IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU

Objavljeno: 04.05.2022. 11:52 Autor: Ministarstvo pravde

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana – Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je 30. marta 2022. godine stavilo na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. 

Način sprovođenja javne rasprave: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava uputilo je javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom obliku putem pošte na adresu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ul.Vuka Karadžića br.3, 81000 Podgorica ili u elektronskom obliku na e-mail jelena.dragicevic@mpa.gov.me.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:

 • Božidar Čarmak, v.d generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo
 • Jelena Dragićević, samostalna savjetnica I u Direkciji za građansko zakonodavstvo. 

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi: Tokom trajanja javne rasprave primjedbe, predloge i sugestije je dostavila Komora javnih izvršitelja 12. aprila 2022. godine,  dok je izjašnjenje na primjedbe Komore javnih izvršitelja dostavila Javna ustanova Službeni list Crne Gore 13. aprila 2022. godine. Takođe, predloge je dostavila Centralna banka Crne Gore 15.04.2022.godine.

Rezime dostavljanih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

Komora javnih izvršitelja primjedbe, predloge i sugestije dala je u odnosu na član 1 Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju kojim je predviđena izmjena člana 45 važećeg zakona na način što je predviđeno da se dostavljanje javnim objavljivanjem vrši objavljivanjem u “Službenom listu Crne Gore”, umjesto na način predviđen postojećim rješenjem koje je predviđalo da se dostavljanje vrši javnim objavljivanjem u štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore. Navode da je ranijim zakonskim rješenjem bilo predviđeno javno objavljivanje pismena u “Službenom listu Crne Gore”, koje rješenje je imalo nedostatke koji su se ogledali u slaboj vidljivosti istaknutih pismena i nemogućnosti poštovanja zakonskih rokova jer isticanje nije vršeno svakodnevno, odnosno da je dosadašnja praksa pokazala da je isticanje pismena u “Službenom listu” vršeno jednom u 10 do 15 dana. Dodaje se da je zbog načela hitnosti isticanje pismena neophodno vršiti čim se za to steknu zakonski uslovi, a da je imeperativnom normom člana 45 stav 5 ZIO-a predviđeno da je objavljivanje u dnevnom štampanom mediju preduslov za isticanje pismena na oglasnoj tabli suda, te da se dostavljanje javnim objavljivanjem smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana isticanja istog.

U odnosu na navedene primjedbe, predloge i sugestije donijeti su sljedeći zaključci:

Primjedbe, predlozi i sugestije Komore javnih izvršitelja nisu prihvaćene. Naime, Zakonom o objavljivanju propisa i drugih akata („Službeni list CG“, broj 5/08) propisano je da se u Službenom listu, pored propisa i akata iz člana 5 ovog Zakona, mogu objavljivati i akti drugih pravnih lica i subjekata, kao i javni konkursi, oglasi, javni pozivi i druga obavještenja pravnih i fizičkih lica. Članom 20 Zakona, propisano je da se javni konkursi i oglasi, akti o upisu u sudske i druge registre i drugi oglasi, koji se u skladu sa propisima moraju objaviti u Službenom listu, kao i oglašavanje nevažećim javnih isprava i drugo objavljuju isključivo samo u elektronskom izdanju Službenog lista, tj. u oglasnom dijelu Službenog lista CG koji se objavljuje svakodnevno na internet stranici Javne ustanove Službeni list Crne Gore www.sluzbenilist.me. S toga, JU Službeni list Crne Gore je, kako to i stoji u izjašnjenju te institucije dostavljenom ovom Ministarstvu, u mogućnosti da ispuni Zakonom predviđenu obavezu u vezi svakodnevnog objavljivanja pismena javnih izvršitelja, zbog čega ne stoje primjedbe Komore javnih izvršitelja.

Centralna banka Crne Gore 15.04.2022. godine dostavila je sljedeće predloge:

 • U članu 43 stav 1 izvršiti dopunu kako bi primalac pismena na dostavnici mogao napisati dan prijema pismena i slovima i brojevima, na način što će se poslije riječi: „slovima“, dodati riječi: „ili brojevima“. Radi omogućavanja dostavljanja pismena i elektronskim putem, predloženo je da se u istom članu poslije stava 1 doda novi stav koji glasi: „Dostavljanje pismena može se vršiti i elektronskim putem, u skladu sa propisima.“
 • U članu 205 pojmom preduzetnik obuhvatiti i lica koja obavljaju djelatnost u skladu sa propisima, kao što su advokati, javni izvršitelji, notari i druga lica koja obaljaju djelatnost u skladu sa propisima, jer su i oni izvršni dužnici, na način što se u  stavu 1 riječ: „preduzetnik“ zamjenjuje riječima: „preduzetnika i drugih lica koja obavljaju djelatnost u skladu sa proisima (u daljem tekstu: „peduzetetnik“), a zarez i riječi:“osim na računima koji su izuzeti od izvršenja u skladu sa zakonom“, brišu se. Predložena je i dopuna u posebnom stavu radi preciziranja sredstava na računu izvršnog dužnika koja se izuzimaju od izvršenja sa tog računa, na način što se poslije stava 1 dodaje novi stav koji glasi: „Izuzetno od stava 1 ovog člana, od izvršenja na novčanim sredstvima izvršnog dužnika izuzimaju se: sredstva čije je izvršenje izuzeto zakonom, aktom Vlade, propisom Centralne banke Crne Gore ili sudskom odlukom; sredstva finansijske pomoći iz fondova Evropske unije; sredstva donacija i humanitarnih pomoći data za posebne namjene; sredstva depozita za obezbjeđenje kredita, kao i tuđa namjenska sredstva na računima izvršnih dužnika.“
 • U članu 206 predvidjeti obavezu izvršnog povjerioca da u predlogu za izvršenje navede i matični broj izvršnog dužnika pravnog lica, odnosno matični broj i/ili jedinstveni matični broj izvršnog dužnika preduzetnika, obzirom da se u praksi pojavljivao problem pri identifikaciji izvršnog dužnika za koga izvršni povjerilac nije dostavljao njegov matični broj I/ili jedinstveni matični broj, na način što će se u stavu 1 riječi: ”najmanje jedan od sljedećih podataka: naziv banke kod koje izvršni dužnik ima račun, matični broj izvršnog dužnika pravnog lica, odnosno jedinstveni matični broj izvršnog dužnika preduzetnika”, zamijeniti riječima: “matični broj izvršnog dužnika pravnog lica, odnosno matični broj I/ili jedinstveni matični broj izvršnog dužnika preduzetnika.”
 • U članu 207 izvršiti dopunu radi izričitog i preciznog određenja da organizacija za prinudnu naplatu nije odgovorna za pravnu valjanost rješenja o izvršenju, jer su za pravnu valjanost rješenja o izvršenju odgovorni javni izvršitelji i drugi donosioci izvršnih ispravi, na način što će se poslije stava 2 dodati novi stav koji glasi: “Organizacija za prinudnu naplatu nije odgovorna za pravnu valjanost rješenja o izvršenju.”
 • Poslije člana 207 dodati novi član kojim se uređuje postupanje organizacije za prinudnu naplatu u slučaju kada donosilac izvršnih isprava rješenje o izvršenju iI druge izvršne isprave sačini u formi elektronskog dokumenta i dostavi  organizaciji za prinudnu naplatu na izvršenje. S tim u vezi, predloženo je dodavanje novog člana 207a koji glasi:
 • “Sud, odnosno javni izvršitelj može rješenje o izvršenju dostaviti organizaciji za prinudnu naplatu i u formi elektronskog dokumenta sačinjenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski document.
 • Tehničke uslove i razmjenu poruka za dostavljanje rješenja o izvršenju u formi elektronskog dokumenta uređuje organizacija za prinudnu naplatu svojim uputstvom.
 • O dostavljanju rješenja o izvršenju u formi elektronskog dokumenta organizacija za prinudnu naplatu zaključuje pojedinačni sporazum sa sudom, odnosno javnim izvršiteljem.
 • Odredbe st.1 do 3 ovog člana mogu se primjenjivati i pri dostavljanju na izvršenje organizaciji za prinudnu naplatu I drugih izvršnih isprava, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.”
 • Poslije člana 207a dodati novi član 207b kojim bi se uredilo vrijeme sprovođenja izvršenja od strane organizacije za prinudnu naplatu, na način što će se propisati: „Izuzetno od člana 62 ovog zakona, organizacija za prinudnu naplatu sprovodi izvršenje radnim danima od 10 do 17 časova.“
 • U članu 208 izvršiti dopunu radi obezbjeđenja da organizacija za prinudnu naplatu može da vodi u elektronskoj formi evidenciju primljenih, vraćenih, izvršenih, djelimično izvršenih i neizvršenih rješenja o izvršenju, čime bi se njen rad učinio efikasnijim. Predloženo je da se poslije stava 1 doda novi stav koji glasi: „Organizacija za prinudnu naplatu vodi, u elektronskoj formi, evidenciju primljenih, vraćenih, izvršenih, djelimično izvršenih i neizvršenih rješenja o izvršenju.“
 • U skladu sa predloženim definisanjem pojma „preduzetnik“ u članu 205 stav 1 i predloženom izmjenom u članu 206 stav 1, predloženo je da se u članu 209 stav 1 riječi: “matičnom broju“ zamijene riječima: „matičnom broju i/ili jedinstvenom matičnom broju“.
 • Zbog promjene određenja o Centralnom regičstu računa u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, predloženo je da se poslije člana 210 doda novi član 210a koji glasi:

Objavljivanje podataka
Član 210a

      Organizacija za prinudnu naplatu objavljuje nazive pravnih lica i njihove matične brojeve, nazive preduzetnika i njihove matične brojeve i/ili jedinstvene matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade njihovih transakcionih računa.

      Podatke iz stava 1 ovog člana organizacija za prinudnu naplatu objavljuje jednom mjesečno na svojoj internet  stranici, prvog radnog dana po isteku mjeseca, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu, po azbučnom redu naziva izvršnog dužnika.

Pored objavljenih podataka u skladu sa stavom 2 ovog člana, organizacija za prinudnu naplatu obezbjeđuje i uvid u dnevne podatke o blokadi transakcionih računa svakog pojedinog izvršnog dužnika, koji može biti obezbijeđen i putem elektronskih sredstava komunikacije.“

Predlozi Centralne banke Crne Gore nisu prihvaćeni. Planirani obim izmjena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbjeđenju odnosio se isključivo na usklađivanje Zakona o izvršenju i obezbjeđenju sa Regulativom (EU) br.655/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. godine o uspostavljanju postupka za evropski nalog za blokadu računa, kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i privrednim stvarima. Sistemske izmjene Zakona o izvršenju i obezbjeđenju planirane su nakon pribavljanja svih odgovarajućih analiza, kada će biti razmatrani i predlozi Centralne banke, a u okviru postojeće radne grupe. Obzirom da se nijedna primjedba Centralne banke CG ne odnosi na predloženi Nacrt izmjena i dopuna, to i predlozi nisu prihvaćeni iz već navedenih razloga.   

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 04. maj 2022. godine

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta zakona: Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor.                                                                                       

V.D. GENERALNOG DIREKTORA  

DIREKTORATA ZA KRIVIČNO  I GRAĐANSKO ZAKONODAVSTVO

Božidar Čarmak

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?