Sektor sigurnosti plovidbe

Objavljeno: 01.11.2023. 10:00

U Sektoru sigurnosti plovidbe, vrše se poslovi: radio službe na pomorskim plovnim putevima za potrebe pomorskog saobraćaja, prikupljanjem hidrografskih, okeanografskih i meteoroloških podataka i njihovo emitovanje radio vezom; nadzora i kontrole pomorskog saobraćaja, koordiniranja, organizovanja i obavljanja akcija traganja i spašavanja na moru i akcija zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata; planiranja, organizovanja i realizaciju redovnih vježbi i saradnju sa ostalim državnim organima i međunarodnim organizacijama u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučajevima zagadjenja mora sa plovnih objekata i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?