Suđenje u razumnom roku

Sadržaj:

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku:Podnošenje kontrolnog zahtjeva


Pravo na suđenje u razumnom roku jedno je od temelja efikasnosti pravosudnog sistema i pravne sigurnosti. Zaštita ovog prava, kao i pravično zadovoljenje zbog njegove povrede u crnogorskom pravnom sistemu ostvaruje se u sudskom postupku, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji se primjenjuje od 2007. godine. Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku usaglašen je sa međunarodnim standardima i praksom Evropskog suda za ljudska prava u ovoj oblasti i kao zakonski tekst daje adekvatna pravna sredstva za zaštitu ovog prava.

Sprovođenje ovog zakona prati Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku imaju stranka i umješač u građanskom sudskom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravnom sporu, okrivljeni i oštećeni u krivičnom postupku, ukoliko se postupci odnose na zaštitu njihovih prava u smislu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ovo pravo i dužina trajanja razumnog roka utvrđuje se u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku:

    • zahtjev za ubrzanje postupka (kontrolni zahtjev);
    • tužba za pravično zadovoljenje.

Podnošenje kontrolnog zahtjeva

Stranka može podnijeti kontrolni zahtjev ukoliko smatra da sud neopravdano odugovlači postupak i odlučivanje u predmetu.

Kontrolni zahtjev se podnosi sudu kod kojeg se predmet nalazi u radu.

Kontrolni zahtjev sadrži:

  • ime i prezime, odnosno naziv stranke, adresu njenog prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta;
  • ime i prezime, odnosno naziv zastupnika ili punomoćnika i adresu njegovog prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta;
  • poslovni broj predmeta ili druge podatke o predmetu na osnovu kojih se može utvrditi na koji se predmet odnosi kontrolni zahtjev;
  • podatke i okolnosti u vezi sa predmetom iz kojih proizilazi da sud neopravdano odugovlači postupak i odlučivanje u postupku;
  • potpis stranke, zastupnika ili punomoćnika.

O kontrolnom zahtjevu odlučuje predsjednik suda. U sudovima sa više od deset sudija, godišnjim rasporedom može se odrediti sudija koji će, pored predsjednika suda, odlučivati o kontrolnom zahtjevu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?