Zdravlje i zdrava životna sredina

Zdravlje i zdrava životna sredina se nameće kao jedan od ključnih prioriteta u uslovima kada je naše zdravlje ugroženo i kada pandemija virusa Covid-19 ne zaobilazi ni Crnu Goru.

U okviru ovog prioriteta ključni cilj u 2021. godini vezan je za jačanje kontrole nad pandemijom korona virusa i epidemiološke zaštite građana kroz strateški pristup imunizaciji stanovništva.

Sprovođenjem specifičnih aktivnosti prevencije, kontrole, koordinacije, dijagnostike i integracije u fokusu rada Vlade je jačanje sistema borbe protiv nezaraznih bolesti, stanja uhranjenosti stanovništva, niske prevalencije HIV-a i bolesti zavisnosti.

Posebna pažnja u ovoj godini biće posvećena uređivanju sistema planiranja i valorizacije šumskih i vodnih resursa, uz sistemski odgovor na obaveze koje proističu iz procesa pristupanja EU i pregovaračkog poglavlja 27. Ključna pitanja će biti fokusirana na racionalnoj, efikasnoj i održivoj upotrebi prirodnih resursa, očuvanju prirodnih staništa i biodiverziteta, organizacije tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture, smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i borbu protiv klimatskih promjena, kao i na jačanju društvene odgovornosti u skladu s pozitivnim evropskim i međunarodnim iskustvima. Vlada će u ovoj godini značajno ojačati kapacitete institucija za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom.

Na osnovu najšireg društvenog konsenzusa 2021. godina biće posvećena stvaranju preduslova za strateško prostorno planiranje Crne Gore.

Sa građaninom koji je u fokusu socijalnih politika u ovoj godini Vlada će povećati dostupnost stambenog prostora za prioritetne grupe građana kroz programe socijalno stanovanja kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?