100 dana rada Ministarstva saobraćaja i pomorstva

U okviru organizacione jedinice Direktorata za drumski saobraćaj i motorna vozila - Direkcija za drumski saobraćaj i Direkcija za motorna vozila Ministarstva saobraćaja i pomorstva, u nastavku je prikazan sljedeći popis poslovnih procesa rada Vlade Crne Gore za prvih 100 dana rada:

 • Pravilnik o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje - Opis aktivnosti: Predmetni Pravilnik izrađen je na osnovu člana 45 stav 7 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. list CG“ broj 71/2017 i 67/2019). Ovim pravilnikom određuje se minimalno vrijeme trajanja vožnje na relacijama, odnosno linijama i njihovim djelovima u međugradskom i međunarodnom linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju na teritoriji Crne Gore. Rezultat: Uspostavljanje sistema za implementaciju Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju u cilju omogućavanja pravnim licima obavaljanje djelatnost pružanje usluga prevoza putnika. Indikator: Broj ovjerenih redova vožnje
 • Pravilnik o bližim uslovima i kategorizaciji autobuskih stanica - Opis aktivnosti: Predmetni Pravilnik izrađen je na osnovu člana 95 stav 4 i 96 stav 5 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. list CG“ broj 71/2017 i 67/2019). Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje moraju ispunjavati autobuske stanice i utvrđuju se kriterijumi za kategorizaciju autobuskih stanica. Rezultat: Uspostavljanje sistema za implementaciju Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju u cilju omogućavanja nesmetanog zakonitog rada pravnim licima koja će obavaljati djelatnost pružanje usluga autobuske stanice. Indikator: Broj licenciranih autobuskih stanica za pružanje usluga autobuske stanice.

U predmetnom periodu ispred Direktorata za državne puteve možemo navesti sljedeće aktivnosti:

 • Početak radova na rekonstrukciji magistralnog puta Tivat-Jaz. Rekonstrukcija obuhvata dionicu puta ukupne dužine 16 km. Vrijednost radova je 53.9 mil. eura bez PDV-a. Nakon obezbjeđivanja građevinske dozvole i ispunjenja drugih ugovornih obaveza, zvaničan početak radova je 15. januar 2024. godine, sa planiranim rokom za završetak radova od 730 kalendarskih dana.
 • Završetak radova na rekonstrukciji reginalnog puta Kolašin - Mateševo u dužini od cca 9 km. Vrijednost radova 6.2 mil. eura bez PDV-a. (radovi će biti završeni do 22. januara).
 • Budžetom za 2024.godinu planirana su sredstva u iznosu od 155 mil. eura za rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva. U cilju što bržeg spajanja sa auto-putem na teritoriji Republike Srbije i dalje sa evropskim koridorima, Vlada Crne Gore je prepoznala značaj i neophodnost nastavka izgradnje auto-puta Bara-Boljare, konkretno naredne dionice Mateševo-Andrijevica, dužine 23 km.

U prethodnom periodu iz nadležnosti Direktorata za kapitalne projekte i međunarodnu saradnju završeni su radovi na rekonstrukciji željezničke stanice u Bijelom Polju koja će ubuduće, nakon što se završe sve neophodne procedure, funkcionisati kao zajednički međudržavni prelaz, što je u skladu sa EU ciljevima koji se odnose na olakšavanje međudržavnih prelaza i kreiranje jedinstvenog ekonomskog prostora na Zapadnom Balkanu. Evropska komisija je Crnoj Gori dodijelila bespovratna sredstva u iznosu od 112,6 miliona eura za rekonstrukciju željezničke pruge od Bara do Golubovaca na željezničkoj ruti 4, što je pojedinačno najveći iznos bespovratnih sredstava koji je ikada dodijeljen Crnoj Gori.

Direktorat za pomorstvo svoje aktivnosti je usmjerio na usklađivanju zakonodavnog okvira sa pravnom tekovinom EU, sa ciljem podizanja nivoa sigurnosti i bezbjednosti plovidbe na moru, zaštite mora od zagađenja i zaštite ljudskih života na moru. U tom smislu započeto je sa izradom:

 • Predloga zakona o sigurnosti pomorske plovidbe
 • Predloga zakona o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata.
 • Predloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju olupina iz 2007. godine Vladi Crne Gore na razmatranje.
 • Predloga zakona o potvrđivanju  Protokola o spremnosti, reagovanju i saradnji u slučajevima zagađenja opasnim i štetnim materijama, 2000 (OPRC-HNS Protokol)

Takođe, nakon analize pravnog okvira koji se odnosi na upravljanje lukama, započete su aktivnosti koje se odnose na izradu Predloga zakona o lukama, koji će biti usklađen sa EU legislativom, čime će se u značajnoj mjeri unaprijediti poslovni ambijent u ovoj oblasti, uz postizanje održivog rasta i konkurentnosti crnogorske pomorske privrede u kontekstu plave ekonomije. Na ovaj način će se povećati doprinos pomorske privrede i povezanih djelatnosti sveukupnom ekonomskom razvoju Crne Gore.

Takođe, Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti, kojim će po prvi put će u našem pravnom poretku biti na sistemski način regulisano obavljanje ove privredne djelatnosti, biće tokom I kvartala 2024. godine, upućen Vladi Crne Gore na razmatranje i utvrđivanje Predloga.

Realizovani projekti u periodu od početka novembra 2023. godine iz oblasti vazdušnog saobraćaja: 

 • Izvršen je prenos vlasništva vazduhoplova 4O-AOC na državu. Krajem prethodne godine, 25. decembra 2023. godine, potpisan je sporazum sa Vladom Brazila o isplati duga za vazduhoplov 40-AOC kodno ime „Čarli“. Na osnovu tog sporazuma avion je prešao u vlasništvo države Crne Gore. Uloženi su maksimalni napori da se pronađe najbolje rešenje za državu Crnu Goru i sačuva avion u koji su uložena velika sredstva u prethodnom periodu. Ovaj proces je bio izuzetno zahtjevan i treba imati u vidu da su pregovori sa Vladom Brazila započeti još tokom mandata 42. Vlade Crne Gore.
 • Nastavljen je Danova projekat – “Danova Next“. Resorno ministarstvo je kao pridruženi partner u saradnji sa operatorom aerodroma i uz pomoć sredstava iz EU fondova omogućilo  modernizaciju  vazdušnih  luka u Podgorici  i Tivtu. Projekat Danova Next je nastavak projekta Danova koji je uspješno realizovan. Cilj projekta je unaprijeđenje infrastrukture i digitalnog pristupa informacijama za sve kategorije osoba sa raznim vrstama invaliditeta (osobe sa oštećenjem vida, sluha, smanjenom pokretljivosti i dr.)
 • Usaglašeni i potpisani bilateralni sporazumi o vazdušnom saobraćaju sa Azerbejdžanom i Kuvajtom. Sporazum o vazdušnom saobraćaju (koji se ponekad naziva i sporazum o vazdušnim uslugama ili ATA ili ASA) je bilateralni sporazum koji omogućava usluge međunarodnog komercijalnog vazdušnog saobraćaja između zemalja potpisnika. Potpisivanjem ugovora zemlje potpisnice imaju pravo na realizaciju redovnih letova što u velikoj mjeri može imati uticaja na bolju povezanosti između država.

Ključne aktivnosti u okviru Direktorata za željeznički saobraćaj obuhvataju povećanje budžeta za subvenciju prevoza putnika u željezničkom saobraćaju sa 6.3 miliona eura u 2023. na 6.5 miliona eura u 2024. godini. Takođe, planirano je izdavanje državnih garancija do 30 miliona eura za nabavku tri nove elektromotorne garniture, s ciljem poboljšanja redovitosti, udobnosti i bezbjednosti putničkog prevoza. Važno je naglasiti da su vozna sredstva, osim tri garniture nabavljene 2012. godine, starija od 45 godina, što često dovodi do njihovog isključenja iz saobraćaja, utičući negativno na redovnost prevoza putnika. Planiramo zaduženje kroz budžet za 2024. godinu radi finansiranja projekta generalnog remonta pruge, sanacije 13 čeličnih mostova i 8 tunela, te modernizacije depoa i radionica. Ovaj plan obuhvata kreditni aranžman sa EIB u iznosu do 40.000.000,00 eura, kao i zaduženje do 113 miliona eura za potrebe rekonstrukcije dionice Bar-Golubovci. Bitno je napomenuti da je Crna Gora krajem prošle godine dobila grant od 112 miliona eura, najveći pojedinačni iznos, za remont i modernizaciju pruge. Sve ove inicijative odražavaju predanost Vlade da se nakon dugog vremena maksimalno posveti razvoju željeznice.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?