POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Objavljeno: 07.02.2024. 13:05 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 132  Zakona o notarima ( ,,Službeni list RCG'', broj 68/05 i ,,Službeni list CG'', br. 49/08, 55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde objavljuje

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje notaskog  ispita u   aprilu-maju  2024. godine.

Na osnovu člana  129 Zakona o notarima ( ,,Službeni list RCG'', broj 68/05 i ,,Službeni list CG'', br. 49/08, 55/16 i 84/18), notarski ispit može da polaže lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik, od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita.

Uz zahtjev za polaganje notarskog ispita, kandidat je dužan da priloži:

  • diplomu o završenom Pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija);
  • uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena kopija);
  • potvrdu o radnom iskustvu  (pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita).

Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje notarskog ispita se podnose Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3 Podgorica, u roku 15 dana od dana objavljivanja poziva. Uz zahtjev, potrebno je dostaviti kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Obavještenje o datumu, mjestu, vremenu i visini troškova za polaganje notarskog ispita, Ministarstvo pravde će objaviti na svojoj  internet stranici najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Notarski ispit se polaže u skladu sa Prvilnikom o programu i načinu polaganja notrskog ispita  ( ,,Službeni list CG'', broj 12/2009).

Kontakt telefon: 020 407 506

email: natasa.novakovic@mpa.gov.me

  • Podgorica, 07.02.2024. godine

Prilog:

Pravilnik o programu i načinu polaganja notarskog ispita

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?