100 dana rada Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Vlada je na sjednici od 21. decembra 2023. utvrdila Predlog zakona o upravljanju otpadom u cilju daljeg usklađivanja zakonodavstva Crne Gore sa zakonodavstvom EU u oblasti upravljanja otpadom.

Takođe, jako važno je napomenuti da je Svjetska Banka obezbijedila tehničku podršku u vidu granata u oblasti upravljanja otpadom, kroz koju će biti pripremljena i odgovrajauća neophoda dokumentacija za realizaciju projekta koji smo predložili.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biocididnim proizvodima dostavljen je 19.01.2024. Vladi na utvrđivanje.

Vlada je na sjednici od 18. januar 2024. utvrdila Predlog zakona o dopuni Zakona o industrijskim emisiijama u cilju obezbjeđivanja što strožijih uslova u dozvoli da bi se obezbijedilo sprječavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, kao i osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bicididnim proizvodima dostavljen je 19.01.2024. Vladi na utvrđivanje.

Na osnovu Zakona o životnoj sredini donijet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka ("sl. List CG", br. 091/23), dok je na osnovu Zakona o hemikalijama donešen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Liste klasifikovanih supstanci (“Sl list CG”, br: 116/2023 od 22.12.2023. godine).

U prvih 100 dana 44. Vlade u drugostepenom upravnom postupku Direktorat za ekologiju i klimatske promjene-Direkcija za horizontalno zakonodavstvo je odlučivao po žalbama podnesenim protiv rješenja Agencije za zaštitu životne sredine po kojima je donešeno 5 rješenja, i protiv rješenja Uprave za inspekcijske poslove – Odsjeka za ekološku inspekciju, po kojima je donešeno 2 rješenja.

  • Nastavak izgradnje Eko-efikasne zgrade u Podgorici - Radovi su nastavljeni 21. februara 2022, završetak radova očekuje se krajem marta 2024. godine. Projekat zauzima značajno mjesto u okviru tradicionalno dobrih odnosa Crne Gore i Republike Italije i sprovođenja politike zaštite životne sredine. U ovoj zgradi biće smještene kancelarije Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Studijske jedinice za ekologiju Univerziteta Crne Gore.
  • U periodu od 28. novembra do 12. decembra 2023. godine u Dubaiju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, održala se Dvadesetosma Konferencija Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime (COP 28). Konferencija je ponudila jedinstven osvrt na to kako klimatske promjene utiču na svijet i kako različiti sektori i zainteresovane strane sarađuju na rješavanju ovog gorućeg izazova. Cilj ovog događaja bio je i pružanje jedinstvenog uvida u to kako akteri mogu raditi na rješavanju svojih problema. Tokom događaja, zemlje učesnice imale su mogućnost da čuju izlaganja najuspješnijih visokih zvaničnika, koji su izvijestiti o svojim tekućim aktivnostima u 2023. godini. Učešće delegacije Vlade Crne Gore na Konferenciji COP28 predstavljalo je izuzetnu priliku da Crna Gora prezentuje svoja zalaganja i napore koje ulaže na nacionalnom i međunarodnom nivou, kako bi doprinijela globalnoj borbi protiv klimatskih promjena kao jedna od 197 država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama.
  • Realizacija hitnih mjera u cilju zaštite Ade Bojane od intenzivne erozije – nasipanje vještačkih zaštitnih dina - Zaštita plaže od intenezivne erozije tokom zimskih mjeseci uz zaštitu imovine HTP Ulcinjska rivijera.
  • Finalizacija procesa proglašenja zaštićenih morskih podrčja Sopot i Dražin vrt: raspisana Javna rasprava za Nacrt studije zaštite i nacrte odluka o proglašavanju Spomenika prirode ,,Sopot“ i Spomenika prirode ,,Dražin vrt“ - Sprovođenjem javne rasprave je ispunjen zakonski osnov nakon kojeg slijedi proglašenje novih zaštićenih morskih područja koje je Vlada CG prethodno preventivno zaštitila (2021. god).
  • Sajam turizma u Njujorku - Crna Gora je prvi predstavila turističku ponudu naše zemlje na sajmu turizma u Njujorku, koji je održan 27. i 28. januara. Poznat kao „Sajam putovanja i avanture“, jedan je od najvećih sajmova te vrste u Americi, koji je tokom 19 godina postojanja povezao milione posjetilaca sa hiljadama izlagača iz cijelog svijeta. Na Sajmu je bilo prisutno više od 750 izlagača. Sajam je, zajedno sa delagacijom, posjetio ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
  • Realizacija strateških i programskih dokumenata i projektnih aktivnosti za razvoj cjelogodišnje diverzifikovane turističke ponude: implementacija akcionih planova za razvoj ruralnog, održivog i zdravstvenog, kulturnog i manifestacionog turizma; unapređenje preduslova za intenzivniji razvoj planinskog turizma; finalna realizacija Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu; 

- Unapređenje ambijenta za kvalitetno odvijanje turističkih sezona; urađen Plan pripreme zimske turističke sezone 2023/2024. godine; održana sjednica Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje odvijanja turističkih sezona; implementiranje projekta za pojednostavljenje zapošljavanja sezonskih radnika u turizmu.

- Međunarodni projekti: Realizovan je IPA projekat DUE MARI - izrađena platforma sa sadržajem 360VR, fotografijama, video sadržajima, tekstualnim opisima i drugim informacijama i sadržajima za 266 lokaliteta kulturne i prirodne baštine u Crnoj Gori. U okviru istog projekta izrađena je replika štamparske prese Đurđa Crnojevića iz prve južnoslovenske ćirilične i prve državne štamparije na svijetu, izložena u Njegoševoj Biljardi na Cetinju.

  • U okviru Direktorata za investicije i razvoj konkurentnosti u turizmu, za prvih 100 dana rada 44. Vlade Crne Gore, sproveden je Program podrške za mikro, mala i srednja preduzeća kroz Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Programsku liniju za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam. Pravo na podršku ostvarilo je 40 privrednih subjekata za koje je izdvojen ukupan iznos sredstava od 1.471.430,00 €.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?