Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о порезу на угљоводонике

Објављено: 15.06.2022. 06:28 Аутор: Министарство финансија

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист Црне Горе“ број: 41/18), Министарство финансија објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА УГЉОВОДОНИКЕ

Министарство финансија позива невладине организације које се баве питањима из области пореза на угљоводонике да предложе једног представника у радном тијелу за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о порезу на угљоводонике.

Број представника невладиних организација у радном тијелу: 1

Критеријуми за невладину организацију која може да предложи свог представника у радном тијелу:

 • да је уписана у регистар невладиних организација прије објављивања јавног позива;
 • да у статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • да је у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области;
 • да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и биланса успјеха);
 • да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници.

Критеријуми које треба да испуњава представник невладине организације у радном тијелу:

 • да има пребивалиште у Црној Гори;
 • да има искуство у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело;
 • није члан органа политичке партије, јавни функционер, државни службеник, односно намјештеник.

Документација која се доставља уз предлог представника невладине организације у радном тијелу:

 • доказ да је невладина организација уписана у регистар невладиних организација (фотокопија);
 • фотокопија статута невладине организације;
 • доказ да је невладина организација у претходне три године, у вези са питањем које сагледава или нормативно уређује радно тијело, спровела истраживање, израдила документ, организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у одређеној области, потписан од стране лица овлашћеног за заступање и потврђен печатом невладине организације;
 • доказ да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и биланса успјеха);
 • изјава лица овлашћеног за заступање невладине организације о томе да више од половине чланова органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, руководећа лица или државни службеници, односно намјештеници;
 • фотокопија личне карте или друге јавне исправе на основу које се може утврдити идентитет представника невладине организације у радном тијелу;
 • биографија представника невладине организације у радном тијелу;
 • доказ о искуству представника невладине организације у области на коју се односи питање које сагледава или нормативно уређује радно тијело (стручни рад, сертификат или други документ);

 • изјава представника невладине организације у радном тијелу да није члан органа политичке партије, јавни функционер, руководеће лице или државни службеник, односно намјештеник;
 • изјава представника невладине организације да прихвата да га та невладина организација предложи као свог представника у радном тијелу.

Рок и начин достављања предлога: Рок за достављање предлога је десет дана од дана објављивања овог јавног позива.

Предлог представника невладине организације у радном тијелу подноси се на Обрасцу 2 који се налази у прилогу, прописаним Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија.

Прописани образац за предлагање представника са потребним прилозима, доставља се архиви Министарства финансија, радним данима од 7 до 15 часова или поштом на адресу:

Министарства финансија

Директорат за порески и царински систем

Булевар Станка Драгојевића бр. 2, 81000 Подгорица

са напоменом: „Предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о порезу на угљоводонике“.

Предлог представника невладине организације у радном тијелу биће разматран само ако је достављен на прописаном обрасцу и уз сву потребну документацију.

Назив организационе јединице која је одговорна за реализацију питања које сагледава радно тијело је: Директорат за порески и царински систем.

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?