ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊУ

Објављено: 04.05.2022. 11:52 Аутор: Министарство правде

Вријеме трајања јавне расправе: 20 дана – Министарство правде, људских и мањинских права је 30. марта 2022. године ставило на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу. 

Начин спровођења јавне расправе: Министарство правде, људских и мањинских права упутило је јавни позив грађанима, научној и стручној јавности, државним органима, политичким субјектима, невладиним организацијама, међународним организацијама, медијима и свим заинтересованим организацијама и заједницама да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу достављањем примједби, предлога и сугестија у писаном облику путем поште на адресу Министарства правде, људских и мањинских права, Ул.Вука Караџића бр.3, 81000 Подгорица или у електронском облику на е-маил јелена.драгицевиц@мпа.гов.ме.

Овлашћени представници министарства који су учествовали у јавној расправи:

 • Божидар Чармак, в.д генералног директора Директората за кривично и грађанско законодавство
 • Јелена Драгићевић, самостална савјетница И у Дирекцији за грађанско законодавство. 

Подаци о броју и структури учесника у јавној расправи: Током трајања јавне расправе примједбе, предлоге и сугестије је доставила Комора јавних извршитеља 12. априла 2022. године,  док је изјашњење на примједбе Коморе јавних извршитеља доставила Јавна установа Службени лист Црне Горе 13. априла 2022. године. Такође, предлоге је доставила Централна банка Црне Горе 15.04.2022.године.

Резиме достављаних примједби, предлога и сугестија, са наведеним разлозима њиховог прихватања, односно неприхватања:

Комора јавних извршитеља примједбе, предлоге и сугестије дала је у односу на члан 1 Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о извршењу и обезбјеђењу којим је предвиђена измјена члана 45 важећег закона на начин што је предвиђено да се достављање јавним објављивањем врши објављивањем у “Службеном листу Црне Горе”, умјесто на начин предвиђен постојећим рјешењем које је предвиђало да се достављање врши јавним објављивањем у штампаном медију који излази на територији Црне Горе. Наводе да је ранијим законским рјешењем било предвиђено јавно објављивање писмена у “Службеном листу Црне Горе”, које рјешење је имало недостатке који су се огледали у слабој видљивости истакнутих писмена и немогућности поштовања законских рокова јер истицање није вршено свакодневно, односно да је досадашња пракса показала да је истицање писмена у “Службеном листу” вршено једном у 10 до 15 дана. Додаје се да је због начела хитности истицање писмена неопходно вршити чим се за то стекну законски услови, а да је имеперативном нормом члана 45 став 5 ЗИО-а предвиђено да је објављивање у дневном штампаном медију предуслов за истицање писмена на огласној табли суда, те да се достављање јавним објављивањем сматра извршеним након истека рока од 8 дана од дана истицања истог.

У односу на наведене примједбе, предлоге и сугестије донијети су сљедећи закључци:

Примједбе, предлози и сугестије Коморе јавних извршитеља нису прихваћене. Наиме, Законом о објављивању прописа и других аката („Службени лист ЦГ“, број 5/08) прописано је да се у Службеном листу, поред прописа и аката из члана 5 овог Закона, могу објављивати и акти других правних лица и субјеката, као и јавни конкурси, огласи, јавни позиви и друга обавјештења правних и физичких лица. Чланом 20 Закона, прописано је да се јавни конкурси и огласи, акти о упису у судске и друге регистре и други огласи, који се у складу са прописима морају објавити у Службеном листу, као и оглашавање неважећим јавних исправа и друго објављују искључиво само у електронском издању Службеног листа, тј. у огласном дијелу Службеног листа ЦГ који се објављује свакодневно на интернет страници Јавне установе Службени лист Црне Горе www.слузбенилист.ме. С тога, ЈУ Службени лист Црне Горе је, како то и стоји у изјашњењу те институције достављеном овом Министарству, у могућности да испуни Законом предвиђену обавезу у вези свакодневног објављивања писмена јавних извршитеља, због чега не стоје примједбе Коморе јавних извршитеља.

Централна банка Црне Горе 15.04.2022. године доставила је сљедеће предлоге:

 • У члану 43 став 1 извршити допуну како би прималац писмена на доставници могао написати дан пријема писмена и словима и бројевима, на начин што ће се послије ријечи: „словима“, додати ријечи: „или бројевима“. Ради омогућавања достављања писмена и електронским путем, предложено је да се у истом члану послије става 1 дода нови став који гласи: „Достављање писмена може се вршити и електронским путем, у складу са прописима.“
 • У члану 205 појмом предузетник обухватити и лица која обављају дјелатност у складу са прописима, као што су адвокати, јавни извршитељи, нотари и друга лица која обаљају дјелатност у складу са прописима, јер су и они извршни дужници, на начин што се у  ставу 1 ријеч: „предузетник“ замјењује ријечима: „предузетника и других лица која обављају дјелатност у складу са происима (у даљем тексту: „педузететник“), а зарез и ријечи:“осим на рачунима који су изузети од извршења у складу са законом“, бришу се. Предложена је и допуна у посебном ставу ради прецизирања средстава на рачуну извршног дужника која се изузимају од извршења са тог рачуна, на начин што се послије става 1 додаје нови став који гласи: „Изузетно од става 1 овог члана, од извршења на новчаним средствима извршног дужника изузимају се: средства чије је извршење изузето законом, актом Владе, прописом Централне банке Црне Горе или судском одлуком; средства финансијске помоћи из фондова Европске уније; средства донација и хуманитарних помоћи дата за посебне намјене; средства депозита за обезбјеђење кредита, као и туђа намјенска средства на рачунима извршних дужника.“
 • У члану 206 предвидјети обавезу извршног повјериоца да у предлогу за извршење наведе и матични број извршног дужника правног лица, односно матични број и/или јединствени матични број извршног дужника предузетника, обзиром да се у пракси појављивао проблем при идентификацији извршног дужника за кога извршни повјерилац није достављао његов матични број И/или јединствени матични број, на начин што ће се у ставу 1 ријечи: ”најмање један од сљедећих података: назив банке код које извршни дужник има рачун, матични број извршног дужника правног лица, односно јединствени матични број извршног дужника предузетника”, замијенити ријечима: “матични број извршног дужника правног лица, односно матични број И/или јединствени матични број извршног дужника предузетника.”
 • У члану 207 извршити допуну ради изричитог и прецизног одређења да организација за принудну наплату није одговорна за правну ваљаност рјешења о извршењу, јер су за правну ваљаност рјешења о извршењу одговорни јавни извршитељи и други доносиоци извршних исправи, на начин што ће се послије става 2 додати нови став који гласи: “Организација за принудну наплату није одговорна за правну ваљаност рјешења о извршењу.”
 • Послије члана 207 додати нови члан којим се уређује поступање организације за принудну наплату у случају када доносилац извршних исправа рјешење о извршењу иИ друге извршне исправе сачини у форми електронског документа и достави  организацији за принудну наплату на извршење. С тим у вези, предложено је додавање новог члана 207а који гласи:
 • “Суд, односно јавни извршитељ може рјешење о извршењу доставити организацији за принудну наплату и у форми електронског документа сачињеног у складу са законом којим се уређује електронски доцумент.
 • Техничке услове и размјену порука за достављање рјешења о извршењу у форми електронског документа уређује организација за принудну наплату својим упутством.
 • О достављању рјешења о извршењу у форми електронског документа организација за принудну наплату закључује појединачни споразум са судом, односно јавним извршитељем.
 • Одредбе ст.1 до 3 овог члана могу се примјењивати и при достављању на извршење организацији за принудну наплату И других извршних исправа, осим ако посебним законом није друкчије одређено.”
 • Послије члана 207а додати нови члан 207б којим би се уредило вријеме спровођења извршења од стране организације за принудну наплату, на начин што ће се прописати: „Изузетно од члана 62 овог закона, организација за принудну наплату спроводи извршење радним данима од 10 до 17 часова.“
 • У члану 208 извршити допуну ради обезбјеђења да организација за принудну наплату може да води у електронској форми евиденцију примљених, враћених, извршених, дјелимично извршених и неизвршених рјешења о извршењу, чиме би се њен рад учинио ефикаснијим. Предложено је да се послије става 1 дода нови став који гласи: „Организација за принудну наплату води, у електронској форми, евиденцију примљених, враћених, извршених, дјелимично извршених и неизвршених рјешења о извршењу.“
 • У складу са предложеним дефинисањем појма „предузетник“ у члану 205 став 1 и предложеном измјеном у члану 206 став 1, предложено је да се у члану 209 став 1 ријечи: “матичном броју“ замијене ријечима: „матичном броју и/или јединственом матичном броју“.
 • Због промјене одређења о Централном регичсту рачуна у Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о платном промету, предложено је да се послије члана 210 дода нови члан 210а који гласи:

Објављивање података
Члан 210а

      Организација за принудну наплату објављује називе правних лица и њихове матичне бројеве, називе предузетника и њихове матичне бројеве и/или јединствене матичне бројеве, износе блокаде рачуна и број дана непрекидног трајања блокаде њихових трансакционих рачуна.

      Податке из става 1 овог члана организација за принудну наплату објављује једном мјесечно на својој интернет  страници, првог радног дана по истеку мјесеца, са пресјеком стања на посљедњи дан у мјесецу, по азбучном реду назива извршног дужника.

Поред објављених података у складу са ставом 2 овог члана, организација за принудну наплату обезбјеђује и увид у дневне податке о блокади трансакционих рачуна сваког појединог извршног дужника, који може бити обезбијеђен и путем електронских средстава комуникације.“

Предлози Централне банке Црне Горе нису прихваћени. Планирани обим измјена и допуна Закона о извршењу и обезбјеђењу односио се искључиво на усклађивање Закона о извршењу и обезбјеђењу са Регулативом (ЕУ) бр.655/2014 Европског парламента и Савјета од 15. маја 2014. године о успостављању поступка за европски налог за блокаду рачуна, како би се поједноставила прекогранична наплата дуга у грађанским и привредним стварима. Системске измјене Закона о извршењу и обезбјеђењу планиране су након прибављања свих одговарајућих анализа, када ће бити разматрани и предлози Централне банке, а у оквиру постојеће радне групе. Обзиром да се ниједна примједба Централне банке ЦГ не односи на предложени Нацрт измјена и допуна, то и предлози нису прихваћени из већ наведених разлога.   

Мјесто и датум сачињавања извјештаја: Подгорица, 04. мај 2022. године

Назив организационе јединице министарства која је одговорна за припрему нацрта закона: Директорат за грађанско законодавство и надзор.                                                                                       

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА  

ДИРЕКТОРАТА ЗА КРИВИЧНО  И ГРАЂАНСКО ЗАКОНОДАВСТВО

Божидар Чармак

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?