Porodica – socijalna davanja i novčane naknade

Sadržaj:
Prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite  Usluge socijalne zaštiteKo mogu biti korisnici prava?

Prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite  

Prava u socijalnoj zaštiti su prava na osnovna materijalna davanja i prava na usluge socijalne i dječje zaštite.

Centar za socijalni rad predstavlja osnovnu ustanovu socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori kojoj su povjerena javna ovlašćenja u oblasti socijalne i dječje zaštite. Ovu zaštitu centar obavlja u direktnom radu s korisnicima: djecom i porodicama, odraslim i starim licima. Na teritoriji Crne Gore funkcioniše 13 CSR i 12 područnih jedinica, pokrivajući teritoriju od 24 opštine u Crnoj Gori.

Više o ulozi centara za socijalni rad na linku:  https://www.csrcg.me/

Jedinstvena telefonska linija centara za socijalni rad 19977 namijenjena je građanima da, ukoliko su u saznanju da je određenom licu usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, mogu besplatno da prijave nadležnom centru.

Takođe, putem besplatnog poziva, korisnici/ce prava iz socijalne i dječje zaštite mogu dobiti informacije koje su od značaja za ostvarivanje prava.

Jedinstvena telefonska linija kao i zaposleni u centru, korisnicima/cama su dostupni 24 sata.

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti su

 • materijalno obezbjeđenje,
 • lična invalidnina,
 • dodatak za njegu i pomoć,
 • zdravstvena zaštita,
 • troškovi sahrane i
 • jednokratna novčana pomoć i
 • naknada roditelju ili staratelju – njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine.

Osnovna materijalna davanja iz dječje zaštite su

 • naknada za novorođeno dijete,
 • dodatak za djecu,
 • troškovi ishrane u predškolskim ustanovama,
 • pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo,
 • naknada po osnovu rođenja djeteta,
 • naknada po osnovu rođenja troje ili više djece,
 • refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pomenuta materijalna davanja nalaze se na linku: https://www.csrcg.me/index.php/propisi/obrasci-zahtjeva

Država može obezbijediti i druga materijalna davanja iz dječje zaštite, u skladu sa materijalnim mogućnostima.

Usluge socijalne zaštite

U usluge socijalne zaštite spadaju, podrška za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, smještaj, neodložne intervencije i druge usluge.

Usluge podrške za život u zajednici su:

 • dnevni boravak
 • pomoć u kući,
 • stanovanje uz podršku,
 • svratište,
 • personalna asistencija,
 • tumačenje i prevođenje na znakovni jezik i
 • druge usluge podrške za život u zajednici.

Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge su:

 • savjetovanje,
 • terapija,
 • medijacija,
 • SOS telefon i
 • druge usluge s ciljem prevazilaženja kriznih situacija i unaprjeđivanja porodičnih odnosa.

Smještaj je usluga koja podrazumijeva boravak korisnika:

 • na porodičnom smještaju-hraniteljstvu,
 • porodičnom smještaju,
 • u ustanovi,
 • u prihvatilištu–skloništu i
 • u drugim vrstama smještaja.

Usluge neodložne intervencije

Usluge neodložne intervencije pružaju se radi osiguranja bezbjednosti u situacijama koje ugrožavaju život, zdravlje i razvoj korisnika i obezbjeđuju se 24 sata dnevno.

Ko mogu biti korisnici prava?

Korisnik je pojedinac odnosno porodica, koji su ostvarili pravo iz socijalne i dječje zaštite, odnosno za koje se sprovodi postupak za ostvarivanje prava.

Socijalna i dječja zaštita ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života i osnaživanje za samostalan i produktivan život pojedinca i porodice.

U ostvarivanju ciljeva socijalne i dječje zaštite, posebno se štite: 

1) dijete: 

 • bez roditeljskog staranja;
 • čiji roditelj nije u stanju da se o njemu stara;
 • sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
 • sa problemima u ponašanju;
 • koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
 • koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja u porodici i eksploatacije ili kod kojeg    postoji opasnost da će postati žrtva;
 • žrtva trgovine ljudima;
 • kojem roditelji nijesu saglasni oko načina vršenja roditeljskog prava;
 • koje se zatekne van mjesta prebivališta bez nadzora roditelja, usvojioca ili staratelja;
 • trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
 • samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
 • kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

1a) mlado lice:

 • koje je bilo dijete bez roditeljskog staranja;
 • kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

2) odraslo i staro lice:

 • sa invaliditetom;
 • koje zloupotrebljava alkohol, drogu ili druga opojna sredstva;
 • koje je žrtva zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici ili kod kojeg      postoji opasnost da će postati žrtva;
 • žrtva trgovine ljudima;
 • koje je beskućnik;
 • trudnica bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
 • samohrani roditelj sa djetetom bez porodične podrške i odgovarajućih uslova za život;
 • kojem je usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite.

Prava može ostvariti crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji države i azilant, kao zakonom propisani izuzetak, jer i to lice ima pravo na novčanu pomoć i uslugu privremenog smještaja.  

Prava iz socijalne i dječje zaštite utvrđena Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i međunarodnim ugovorom može ostvariti lice koje ima status stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u državi, u skladu sa posebnim zakonom.

Više o Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti i propisima iz ove oblasti možete naći ovdje.

Korisnik ima pravo na zaštitu ličnih podataka iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, uključujući i one koje se tiču njegove ličnosti, ponašanja i porodičnih okolnosti i načina korišćenja prava iz socijalne i dječje zaštite.

U pogledu zaštite ličnih podataka korisnika primjenjuju se propisi o zaštiti podataka o ličnosti. Član 150 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisuje koje su povjerljive informacije o korisniku i one se štite u skladu sa ovim zakonom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?