Почеле пријаве за обештећење мајки са троје или више дјеце

Кориснице накнада на основу рођења троје или више дјеце у центрима за социјални рад од јуче могу предати захтјеве за обештећење, предвиђено Законом о обештећењу бивших корисница накнада по основу рођења троје или више дјеце. Овим законом откљањају се посљедице настале укидањем законског права на доживотну накнаду по основу рођења троје или више дјеце и уређују услови обештећења бивших корисница. Захјев се подноси у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. Закон је ступио на снагу 8. јануара, а последњи дан за подношење захтјева је 9. март 2022. године. 

Право на обештећење, у складу са овим законом, имају кориснице мјесечне накнаде по основу рођења троје или више дјеце, којима је то право припадало у периоду од 1. јануара 2016. до 30. јуна 2017. године, у складу са Законом о допунама Закона о социјалној и дјечјој заштити, уколико им је ово право укинуто.

Право на обештећење припада и корисницама чији је правни статус уређен Законом о извршењу Одлуке Уставног суда Црне Горе од 19. априла 2017. године након истека времена коришћења накнаде које је прописано тим законом. Кориснице којима је право на накнаду по Закону о извршењу Одлуке Уставног суда Црне Горе престало по истеку рока од 60 дана од дана ступања на снагу Закона о обештећењу бивших корисница накнада по основу рођења троје или више дјеце тј. 9. марта 2022. године, захтјев за обештећење могу поднијети у року од 30 дана од дана престанка права на накнаду. 

Бивше кориснице остварују накнаде у процентуалним износима од 70% и 40%, у висини која им је била утврђена као корисницима накнаде по основу Закона о социјалној и дјечјој заштити.

У складу са одредбама Закона уз захтјев се обезбјеђују сљедећи докази:

  • ЗАХТЈЕВ - писани захтјев странке;
  • Писани захтјев странке није прописани образац, већ слободна форма, гдје се наводи да странка аплицира за обештећење као бивша корисница накнаде по основу рођења троје или више дјеце и да прилаже доље наведене доказе.
  • ДОКАЗ О ОБУСТАВИ  ПРАВА НА НАКНАДУ ПО ОСНОВУ РОДЈЕЊА ТРОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЈЕЦЕ - по службеној дужности обезбјеђују центри за социјални рад, уколико странка уз захтјев не приложи рјешење о обустави накнаде;
  • ДОКАЗ ДА НИЈЕ КОРИСНИК ПЕНЗИЈЕ - обезбјеђује центар за социјални рад од Фонда ПИО, осим за кориснице пензије, које достављају доказ од Фонда ПИО да су поднијели захтјев за обуставу пензије закључно са 31. мартом 2022. године;
  • ДОКАЗ  ДА НИЈЕ ОБВЕЗНИК ОСИГУРАЊА - обезбјеђују центри за социјални рад од Управе прихода и царина.

Право на обештећење престаје ако корисница тог права заснује радни однос, региструје се за обављање предузетничке или пољопривредне дјелатности или оствари право на пензију у складу са законом.

Кориснице права на обештећење су дужне да надлежном центру за социјални рад пријаве сваку промјену која је од утицаја на остваривање права на обештећење, у року од 15 дана од дана настале промјене. За сада у надлежним центрима нема гужви, а уколико буде потребе обезбиједиће се и додатни капацитети за пријем странака. За сва питања и недоумице потенцијалне кориснице могу се обратити надлежним центрима. 

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?