Саопштење са 15. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада Црне Горе је, на данас одржаној 15. сједници којом је предсједавао премијер др Дритан Абазовић, утврдила Предлог закона о измјенама и допуни Закона о путевима. Имајући у виду отварање приоритетне дионице ауто-пута Бар-БоИјаре, као и чињеницу да постојећи закон није на адекватан начин уредио одређена питања, било је неопходно приступити његовим измјенама. У циљу подизања нивоа безбиједности у саобраћају, предложено је да се накнада за коришћење јавних путева не наплаћује за возила полиције, службе хитне медицинске помоћи, службе заштите и спашавања и државне инспекције за путеве само у случају када обављају послове из своје надлежности на јавном путу за који се плаћа накнада са коришћење.

Утврђен је Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије. Измјенама и допунама Закона се приступило како би се постојеће законско рјешење унаприједило превасходно у дијелу усаглашавања са правним оквиром ЕУ, са циљем увођења Националног енергетског и климатског плана, као кључног планског документа у области енергетске ефикасности и побољшања правног основа за примјену постојећих и доношење будућих подзаконских аката, посебно по питању уређивања проблематике енергетске ефикасности у зградама. Унапријеђене су одредбе којима ће се обезбиједити предуслови за сертификовање енергетских карактеристика зграда и пружање информација о потрошњи енергије и енергетској класи објекта, чиме се омогућава власницима и корисницима увид у квалитет зграде са становишта потрошње енергије и будућих трошкова коришћења.

С циљем унапређења динамике и квалитета реформи у оквиру процеса приступања ЕУ, Влада је донијела Одлуку о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији, као и измјене одлука о образовању радних група за преговарачка поглавља 23 - Правосуђе и темељна права и 24 - Правда, слобода и безбједност.

Влада је донијела Одлуку о образовању Оперативног тима Партнерства за отворену управу. Улога Оперативног тима је подстицање дијалога о политикама отворене управе, с нагласком на развој, спровођење, мониторинг спровођења и евалуацију националних акционих планова за спровођење ове глобалне иницијативе чија је Црна Гора чланица од 2012. године. Оперативни тим чине руководилац (министар јавне управе), замјеник руководиоца и 21 члан, међу којима су девет представника невладиних организација чија подручја дјеловања су: антикорупција, учешће јавности у креирању јавних политика, дигитално управљање, родна политика, ширење грађанског простора, инклузија рањивих друштвених група, транспарентност јавних политика, заштита животне средине и омладинска политика.

Донијета је Одлука о допунама Одлуке о специјалном додатку. У складу са Законом о зарадама запослених у јавном сектору, допуном је предвиђено да право на специјални додатак остварују и запослени у Одсјеку за сузбијање кријумичарења Сектора за царинску безбједност и контролу, којима је у опису посла, између осталог, и спречавање прања новца. Имајући у виду сложеност и значај послова које обављају, оцијењено је оправданим повећање њиховог материјалног статуса и положаја у систему. Прописано је и да право на специјални додатак у висини од 30 % основне зараде имају директор и помоћник директора Агенције за спречавање корупције.

Влада је донијела Одлуку о измјенама и допуни Статута Агенције за заштиту конкуренције. Измјенама се ближе уређује поступак гласања на сједницама Савјета Агенције, као и поступање у случају одсутности предсједника Савјета. Такође, имајући у виду да је Агенција надлежна за двије области, и то заштиту конкуренције и контролу државне помоћи, измјене су извршене и у циљу ефикасног организовања и координирања радом организационих јединица Агенције.

Донијет је Акциони план за спровођење Стратегије социјалне инклузије Рома и Египћана 2021-2025, за период 2022-2023, са Извјештајем о реализацији Акционог плана за 2021. годину. Стратешки циљ на коме је заснована структура Плана је побољшање социо-економског и правног положаја Рома и Египћана у Црној Гори, унапређењем инклузивног и отвореног друштва заснованог на промоцији једнакости, борби и елиминисању свих облика дискриминације, антициганизма и сиромаштва. Акциони план садржи дефинисане релевантне активности, индикаторе резултата, надлежне институције, предвиђене рокове за реализацију активности, као и финансијску конструкцију за реализацију стратешког документа. У Извјештају за прошлу годину се наводи да су од 122 активности реализоване је 82 или 67.2%, дјелимично је реализовано 13 или 10.6 %, док је нереализовано 27 активности или 22.1%.

Влада је донијела Акциони план за спровођење Стратегије за унапређење квалитета живота LGBTI особа у Црној Гори за период 2019-2023, за 2022. годину са Извјештајем о реализацији Акционог плана за 2021. годину. Овај документ је усмјерен на дефинисање мјера и активности за заштиту људских права LGBTI особа, с циљем отклањања сваке непосредне и посредне диксриминације по основу сексуалне оријентације и/или родног идентитета, смањивање хомофобије и трансфобије у црногорском друштву, те стално унапређивање друштвеног прихватања LGBTI особа и побољшавање свих услова и квалитета њиховог живота у Црној Гори. Између осталог, планиран је и почетак припреме Закона о правном препознавању рода на бази самоопредјелјенја, који је саставни дио Стратегије, а његово доношење предвиђено је у 2023. години. Степен реализације активности које су предвиђене Планом за 2021. годину је на доста високом нивоу и може се констатовати да је задовољавајући, имајући у виду да је Закон о буџету касније усвојен, што је довело до тога да се неке активности одложе ( близу 60 % активности је потпуно реализовано и 17% дјелимично реализовано, док је за 23% активности изостала реализација).

Усвојен је Предлог за давање сагласности за успостављење хипотеке на непокретности у својини Државе Црне Горе у циљу испуњавања обавеза Општине Котор из Споразума о плаћању накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта изградњом комуналне инфраструктуре у захвату ДСЛ “Сектор 38-Бигова” и ЛСЛ “Траште” и измирењу додатних трошкова које сноси Bigova Bay, заведен код Општине Котор под бројем 01-19190 од 14. 12. 2019. године. С тим у вези, Влада је дала сагласност да се упише хипотека на катастарској парцели број 1483/1, л.н. 547, КО Љешевићи, процијењене вриједности 7.470,000 еура, у корист Бигова баy доо и  прихватила текст Уговора о успостављању хипотеке. У расправи је наглашено да се на овај начин испуњава давно преузета обавеза, чиме се стичу услови за изградњу луксузног туристичког комплекса, хотела са пет звјездица и пратећих садржаја. Споразумом је предвиђено да процијењени трошкови изградње јавне комуналне инфраструктуре за опремање овог подручја износе 14,3 милиона еура, док накнада за комунално опремање грађевинског земљишта које је Бигова баy у обавези да плати износи 6,5 милиона еура. Бигова баy је преузела обавезу да финансира радове, како до износа комуналне накнаде, тако и додатне трошкове од 7,8 милиона. Општина ће извршити поврат додатних трошкова у року од 25 година, уз каматну стопу од 1,8 %, а као средство обезбјеђења предвиђена је хипотека која се успоставља прихваћеним Уговором.

Влада је усвојила Информацију о имплементацији Пројекта „Изградња Затвора за сјеверну регију Црне Горе у Мојковцу“. Реконструкција, санација и изградња установа ЗИКС-а, која подразумијева и градњу затвора на сјеверу Црне Горе, предвиђена је Стратегијом за извршење кривичних санкција 2017-2021. Главни циљ пројекта је изградња објекта Управе за извршење кривичних санкција у Мојковцу, у складу са међународним стандардима, а у циљу побољшања услова за извршење казне затвора и дуготрајног затвора у Црној Гори. Предрачунска вриједност извођења радова по Главном пројекту је 23.334.000 еура. Из грант аранжмана Инвестиционог оквира за Западни Балкан обезбијеђено је 1.200.000 еура за припрему идејног и главног пројекта, док вриједност средстава која су планирана кроз кредит ЦЕБ износи 15.000.000 еура. У августу 2021. године задужена су надлежна министарства да усагласе Уговор о кредиту са Банком за развој Савјета Европе, али је због пандемије вируса COVID-19, потписивање одложено за трећи квартал 2022. године. У том контексту, Влада је задужила Министарство финансија да интензивира активности на усаглашавању и потписивању Уговора о кредиту са Банком за развој Савјета Европе, док је Министарство правде задужено да образује Пројектни одбор.

Усвојена је Информација о раскиду Уговора о закупу непокретности у државној својини, број: 07-7692/2012 од 25.03.2014. године. У Информацији се наводи да су се стекли услови за раскид Уговора са привредним друштвом Транспетрол, због неплаћања закупа у уговореном року, уласком у доцњу од преко 30 дана, а имајући у виду чињеницу да је посљедња уплата по том основу била 2019. године.

Влада је усвојила Информацију о потврди обезбједјења финансијске подршке имплементацији јавних позива у оквиру IPARD II програма 2014-2020 кроз креирање посебног гарантног фонда или неког другог гарантног инструмента. У Информацији се наглашава да, и поред свих активности и омогућавања свих механизама да уговорени корисници путем IPARD-а реализују инвестиције, због проблема у претфинансирању, а додатно због пандемије COVID-19, као и константног повећања цијена, они одустају од реализације или је одлажу, тако да ризик од губитка средстава из европских фондова постаје све већи. Како би се спријечио губитак тих средстава, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је задужено да, у сарадњи са Министарством финансија и Инвестиционо-развојним фондом, пронађе адекватан финансијски механизам којим би се обезбједила финансијска подршка имплементацији јавних позива у оквиру IPARD II програма 2014-2020 и достави га Влади на разматрање у року од 15 дана.

Усвојена је Информација о захтјеву Атлантског савеза Црне Горе упућеног Влади Црне Горе за наставак партнерства и финансијску и логистичку помоћ у реализацији пројеката који ће Атлантски савез организовати током 2022/2023. године и прихватила текст Меморандума.  Имајући у виду бројне иницијативе које је Атлантски савез Црне Горе планирао да организује током 2022. и 2023. године, продужењем Меморандума о сарадњи између Министарства вањских послова, Министарства одбране и Атлантског савеза, Влада је прихватила да буде покровитељ планираних активности током 2022. и 2023. године и пружи финансијску подршку у износу од 120.000 еура, при чему ће ресорна министарства пружити пуну логистичку подршку у њиховој реализацији.

Влада је усвојила Информацију о финансирању Средње вјерске школе –Медреса “Мехмед Фатих” из Подгорице и прихватила текст Анекса Уговора. У Инфомацији се наводи да Средња вјерска школа Медреса „Мехмед Фатих“ из Подгорице изводи јавно важећи програм од 2015.године, те да су за несметани рад школе неопходна финансијска средства у износу од 800.000 еура. Увидом у расположива средства потрошачке јединице Министарства просвјете, Министарство финансија је констатовало да постоје средства за ту намјену. Анексом Уговора је прецизирано да међусобна права и обавезе између Министартсва просвјете и Средње вјерске школе Медреса „Мехмед Фатих“ из Подгорице, умјесто до 31.12.2018. године важе до 31.12.2022. године.

Усвојена је Информација о нелегалној експлоатацији ријечних наноса (шљунка и пијеска) из свих водотока.

Влада је дала сагласност за Коришћење средстава Текуће буџетске резерве. У складу са Закључцима Скупштине Црне Горе, поводом доношења Закона о буџету за 2022. годину, Влада је опредијелила по 50.000 еура Научној установи Институт за српску културу и Удружењу књижевника Црне Горе, за реализацију планираних програмских активности.

Имајући у виду мишљење независног ревизора, Влада је констатовала да се нијесу стеклу услови за усвајање Годишњег извјештаја о раду и финансијском пословању Поште Црне Горе а.д. Подгорица за 2021. годину са Извјештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских исказа за 2021. годину. С тим у вези, задужен је Одбор директора Поште Црне Горе, да до 31. октобра 2022. године, достави Влади ревидирани Годишњи извјештај о раду и финансијском пословању Поште за 2021. годину.

Влада је усвојила предлоге правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства вањских послова, Министарства просвјете, Министарства науке и технолошког развоја, као и Министартва економског развоја и туризма.

Прихваћен је Захтјев за давање сагласности за попуну седам радних мјеста у Директорату за плаћања/IPARD Агенцији - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде која нису предвиђена Кадровским планом органа државне управе и служби Владе Црне Горе. План Министарства је да Директорат за плаћања преузме имплементацију свих националних плаћања у пољопривреди и прерасте у Агенцију за плаћања у складу са циљевима приступања ЕУ. Успостављање функционалне Агенције за плаћање и IACS Система је мјерило за затварање поглавља 11- Пољопривреда и рурални развој. Попуна седам радних мјеста у оквиру Директората, која се врши путем јавног огласа, на основу препоруке Европске комисије и Генералног директората за пољопривреду и рурални развој, допринијеће формирању функционалне IPARD Агенције која треба да са задовољавајућим кадровским капацитетом имплементира и спроводи акредитоване мјере IPARD програма, као и да акредитује нове мјере у оквиру инструмената претприступне подршке Европске уније (IPA III).

Влада је усвојила Информацију о реализацији пројекта “Пречишћавање отпадних вода у општини Улцињ – изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и повезане инфраструктуре”, и прихватила текст Уговора о донацији. Уговор о донацији, вриједан 974.780 еура, потписаће Њемачка развојна банка и Црна Гора коју представља Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма и Vodacom д.о.о. Тиват.

Донијета је Одлука о допуни Одлуке привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа.

Влада је утврдила Основу за вођење преговора и закључивање Меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Владе Црне Горе и Вијећа министара Босне и Херцеговине и прихватила текст Меморандума. Меморандумом ће бити дефинисан заједнички наступ према свим трећим заинтересованим субјектима и доступним изворима средстава за финансирање реализације инфраструктурних инвестиција које су препознате као стратешки важне у оквирима својих надлежности. Стране ће предузимати неопходне активности у циљу унапређења сарадње између надлежних институција и привредних субјеката и поспјешивати узајамну размјену знања, искуства и информација, посебно у вези са управљањем инфраструктурним инвестицијама, анализом и управљањем ризицима за њихову реализацију.

На сједници је усвојена Анализа рада Савјета за контролу бирачког списка. Закључено је да се започете активности наставе, уз задужење Министарству унутрашњих послова да припреми и Влади достави Предлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о образовању Савјета.

Поред осталог, Влада је одлучила о више кадровских питања доступних на линку: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-15-sjednice-vlade

15. sjednica Vlade Crne Gore (03.08.2022.)

15. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији
2.Предлог закона о измјенама и допуни Закона о путевима Материјал
3.Предлог закона о измјенама и допунама Закона о ефикасном коришћењу енергије Материјал
4.Предлог одлуке о успостављању структуре за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији Материјал
5.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 23 – Правосуђе и темељна права Материјал
6.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на преговарачко поглавље 24 - Правда, слобода и безбједност Материјал
7.Предлог одлуке о образовању Оперативног тима Партнерства за отворену управу Материјал
8.Предлог одлуке о допунама Одлуке о специјалном додатку Материјал
9.Предлог одлуке о измјенама и допуни Статута Агенције за заштиту конкуренције Материјал
10.Предлог акционог плана за спровођење Стратегије социјалне инклузије Рома и Египћана 2021-2025, за период 2022-2023. са Извјештајем о спровођењу Стратегије социјалне инклузије Рома и Египћана 2021-2025. за 2021. годину Материјал
11.Предлог акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење квалитета живота LGBTI особа у Црној Гори за период 2019-2023, за 2022. годину са Извјештајем о реализацији Акционог плана Стратегије за унапређење квалитета живота LGBTI особа у Црној Гори за 2021. годину Материјал
12.Предлог за давање сагласности за успостављење хипотеке на непокретности у својини Државе Црне Горе у циљу испуњавања обавеза из Споразума о плаћању накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта изградњом комуналне инфраструктуре у захвату ДСЛ „Сектор 38-Бигова“ и ЛСЛ „Траште“ и измирењу додатних трошкова које сноси Bigova Bay, заведен код Општине Котор под бројем 01-19190 од 14.12.2019. године с Предлогом уговора о успостављању хипотеке Материјал
13.Информација о имплементацији Пројекта „Изградња затвора за сјеверну регију Црне Горе у Мојковцу“ Материјал
14.Информација о раскиду Уговора о закупу непокретности у државној својини, број 07-7692/2012 од 25.03.2014. године Материјал
15.Информација о потврди обезбјеђења финансијске подршке имплементацији јавних позива у оквиру IPARD II програма 2014-2020 кроз креирање посебног гарантног фонда или неког другог гарантног инструмента Материјал
16.Информација о захтјеву Атлантског савеза Црне Горе упућеног Влади Црне Горе за наставак партнерства и финансијску и логистичку помоћ у реализацији пројеката које ће Атлантски савез организовати током 2022/2023. године с Предлогом меморандума и Предлогом уговора о пословној сарадњи Материјал
17.Информација о финансирању Средње вјерске школе – Медреса „Мехмед Фатих“ из Подгорице с Предлогом анекса Уговора о финансирању Материјал
18.Информација о нелегалној експлоатацији ријечних наноса (шљунка и пијеска) из свих водотока Материјал
19.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве Материјал
20.Годишњи извјештај о раду и финансијском пословању Поште Црне Горе а.д. Подгорица за 2021. годину са Извјештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских исказа за 2021. годину Материјал
21.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства вањских послова Материјал
22.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства просвјете Материјал
23.Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства науке и технолошког развоја Материјал
24.Захтјев за давање сагласности за попуну седам радних мјеста у Директорату за плаћања/IPARD Агенцији - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде која нису предвиђена Кадровским планом органа државне управе и служби Владе Црне Горе Материјал
25.Кадровска питања
25.1Предлог за именовање члана Управног одбора Завода за уџбенике и наставна средства Материјал
25.2Предлог за одређивање вршитељке дужности помоћнице директора Управе прихода и царина – Сектор за планирање и управљање људским ресурсима Материјал
25.3Предлог за престанак вршења дужности в.д. директорице Завода за школство Материјал
25.4Предлог за одређивање вршитељке дужности директорице Завода за школство Материјал
25.5Предлог за разрјешење и именовање чланице Управног одбора Акредитационог тијела Црне Горе Материјал
25.6Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за унапређење и заштиту права мањинских народа и других мањинских националних заједница у Министарству људских и мањинских права Материјал
25.7Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за интеркултурализам у Министарству људских и мањинских права Материјал
25.8Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за европске фондове у Министарству европских послова Материјал
25.9Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за приступање и правну тековину ЕУ у Министарству европских послова Материјал
25.10Предлог за престанак мандата директора Управе јавних радова Материјал
25.11Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за капиталне пројекте Материјал
25.12Предлог за избор члана Одбора директора Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ а. д. Игало Материјал
25.13Предлог за одређивање пуномоћника – представника државног капитала на редовној Скупштини акционара Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ а. д. Игало Материјал
25.14Предлог за престанак мандата секретарке Министарства капиталних инвестиција Материјал
25.15Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за жељезнички саобраћај у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.16Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за рударство, геологију и угљоводонике у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.17Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за поморски саобраћај и унутрашњу пловидбу у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.18Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за друмски саобраћај у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.19Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за државне путеве у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.20Предлог за престанак мандата генералног директора Директората за капиталне инвестиције у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.21Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за друмски саобраћај и хомологацију возила у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.22Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за поморски саобраћај, сигурност пловидбе, заштиту од загађења и поморску привреду у Министарству капиталних инвестиција Материјал
25.23Предлог за одређивање вршитељке дужности секретарке Министарства капиталних инвестиција Материјал
25.24Предлог за престанак мандата директорице Управе за кадрове Материјал
25.25Предлог за престанак мандата помоћнице директора Управе за кадрове – руководитељке Сектора за обуку и развој кадрова Материјал
25.26Предлог за престанак мандата помоћнице директора Управе за кадрове – руководитељке Сектора за информациони систем кадрова Материјал
25.27Предлог за престанак мандата помоћника директора Управе за кадрове – руководиоца Сектора за поступак оглашавања и праћења прописа Материјал
25.28Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за људске ресурсе Материјал
25.29Предлог за одређивање вршитељке дужности секретарке Министарства европских послова Материјал
25.30Предлог за престанак мандата генералне директорице Директората за терцијално образовање у ранијем Министарству, просвјете, науке, културе и спорта Материјал
25.31Предлог за престанак мандата директора Управе за шуме Материјал
25.32Предлог за одређивање вршиоца дужности директора Управе за газдовање шумама и ловиштима Материјал
25.33Предлог за разарјешење руководиоца Канцеларије за комуникацију с грађанима Материјал
25.34Предлог за разрјешење и именовање предсједника и три члана Управног одбора Фонда пензијског и инвалидског осигурања Црне Горе Материјал
25.35Предлог за разрјешење и именовање предсједнице и два члана Управног одбора Завода за запошљавање Црне Горе Материјал
25.36Предлог за именовање државног секретара у Министарству унутрашњих послова Материјал
25.37Предлог за разрјешење чланова Одбора директора "Монте-пут" доо Подгорица Материјал
25.38Предлог за именовање чланова Одбора директора „Монте-пут“ ДОО Подгорица Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
26.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Пелев бријег на територији Главног града Подгорице ради изградње аутопута Бар-Бољаре, дионица Смоковац-Матешево (без расправе) Материјал
27.Предлог одлуке о давању претходне сагласности Општини Бијело Поље за отуђење непокретности (без расправе) Материјал
28.Предлог одлуке о утврђивању јавног интереса за непотпуну експрпријацију непокретности ради изградње СТС 10/0,4 КВ, 100 КВА „Доња Бијела 2“ са прикључним ДВ 10 КВ и уклапањем у НН мрежу, КО Доња Бијела, Шавник (без расправе) Материјал
29.Предлог основе за вођење преговора и закључивање Меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Владе Црне Горе и Владе Републике Косово (без расправе) Материјал
30.Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде у првој половини 2022. године (без расправе) Материјал
31.Информација о реализацији Јавног огласа за достављање понуда за додјелу Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију неметаличне минералне сировине техничко–грађевинског камена локалитета „Варишта - Веља глава“, Општина Херцег Нови са предлогом за давање концесије (без расправе) Материјал
32.Информација о давању сагласности за давање у закуп пословних простора који су у државној имовини на аеродромима у Подгорици и Тивту (без расправе) Материјал
33.Информација о покретању поступка за закључење уговора за плаћање накнаде по основу уређења грађевинског земљишта (без расправе) Материјал
34.Информација о Уговору о сарадњи између Министарства просвјете, ДОО Project – consulting, Подгорица и Управе јавних радова, у циљу пружања консултантских услуга на имплементацији пројекта „Предшколска инфраструктура у Црној Гори - 2“ с Предлогом уговора (без расправе) Материјал
35.Информација о преусмјеравању неутрошених средстава у оквиру Капиталног буџета Црне Горе за 2022. годину (без расправе) Материјал
36.Информација о преусмјеравању неутрошених средстава у оквиру Капиталног буџета Управе за саобраћај за 2022. годину (без расправе) Материјал
37.Информација о обезбјеђивању несметаног функционисања и рада органа управе Завода за школство (без расправе) Материјал
38.Предлог за преусмјеравање средстава из Текуће буџетске резерве потрошачкој јединици Агенција за контролу и обезбјеђење квалитета високог образовања (без расправе) Материјал
39.Информација о почетку пројекта „Управљање шумским пожарима на Западном Балкану“ финансираном од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) (без расправе) Материјал
40.Информација са одржане дванаесте министарске конференције Свјетске трговинске организације (MC12) (без расправе) Материјал
41.Информација о уступању на располагање путничког моторног возила Генералном секретаријату Владе Црне Горе (без расправе) Материјал
42.Трећи национални извјештај о имплементацији обавеза које проистичу из Конвенције о нуклеарној сигурности (без расправе) Материјал
43.Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-4466/2, од 18. јула 2022. године, са сједнице од 8. јула 2022. године (без расправе) Материјал
44.Предлог за измјену Закључка Владе Црне Горе, број: 04-4890, од 28. јула 2022. године (без расправе) Материјал
45.Предлог за коришћење средстава Текуће буџетске резерве (без расправе) Материјал
46.Предлог платформе за радну посјету министра људских и мањинских права Fatmira Gjeke Републици Косово, од 3. до 5. августа 2022. године, Приштина (без расправе) Материјал
47.Предлог платформе за учешће мр Маше Влаовић, министарке културе и медија, на Међународном културном самиту, од 26. до 28. августа 2022. године, Единбург, Шкотска (без расправе) Материјал
48.Предлог платформе за учешће министарке науке и технолошког развоја проф. др Биљане Шћепановић на 31. Економском форуму, од 6. до 8. септембра 2022. године, Karpacz, Пољска (без расправе) Материјал
49.Предлог платформе за учешће делегације Министарства спорта и младих Црне Горе, коју ће предводити министар Василије Лалошевић на конференцији на тему „Млади на Отвореном Балкану – шансе и могућности за поуздани напредак у региону“, Сјеверна Македонија, 12. августа 2022. године (без расправе) Материјал
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
50.Предлог за давање сагласности ЈУ ОШ „Владимир Назор“ из Подгорице за давање у закуп просторија уписаних у ЛН 620 КО Подгорица, II, Главни град Подгорица у својини Црне Горе (без расправе) Материјал
51.Предлог за давање сагласности за давање на располагање возила марке Мерцедес бенз Е220 Министарству науке и технолошког развоја (без расправе) Материјал
52.Захтјев за давање сагласности за исплату накнаде за рад Комисије за разматрање захтјева о остваривању права на финансијску подршку лицима која су била запослена у привредним друштвима у сектору рударске и металске индустрије (без расправе) Материјал
53.Питања и предлози
53.1Информација о реализацији пројекта “Пречишћавање отпадних вода у општини Улцињ – изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и повезане инфраструктуре” с Предлогом уговора о донацији Материјал
53.2Захтјев за давање сагласности Владе Црне Горе за исплату накнада члановима Жирија и извјестиоцима, запосленим у јавном сектору, за обављене послове на анализи и врједновању конкурсних радова у оквиру Конкурса за идејно архитектонско рјешење вртића и јаслица - централног обекта за потребе ЈПУ „Вукосава Ивановић Машановић“ у Бару и Конкурса за идејно архитектонско рјешење објекта Државне ревизорске институције Црне Горе Материјал
53.3Предлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министартва економског развоја и туризма Материјал
53.4Предлог одлуке о допуни Одлуке о привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа Материјал
53.5Предлог основе за вођење преговора и закључивање меморандума о разумијевању и сарадњи на реализацији инфраструктурних пројеката између Владе Црне Горе и Вијећа министара Босне и Херцеговине Материјал
53.6Предлог за допуну Закључка Владе Црне Горе, број: 04-2179/2, од 6. маја 2021. године, са сједнице од 29. априла 2021. године Материјал
53.7Анализа рада Савјета за контролу бирачког списка Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?