Pravo na pravično suđenje


Pravo na pravično suđenje predviđa pravo na pristup sudu i pravo na postupak odgovarajućeg kvaliteta.

Pravo na pristup sudu predviđa obavezu države da omogući svim fizičkim i pravnim licima da mogu pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori pokrenuti postupak radi zaštite svojih prava. Pravo na pristup sudu mora se obezbijediti i licima koja nemaju finansijsku mogućnost da angažuju stručna lica za pružanje pravnih usluga i plaćaju sudske takse, te je iz tog razloga donijet Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji tim licima omogućava nesmetan pristup sudu.

Pravo na postupak odgovarajućeg kvaliteta podrazumijeva :

  •  pravo na nepristrasan i nezavisan sud ustanovljen zakonom,
  •  pravo na javnost u postupku,
  •  pravo na rješavanje pravne stvari u razumnom roku,
  •  pravo da se bude saslušan u sudskom postupku,
  • pravo na jednakost u korišćenju procesnih sredstava.

Dodatne informacije:

Član 6, Evropska konvencija o ljudskim pravima

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?