Саопштење са 14. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној 14. сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, усвојила Смјернице макроекономске и фискалне политике за период од 2022-2025. годинеГлавни циљ фискалне политике у посматраном периоду је стабилизација макроекономског амбијента, обезбијеђивање одрживости јавних финансија и стварање услова за динамичан економски раст. С тим у вези, у посматраном периоду пројектује се: економски раст на нивоу од просјечно преко 6 %; континуирано смањење дефицита јавних финансија са процјењених 7,65 % у 2022. на 4% БДПа у 2025. годни; улагање у финансирање капиталних пројеката од око 1,3 милијарде. € у периоду 2022-2025. године, као и обезбијеђивање одрживости јавног дуга у дугом року. Имајући у виду и даље снажно присуство притиска на јавне финансије и ограниченост фискалног простора, у документу се, поред осталог, наглашава да је у наредном периоду потребно имплементирти додатне мјере фисклане консолидације које ће обезбиједити бољу наплату и остварење додатних буџетских прихода, као и оптимизовати јавну потрошњу уз њено структурирање у корист јавних инвестиција, како би се обезбиједила одрживост јавних финасија у дугом року, а истовремено створио фискални простор за обезбијеђивање подршке динамичном економском расту.

Утврђен је Предлог закона о јаким алкохолним пићима с Извјештајем са јавне расправе. Предложено законско рјешење допринијеће постизању вишег нивоа заштите потрошача, спречавању нелегалне производње и промета алкохолних пића, као и омогућити праћење путева алкохола, чиме се гарантује поријекло и квалитет производа. Доношење овог закона проистекло је и из потребе постизања усаглашености са прописима ЕУ, посебно у погледу дефинисања, описивања, означавања и географских ознака алкохолних пића.

Влада је утврдила Предлог закона о измјенама и допунама Закона о жигу с Извјештајем са јавне расправе. Доношењу Предлога закона о измјенама и допунама Закона о жигу приступило се примарно са циљем усаглашавања националног законодавства са законодавством Европске уније.

Утврђен је Предлог закона о измјенама и допунама Закона о патентима с Извјештајем са јавне расправе. Доношење закона има за циљ испуњавање обавеза које произилазе из поступка приступања Европској унији, као и унапређење система заштите проналазака у Црној Гори.

Влада је утврдила и Предлог закона о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву. Циљ доношења закона је унапређење система подношења пријава за регистрацију жигова, као и побољшана правна сигурност за подносиоце пријава и носиоце жигова. Такође, потврђивање Сингапурског уговора је један од захтјева у поступку придруживања Црне Горе Европској унији.

Утврђен је Предлог закона о обради података о путницима у ваздушном саобраћају у циљу спречавања и откривања кривичних дјела тероризма и других тешких кривичних дјелаЗакон се доноси у циљу спречавања и откривања кривичних дјела тероризма и других тешких кривичних дјела, и он представља једну од кључних мјера у преговарачком поглављу 24 из Програма приступања Црне Горе Европској унији. Наиме, доношењем овог закона, први пут у Црној Гори се уређује обавеза превозника у ваздушном саобраћају да у оквиру редовног пословања достављају Управи полиције податке о путницима ради обраде, у циљу спречавања и откривања кривичних дјела тероризма и других тешких кривичних дјела, вођења кривичног поступка, као и проналажења лица за којима се трага због ових кривичних дјела. Обраду података вршиће посебна организациона јединица у Управи полиције. Предлог закона такође прописује и размјену података и резултата те обраде (на захјтев) са надлежним домаћим органима, органима надлежних за обраду података из других држава, те EUROPOL-ом.

Влада се упознала са Нацртом закона о Владишто, како је наглашено, представља први корак у изради и доношењу овог важног системског прописа. У циљу постизања максималне транспарентности и инклузивности, о тексту Нацрта закона биће организована јавна расправа која ће трајати 40 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства јавне управе. У расправи је истакнуто да ће се доношењем овог закона системски уредити сва питања од значаја за организацију, мандат, састав, начин рада, одлучивања, односа са другим органима, као и друга питања од значаја за рад Владе, што ће бити основ и свакој будућој извршној власти да, у складу са најбољим праксама и принципима доброг управљања, врши своју функцију. Такође, доношењем Закона о Влади извршиће се кодификација прописа из области државне управе и смањити број прописа који уређују одређена, међусобно повезана питања што ће олакшати рад самој Влади, државним органима али и грађанима и другим заинтересованим субјектима који би једноставније и ефикасније остваривали сарадњу. Овим законом посебно је уређен однос између Скупштине и Владе, као и Предсједника Црне Горе и Владе, док су одређене одредбе посвећене уређивању овлашћења Владе којој је престао мандат до избора Владе у новом саставу.

Донијета је Уредба о измјенама и допунама Уредбе о организацији и начину рада државне управе Уредбом је допуњен дио надлежности Министарства економског развоја и туризма у дијелу послова који се односе на праћење стања и кретања у индустријској производњи у цјелини и по појединим секторима и областима, као и утврђивање предлога и спровођење стратегије и политике развоја сектора индустрије, затим координација спровођења и евалуације индустријске политике и предлагање системских и других подстицајних мјера и анализирање њиховог утицаја на економски положај и услове привређивања субјеката из области индустрије. Уредбом је измјењена надлежност Министарства европских послова, с обзиром да се исти послови, већ обављају у Генералном секретаријату Владе. Предвиђено је и да досадашња Управе за кадрове постаје Управа за људске ресурсе, Управе јавних радова постаје Управа за капиталне пројекте, а Управа за шуме постаје Управа за газдовање шумама и ловиштима.

Влада је донијела Одлуку о утврђивању основне и доплатне листе љекова. Циљ доношења Одлуке је да се створе услови да се здравствена заштита одвија на ефикасан и рационалан начин, односно да се средствима опредијељеним за набавку љекова грађанима обезбиједи доступност квалитетних, безбиједних и ефикасних љекова, уз најповољнију цијену.  Одлуком је утврђено и да су референтне земље као упоредиве у погледу бруто националног дохотка по глави становника, нивоа цијена љекова, опште економске ситуације, здравственог система, система рефундирања љекова и асортимана љекова Република Србија, Република Хрватска и Румунија. Одлуком су обухваћена 452 лијека, а како је оцијењено са новим максималним цијенама, оствариће се уштеда у буџету на нивоу од 281.700 еура у односу на важећу одлуку о утврђеној Листи љекова.

Влада је донијела Одлуку о формирању Националног савјета за борбу против корупције. Одлуком је предвиђено да се на челу Националног савјета за борбу против корупције налази предсједник Владе, док се за његовог замјеника именује министар без портфеља задужен за спровођење политике у области борбе против корупције. Међу члановима Савјета је осам чланова Владе, директорица Агенције за спречавање корупције, директор Агенције за националну безбједност, директор Управе полиције, директорица Управе за инспекцијске послове, директор Управе прихода и царина, врховна државна тужитељка, специјални државни тужилац, предсједница Врховног суда, члан Сената Државне ревизорске институције, предсједница Привредне коморе, представник Заједнице општина, као и три представника невадиних организација. Главни задатак Савјета је да припреми стратегију за борбу против корупције са пратећим акционим плановима у сарадњи са Министарством правде.

Донијета је Одлука о покретању поступка додјеле ловишта „Улцињ“, „Бар“, „Котор“, „Подгорица И“, „Подгорица ИИ“, „Подгорица ИИИ“, „Даниловград“, „Цетиње“, „Братогошт“, „Грахово“, „Морача“, „Бијело Поље“, „Маја Каранфили“, „Хридско језеро“, „Плужине“, „Шавник“ и „Жабљак“ на коришћење.

Влада је усвојила Програм развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру IPARD III - 2021-2027. Програмом је утврђено да је укупан износ средстава бесповратне подршке пољопривредним произвођачима опредијељен из јавне подршке за имплементацију дефинисаних мјера 81.975.947 еура, од чега је допринос ЕУ 63 милиона еура, односно 75%, док национални допринос износи 18.98 милиона еура односно 25%. Циљ Програма је да припреми цмогорске пољопривреднике за улазак у ЕУ, а што ће за посљедицу имати унапређење квалитета производа, повећање обима производње, већу конкурентност и достизање ЕУ стандарда безбиједности хране у примамом и прерађивачком сектору. Овим Програмом финансираће се инвестиције у модернизацију пољопривредних газдинстава, унапређење постојећих и изградњу нових прерађивачких капацитета, унапеђење руралне инфраструктуре, као и инвестиције у сеоски туризам и заснивање и заштиту шума.

Донијет је Акциони план за спровођење Стратегије управљања људским ресурсима у Управи полиције (2019-2024), за 2022. годину.

Влада је усвојила Информацију о раду Савјета за контролу бирачког списка. Тим поводом, задужено је Министарство унутрашњих послова да до наредне сједнице достави мишљење о наставку рада Савјета.

Усвојена је Информација о додатној финансијској подршци Кошаркашком савезу Црне Горе. С обзиром на то да је мушка кошаркашка репрезентанција добила позив за учешће на Европском првенству, а да у тренутку пријаве на јавни конкурс у фебруару 2022. године КСЦГ није могао предвидјети учешће на ЕП, Влада је одлучила да за ту намјену из Буџета издвоји 100.000 еура.

Усвојена је Информација о спроведеним активностима у поступку давања концесије за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране и прихваћен текст Уговора о концесији са „Електропривредом Црне Горе“АД Никшић

Влада је усвојила Информацију о кредитном аранжману између Европске инвестиционе банке и Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе А.Д. за финансирање малих и средњих предузећа, климатских и приоритетних пројеката VI B (93.806) и дала сагласност на Уговор о финансирању у износу од 50 милиона еура, по основу друге транше кредитног аранжмана који укупно износи 150 милиона.

Прихваћен је Предлог за давање сагласности на кредитно задужење Главног града Подгорица, за куповину аутобуса, код NLB Банке АД Подгорица, у износу од 4.000.000 еура. Имајући у виду значај набавке нових аутобуса за унапређење и модернизацију јавног превоза у граду и квалитетно пружање услуга грађанима, Главни град је у 2022. години из сопствених средстава купио 16 аутобуса. С обзиром на опредијељеност да се наставе активности на модернизацији система јавног превоза, поново је започета процедура реализације кредитног задужења, које је планирано у износу од 4.000.000 еура за набавку додатног броја нових аутобуса, са циљем реорганизације постојећих и увођења нових линија, повећања учесталости полазака, смањења саобраћајних гужви и загађења животне средине кроз повећано коришћење система јавног превоза, у правцу успостављања одрживог и квалитетног система јавног градског превоза.

Влада је усвојила Информацију о неопходној потреби да се уништи 2.131.173,453 грама трајно одузете опојне супстанце дроге по правоснажним судским одлукама са усвојеним сугестијама из Извјештаја Комисије за економску политику и финансијски систем као и Комисије за политички систем, унутрашњу и вањску политику, број 07-002-3150 од 25. маја 2022. године. Уништавање преко 2 тоне дроге заплијењене по правоснажним судским одлукама, је неопходан како би се ослободио простор за складиштење велике количине дроге, за коју се води поступак одузимања.

Усвојена је Информацију о потребним средствима за додатне премије на квалитет откупљеног млијека. Додатна подршка од 0,03€ по литру се додјељује регистрованим пољопривредним газдинствима која предају млијеко одобреним објектима за прераду млијека – мљекарама и сирарама. Подршка се односи на мјесеце јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2022. године. На мјесечном нивоу би то повећало редовне премије за око 50.000 еура или укупно до 350.000 еура.

Влада је прихватила Предлог за кандидовање пројекта „Изградња хотела Б Колашин по кондо моделу пословања“ на Листу развојних пројеката у области туризма. Прихваћена је пријава Привредног друштва Ски ресорт - Колашин 1450“ са сједиштем у Колашину, од 6. јула 2022. године по којој је у непосредној близини ски -стазе, планирана изградња хотела категорије 4 звјездице по кондо моделу пословања, са 77 смјештајних јединица, предрачунске вриједности 8,7 милиона еура. Намјера инвеститора је да у оквиру хотела отвори 52 нова радна мјеста. 

Усвојен је Шести периодични извјештај о примјени Европске повеље о регионалним и мањинским језицима и Четврти извјештај Црне Горе о остваривању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина.

Влада је усвојила Завршни извјештај о релизацији Акционог плана заспровођење Стратегије извршења кривичних санкција (2017-2021).

Дата је сагласност за коришћење средстава Текуће буџетске резерве, по којој се додјељује 800.000 еура Општини Тузи за реализацију капиталних пројеката.  Имајући у виду да је у Општини Тузи у току 2022. године планирано отварање нових фабрика и то: фабрике производње чипса, производње сунцокретовог уља и фабрике за производњу природних сокова, а да у најави имају и отварање фабрике сира и фабрике за производњу градјевинске арматуре, Општина се обратила захтјевом за давање подршке за реализацију тих пројеката. За реализацију тих пројеката неопходно је обезбједити комуналну инфраструктуру у вриједност од скоро 2 милиона еура дугорочних инвестиција, а одобрена средства биће искоришћена за хитне потребе унапредјења локалне путне инфраструктуре, водовода и канализације, електро-енергетске мреже и остале пратеће инфраструктуре.

Влада је дала сагласност за коришћење средстава Текуће буџетске резерве за извршење пројектних активности „Safe Together“ ЕУ прекограничног пројекта Министарства унутрашњих послова, у износу од 391.236,43 еура. Пројекат за превенција ризика у прекограничном подручју се фокусира на јачање људских и материјалних капацитета за реаговање у случају елементарних непогода и других несрећа у прекограничном подручју Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Пројектним партнерима су кроз овај пројекат одобрена средства Европске уније како би ојачали властите капацитете и како би се на адекватан и успјешан начин носили са изазовима повезаним са елементарним непогодама и другим несрећама.

Утврђени су правилници о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства унутрашњих послова, Министарства европских послова, Министарства финансија, Генералног секретаријата Владе, као и Специјалног државног тужилаштва и ДОО „Project-Consulting“ – Подгорица.

Влада је прихватила је Предлог закона о измјенама и допунама Закона о зарадама запослених у јавном сектору, који је Скупштини Црне Горе поднио посланик Милош Конатар и, с тим у вези, закључила да Скупштини достави Мишљење у тексту који је припремило Министарство финансија.

На данашњој сједници, између осталог, дата је сагласност за коришћење средстава Текуће буџетске резерве. Тим поводом донијети су закључци којима се по 5.000 еура додјељује Јавној установи „Центар за културу" Гусиње за реализацију културне манифестације IV „Гусиње Етно фест“ и НВО Културно спортски центар „DiANo“ Херцег Нови за учешће на Интернационалном фестивалу мира у Мароку.

Поред осталог, Влада је одлучила о више кадровских питања доступних на линку: хттпс://www.гов.ме/цланак/саопстење-о-кадровским-питањима-са-14-сједнице-владе.

14. sjednica Vlade Crne Gore (28.07.2022.)


14. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог смјерница макроекономске и фискалне политике за период од 2022-2025. године Материјал Закључци
3.Предлог закона о јаким алкохолним пићима с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
4.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о жигу с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
5.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о патентима с Извјештајем са јавне расправе Материјал Закључци
6.Предлог закона о потврђивању Сингапурског уговора о жиговном праву Материјал Закључци
7.Предлог закона о обради података о путницима у ваздушном саобраћају у циљу спрјечавања и откривања кривичних дјела тероризма и других тешких кривичних дјела* Материјал Закључци
8.Нацрт закона о Влади Црне Горе Материјал Закључци
9.Предлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе организацији и начину рада државне управе Материјал Закључци
10.Предлог одлуке о утврђивању основне и доплатне листе љекова Материјал Закључци
11.Предлог одлуке о образовању Националног савјета за борбу против корупције Материјал Закључци
12.Предлог одлуке о покретању поступка додјеле ловишта Материјал Закључци
13.Предлог програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру IPARD III 2021-2027 Материјал Закључци
14.Предлог акционог плана за спровођење Стратегије управљања људским ресурсима у Управи полиције (2019-2024), за 2022. годину Материјал Закључци
15.Информација о раду Савјета за контролу бирачког списка Материјал Закључци
16.Информација о додатној финансијској подршци Кошаркашком савезу Црне Горе у складу са чланом 120 Закона о спорту („Службени лист ЦГ“, бр. 44/18 и 123/21) Материјал Закључци
17.Информација о спроведеним активностима у поступку давања концесије за коришћење акумулације Отиловићи ради изградње мале хидроелектране са Предлогом уговора о концесији Материјал Закључци
18.Информација о реализацији Закључака Владе Црне Горе, број: 04-3997/2, са сједнице од 23. јуна 2022. године Материјал Закључци
19.Информација о кредитном аранжману између Европске инвестиционе банке и Инвестиционо - развојног фонда Црне Горе А.Д. за финансирање малих и средњих предузећа, климатских и приоритетних пројеката VI B (93.806) Материјал Закључци
20.Предлог за давање сагласности на кредитно задужење Главног града Подгорица, за куповину аутобуса, код NLB банке АД Подгорица, у износу од 4.000.000,00 еура Материјал Закључци
21.Информација о неопходној потреби да се уништи 2.131.173,453 грама трајно одузете опојне супстанце дроге по правоснажним судским одлукама са усвојеним сугестијама из Извјештаја Комисије за економску политику и финансијски систем и Комисије за политички Материјал Закључци
22.Информација о потребним средствима за додатне премије на квалитет откупљеног млијека Материјал Закључци
23.Предлог за кандидовање пројекта „Изградња хотела Б Колашин по кондо моделу пословања“ на Листу развојних пројеката у области туризма Материјал Закључци
24.Шести периодични извјештај о примјени Европске повеље о регионалним и мањинским језицима и Четврти извјештај Црне Горе о остваривању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина Материјал Закључци
25.Завршни извјештај о релизацији Акционог плана за спровођење Стратегије извршења кривичних санкција 2017-2021. година Материјал Закључци
26.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве Материјал Закључци
27.Предлог за одобравање средстава Текуће буџетске резерве за извршење пројектних активности “Safe Together“ ЕУ прекограничног пројекта Министарства унутрашњих послова Материјал Закључци
28.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства унутрашњих послова Материјал Закључци
29.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства европских послова Материјал Закључци
30.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Генералног секретаријата Владе Црне Горе Материјал Закључци
31.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства финансија Материјал Закључци
32.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Специјалног државног тужилаштва Материјал Закључци
33.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста DOO „Project-Consulting“ – Подгорица Материјал Закључци
34.Предлог мишљења на Предлог закона о измјенама и допунама Закона о зарадама запослених у јавном сектору (предлагач посланик Милош Конатар) Материјал Закључци
35.Кадровска питања Закључци
35.1Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за међународну сарадњу у ранијем Министарству правде, људских и мањинских права Материјал
35.2Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за извршење кривичних санкција у ранијем Министарству правде, људских и мањинских права Материјал
35.3Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за међународну правосудну сарадњу у Министарству правде Материјал
35.4Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за кривичне санкције и надзор у Министарству правде Материјал
35.5Предлог за престанак мандата директора Управе за угљоводонике Материјал
35.6Предлог за одређивање вршиоца дужности секретара Министарства људских и мањинских права Материјал
35.7Предлог за одређивање вршитељке дужности генралне директорице Директората за социјалну и дјечју заштиту у Министарству рада и социјалног старања Материјал
35.8Предлог за одређивање вршитељке дужности генралне директорице Директората за информатику и аналитичко-статистичке послове у Министарству рада и социјалног старања Материјал
35.9Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за угљоводонике Материјал
35.10Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за иновације, отвореност јавне управе и сарадњу са НВО у Министарству јавне управе Материјал
35.11Предлог за именовање државног секретара у Министарству економског развоја и туризма Материјал
35.12Предлог за разрјешење и именовање два члана Надзорног одбора Националне туристичке организације Црне Горе
35.13Предлог за именовање државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Материјал
35.14Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за подстицање и развој културно-умјетничког стваралаштва у ранијем Министарству просвјете, науке, културе и спорта Материјал
35.15Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за медије у ранијем Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија Материјал
35.16Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за медије у Министарству културе и медија Материјал
35.17Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за културну баштину у Министарству културе и медија Материјал
35.18Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за културно-умјетничко стваралаштво у Министарству културе и медија Материјал
35.19Предлог за престанак вршења дужности в.д. директора Управе за заштиту културних добара Материјал
35.20Предлог за одређивање вршитељке дужности директорице Управе за заштиту културних добара Материјал
35.21Предлог за престанак вршења дужности в.д. помоћника директора Управе за жељезнице Материјал
35.22Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за рад и запошљавање у ранијем Министарству економског развоја Материјал
35.23Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за пензијско и инвалидско осигурање и борачку и инвалидску заштиту у ранијем Министарству финансија и социјалног старања Материјал
35.24Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања Материјал
35.25Предлог за разрјешење и именовање четири члана Управног одбора Фонда рада Материјал
35.26Предлог за разрјешење и именовање предсједника и члана Управног одбора ЈУ „Центар за професионалну рехабилитацију“ Материјал
35.27Предлог за разрјешење директорице Фонда за обештећење Материјал
35.28Предлог за именовање директора Фонда за обештећење Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
36.Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о оснивању Савјета за заштиту потрошача (без расправе) Материјал Закључци
37.Предлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о образовању Организационог одбора за учешће Црне Горе на Свјетској изложби „EXPO 2020 Dubai“ (без расправе) Материјал Закључци
38.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности - урбанистичке парцеле УП 2090/1466 у захвату ДУП-А „Коник – Стари Аеродром”, измјене и допуне (без расправе) Материјал Закључци
39.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Главном граду Подгорица за отуђење непокретности (без расправе) Материјал Закључци
40.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Беране за отуђење непокретности - размјену са Слободаном Вешовићем (без расправе) Материјал Закључци
41.Информација о закључивању меморандума о сарадњи између Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма Црне Горе и Фондације „Петровић-Његош“ и Предлог меморандума о сарадњи (без расправе) Материјал
42.Информација о продаји вишка наоружања и војне опреме у Војсци Црне Горе (без расправе) Материјал
43.Информација о уништењу вишка наоружања и војне опреме у Војсци Црне Горе (без расправе) Материјал
44.Информација о рјешавању статуса ракетне топовњаче RTOP-406 Материјал
45.Информација о реализацији Акционог плана за имплементацију препорука Државне ревизорске институције на крају првог квартала 2022. године (без расправе) Материјал
46.Информација о потписивању Првог амандмана на Меморандум о разумијевању о мултинационалној сарадњи у вези са успостављањем мреже НАТО центара за обуку пилота у Европи (скраћено: NFTE MOU) (без расправе) Материјал
47.Извјештај са XIII састанка Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, Брисел, 9. јун 2022. године (без расправе) Материјал
48.Извјештај о раду Савјета за заштиту животиња за 2021. годину (без расправе) Материјал
49.Извјештај о реализацији Програма рада за 2021. годину, Извјештај о реализацији Годишњег плана доношења Црногорских стандарда и сродних докумената за 2021. годину и Финансијски извјештај за 2021. годину Института за стандардизацију (без расправе) Материјал
50.Предлог за измјену закључака Владе Црне Горе, број: 04-2415, од 20. априла 2022. године (без расправе) Материјал
51.Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-3585/2, од 17. јуна 2022. године, са сједнице од 9. јуна 2022. године (без расправе) Материјал
52.Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 04-3236/2, од 8.7.2021. године и допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-2074/2, од 22.7.2021. године (без расправе) Материјал
53.Предлог платформе за учешће делегације Министарства здравља, коју ће предводити Драгослав Шћекић, министар здравља, на Регионалном комитету Свјетске здравствене организације за Европу, Тел Авив, Израел, 12-14. септембар 2022. (без расправе) Материјал
54.Предлог платформе за учешће министарке науке проф. др Биљане Шћепановић на петом Фестивалу аеронаутике и технологија, Самсун, Република Турска, 30. август-4. септембар 2022. године (без расправе) Материјал
55.Предлог платформе за учешће министра вањских послова Ранка Кривокапића на Бледском стратешком Форуму, Блед, Република Словенија, 29 – 30. августа 2022. године (без расправе) Материјал
56.Предлог платформе за посјету Владимира Јоковића, министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републици Словенији, поводом учешћа на свечаном отварању 60. међународног пољопривредно – прехрамбеног сајма AGRA 2022 (без расправе) Материјал
57.Информација о потреби преусмјеравања средстава из Текуће буџетске резерве у циљу обезбјеђења додатних количина погонских средстава за ангажовање хеликоптера Војске Црне Горе на задацима гашења пожара (без расправе) Материјал
58.Предлог за преусмјерење средстава и Захтјев за давање сагласности у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору („Службени лист ЦГ”, бр. 83/16, 21/17, 12/18, 39/18 – Одлука УС ЦГ, 42/18, 34/19, 130/21 и 146/21) (без расправе) Материјал
59.Предлог за преусмјеравање средстава са потрошачке јединице Агенција за националну безбједност на потрошачку јединицу Министарство вањских послова (без расправе) Материјал
60.Предлог за преусмјерење средстава са потрошачке јединице Управа за шуме на потрошачку јединицу Управа за катастар и државну имовину (без расправе) Материјал
61.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
62.Предлог мишљења на Предлог закона о утврђивању поријекла имовине и посебном опорезивању назаконито стечене имовине (предлагач посланица др Бранка Бошњак) (без расправе) Материјал
63.Предлог мишљења на Предлог закона о измјени и допуни Општег закона о образовању и васпитању (предлагач посланица Божена Јелушић) (без расправе) Материјал
64.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Милија Никчевић“ из Никшића за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 387 КО Кличево, општина Никшић у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
65.Предлог за давање сагласности ЈУ Средња стручна школа из Бара за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 2585 КО Нови Бар, општина Бар у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
66.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Оријенски батаљон“ из Херцег Новог за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 74 КО Јошица, општина Херцег Нови у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
67.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Оријенски батаљон“ из Херцег Новог за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 678 КО Баошићи и 237 КО Бијела, општина Херцег Нови у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
68.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Милан Вукотић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 2479 КО Голубовци, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
69.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Радојица Перовић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 1771 КО Толоши, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
70.Предлог за давање сагласности ЈУ Гимназија „Слободан Шкеровић“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 589 КО Подгорица ИИ, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
71.Предлог за давање сагласности ЈУ Средња стручна школа из Никшића за давање у закуп просторија уписаних у листу непокретности број 767 КО Никшић, општина Никшић у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
72.Предлог статута Института за стандардизацију Црне Горе (без расправе) Материјал
73.Питања и предлози
73.1Информација о преусмјеравању средстава Министарства европских послова за лична примања службеника за мај 2022. године на Кабинет предсједника Владе Црне Горе Материјал
73.2Информација о потреби подношења Захтјева за сазивање ванредне Скупштине акционара Хотелске групе „Будванска ривијера“ АД Будва Материјал
73.3Предлог одлуке о измјени Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја Материјал
73.4Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 07-3166, од 18. јуна 2020. године Материјал
НАПОМЕНА:Материјал за тачку 35.12 (Предлог за разрјешење и именовање два члана Надзорног одбора Националне туристичке организације Црне Горе) биће објављен након техничке редакције.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?