Odsjek za prvostepeni upravni postupak

Odsjek za prvostepeni upravni postupak - vrši poslove koji se odnose na: primjenu, izvršavanje zakona; poslovi vođenje upravnog postupka i odlučivanje u tom postupku; pružanje stručne pomoći u izvršavanju zakona i drugih propisa; primjenu međunarodnih i evropskih konvencija, protokola i sporazuma iz djelokruga utvrđene nadležnosti; saradnju sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama i ovlašćenim organima drugih država iz djelokruga rada uprave; postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; sačinjavanje izjašnjenja Komisiji za zalbe i drugim nadležnim organima; pripremu informacija, publikacija i drugih informaciono-dokumentacionih materijala; sačinjavanje godišnjih izvještaja u vezi sa predlozenim zakonima i podzakonskim propisima; praćenje  međunarodnih propisa iz djelokruga rada Uprave i postupak predlaganja njihove implementacije u zakonima i podzakonskim propisima iz nadleznosti rada Uprave; pripremanje odgovora i izjašnjenja nadleznim organima i subjektima; postupanje po predstavkama.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?