KONKURS ZA IMENOVANJE NOTARA

Objavljeno: 04.08.2022. 07:45 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 14 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i ,,Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18) i Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara (,,Službeni list RCG'', broj 23/06 i ,,Službeni list CG'', br. 11/12, 93/20 i 65/21), Ministarstvo pravde raspisuje

K O N K U R S

ZA IMENOVANJE NOTARA

 

 - za područje Osnovnog suda u Baru, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Baru;

- za područje Osnovnog suda u Beranama, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Andrijevici i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Petnjici;

- za područje Osnovnog suda u Bijelom Polju, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Mojkovcu;

- za područje Osnovnog suda u Žabljaku, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Žabljaku i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem Šavniku;

- za područje Osnovnog suda u Kotoru, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Kotoru;

- za područje Osnovnog suda u Nikšiću, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Nikšiću i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem Plužinama;

- za područje Osnovnog suda u Plavu, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Plavu i jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Gusinju;

- za područje Osnovnog suda u Podgorici, dva notarska mjesta sa službenim sjedištem u Podgorici;

- za područje Osnovnog suda u Pljevljima, dva notarska mjesta sa službenim sjedištem u Pljevljima i

- za područje Osnovnog suda u Herceg Novom, jedno notarsko mjesto sa službenim sjedištem u Herceg Novom.

U skladu sa članom 12 Zakona o notarima za notara može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

  • da je državljanin Crne Gore;
  • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;
  • da je diplomirani pravnik;
  • da ima položen pravosudni i notarski ispit;
  • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci, od toga najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita;
  • da nije osuđivan za djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova notara (Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz);

Prijavu sa prilozima kojima se dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje notara u skladu sa Zakonom o notarima sa kratkom biografijom (CV) kandidat podnosi Ministarstvu pravde u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa na adresu:

Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, Podgorica.

Napomena: Kandidat se može prijaviti za više notarskih mjesta.

Tekst konkursa biće objavljen na internet stranici Ministarstva pravde http://www.gov.me/mpa, Službenom listu Crne Gore i u dnevnom listu ,,Pobjeda''.

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:

Veljko Vučković

020/407-519

veljko.vuckovic@mpa.gov.me

Broj: 01-109/22-7866

Podgorica, 4. avgusta 2022. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?