Јавни позив за учешће на јавном надметању за давање у закуп непокретности у државној својини у општини Бијело Поље

Објављено: 17.06.2022. 12:25 Аутор: Министарство финансија

На основу Закона о државној имовини ("Службени лист ЦГ", бр.21/09 и 40/11), Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 44/10) и закључака Владе Црне Горе, број 04-1243/2 са сједнице од 16. децембра 2021. године и број 04-3296/2 са сједнице од 2. јуна 2022. године, Министарство  финансија објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БИЈЕЛО ПОЉЕ

1. Предмет јавног надметања

Предмет закупа је државна имовина у својини Црне Горе и то катастарска парцела број 3327/21, површине 2.543 м², по начину коришћења “шума 4. класе”, уписана у лист непокретности број 392, КО Граб, Општина Бијело Поље.

2. Почетна цијена закупа непокретности на годишњем нивоу

која је предмет јавног надметања

Почетна цијена  закупа непокретности из тачке 1 овог Јавног позива износи 229,00 € на годишњем нивоу.

3. Мјесто и вријеме одржавања јавног надметања

Закуп непокретности из тачке 1 овог Јавног позива ће се вршити, јавним усменим надметањем у просторијама Министарства финансија, ул. Станка Драгојевића бр. 2, канцеларија број 14, у сриједа, 29. јуна 2022. године, са почетком у 12:00 часова.

 

4. Услови јавног надметања

4.1 Право да учествују на јавном надметању имају подносиоци пријава, односно сва заинтересована лица, која уплате депозит у износу од 5% од износа почетне цијене закупа за предметну непокретност, и то 11,45 €.

4.2 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија број 510-1122-69, код ЦКБ банке, са назнаком – депозит за учешће на јавном надметању.

4.3 Образац Пријаве за учешће на јавном надметању може се добити у канцеларији број 14, у Министарству финансија, сваког радног дана од дана објављивања Јавног позива, до и укључујући 22. јун 2022. године (од 10-13 часова).

4.4 Рок за подношење пријава је најкасније до и укључујући 22. јун 2022. године, до 14:00 часова.

4.5 Минималну промјену распона понуда у поступку јавног надметања утврђује Комисија за давање у закуп државне имовине у складу са Уредбом о продаји и давању закуп државне имовине путем јавног надметања – аукције.

4.6 Поступак јавног надметања се завршава ако ниједан од учесника ни на трећи позив не понуди већу цијену од до тада понуђене највеће цијене.

У том случају закупцем се проглашава учесник који је први понудио највећу постигнуту цијену.

4.7 Сматраће се да су испуњени услови за одржавање јавног надметања, ако у назначено вријеме приступи макар један учесник, а који понуди износ почетне цијене закупа за предметну непокретност.

4.8 Учесник који понуди највећу цијену проглашава се закупцем, а његова понуда сматраће се прихваћеном понудом за закуп имовине из тачке 1 овог Јавног позива.

5. Остали услови јавног надметања

5.1 Закупац је дужан да са Владом Црне Горе - Министарством финансија закључи Уговор о закупу предметне непокретности у року од 60 (шездесет) дана од дана јавног надметања.

5.2 Уколико закупац не закључи уговор о закупу у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита, а закуподавац има право да закључи уговор о закупу предметне имовине са другим понуђачем јавног надметања који је понудио другу највећу цијену.

5.3 Право на повраћај депозита губи потенцијални закупац који поднесе пријаву, а не учествује, односно не региструје се за јавно надметање.

5.4 Уплаћени депозит ће се вратити осталим учесницима у року од 7 (седам) дана од дана јавног надметања, а депозит изабраног понуђача се задржава и урачунава у цијену закупа.

5.5 Трошкови поступка (таксе и остало) падају у цјелости на закупца.

5.6 Регистрација учесника ће се вршити у просторијама Министарству финансија - канцеларија број 14, Станка Драгојевића 2, Подгорица, 15 минута прије почетка одржавања јавног надметања.

5.7 Сва евентуална питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Комисији за давање у закуп непокретности.

Адреса и контакт Комисије за давање у закуп непокретности:

Министарство финансија, канцеларија број 14

Улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица

Телефон: +382 20 248 512

Е-маил: милена.зивановиц@миф.гов.ме

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?