100 dana rada Ministarstva pravde

Aktivnosti Ministarstva pravde u prva tri mjeseca:

  • Direktorat za pravosuđe sprovodio je intezivne reformske aktivnosti u oblasti pravosuđa i to kroz izmjene i dopune zakona u oblasti organizacije pravosuđa, kao i kreiranje strateškog okvira u oblasti pravosuđa, a sve u cilju efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana. U tom smislu je izrađen Nacrt Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa pratećim Akcionim planom za period 2024-2025 (čije se usvajanje očekuje do kraja februara), a nastavljen je i rad na izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Zakona o Državnom tužilaštvu. Izmjene i dopune ovih zakona vrše se u cilju unapređenja odredbi koje se odnose na sistem etičke i disciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih fukcija, njihovog izbora, ocjenjivanja, kao i usaglašavanja sa međunarodnim standardima i preporuka Venecijanske komisije i Evropske komisije.
  • U Direktoratu za krivično i građansko zakonodavstvo su sprovedene sljedeće aktivnosti:

- U Skupštini je dana 11. decembra 2023. godine usvojen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, čiji su efekti unapređenje krivičnog zakonodavstva u dijelu njegove harmonizacije sa relevantnim evropskim i međunarodnim standardima, te osavremenjivanje opšteg i posebnog dijela Krivičnog zakonika na osnovu dobre prakse drugih evropskih krivičnopravnih sistema, kao i otklanjanje pojedinih zakonskih neusklađenosti i dalje unapređenje određenih postojećih rješenja.

- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici upućen je na mišljene Evropskoj komisiji dana 18. decembra 2023. godine, čiji efekti su usaglašavanje sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) i Konvencijom UN o pravima djeteta, te otklanjanje pojedinih zakonskih neusklađenosti, dalje unaprjeđenje i osavremenjavanje određenih postojećih rješenja.

- Izvještaj o primjeni instituta „Lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima” (novembar 2022 - novembar 2023) postavljen na internet stranici Ministarstva pravde 15.12.2023. godine. Efekti navedenog Izvještaja o primjeni instituta „Lice za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima”, su višestruki, jer je isti pokazao nesumljiv značaj u pružanju stručne podrške i pomoći djeci u visokokonfliktnim sudskim sporovima iz porodično-pravnih odnosa, a opravdanost uvođenja instituta „Lica za podršku djetetu”, pokazala se kroz njegovu praktičnu primjenu u pogledu zaštite prava djeteta i njegovog najboljeg interesa. Sugestije i predlozi koji su dostavljeni od onih koji primjenjuju ovaj institut, Lica za podršku djetetu i advokata odnose se, na organizovanje više naprednih obuka, kao i studijskih posjeta sudovima van Crne Gore, u kojima je zastupljen ovaj institut.

  • U Direktoratu za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka su sprovedene sledeće aktivnosti:

- Nova softverska rješenja Registri kaznene i prekršajne evidencije fizičkih lica, pravnih lica i maloljetnika stavljeni u funkciju, čime se znatno povećava dostupnost sistema i brzina odziva prilikom korišćenja e-servisa od strane građana za preuzimanje uvjerenja iz kaznene i prekršajne evidencije.

- Omogućen građanima servis eDostava, prvi u Crnoj Gori koji ima nivo sofisticiranosti 5, a koji omogućava podnošenje digitalno potpisanih zahtjeva za uvjerenja iz kaznene iz prekršajne evidencije i plaćanje taksi online putem, te dobijanje dokumenata na email adresu građana, koji su potpisani naprednim e-potpisom od strane ovlašćenih službenika Ministarstva pravde.

- Završen razvoj i stavljeni u funkciju 11 (jedanaest) malih e-registara u nadležnosti Ministarstva pravde, te omogućeno slanje obavještenja putem email-a licima o datumu isteka licenci: Registar tumača, Registar sudskih vještaka, Registar stečajnih upravnika, Evidencija lica koja polažu notarski ispit, Evidencija o osobama koje polažu ispit za javnog izvršitelja, Registar medijatora, Registar evaluatora spora, Evidencija lica koja su polagala pravosudni ispit, Lista lica za podršku djeci u porodično pravnim sporovima, Evidencija o polaganju ispita za pripravnike i Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično pravnih odnosa.

- Povezan e-registar stečajnih upravnika sa sudskim PRIS rješenjem u cilju slučajne dodjele stečajnih upravnika prilikom njihovog odabira od strane stečajnih sudija iz PRIS-a, čime se smanjuje mogućnost koruptivnog uticaja sudija.

- Omogućena primjena mjere zabrane približavanja počinioca žrtvi rodno zasnovanog nasilja prema ženama preko Sistema elektronskog nadzora.

- Završeno elektronsko skeniranje 1.000.000 strana arhivske građe Ministarstva pravde i Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, koja je kategorisana za trajno čuvanje, te pohranjenja u digitalnom obliku na storage sistemima.

- Uspostavljena razmjena podataka između softverskog rješenja UIKS-a sa Registrima kaznene evidencije (otpusni listovi lica lišenih slobode) i tužilačkim sistemom (uvid u bazu lica lišenih slobode i uvid u lica koja sa nalaze u Istražnom zatvoru).

- Urađena evaluacija Programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023.

  • Takođe, jedna od veoma bitnih aktivnosti u navedenom periodu je da je Vlada Crne Gore usvojila Informaciju Ministarstva pravde o predlogu lokacije za izgradnju objekata potrebnih pravosudnim organima u Glavnom gradu Podgorica. Ova odluka označava diskontinuitet u odnosu na dosadašnji pristup, jer se opredjeljuje za ideju koja će zadovoljavati i koncept i potrebe predstojećeg vremena, a koja i modernošću i funkcionalnošću daleko prevazilazi dasadašnji koncept Palate pravde. U tom smislu je od strane ovog Ministarstva obrazovan Radni tim za rješavanje obezbjeđenja prostornih kapaciteta potrebnih Specijalnom državnom tužilaštvu i Specijalnom policijskom odjeljenju.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?