima u okviru Ministarstva, državnim i međunarodnim institucijama i kancelarijama i ostalim subjektima zajedno sa kojima realizuje projekte; organizaciju učešća Crne Gore na međunarodnim arhitektonskim izložbama; pripremu tenderske dokumentacije iz djelokruga Direktorata; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi organi; vođenje prvostepenog upravnog postupka; vođenje drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima i poslovima upravnog nadzora iz nadležnosti Direktorata; postupanje u poslovima upravnog nadzora; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; učestvovanje u raspravama pred Ustavnim i Upravnim sudom Crne Gore u predmetima iz ovih oblasti;  pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta i druge poslove u skladu sa propisima.

  •  Generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje

Uslovi: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti tehničko -tehnoloških nauka- arhitektura ili građevina ili fakultet iz oblasti društvenih nauka, najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili pet godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u državnim organima i poznavanje rada na računaru (Word i Internet).

Opis poslova Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje- vrši poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; preduzimanje i izvršenje upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i poslovanje uskladi sa propisima; izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava (iniciranje postupaka pred nadležnim organima); izdavanje i mirovanje licenci za obavljanje poslova izrade tehničke dokumentacije odnosno građenja objekata; izdavanje i mirovanje licenci za obavljanje poslova revizije tehničke dokumentacije odnosno stučnog nadzora nad građenjem; vođenje registra licenci; zastupanje Direktorata pred pravosudnim organima u postupcima koji se vode pred sudovima za prekršaje i drugim nadležnim sudovima; sačinjavanje stručnih osnova i podnošenje inicijativa za izmjene i dopune zakona i drugih propisa u oblasti inspekcijskog nadzora; pružanje stručne i druge pomoći u vezi sa vršenjem nadzora; vođenje drugostepenog upravnog postupka; pripremu odgovora za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata; pripremu tužbi i odgovora na tužbe; obavještenje i informisanost nadležnih organa u vezi ostvarenog nadzora, davanje instrukcija stručnih mišljena i objašnjenja u vezi primjene propisa na osnovu kojih se vrši nadzor; ostvarivanje procesa harmonizacije zakonodavstva u oblasti inspekcijskog nadzora sa međunarodnim standardima i pravnim sistemom EU; učestvuje u pripremi plana integriteta, saradnja u projektima i programima evropskih i strukturnih fondova (IPA, ostali fondovi i instrumenti);  učestvovanje u izradi nacrta i predloga zakona i drugih propisa iz oblasti planiranja i izgradnje objekata i kojima se uređuje vršenje inspekcijskog nadzora; praćenje zakonske regulative u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata; izvršavanje zakona i drugih propisa; davanje podataka za vođenje i ažuriranje sajta; učešće u međunarodnoj i regionalnoj saradnji iz oblasti inspekcijskog nadzora; ostvarivanje saradnje sa drugim organizacionim jedinicama, u cilju prikupljanja i objedinjavanja podataka za izradu informacija iz Ministarstva; pripremu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga rada Direktorata; izradu informacija i izvještaja; učešće u pripremi tenderske dokumentacije iz djelokruga nadležnosti; koordinacija sa Službom  za upravljanje ljudskim resursima; promovisanje djelatnosti iz nadležnosti Direktorata i druge poslove u skladu sa propisima.

 

Uz prijavu na javni poziv prilaže se:

  • Biografija/CV kandidata;
  • fotokopija diplome ili uvjerenje o završenom VII1 stepenu nivoa kvalifikacije obrazovanja;
  • dokaz/potvrda sa podacima o traženom radnom iskustvu;
  • motivaciono pismo;
  • preporuke ( ukoliko ih ima).

Rok prijave zainteresovanim kandidatima je 3 dana.

Pregled prijava, vršiće tročlana Komisija. Navedena Komisija, nakon pregleda prijava, bez prethodne međusobne razmjene mišljenja ocjenjuje svaku prijavu, ocjenom od 1-3. Konačna ocjena se dobija tako što se ukupan zbir bodova sva tri člana Komisije dijeli sa brojem članova Komisije. Kandidati koji dobiju preko 2,5 boda su kandidati za intervju.

Intervju će sprovoditi starješina organa, odnosno resorni ministar, kojem pomaže lice odgovorno za oblast upravljanja ljudskim resursima i/ili nezavisni ekspert za zapošljavanje.

Nakon sprovedene procedure, članovi Komisije sačiniće izvještaj, koji mora biti dostavljen Vladi, uz svaki predlog za određivanje vršilaca dužnosti i mora sadržati razloge zbog kojih se daje određeni predlog.

Predlog za određivanje vršioca dužnosti koji ne bude sadržao navedeni izvještaj, neće biti razmatran na sjednicama Vlade.

Napomena: U skladu sa članom 34 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

 

  

ROK I NAČIN PRIJAVE

  

Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se u periodu od 05.04.2021. do  07.04.2021. godine, putem e-maila kabinet@mepg.gov.me, ili direktnim dostavljanjem u zatvorenoj koverti na arhivi Ministarstva na adresu: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske 19, Podgorica, sa napomenom: „ Za javni poziv za određivanje vršioca dužnosti ( navesti za koju poziciju se odnosi prijava npr. sekretara ministarstva i/ili generalnog direktora-kojeg direktorata)“.

 

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i na portalu e-Uprave.

   

Prijave dostavljene nakon datog roka neće biti uzete u razmatranje. 

  

Kontakt osoba: dr Tanja Janković
Telefon: 020/446-336

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 05.04.2021.
Rok za prijavu: 07.04.2021.
Naziv:Javni poziv za vršioce dužnosti sekretara Ministarstva i generalnih direktora u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Tip:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?