Vladavina prava i jednake šanse

Vladavina prava i jednake šanse je prioritet koji objedinjuje ključne politike za razvoj oblasti na kojim počiva svaka demokratski uređena država.

U okviru navedenog prioriteta želimo da u prvoj godini mandata Vlade postavimo čvrste temelje društva zasnovanog na vladavini prava, jednakosti građana i građanki u pravima i pred zakonom. Poseban akcenat je na izgradnji jakih i efikasnih institucija državnog aparata, očuvanju bezbjednosti, jačanju sistema odbrane, borbi protiv korupcije i svih oblika organizovanog kriminala.

Snaženje nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa i omogućavanje lakšeg pristupa pravdi predstavljaju osnovne korake koje je potrebno preduzeti u procesu reforme pravosuđa, kao jednog od osnovnih kriterijuma za dostizanje standarda i vrijednosti na kojima počiva Evropska unija.

Unapređenje položaja pripadnika manjina i odlučna borba protiv svih oblika diskriminacije i govora mržnje, predstavlja osnovni ideal politika koje će sprovoditi Vlada Crne Gore.

Kroz unapređenje efikasnosti i transparentnosti želimo da stvorimo javnu upravu koja osluškuje potrebe građana i odgovara na njih, ali i da omogućimo povoljan ambijent za djelovanje organizacija civilnog društva i medija.

U ovoj godini ćemo unaprediti mjere socijalne zaštite kako bismo smanjili značajne socijalne razlike i poboljšati stepen zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?