ЈАВНИ ПОЗИВ НВО за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у 2022. години

Објављено: 17.06.2022. 11:17 Аутор: Министарство правде

На основу члана 32б став 3 Закона о невладиним организацијама ("Службени лист Црне Горе", бр. 39/11 и 37/17) у вези са  Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2022. години и Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија (“Службени лист Црне Горе”, број 41/18) Министарство правде објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама  за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у 2022. години у области владавине права (сектор правосуђа)


Министарство правде позива невладине организације које се баве питањима владавине права, да учествују у процесу избора представника/це Комисије за расподјелу средстава за финансирање програма/пројеката невладиних организација у области владавине права.

Комисију чине предсједник/ца и два члана/ице, од којих су предсједник/ица и један члан/ица државни службеници/е Министарства правде, а други/а члан/ица представник/ица невладиних организација које дјелују у области владавине права.

За представника/цу комисије невладина организација може предложити само једног представника/ицу.

Ако невладине организације не предложе свог/ју представника/ицу за члана/ицу комисије или изабрани/а представник/ца невладиних организација не може учествовати у одлучивању, за другог/у члана/цу комисије одређује се државни службеник/ца из Министарства.

Представник/ца невладиних организација у Комисији не може учествовати у одлучивању о пријави на јавни конкурс, коју је поднијела невладина организација која га је предложила за представника/цу невладиних организација у Комисији.

Надлежности и задаци Комисије: 

 • објављује јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, на интернет страници министарства и порталу е-управе;
 • објављује обавјештење о јавном конкурсу у једном штампаном медију;
 • објављује листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију;
 • утврђује ранг листу пројеката, односно програма који су бодовани од стране независних процјењивача/тељки;
 • одлучује о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација, односно доноси одлуку о расподјели средстава;
 • тражи изјашњење од невладине организације о томе да ли са мање додијељених средстава може реализовати пројекат, односно програм, у случају кад пројекат, односно програм невладине организације не може бити финансиран у износу средстава који је наведен у пријави;
 • доставља учесницима конкурса и на интернет страници министарства и порталу е-управе објављује одлуку о расподјели средстава;
 • закључује са невладином организацијом којој су додијељена средства за финансирање пројекта, односно програма уговор о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројекта, односно програма за који су додијељена средства;
 • прати успјешност реализације пројеката, односно програма за чије финансирање су додијељена средства;
 • сачињава извјештај о финансирању пројеката и програма невладиних организација.

Комисија престаје са радом након реализације, односно истека рока за реализацију пројеката, односно програма који су обухваћени одлуком о расподјели средстава.

Невладина организација може да предложи свог представника/цу за члана/ицу Комисије ако:

 • је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
 • у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које се односе на владавину права;
 • се не налази у Регистру казнене евиденције;
 • је у претходне три године, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат  који се односи на владавину права;
 • је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • више од половине чланова/ица органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/е, односно намјештеници/е.

 

Представник/ца невладине организације за члана/ицу Комисије  може бити лице које:

 • има пребивалиште у Црној Гори;
 • има искуство у области владавине права;
 • није члан/ица органа политичке партије, јавни/а функционер/ка, државни/а службеник/ца, односно намјештеник/ца.

Невладина организација која испуњава  тражене услове доставља Министарству правде предлог представника/це  за члана/ицу Комисије, потписан  од стране лица овлашћеног за заступање  и потврђен печатом невладине  организације.

Рок за достављање предлога је десет  дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства правде и порталу е – управе.

Образац за предлагање представника невладине организације за члана/ицу Комисије, може преузети овдје.

Уз предлог представника/це невладина организација доставља Министарству правде:

 • доказ да је уписана у регистар невладиних организација;
 • фотокопију статута невладине организацје;
 • доказ да је у претходне три године у области владавине права спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у овој област, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
 • доказ да је невладина оганизација предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
 • изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ца органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це или намјештеници/це;
 • фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет представника/це невладине организације  за члана/цу Комисије;
 • биографију представника/це невладине организације ;
 • доказ о искуству представника/це невладине организације у области владавине права;
 • изјаву представника/це да није члан/ца органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ца, односно намјештеник/ца;
 • изјаву представника/це невладине организације  да прихвата  да га та  невладина организација  предложи  као свог представника/цу  Комисије.

Рок за достављање предлога је 27. јун 2022. године

Документација по јавном позиву доставља се  искључиво поштом на адресу ул. Вука Караџића бр. 3, 81000 Подгорица, Црна Гора

са напоменом: „Предлагање представника/це  Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација  у 2022. години у области – владавине права (сектор правосуђе), са назнаком НЕ ОТВАРАТИ.

Предлог представника/це за члана/ице Комисије биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију, у назначеном року.

Министарство правде ће у року од 7 (седам)  дана од истека рока за достављање предлога, на интернет страници хттпс://www.гов.ме/мпа и порталу е_управе објавити листу представника/ца који/е су предложени/е, са називима невладиних организација  које су их предложиле, а које су испуниле услове сходно наведеним критеријумима.

Уз листу из предходног става Министарство правде ће објавити списак невладиних организација  које нису доставиле уредне и потпуне предлоге, односно који не испуњавају услове или су предложиле представника који такође не испуњавају услове.

По истеку законом утврђеног рока, министар правде ће изабрати представника/цу невладине организације који је испунио/ла све услове и за кога/ју је достављено највише предлога невладиних организација који су  испуниле све услове.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата за члана чланицу Комисије могу се доставити електронским путем на е маил: маја.јовиц@мпа.гов.ме.

Број: 01-011/22-6396

Подгорица, 17. јун 2022. године                                                                

 

                                                                                                                       Марко Ковач

МИНИСТАР

Документа

Образац за предлагање представника НВО
Образац за предлагање представника НВО
ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/ицу Комисије за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у 2022. години у области владавине права (сектор правосуђа)
Верзија 1.0 Објављено: 17.06.2022. 09:06
Преузми pdf 107 KB
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?