Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru

Objavljeno: 18.06.2021. 05:45 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo je 1. juna 2021. godine Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 29/07 i “Sl. list CG", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17, 37/17 i 17/18), u trajanju od 10 dana, odnosno do 11. juna 2021. godine.

U skladu sa pomenutom uredbom, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je u obavezi da roku od sedam (7) dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objavi listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz Javnog poziva.

U vezi sa navedenim, u okviru Javnog poziva nije bilo dostavljenih prijedloga od strane nevladinih organizacija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?