Odsjek za upravljanje ljudskim resursima i opšte poslove

Objavljeno: 01.11.2023. 10:00

U Odsjeku za upravljanje ljudskim resursima i opšte poslove –vrše se poslovi koji se odnose na: upravljanje ljudskim resursima, analiziranje potrebe za kadrom, pripremu internih akata i njihovu primjenu; formiranje personalnih dosijea; kadrovske poslove i radne odnose; pripremu pojedinačnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama sluzbenika; saradnju sa Upravom za kadrove; vođenje Centralne kadrovske evidencije i upisivanje podataka u istu; ocjenjivanje sluzbenika i namještenika; pripremu Kadrovskog plana, Plana integriteta, internih procedura i uputstava; tehničko-administartivni poslovi za potrebe direktora i ostalih organizacionih jedinica; arhivsko poslovanje; vođenje djelovodnih i internih kancelarijskih knjiga, vođenje upisnika prvostepenih i drugostepenih predmeta i druge kancelarijske poslove; saradnju sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama i ovlašćenim organima drugih država iz djelokruga rada uprave;prevođenje za potrebe direktora i organizacionih jedinica; poslove odnosa sa javnošću;i pripremu izvještaja i izjašnjenja medijima i druge poslove.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?