Lista predstavnika/ca NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim pl

Objavljeno: 10.11.2021. 07:30 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje 


Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija

koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine


Na osnovu Javnih  poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinja za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine, koji je objavljen dana 8.10.2021. pod brojem:0101-056/21- 10436 i dana  26.10.202. godine,  a u vezi sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( „Službeni list Crne Gore“, br.041/18 od 28.06.2018.),  Ministarstvo  pravde, ljudskih i manjinskih prava,  objavljuje  Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine.

Za navedenu komisiju od strane nevladinih organizacija,  predložene su sledeće kandidatkinje:

Izabela Kordić, predložena od sljedećih nevladinih organizacija:

  • Centar za ženska prava iz Podgorice
  • Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore iz Podgorice
  • Akcija za ljudska prava iz Podgorice
  • Asocijacija spektra iz Podgorice
  • Juventas iz Podgorice

Nada Jelovac, predložena od sledećih nevladinih organizacija:

1.         NVO Sigurna ženska kuća iz Podgorice

Branka Vlahović,  predložena od sljedećih nevladinih organizacija:

  • NVO SPES iz Podgorice

Milena Bešić, predložena od sljedećih nevladinih organizacija:

  • Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz Podgorice

Navedeni prijedlozi za imenovane  kandidatkinje dostavljeni su blagovremeno i uredno i za iste je  konstatovano da ispunjavaju uslove definisane  Javnim pozivom.

Na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18),  starješina organa državne uprave, aktom o obrazovanju ovog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladih organizacija,  koji/e ispunjavaju uslove iz člana 5 ove uredbe i za koga je dostavljeno najviše prijedlog anevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz člana 4 ove uredbe. U slučaju da dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove iz člana 5 ove uredbe, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz člana 4 ove uredbe,  izbor   predstavnika/ca nevladinih organizacija u radno tijelo, izvršiće ovo ministarstvo.

S tim u vezi,  a imajući u vidu da predložene kandidatkinje ispunjavaju uslove u pogledu iskustva i kompetencija u vezi sa pitanjima kojima se bavi Komisija  za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine, kao i da predložene kanditkinje pokazuju  zainteresovanost za učešće u Komisiji,  Ministarstvo pravde, ljudskih i manjiskih prava  će donijeti rješenje o obrazovanju, u kojem će sve navedene kandidatinje biti imenovane za članice ovog radnog tijela.

                                                                                                                                      Državni sekretar

                                                                                                                                     Mr Bojan Božović

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?