Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Bijelo Polje

Objavljeno: 17.06.2022. 12:25 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 04-1243/2 sa sjednice od 16. decembra 2021. godine i broj 04-3296/2 sa sjednice od 2. juna 2022. godine, Ministarstvo  finansija objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BIJELO POLJE

1. Predmet javnog nadmetanja

Predmet zakupa je državna imovina u svojini Crne Gore i to katastarska parcela broj 3327/21, površine 2.543 m², po načinu korišćenja “šuma 4. klase”, upisana u list nepokretnosti broj 392, KO Grab, Opština Bijelo Polje.

2. Početna cijena zakupa nepokretnosti na godišnjem nivou

koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena  zakupa nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva iznosi 229,00 € na godišnjem nivou.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Zakup nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, kancelarija broj 14, u srijeda, 29. juna 2022. godine, sa početkom u 12:00 časova.

 

4. Uslovi javnog nadmetanja

4.1 Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sva zainteresovana lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene zakupa za predmetnu nepokretnost, i to 11,45 €.

4.2 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija broj 510-1122-69, kod CKB banke, sa naznakom – depozit za učešće na javnom nadmetanju.

4.3 Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 14, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana od dana objavljivanja Javnog poziva, do i uključujući 22. jun 2022. godine (od 10-13 časova).

4.4 Rok za podnošenje prijava je najkasnije do i uključujući 22. jun 2022. godine, do 14:00 časova.

4.5 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju zakup državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.

4.6 Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

4.7 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik, a koji ponudi iznos početne cijene zakupa za predmetnu nepokretnost.

4.8 Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za zakup imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

5. Ostali uslovi javnog nadmetanja

5.1 Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja.

5.2 Ukoliko zakupac ne zaključi ugovor o zakupu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a zakupodavac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

5.3 Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni zakupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

5.4 Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u cijenu zakupa.

5.5 Troškovi postupka (takse i ostalo) padaju u cjelosti na zakupca.

5.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija - kancelarija broj 14, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

5.7 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za davanje u zakup nepokretnosti.

Adresa i kontakt Komisije za davanje u zakup nepokretnosti:

Ministarstvo finansija, kancelarija broj 14

Ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica

Telefon: +382 20 248 512

E-mail: milena.zivanovic@mif.gov.me

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?