Besplatna pravna pomoć

Sadržaj:

Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?Ko je nadležan za odobravanje besplatne pravne pomoći?Postupak odobravanja besplatne pravne pomoći


Besplatna pravna pomoć obezbjeđuje se radi ostvarivanja prava na pravično suđenje fizičkom licu, koje prema svom imovnom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice. Besplatna pravna pomoć podrazumijeva obezbjeđivanje potrebnih sredstava za potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku za vansudsko rješavanje sporova i postupku pred javnim izvršiteljem kao i oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka.

Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?

Pravo na besplatnu pravnu pomoć može ostvariti:

 • crnogorski državljanin;
 • lice bez državljanstva (apatrid) koje zakonito boravi u Crnoj Gori i lice koje traži azil u Crnoj Gori;
 • stranac sa stalnim nastanjenjem, odnosno stalnim boravkom ili odobrenim privremenim boravkom i drugo lice koje zakonito boravi u Crnoj Gori;
 • drugo lice u skladu sa potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorom.

To lice ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, ako je:

 • korisnik materijalnog obezbjeđenja porodice u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita;
 • dijete bez roditeljskog staranja;
 • lice sa invaliditetom;
 • žrtva krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i trgovine ljudima, kao i žrtva nasilja u porodici u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od nasilja u porodici;
 • lice slabog imovnog stanja.

Ko je nadležan za odobravanje besplatne pravne pomoći?

Organ nadležan za odobravanje besplatne pravne pomoći je predsjednik osnovnog suda ili sudija koga on ovlasti, na čijem području podnosilac zahtjeva ima prebivalište ili boravište.

Postupak odobravanja besplatne pravne pomoći

Zahtjev se podnosi nadležnom organu preko Službe za besplatnu pravnu pomoć, na propisanom obrascu.

Zahtjev mora da sadrži:

 • ime, jedinstveni matični broj i adresu podnosioca zahtjeva;
 • ime, jedinstveni matični broj i adresu članova porodice podnosioca zahtjeva;
 • podatke o predmetu;
 • opis traženog oblika besplatne pravne pomoći;
 • podatke o korišćenju prava na materijalno obezbjeđenje porodice;
 • podatak da se radi o djetetu bez roditeljskog staranja;
 • izjavu o imovini i prihodima podnosioca zahtjeva i članova njegove porodice.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?