Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Počele prijave za obeštećenje majki sa troje ili više djece

Objavljeno: 11.01.2022. 12:40 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Korisnice naknada na osnovu rođenja troje ili više djece u centrima za socijalni rad od juče mogu predati zahtjeve za obeštećenje, predviđeno Zakonom o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece. Ovim zakonom otkljanjaju se posljedice nastale ukidanjem zakonskog prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece i uređuju uslovi obeštećenja bivših korisnica. Zahjev se podnosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakon je stupio na snagu 8. januara, a poslednji dan za podnošenje zahtjeva je 9. mart 2022. godine. 

Pravo na obeštećenje, u skladu sa ovim zakonom, imaju korisnice mjesečne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima je to pravo pripadalo u periodu od 1. januara 2016. do 30. juna 2017. godine, u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ukoliko im je ovo pravo ukinuto.

Pravo na obeštećenje pripada i korisnicama čiji je pravni status uređen Zakonom o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore od 19. aprila 2017. godine nakon isteka vremena korišćenja naknade koje je propisano tim zakonom. Korisnice kojima je pravo na naknadu po Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore prestalo po isteku roka od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece tj. 9. marta 2022. godine, zahtjev za obeštećenje mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu. 

Bivše korisnice ostvaruju naknade u procentualnim iznosima od 70% i 40%, u visini koja im je bila utvrđena kao korisnicima naknade po osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

U skladu sa odredbama Zakona uz zahtjev se obezbjeđuju sljedeći dokazi:

  • ZAHTJEV - pisani zahtjev stranke;
  • Pisani zahtjev stranke nije propisani obrazac, već slobodna forma, gdje se navodi da stranka aplicira za obeštećenje kao bivša korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece i da prilaže dolje navedene dokaze.
  • DOKAZ O OBUSTAVI  PRAVA NA NAKNADU PO OSNOVU RODJENJA TROJE ILI VIŠE DJECE - po službenoj dužnosti obezbjeđuju centri za socijalni rad, ukoliko stranka uz zahtjev ne priloži rješenje o obustavi naknade;
  • DOKAZ DA NIJE KORISNIK PENZIJE - obezbjeđuje centar za socijalni rad od Fonda PIO, osim za korisnice penzije, koje dostavljaju dokaz od Fonda PIO da su podnijeli zahtjev za obustavu penzije zaključno sa 31. martom 2022. godine;
  • DOKAZ  DA NIJE OBVEZNIK OSIGURANJA - obezbjeđuju centri za socijalni rad od Uprave prihoda i carina.

Pravo na obeštećenje prestaje ako korisnica tog prava zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne djelatnosti ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom.

Korisnice prava na obeštećenje su dužne da nadležnom centru za socijalni rad prijave svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava na obeštećenje, u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Za sada u nadležnim centrima nema gužvi, a ukoliko bude potrebe obezbijediće se i dodatni kapaciteti za prijem stranaka. Za sva pitanja i nedoumice potencijalne korisnice mogu se obratiti nadležnim centrima. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?