Probacija


Sistem izvršenja krivičnih sankcija  predstavlja veoma značajnu kariku pravosudnog sistema i da njegova puna funkcionalnost garantuje zadovoljenje pravde, ali i predstavlja potvrdu humanosti i sposobnosti društva da zaštiti ljudsko dostojanstvo i pruži šansu za rehabilitaciju izvršiocima krivičnih djela. Humanizacija krivičnih sankcija je posebno izražena kroz alternativne sankcije i to kaznu rada u javnom interesu I kaznu zatvora koja se izvršava u prostorijama za stanovanje sa ciljem da osuđena lica koja su prošla sistem probacionog izvršenja krivičnih sankcija nemamo više kao izvršioce krivičnih djela čime doprinosimo njihovoj punoj reintegraciji u društvo.

Funkcionalnost sistema krivičnih sankcija ogledalo je sposobnosti države da stane u zaštitu pravde i ljudskog dostojanstva, kao dva najveća ideala prava.  Iako u svakom demokratskom društvu zatvorski sistem predstavlja nužni mehanizam zadovoljenja pravde i pravičnosti, ne smijemo gubiti iz vida da lica lišena slobode i dalje uživaju ljudska prava garantovana međunarodnim konvencijama i nacionalnim zakonima. 

Zato ne smijemo dozvoliti da razumljiva i opravdana moralna osuda pojedinih teških krivičnih djela vodi opravdavanju ili tolerisanju bilo kakvog oblika nasilja ili kršenja ljudskih prava zatvorenika.  Adekvatan odnos prema licima lišenim slobode je ne samo naša zakonska i civilizacijska obaveza, već puno poštovanje prava lisa lišenih slobode povećava šanse za njihovu rehabilitaciju i reintegraciju u društvo nakon odsluženja zatvorske kazne.

Dodatne informacije:

Krivični zakonik Crne Gore

Direktorat za izvšrenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?