Saopštenje sa 14. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 28.07.2022. 19:07 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 14. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 2022-2025. godineGlavni cilj fiskalne politike u posmatranom periodu je stabilizacija makroekonomskog ambijenta, obezbijeđivanje održivosti javnih finansija i stvaranje uslova za dinamičan ekonomski rast. S tim u vezi, u posmatranom periodu projektuje se: ekonomski rast na nivou od prosječno preko 6 %; kontinuirano smanjenje deficita javnih finansija sa procjenjenih 7,65 % u 2022. na 4% BDPa u 2025. godni; ulaganje u finansiranje kapitalnih projekata od oko 1,3 milijarde. € u periodu 2022-2025. godine, kao i obezbijeđivanje održivosti javnog duga u dugom roku. Imajući u vidu i dalje snažno prisustvo pritiska na javne finansije i ograničenost fiskalnog prostora, u dokumentu se, pored ostalog, naglašava da je u narednom periodu potrebno implementirti dodatne mjere fisklane konsolidacije koje će obezbijediti bolju naplatu i ostvarenje dodatnih budžetskih prihoda, kao i optimizovati javnu potrošnju uz njeno strukturiranje u korist javnih investicija, kako bi se obezbijedila održivost javnih finasija u dugom roku, a istovremeno stvorio fiskalni prostor za obezbijeđivanje podrške dinamičnom ekonomskom rastu.

Utvrđen je Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima s Izvještajem sa javne rasprave. Predloženo zakonsko rješenje doprinijeće postizanju višeg nivoa zaštite potrošača, sprečavanju nelegalne proizvodnje i prometa alkoholnih pića, kao i omogućiti praćenje puteva alkohola, čime se garantuje porijeklo i kvalitet proizvoda. Donošenje ovog zakona proisteklo je i iz potrebe postizanja usaglašenosti sa propisima EU, posebno u pogledu definisanja, opisivanja, označavanja i geografskih oznaka alkoholnih pića.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s Izvještajem sa javne rasprave. Donošenju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu pristupilo se primarno sa ciljem usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s Izvještajem sa javne rasprave. Donošenje zakona ima za cilj ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz postupka pristupanja Evropskoj uniji, kao i unapređenje sistema zaštite pronalazaka u Crnoj Gori.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu. Cilj donošenja zakona je unapređenje sistema podnošenja prijava za registraciju žigova, kao i poboljšana pravna sigurnost za podnosioce prijava i nosioce žigova. Takođe, potvrđivanje Singapurskog ugovora je jedan od zahtjeva u postupku pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Utvrđen je Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djelaZakon se donosi u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela, i on predstavlja jednu od ključnih mjera u pregovaračkom poglavlju 24 iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Naime, donošenjem ovog zakona, prvi put u Crnoj Gori se uređuje obaveza prevoznika u vazdušnom saobraćaju da u okviru redovnog poslovanja dostavljaju Upravi policije podatke o putnicima radi obrade, u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela, vođenja krivičnog postupka, kao i pronalaženja lica za kojima se traga zbog ovih krivičnih djela. Obradu podataka vršiće posebna organizaciona jedinica u Upravi policije. Predlog zakona takođe propisuje i razmjenu podataka i rezultata te obrade (na zahjtev) sa nadležnim domaćim organima, organima nadležnih za obradu podataka iz drugih država, te EUROPOL-om.

Vlada se upoznala sa Nacrtom zakona o Vladišto, kako je naglašeno, predstavlja prvi korak u izradi i donošenju ovog važnog sistemskog propisa. U cilju postizanja maksimalne transparentnosti i inkluzivnosti, o tekstu Nacrta zakona biće organizovana javna rasprava koja će trajati 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave. U raspravi je istaknuto da će se donošenjem ovog zakona sistemski urediti sva pitanja od značaja za organizaciju, mandat, sastav, način rada, odlučivanja, odnosa sa drugim organima, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade, što će biti osnov i svakoj budućoj izvršnoj vlasti da, u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja, vrši svoju funkciju. Takođe, donošenjem Zakona o Vladi izvršiće se kodifikacija propisa iz oblasti državne uprave i smanjiti broj propisa koji uređuju određena, međusobno povezana pitanja što će olakšati rad samoj Vladi, državnim organima ali i građanima i drugim zainteresovanim subjektima koji bi jednostavnije i efikasnije ostvarivali saradnju. Ovim zakonom posebno je uređen odnos između Skupštine i Vlade, kao i Predsjednika Crne Gore i Vlade, dok su određene odredbe posvećene uređivanju ovlašćenja Vlade kojoj je prestao mandat do izbora Vlade u novom sastavu.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Uredbom je dopunjen dio nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma u dijelu poslova koji se odnose na praćenje stanja i kretanja u industrijskoj proizvodnji u cjelini i po pojedinim sektorima i oblastima, kao i utvrđivanje predloga i sprovođenje strategije i politike razvoja sektora industrije, zatim koordinacija sprovođenja i evaluacije industrijske politike i predlaganje sistemskih i drugih podsticajnih mjera i analiziranje njihovog uticaja na ekonomski položaj i uslove privređivanja subjekata iz oblasti industrije. Uredbom je izmjenjena nadležnost Ministarstva evropskih poslova, s obzirom da se isti poslovi, već obavljaju u Generalnom sekretarijatu Vlade. Predviđeno je i da dosadašnja Uprave za kadrove postaje Uprava za ljudske resurse, Uprave javnih radova postaje Uprava za kapitalne projekte, a Uprava za šume postaje Uprava za gazdovanje šumama i lovištima.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova. Cilj donošenja Odluke je da se stvore uslovi da se zdravstvena zaštita odvija na efikasan i racionalan način, odnosno da se sredstvima opredijeljenim za nabavku ljekova građanima obezbijedi dostupnost kvalitetnih, bezbijednih i efikasnih ljekova, uz najpovoljniju cijenu.  Odlukom je utvrđeno i da su referentne zemlje kao uporedive u pogledu bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika, nivoa cijena ljekova, opšte ekonomske situacije, zdravstvenog sistema, sistema refundiranja ljekova i asortimana ljekova Republika Srbija, Republika Hrvatska i Rumunija. Odlukom su obuhvaćena 452 lijeka, a kako je ocijenjeno sa novim maksimalnim cijenama, ostvariće se ušteda u budžetu na nivou od 281.700 eura u odnosu na važeću odluku o utvrđenoj Listi ljekova.

Vlada je donijela Odluku o formiranju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Odlukom je predviđeno da se na čelu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije nalazi predsjednik Vlade, dok se za njegovog zamjenika imenuje ministar bez portfelja zadužen za sprovođenje politike u oblasti borbe protiv korupcije. Među članovima Savjeta je osam članova Vlade, direktorica Agencije za sprečavanje korupcije, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, direktor Uprave policije, direktorica Uprave za inspekcijske poslove, direktor Uprave prihoda i carina, vrhovna državna tužiteljka, specijalni državni tužilac, predsjednica Vrhovnog suda, član Senata Državne revizorske institucije, predsjednica Privredne komore, predstavnik Zajednice opština, kao i tri predstavnika nevadinih organizacija. Glavni zadatak Savjeta je da pripremi strategiju za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planovima u saradnji sa Ministarstvom pravde.

Donijeta je Odluka o pokretanju postupka dodjele lovišta „Ulcinj“, „Bar“, „Kotor“, „Podgorica I“, „Podgorica II“, „Podgorica III“, „Danilovgrad“, „Cetinje“, „Bratogošt“, „Grahovo“, „Morača“, „Bijelo Polje“, „Maja Karanfili“, „Hridsko jezero“, „Plužine“, „Šavnik“ i „Žabljak“ na korišćenje.

Vlada je usvojila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III - 2021-2027. Programom je utvrđeno da je ukupan iznos sredstava bespovratne podrške poljoprivrednim proizvođačima opredijeljen iz javne podrške za implementaciju definisanih mjera 81.975.947 eura, od čega je doprinos EU 63 miliona eura, odnosno 75%, dok nacionalni doprinos iznosi 18.98 miliona eura odnosno 25%. Cilj Programa je da pripremi cmogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, a što će za posljedicu imati unapređenje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje EU standarda bezbijednosti hrane u primamom i prerađivačkom sektoru. Ovim Programom finansiraće se investicije u modernizaciju poljoprivrednih gazdinstava, unapređenje postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta, unapeđenje ruralne infrastrukture, kao i investicije u seoski turizam i zasnivanje i zaštitu šuma.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije (2019-2024), za 2022. godinu.

Vlada je usvojila Informaciju o radu Savjeta za kontrolu biračkog spiska. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da do naredne sjednice dostavi mišljenje o nastavku rada Savjeta.

Usvojena je Informacija o dodatnoj finansijskoj podršci Košarkaškom savezu Crne Gore. S obzirom na to da je muška košarkaška reprezentancija dobila poziv za učešće na Evropskom prvenstvu, a da u trenutku prijave na javni konkurs u februaru 2022. godine KSCG nije mogao predvidjeti učešće na EP, Vlada je odlučila da za tu namjenu iz Budžeta izdvoji 100.000 eura.

Usvojena je Informacija o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane i prihvaćen tekst Ugovora o koncesiji sa „Elektroprivredom Crne Gore“AD Nikšić

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. za finansiranje malih i srednjih preduzeća, klimatskih i prioritetnih projekata VI B (93.806) i dala saglasnost na Ugovor o finansiranju u iznosu od 50 miliona eura, po osnovu druge tranše kreditnog aranžmana koji ukupno iznosi 150 miliona.

Prihvaćen je Predlog za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje Glavnog grada Podgorica, za kupovinu autobusa, kod NLB Banke AD Podgorica, u iznosu od 4.000.000 eura. Imajući u vidu značaj nabavke novih autobusa za unapređenje i modernizaciju javnog prevoza u gradu i kvalitetno pružanje usluga građanima, Glavni grad je u 2022. godini iz sopstvenih sredstava kupio 16 autobusa. S obzirom na opredijeljenost da se nastave aktivnosti na modernizaciji sistema javnog prevoza, ponovo je započeta procedura realizacije kreditnog zaduženja, koje je planirano u iznosu od 4.000.000 eura za nabavku dodatnog broja novih autobusa, sa ciljem reorganizacije postojećih i uvođenja novih linija, povećanja učestalosti polazaka, smanjenja saobraćajnih gužvi i zagađenja životne sredine kroz povećano korišćenje sistema javnog prevoza, u pravcu uspostavljanja održivog i kvalitetnog sistema javnog gradskog prevoza.

Vlada je usvojila Informaciju o neophodnoj potrebi da se uništi 2.131.173,453 grama trajno oduzete opojne supstance droge po pravosnažnim sudskim odlukama sa usvojenim sugestijama iz Izvještaja Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem kao i Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, broj 07-002-3150 od 25. maja 2022. godine. Uništavanje preko 2 tone droge zaplijenjene po pravosnažnim sudskim odlukama, je neophodan kako bi se oslobodio prostor za skladištenje velike količine droge, za koju se vodi postupak oduzimanja.

Usvojena je Informaciju o potrebnim sredstvima za dodatne premije na kvalitet otkupljenog mlijeka. Dodatna podrška od 0,03€ po litru se dodjeljuje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja predaju mlijeko odobrenim objektima za preradu mlijeka – mljekarama i sirarama. Podrška se odnosi na mjesece jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2022. godine. Na mjesečnom nivou bi to povećalo redovne premije za oko 50.000 eura ili ukupno do 350.000 eura.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta „Izgradnja hotela B Kolašin po kondo modelu poslovanja“ na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Prihvaćena je prijava Privrednog društva Ski resort - Kolašin 1450“ sa sjedištem u Kolašinu, od 6. jula 2022. godine po kojoj je u neposrednoj blizini ski -staze, planirana izgradnja hotela kategorije 4 zvjezdice po kondo modelu poslovanja, sa 77 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 8,7 miliona eura. Namjera investitora je da u okviru hotela otvori 52 nova radna mjesta. 

Usvojen je Šesti periodični izvještaj o primjeni Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i Četvrti izvještaj Crne Gore o ostvarivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Vlada je usvojila Završni izvještaj o relizaciji Akcionog plana zasprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021).

Data je saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve, po kojoj se dodjeljuje 800.000 eura Opštini Tuzi za realizaciju kapitalnih projekata.  Imajući u vidu da je u Opštini Tuzi u toku 2022. godine planirano otvaranje novih fabrika i to: fabrike proizvodnje čipsa, proizvodnje suncokretovog ulja i fabrike za proizvodnju prirodnih sokova, a da u najavi imaju i otvaranje fabrike sira i fabrike za proizvodnju gradjevinske armature, Opština se obratila zahtjevom za davanje podrške za realizaciju tih projekata. Za realizaciju tih projekata neophodno je obezbjediti komunalnu infrastrukturu u vrijednost od skoro 2 miliona eura dugoročnih investicija, a odobrena sredstva biće iskorišćena za hitne potrebe unapredjenja lokalne putne infrastrukture, vodovoda i kanalizacije, elektro-energetske mreže i ostale prateće infrastrukture.

Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve za izvršenje projektnih aktivnosti „Safe Together“ EU prekograničnog projekta Ministarstva unutrašnjih poslova, u iznosu od 391.236,43 eura. Projekat za prevencija rizika u prekograničnom području se fokusira na jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta za reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projektnim partnerima su kroz ovaj projekat odobrena sredstva Evropske unije kako bi ojačali vlastite kapacitete i kako bi se na adekvatan i uspješan način nosili sa izazovima povezanim sa elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.

Utvrđeni su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva finansija, Generalnog sekretarijata Vlade, kao i Specijalnog državnog tužilaštva i DOO „Project-Consulting“ – Podgorica.

Vlada je prihvatila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je Skupštini Crne Gore podnio poslanik Miloš Konatar i, s tim u vezi, zaključila da Skupštini dostavi Mišljenje u tekstu koji je pripremilo Ministarstvo finansija.

Na današnjoj sjednici, između ostalog, data je saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve. Tim povodom donijeti su zaključci kojima se po 5.000 eura dodjeljuje Javnoj ustanovi „Centar za kulturu" Gusinje za realizaciju kulturne manifestacije IV „Gusinje Etno fest“ i NVO Kulturno sportski centar „DiANo“ Herceg Novi za učešće na Internacionalnom festivalu mira u Maroku.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-14-sjednice-vlade.

14. sjednica Vlade Crne Gore (28.07.2022.)


14. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od 2022-2025. godine Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o potvrđivanju Singapurskog ugovora o žigovnom pravu Materijal Zaključci
7.Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprječavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela* Materijal Zaključci
8.Nacrt zakona o Vladi Crne Gore Materijal Zaključci
9.Predlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o pokretanju postupka dodjele lovišta Materijal Zaključci
13.Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021-2027 Materijal Zaključci
14.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima u Upravi policije (2019-2024), za 2022. godinu Materijal Zaključci
15.Informacija o radu Savjeta za kontrolu biračkog spiska Materijal Zaključci
16.Informacija o dodatnoj finansijskoj podršci Košarkaškom savezu Crne Gore u skladu sa članom 120 Zakona o sportu („Službeni list CG“, br. 44/18 i 123/21) Materijal Zaključci
17.Informacija o sprovedenim aktivnostima u postupku davanja koncesije za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane sa Predlogom ugovora o koncesiji Materijal Zaključci
18.Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-3997/2, sa sjednice od 23. juna 2022. godine Materijal Zaključci
19.Informacija o kreditnom aranžmanu između Evropske investicione banke i Investiciono - razvojnog fonda Crne Gore A.D. za finansiranje malih i srednjih preduzeća, klimatskih i prioritetnih projekata VI B (93.806) Materijal Zaključci
20.Predlog za davanje saglasnosti na kreditno zaduženje Glavnog grada Podgorica, za kupovinu autobusa, kod NLB banke AD Podgorica, u iznosu od 4.000.000,00 eura Materijal Zaključci
21.Informacija o neophodnoj potrebi da se uništi 2.131.173,453 grama trajno oduzete opojne supstance droge po pravosnažnim sudskim odlukama sa usvojenim sugestijama iz Izvještaja Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem i Komisije za politički Materijal Zaključci
22.Informacija o potrebnim sredstvima za dodatne premije na kvalitet otkupljenog mlijeka Materijal Zaključci
23.Predlog za kandidovanje projekta „Izgradnja hotela B Kolašin po kondo modelu poslovanja“ na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma Materijal Zaključci
24.Šesti periodični izvještaj o primjeni Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima i Četvrti izvještaj Crne Gore o ostvarivanju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Materijal Zaključci
25.Završni izvještaj o relizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021. godina Materijal Zaključci
26.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
27.Predlog za odobravanje sredstava Tekuće budžetske rezerve za izvršenje projektnih aktivnosti “Safe Together“ EU prekograničnog projekta Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal Zaključci
28.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal Zaključci
29.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva evropskih poslova Materijal Zaključci
30.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
31.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija Materijal Zaključci
32.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Specijalnog državnog tužilaštva Materijal Zaključci
33.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DOO „Project-Consulting“ – Podgorica Materijal Zaključci
34.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (predlagač poslanik Miloš Konatar) Materijal Zaključci
35.Kadrovska pitanja Zaključci
35.1Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
35.2Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija u ranijem Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Materijal
35.3Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju u Ministarstvu pravde Materijal
35.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor u Ministarstvu pravde Materijal
35.5Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za ugljovodonike Materijal
35.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Materijal
35.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti genralne direktorice Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
35.8Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti genralne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
35.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike Materijal
35.10Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave Materijal
35.11Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Materijal
35.12Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore
35.13Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal
35.14Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za podsticanje i razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
35.15Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za medije u ranijem Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
35.16Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija Materijal
35.17Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija Materijal
35.18Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i medija Materijal
35.19Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
35.20Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal
35.21Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za željeznice Materijal
35.22Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
35.23Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
35.24Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
35.25Predlog za razrješenje i imenovanje četiri člana Upravnog odbora Fonda rada Materijal
35.26Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JU „Centar za profesionalnu rehabilitaciju“ Materijal
35.27Predlog za razrješenje direktorice Fonda za obeštećenje Materijal
35.28Predlog za imenovanje direktora Fonda za obeštećenje Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
36.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti - urbanističke parcele UP 2090/1466 u zahvatu DUP-A „Konik – Stari Aerodrom”, izmjene i dopune (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal Zaključci
40.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Berane za otuđenje nepokretnosti - razmjenu sa Slobodanom Vešovićem (bez rasprave) Materijal Zaključci
41.Informacija o zaključivanju memoranduma o saradnji između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore i Fondacije „Petrović-Njegoš“ i Predlog memoranduma o saradnji (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Informacija o prodaji viška naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Informacija o uništenju viška naoružanja i vojne opreme u Vojsci Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Informacija o rješavanju statusa raketne topovnjače RTOP-406 Materijal Zaključci
45.Informacija o realizaciji Akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije na kraju prvog kvartala 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Informacija o potpisivanju Prvog amandmana na Memorandum o razumijevanju o multinacionalnoj saradnji u vezi sa uspostavljanjem mreže NATO centara za obuku pilota u Evropi (skraćeno: NFTE MOU) (bez rasprave) Materijal Zaključci
47.Izvještaj sa XIII sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, Brisel, 9. jun 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
48.Izvještaj o radu Savjeta za zaštitu životinja za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Izvještaj o realizaciji Programa rada za 2021. godinu, Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana donošenja Crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za 2021. godinu i Finansijski izvještaj za 2021. godinu Instituta za standardizaciju (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog za izmjenu zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-2415, od 20. aprila 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3585/2, od 17. juna 2022. godine, sa sjednice od 9. juna 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3236/2, od 8.7.2021. godine i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2074/2, od 22.7.2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
53.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva zdravlja, koju će predvoditi Dragoslav Šćekić, ministar zdravlja, na Regionalnom komitetu Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, Tel Aviv, Izrael, 12-14. septembar 2022. (bez rasprave) Materijal Zaključci
54.Predlog platforme za učešće ministarke nauke prof. dr Biljane Šćepanović na petom Festivalu aeronautike i tehnologija, Samsun, Republika Turska, 30. avgust-4. septembar 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
55.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića na Bledskom strateškom Forumu, Bled, Republika Slovenija, 29 – 30. avgusta 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
56.Predlog platforme za posjetu Vladimira Jokovića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republici Sloveniji, povodom učešća na svečanom otvaranju 60. međunarodnog poljoprivredno – prehrambenog sajma AGRA 2022 (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Informacija o potrebi preusmjeravanja sredstava iz Tekuće budžetske rezerve u cilju obezbjeđenja dodatnih količina pogonskih sredstava za angažovanje helikoptera Vojske Crne Gore na zadacima gašenja požara (bez rasprave) Materijal Zaključci
58.Predlog za preusmjerenje sredstava i Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, br. 83/16, 21/17, 12/18, 39/18 – Odluka US CG, 42/18, 34/19, 130/21 i 146/21) (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Agencija za nacionalnu bezbjednost na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova (bez rasprave) Materijal Zaključci
60.Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Uprava za šume na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
61.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
62.Predlog mišljenja na Predlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nazakonito stečene imovine (predlagač poslanica dr Branka Bošnjak) (bez rasprave) Materijal Zaključci
63.Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (predlagač poslanica Božena Jelušić) (bez rasprave) Materijal Zaključci
64.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milija Nikčević“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 387 KO Kličevo, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
65.Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Bara za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2585 KO Novi Bar, opština Bar u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
66.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 74 KO Jošica, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
67.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Orijenski bataljon“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 678 KO Baošići i 237 KO Bijela, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
68.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milan Vukotić“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 2479 KO Golubovci, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
69.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Radojica Perović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 1771 KO Tološi, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
70.Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija „Slobodan Škerović“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 589 KO Podgorica II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
71.Predlog za davanje saglasnosti JU Srednja stručna škola iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 767 KO Nikšić, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
72.Predlog statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
73.Pitanja i predlozi
73.1Informacija o preusmjeravanju sredstava Ministarstva evropskih poslova za lična primanja službenika za maj 2022. godine na Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
73.2Informacija o potrebi podnošenja Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva Materijal Zaključci
73.3Predlog odluke o izmjeni Odluke о preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
73.4Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3166, od 18. juna 2020. godine Materijal Zaključci
NAPOMENA:Materijal za tačku 35.12 (Predlog za razrješenje i imenovanje dva člana Nadzornog odbora Nacionalne turističke organizacije Crne Gore) biće objavljen nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?