Saopštenje sa 54. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 26.05.2023. 16:14 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 54. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Izmjene i dopune Zakona tiču se, prije svega, uređenja načina i postupka izdavanja identifikacionih isprava za pomorce u skladu sa Konvencijom o identifikacijskim ispravama pomoraca br. 185 kojom je propisano da svaka članica osigurava da su zapisi o svakoj identifikacijskog ispravi pomoraca koju je članica izdala, ukinula ili oduzela, smješteni u elektronskoj bazi podataka. Radi osiguranja baze podataka od uticaja ili neovlašćenog pristupa, bilo je neophodno izmjeniti Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe, kako bi se propisala mogućnost pristupa ličnim podacima građana u svrhu izdavanja ovih isprava. Lučka kapetanija, nadležna za izdavanje pomorske knjižice, dozvole za ukrcavanje i identifikacione isprave, koristiće podatke iz drugih propisanih evidencija koji su potrebni za izdavanje istih, odnosno podatke Ministarstva unutrašnjih poslova. Lučka kapetanija je dužna da podatke obrađuje u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Takođe, primjenom Zakona uočeni su određeni nedostaci koji su kroz predložene izmjene i dopune otklonjeni, čime je stvorena osnova za nesmetano obavljanje prevoza putnika i/ili stvari u unutrašnjem pomorskom saobraćaju, vršenje inspekcijskog nadzora inspektora sigurnosti plovidbe u okviru nadležnosti lučkih kapetanija Bar i Kotor, kao i davanje saglasnosti istih za izgradnju plovnih kanala, luka, pristaništa i drugih hidrotehničkih objekata, što uključuje i postavljanje kaveza-plutača za uzgoj školjki, riba i slično, čijom izgradnjom ili postavljanjem može biti ugrožena sigurnost plovidbe.

Donijeta je Uredba o izmjenama Uredbe o viznom režimu. Crna Gora je u potpunosti okrenuta i posvećena evropskoj integraciji kao svom ključnom vanjskopolitičkom prioritetu i, u skladu sa tim opredjeljenjem, izmjene Uredbe o viznom režimu obezbjeđuju dalje usklađivanje vizne politike Crne Gore sa EU. Izmjenom se zvanični naziv Kraljevine Nizozemske usklađuje sa odlukom nizozemskih vlasti usvojenom početkom 2020. godine. Propisuje se obaveza posjedovanja vize prilikom ulaska, prelaska preko teritorije i boravka u Crnoj Gori za državljane Republike Ekvador. Izvršene su i korekcije koje se tiču ulaska Republike Hrvatske u Šengen zonu 1. januara 2023. godine.

Vlada je donijela Odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera, utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije, s obzirom na stanje u Republici Gvineji. Odlukom se Crna Gora pridružuje ovim mjerama, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Donijeta je Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Imajući u vidu da je Savjet Evropske unije prvi put donio Odluku o uvođenju ovih mjera 17. marta 2014. godine koja je u više navrata mijenjana, te da je Vlada na sjednici od 15. februara 2023. godine donijela novu Odluku, a Odluku o njenim izmjenama i dopuni na sjednici od 26. aprila 2023. godine, čime izvršeno je suštinsko usklađivanje sa 10. paketom sankcija EU, bilo je neophodno stavljanje van snage ranije važeće odluke.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tjela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije. Zadaci Koordinacionog tijela su da prati i razmatra sprovođenje Deklaracije u oblasti obrazovanja i predlaže mjere i aktivnosti radi povećanja broja Roma i Egipćana na svim nivoima obrazovanja, u oblasti stanovanja, zdravlja, zapošljavanja, rješavanja pravnog statusa, kao i  zaštite od diskriminacije. Koordinaciono tijelo broji sedam članova, na čelu sa predsjednikom mr Sokoljom Beganajem, načelnikom Odjeljenja za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

Donijeta je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine. Izmjene i dopune ovog planskog dokumenta se rade u granicama vazećeg plana, odnosno obuhvataju područje površine cca 854km. Naime, PUP Opštine Plužine je donešen 2012. godine, ali se na osnovu inicijative Opštine Plužine od 22.03.2023. godine pojavila potreba za određivanjem lokacija za izgradnju solarnih i vjetro elektrana, biznis zona, kao i korigovanjem zahvata pojedinih lokalnih studija loakacije koje je potrebno planski preispitati. Cilj izrade Izmjena i dopuna je da se stvore planske pretpostavke za racionalnije koriščenje resursa u skladu sa principom održivog planiranja prostora i intencijom države da se razvoj i prosperitet opština na sjeveru Crne Gore bazira na razvoju energetike. Kako se navodi u materijalu, s obzirom na ubrzani razvoj turističke i druge ponude, javlja se potreba za izgradnjom novih objekata turističke namjene, centralnih djelatnosti i slično. Za rukovodioca izrade ovog plana određen je Saša Karajović, a naknada rukovodiocu i stručnom timu je utvrđena u iznosu od 70.000 eura.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Usvojena je Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2022 – decembar 2022). Analiza sadrži ocjenu efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja, uključujući rad javnih izvršitelja i sudova, kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, aktivnosti Ministarstva pravde i Komore javnih izvršitelja u pravcu praćenja i unapređenja sistema izvršenja i rada javnih izvršitelja, te aktivnosti drugih nadležnih organa. Kako je naglašeno u diskusiji, Ministarstvo pravde će u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim praćenjem efikasnosti sistema izvršenja, sa posebnim osvrtom na predmete u kojima se naplaćuju potraživanja od javnog interesa.

Vlada je donijela Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu. Ukupan budžet za realizaciju ovog Programa je 630.000 eura, od čega će iz sopstvenih sredstava Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma opredijeliti 400.000 eura, a Nacionalna turistička organizacija Crne Gore 230.000 eura. Cilj Programa je obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude uz poboljšanje marketing aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.

Program ukjučuje pet mjera podrške, i to:

  • Organizovanje manifestacija/festivala,
  • Unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu,
  • Razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu u ruralnom, kulturnom, zdravstvenom, sportskom i drugim vidovima turizma,
  • Podrška za razvoj MICE turizma i
  • Podrška za sprovođenje zajedničke kampanje sa turoperatorima.

Sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnih poziva koje sprovodi Ministarstvo i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore.

Usvojena je Informacija o potrebi zaključenja aneksa ugovora u cilju realizacije projekta izgradnje vjetroelektrane Gvozd. U Informaciji se navodi da je privredno društvo „Green Gvozd“ DOO Podgorica, dobilo CGES-a saglasnost za priključenje VE Gvozd 20.05.2020. godine, te da je za priključenje vjetroelektrane na prenosni sistem neophodna rekonstrukcija i proširenje TS Krnovo u vlasništvu projektne kompanije „Krnovo Green Energy“ DOO Nikšić, kao i izgradnja novog dalekovodnog polja, zbog čega se ukazala potreba za zaključenje aneksa Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo. Konstatovano je da će se na ovaj način omogućiti priključenje VE Gvozd u skladu sa izdatom saglasnošću CGES-a, čime će se ispunjeniti svi pravni uslovi za početak gradnje ovog izuzetno značajnog energetskog objekta. U tom smislu, Vlada je prihvatila Aneks br. 8 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane i Ugovor o regulisanju prava i obaveza.

Vlada je usvojila Informaciju o poslovnim prostorima u državnoj svojini u kojima se obavlja veterinarska djelatnost sa predlogom namjenskog korišćenja. Vlada je dala saglasnost da se deset objekata navedenih u Informaciji mogu izdavati u zakup samo za obavljanje veterinarske djelatnosti u skladu sa Zakona o veterinarstvu i zadužila Upravu za katastar i državnu imovinu da u skladu sa zakonom sprovode postupak davanja u zakup ovih poslovnih prostora.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji preporuka Grupe eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) u okviru III kruga evaluacije implementacije Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori. Sekretarijat Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, 4. aprila ove godine, u Podgorici, održao Okrugli sto na kojem se diskutovalo o implementaciji preporuka koje je Crna Gora dobila od ekspertske grupe GRETA u III evaluacionom Izvještaju. Nakon tog sastanka, sačinjen je Izvještaj o realizaciji preporuka, koji je potrebno dostaviti ekspertskoj grupi zaključno sa 4. junom 2023. godine. Ekspertska grupa Savjeta Evrope GRETA kroz date preporuke konstatovala je da je postignut napredak u određenim oblastima, ali isto tako ukazala na one u kojima je, nakon sumiranih odgovora od strane nadležnih institucija, evidentno da je potrebno preduzeti dodatne aktivnosti na punoj implementaciji istih. U diskusiji je naglašeno da adekvatno sprovođenje Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori pozitivno utiče na sveukupne napore Vlade u borbi protiv trgovine ljudima.

Vlada je usvojila Informaciju o pristupanju Crne Gore, u statusu punopravne članice, jedanaestoj i dvanaestoj rundi Evropskog društvenog istraživanja Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC). Generalna skupština ESS ERIC potvrdila je pristup Crne Gore, u statusu punopravne članice jedanaestoj rundi Evropskog društvenog istraživanja, u aprilu 2023. godine. Pristupanjem ovoj relevantnoj istraživačkoj infrastrukturi, kako je naglašeno u diskusiji, Crna Gora se pozicionira na društveno- istraživačkoj mapi Evrope i svijeta i postaje predmet interesovanja istraživača iz Evrope pod okriljem najuglednijeg evropskog naučnog projekta iz društvenih nauka sa visokim metodološkim standardima. Pored toga, crnogorski istraživači imaju priliku da unapređuju svoja istraživanja u skladu sa sveobuhvatnom bazom podataka iz drugih država uključenih u istraživanja, da učestvuju na konferencijama, obukama i razmjeni znanja sa kolegama iz ostalih članica. Evropsko društveno istraživanje je značajno za Crnu Goru zbog unapređivanja akademskih istraživanja i lakšeg povezivanja sa istraživačkom mrežom u Evropi, kao i mogućnosti korišćenja rezultata u svrhu kreiranja javnih politika.

Usvojen je Izvještaj o radu na prioritetnom infrastrukturnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2022. godinu s Izvještajem o radu Društva za 2022. godinu. Naučno-tehnološki park Crne Gore osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanja potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visoko-tehnološkim djelatnostima. Takode, poseban aspekt djelovanja NTP CG je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata. U diskusiji je naglašeno da će NTP CG potpuni potencijal za programske aktivnosti ostvariti tek nakon završetka građevinskih radova na objektu i sticanja infrastrukturnih uslova za pružanje ove vrste podrške. U cilju kreiranja preuslova za programske aktivnosti NTP CG od suštinskog je značaja podrška kroz projekat pod nazivom „Norveška za vas“ koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške, a implementira Kancelarija UNDP-a u Podgorici. U sklopu ovog projekta aktivnosti tokom 2022. godine su bile brojne, a među kojima se izdvajaju: Strateški plan razvoja NTP CG za period od 5 godina, Studija pre-izvodljivosti za Kancelariju za tehnološki transfer, podrška kreiranju usluga NTP CG, podrška za kreiranje Javnog poziva za buduće stanare i obuke zaposlenih. Vlada je dala saglasnost na Plan aktivnosti Društva za 2023. godinu za čije finansiranje je planirano ukupno 348.357 eura, od čega je Zakonom o budžetu Crne Gore opredijeljen iznos od 300.000 eura, a preostali iznos od 48.357 eura je planiran iz eksternih izvora – donacija.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina. Izvještaj daje pregled sprovođenja konkretnih aktivnosti, ispunjenosti rokova i indikatora, sumiraju se ostvareni rezultati i daju preporuke za naredni ciklus kreiranje javne politike. Konstatovano je da je realizacija najbolja u pogledu donošenja relevantnih propisa, uključujući podzakonške akte, i njihovog sprovođenja, s tim da je potrebno dalje usaglašavanje sa propisima EU s obzirom na prilagođavanje tehničkom progresu. Djelimična realizacija se odnosi na mjere u pogledu jačanja administrativnih kapaciteta i stručne osposobljenosti kadrova, gdje su pojedine obuke sprovedene, ali dalje zapošljavanje novih službenika i njihovo obučavanje ostaje da se sprovede i u narednom periodu. Neophodno je dalje raditi na obezbjeđivanju kadrova za vršenje poslova evaluacije i ocjene tehničkih dosijea za hemikalije i biocidne proizvode.

Vlada je dala saglasnost Opštini Andrijevica za podizanje spomen – obilježja davanjem naziva JU Dom zdravlja imenom dr Tomislav Tomo Mićović, prije isteka zakonskog roka. Takođe, data je saglasnost Opštini Plužine za podizanje spomen – obilježja davanjem naziva javnom objektu - ulici imenom dr Petar Žulović, prije isteka zakonskog roka.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve koju čine predstavnici Vlade Crne Gore. Zadatak Komisije je praćenje primjene Ugovora i unapređenje saradnje između ugovornih strana, a u cilju sveukupnog duhovnog i materijalnog razvoja čovjeka, nacionalne tradicije zajednice i promovisanja opšteg dobra.

Vlada je usvojila Informaciju o izradi Studije izvodljivosti o potrebi izgradnje Državnog Data Centra. U Informaciji se navodi da je, u cilju obezbjeđivanja neophodnih preduslova za dalju digitalnu transformaciju crnogorskog društva, neophodno otpočeti aktivnosti na planiranju izgradnje Državnog Data Centra, koji bi predstavljao jedinstven kompleks za kompletnu državnu administraciju izgrađen u skladu sa svim međunarodnim standardima koji se odnose na data centre, informacionu i sajber bezbjednost. Iako je cilj izgraditi jedan objekat sa dovoljno kapaciteta za potrebe svih državnih institucija, Državni Data centar bi se mogao segmentirati i obezbijediti organizaciju posebnih prostorija za one institucije koje imaju specifične bezbjednosne zahtjeve. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo javne uprave da izradi Studiju izvodljivosti o potrebi izgradnje Državnog Data Centra koja će predvidjeti optimalni model finansiranja, a Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i lokalnim samoupravama sagleda najoptimalnije prostorno-planske mogućnosti za izbor lokacije i izgradnju ovog centra.

Pored ostalog, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

54. sjednica Vlade Crne Gore (26.05.2023.)

54. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe Materijal Zaključci
3.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o viznom režimu Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Gvineji Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Deklaracije partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma/kinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Plužine i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj Materijal Zaključci
9.Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2022 - decembar 2022) Materijal Zaključci
10.Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu Materijal Zaključci
11.Predlog memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore, firme Regional Petroleum Products Germany & Partners u pogledu pružanja podrške inicijativi tretmana komunalnog otpada te proizvodnji energenata - povučeno na zahtjev predlagača
12.Informacija o potrebi zaključenja aneksa ugovora u cilju realizacije projekta izgradnje vjetroelektrane Gvozd s Predlogom aneksa br. 8 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane i Predlogom ugovora o regulisanju prava i obaveza Materijal Zaključci
13.Informacija o poslovnim prostorima u državnoj svojini u kojima se obavlja veterinarska djelatnost sa predlogom namjenskog korišćenja Materijal Zaključci
14.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 293 st.1 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, koju je podnijela Nina Radović Sentić, advokatica iz Podgorice Materijal Zaključci
15.Izvještaj o realizaciji preporuka Grupe eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) u okviru III kruga evaluacije implementacije Konvencije Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori Materijal Zaključci
16.lnformacija o pristupanju Crne Gore, u statusu punopravne članice, jedanaestoj i dvanaestoj rundi Evropskog društvenog istraživanja Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ESS ERIC) Materijal Zaključci
17.Izvještaj o radu na prioritetnom infrastrukturnom projektu „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2022. godinu s Izvještajem o radu Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2022. godinu i Planom aktivnosti za 2023. godinu Materijal Zaključci
18.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina Materijal Zaključci
19.Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za investicije Crne Gore za 2022. godinu Materijal Zaključci
20.Predlog za davanje saglasnosti Opštini Andrijevica za podizanje spomen – obilježja davanjem naziva JU Dom zdravlja imenom Doktor Tomislav Tomo Mićović, prije isteka zakonskog roka Materijal Zaključci
21.Predlog za davanje saglasnosti Opštini Plužine za podizanje spomen - obilježja davanjem naziva javnom objektu - ulici imenom Dr Petar Žulović, prije isteka zakonskog roka Materijal Zaključci
22.Kadrovska pitanja Zaključci
22.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
22.2Predlog za izbor članova Odbora direktora HG „Budvanska rivijera“ AD Budva Materijal
22.3Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na 22. redovnoj Skupštini akcionara HG „Budvanska rivijera“ AD Budva Materijal
22.4Predlog za razrješenje člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Materijal
22.5Predlog za imenovanje članice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad Materijal
22.6Predlog za imenovanje nacionalnog koordinatora za NATO Materijal
22.7Predlog za razrješenje zamjenice predsjednice i tri člana Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
22.8Predlog za imenovanje zamjenice predsjednice i tri člana Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Materijal
22.9Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova Materijal
22.10Predlog za određivanje v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstu vanjskih poslova Materijal
22.11Predlog za razrješenje predsjednice i dva člana Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Materijal
22.12Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Centra za stručno obrazovanje Materijal
22.13Predlog za izbor članova Odbora direktora AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica Materijal
22.14Predlog za određivanje punomoćnika-predstvanika državnog kapitala na ponovljenoj vanrednoj Skupštini akcionara AD "Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
23.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o obrazovanju Savjeta za sagledavanje epidemiološke situacije usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 i njenog uticaja na ekonomsko stanje u Crnoj Gori (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Informacija o potrebi potpisivanja Memoranduma o partnerstvu koji se odnosi na Frankofone nacionalne inicijative (2023-2026) između Međunarodne organizacije za Frankofoniju (OIF) i Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
25.Informacija o raskidu ugovora o udruživanju i ulaganju sredstava radi obezbjeđivanja stambenih jedinica za potrebe službenika i namještenika, broj 01-2024/2 od 24.12.2009. godine, sa pratećim aneksima, zaključenog između Ministarstva ekonomije i Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine sa Crnogorskim fondom za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica, u ime Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, kao pravnog sljedbenika (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Informacija o finansiranju troškova izborne kampanje za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore u 2023. godini, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2022-2026., za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju (2020-2022.), za period 2020-2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ljudske resurse (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Predlog za ustupanje na privremeno ustupanje i korišćenje, zemljišta površine 5.695 m², evidentiranog na katastarskoj parceli br. 549, LN br. 92 KO Lipovo - Kolašin, kao svojina Crne Gore - subjekat raspolaganja Vlada Crne Gore, Opštini Kolašin na period od 5 godine, bez naknade, uz mogućnost produženja s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Predlog za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za rekonstrukciju i adaptaciju Doma Mjesne zajednice Petrovići Nikšić, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Predlog za finansiranje rada organizacije Udruženje boraca ratova od 1990. godine Crne Gore, iz Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, br. 07-430/23-1852/2, od 4. maja 2023. godine, sa sjednice od 26. aprila 2023. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića, u svojstvu govornika, na Univerzitetu Oksford, 22-23. maj 2023. godine, Oksford, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog platforme za učešće ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića na konferenciji ministara nadležnih za sport koja će se održati na Malti, 29. maja 2023. godine, u okviru 19. igara malih zemalja Evrope (29. maja do 3. juna 2023.) (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme o učešću crnogorske delegacije koju predvodi ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović na Porto Social Forum-u 2023, 27. maja 2023. godine, u Portu, Portugal (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za učešće ministarke nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljane Šćepanović, na regionalnom stručnom simpozijumu „Energetska efikasnost zgrada u regionu Balkana+“, 30-31. maj 2023. godine, Beograd, Republika Srbija (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
40.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Baru (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija i JU Srednja pomorska škola iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 293 KO Dobrota I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada Radnom timu za praćenje i implementaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18 i 42/18) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list CG“, br. 26/12, 34/12 i 27/13) (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Pitanja i predlozi
45.1Predlog odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve Materijal Zaključci
45.2Godišnji Izvještaj Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2022-2026 za 2022. godinu Materijal Zaključci
45.3Godišnji izvještaj za sprovođenje Prelaznog Akcionog plana za 2021. godinu, Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. godine Materijal Zaključci
45.4Usmena informacija u vezi sa Institutom Dr Simo Milošević - Igalo Zaključci
45.5Informacija o izradi Studije izvodljivosti o potrebi izgradnje Državnog Data Centra Materijal Zaključci
45.6Usmena informacija o realizovanim aktivnostima iz oblasti IPA i EU integracija Zaključci
45.7Usmena informacija o realizovanim aktivnostima iz oblasti vazdušnog saobraćaja Zaključci
IV NA UVID
46.1Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića na „Tomorrow Conference“, 12-14. maj 2023, Beograd, Republika Srbija Materijal
46.2Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka na predstavljanju četvrtog Nacionalnog izvještaja o stanju ljudskih prava (UPR) u Crnoj Gori, 7-11. maj 2023. godine, Ženeva, Švajcarska Materijal
47.Informacija o neophodnoj opremi za realizaciju terenske obuke - logovanja za XV generaciju polaznika/ca Obrazovnog programa policajac/ka JU VSŠ "Policijska akademija" Danilovgrad - INTERNO
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?