Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 15. sjednice Vlade

Objavljeno: 03.08.2022. 12:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj petnaestoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o imenovanju Nebojše Dragovića za člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva,
 2. donijela Rješenje o određivanju Marije Mrvaljević za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina - rukovoditeljke Sektora za planiranje i upravljanje ljudskim resursima,
 3. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktorice Zavoda za školstvo Biljane Joksimović,
 4. donijela Rješenje o određivanju Zoje Bojanić Lalović za vršiteljku dužnosti direktorice Zavoda za školstvo,
 5. donijela rješenja o razrješenju članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore Nade Medenice i imanovanju Danijele Šuković za novu članicu,
 6. donijela Rješenje o određivanju Arbena Xhurrete za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 7. donijela Rješenje o određivanju Ljudmile Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 8. donijela Rješenje o određivanju Bojana Vujovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova,
 9. donijela Rješenje o određivanju Marka Mrdaka za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova,
 10. donijela Rješenje o prestanku mandata direktoru Uprave javnih radova Boru Lučiću,
 11. donijela Rješenje o određivanju Esmina Bećovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte,
 12. predložila Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo da za člana Odbora direktora Instituta izabere Mariju Miličković,
 13. odredila Kostu Leovca za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo,
 14. donijela Rješenje o prestanku mandata sekretarki Ministarstva kapitalnih investicija Mileni Žižić,
 15. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Dragani Lukšić,
 16. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija Veri Keljanović,
 17. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija Tanji Janović,
 18. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnom direktoru Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Lazaru Miljaniću,
 19. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnom direktoru Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Miroslavu Mašiću,
 20. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnom direktoru Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija Nikoli Veljoviću,
 21. donijela Rješenje o određivanju Miloša Rajkovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 22. donijela Rješenje o određivanju Maje Mijušković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 23. donijela Rješenje o određivanju Mirsade Bošnjak za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija,
 24. donijela Rješenje o prestanku mandata direktorici Uprave za kadrove Jovani Nišavić,
 25. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave za kadrove - rukovoditeljki Sektora za obuku i razvoj kadrova Jadranki Đurković,
 26. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave za kadrove - rukovoditeljki Sektora za informacioni sistem kadrova Mileni Purliji,
 27. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćniku direktora Uprave za kadrove - rukovodiocu Sektora za postupak oglašavanja i praćenja propisa Đuru Nikaču,
 28. donijela Rješenje o određivanju Đura Nikača za vršioca dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse,
 29. donijela Rješenje o određivanju Milene Žižić za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova,
 30. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnoj direktorici Direktorata za tercijalno obrazovanje u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Nedi Ojdanić,
 31. donijela Rješenje o prestanku mandata direktoru Uprave za šume Srđanu Pejoviću,
 32. donijela Rješenje o određivanju Armina Mujevića za vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima,
 33. donijela Rješenje o razrješenju dužnosti rukovodioca Kancelarije za komunikaciju s građanima Milutina Kljajevića,
 34. donijela Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Miomira Vulića i članova Miloša Rajkovića, Vojina Vuletića i Dragana Tiodorovića Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i Rješenje o imenovanju Alije Košute za predsjednika i Jadranke Milošević, Marka Kastratovića i Kemala Đečevića za članove ovog Upravnog odbora,
 35. donijela Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice Vesne Vujošević i članova Vanje Popović i Vladimira Vujovića Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje, kao i Rješenje o imenovanju Dejana Vojvodića za predsjednika i Mevludina Dizdarevića i Dragana Marovića za članove ovog Upravnog odbora,
 36. donijela Rješenje o imenovanju Slobodana Kovačevića za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 37. donijela Rješenje o razrješenju predsjednika Aleksandra Božovića i članova Stefana Mitrovića i Snežane Raičević Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica,
 38. donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica Aleksandra M. Ljumovića, Nikole Milićevića i Dušana Golovića.

15. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima Materijal
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije Materijal
4.Predlog odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
5.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava Materijal
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost Materijal
7.Predlog odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu Materijal
8.Predlog odluke o dopunama Odluke o specijalnom dodatku Materijal
9.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Agencije za zaštitu konkurencije Materijal
10.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za period 2022-2023. sa Izvještajem o sprovođenju Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025. za 2021. godinu Materijal
11.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019-2023, za 2022. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2021. godinu Materijal
12.Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljenje hipoteke na nepokretnosti u svojini Države Crne Gore u cilju ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture u zahvatu DSL „Sektor 38-Bigova“ i LSL „Trašte“ i izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay, zaveden kod Opštine Kotor pod brojem 01-19190 od 14.12.2019. godine s Predlogom ugovora o uspostavljanju hipoteke Materijal
13.Informacija o implementaciji Projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“ Materijal
14.Informacija o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini, broj 07-7692/2012 od 25.03.2014. godine Materijal
15.Informacija o potvrdi obezbjeđenja finansijske podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 kroz kreiranje posebnog garantnog fonda ili nekog drugog garantnog instrumenta Materijal
16.Informacija o zahtjevu Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć u realizaciji projekata koje će Atlantski savez organizovati tokom 2022/2023. godine s Predlogom memoranduma i Predlogom ugovora o poslovnoj saradnji Materijal
17.Informacija o finansiranju Srednje vjerske škole – Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice s Predlogom aneksa Ugovora o finansiranju Materijal
18.Informacija o nelegalnoj eksploataciji riječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz svih vodotoka Materijal
19.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve Materijal
20.Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2021. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu Materijal
21.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova Materijal
22.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete Materijal
23.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Materijal
24.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu sedam radnih mjesta u Direktoratu za plaćanja/IPARD Agenciji - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja nisu predviđena Kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore Materijal
25.Kadrovska pitanja
25.1Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
25.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina – Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim resursima Materijal
25.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktorice Zavoda za školstvo Materijal
25.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za školstvo Materijal
25.5Predlog za razrješenje i imenovanje članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore Materijal
25.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Materijal
25.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Materijal
25.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
25.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
25.10Predlog za prestanak mandata direktora Uprave javnih radova Materijal
25.11Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte Materijal
25.12Predlog za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ a. d. Igalo Materijal
25.13Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ a. d. Igalo Materijal
25.14Predlog za prestanak mandata sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija Materijal
25.15Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.16Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.17Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.18Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.19Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.20Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.21Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.22Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.23Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija Materijal
25.24Predlog za prestanak mandata direktorice Uprave za kadrove Materijal
25.25Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljke Sektora za obuku i razvoj kadrova Materijal
25.26Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljke Sektora za informacioni sistem kadrova Materijal
25.27Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za kadrove – rukovodioca Sektora za postupak oglašavanja i praćenja propisa Materijal
25.28Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
25.29Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova Materijal
25.30Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u ranijem Ministarstvu, prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
25.31Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za šume Materijal
25.32Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Materijal
25.33Predlog za razarješenje rukovodioca Kancelarije za komunikaciju s građanima Materijal
25.34Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i tri člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Materijal
25.35Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Materijal
25.36Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
25.37Predlog za razrješenje članova Odbora direktora "Monte-put" doo Podgorica Materijal
25.38Predlog za imenovanje članova Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
26.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Pelev brijeg na teritoriji Glavnog grada Podgorice radi izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (bez rasprave) Materijal
27.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bijelo Polje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
28.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksprprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0,4 KV, 100 KVA „Donja Bijela 2“ sa priključnim DV 10 KV i uklapanjem u NN mrežu, KO Donja Bijela, Šavnik (bez rasprave) Materijal
29.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo (bez rasprave) Materijal
30.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede u prvoj polovini 2022. godine (bez rasprave) Materijal
31.Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko–građevinskog kamena lokaliteta „Varišta - Velja glava“, Opština Herceg Novi sa predlogom za davanje koncesije (bez rasprave) Materijal
32.Informacija o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostora koji su u državnoj imovini na aerodromima u Podgorici i Tivtu (bez rasprave) Materijal
33.Informacija o pokretanju postupka za zaključenje ugovora za plaćanje naknade po osnovu uređenja građevinskog zemljišta (bez rasprave) Materijal
34.Informacija o Ugovoru o saradnji između Ministarstva prosvjete, DOO Project – consulting, Podgorica i Uprave javnih radova, u cilju pružanja konsultantskih usluga na implementaciji projekta „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2“ s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal
35.Informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal
36.Informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal
37.Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada organa uprave Zavoda za školstvo (bez rasprave) Materijal
38.Predlog za preusmjeravanje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve potrošačkoj jedinici Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (bez rasprave) Materijal
39.Informacija o početku projekta „Upravljanje šumskim požarima na Zapadnom Balkanu“ finansiranom od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) (bez rasprave) Materijal
40.Informacija sa održane dvanaeste ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije (MC12) (bez rasprave) Materijal
41.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore (bez rasprave) Materijal
42.Treći nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (bez rasprave) Materijal
43.Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4466/2, od 18. jula 2022. godine, sa sjednice od 8. jula 2022. godine (bez rasprave) Materijal
44.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4890, od 28. jula 2022. godine (bez rasprave) Materijal
45.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal
46.Predlog platforme za radnu posjetu ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke Republici Kosovo, od 3. do 5. avgusta 2022. godine, Priština (bez rasprave) Materijal
47.Predlog platforme za učešće mr Maše Vlaović, ministarke kulture i medija, na Međunarodnom kulturnom samitu, od 26. do 28. avgusta 2022. godine, Edinburg, Škotska (bez rasprave) Materijal
48.Predlog platforme za učešće ministarke nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljane Šćepanović na 31. Ekonomskom forumu, od 6. do 8. septembra 2022. godine, Karpacz, Poljska (bez rasprave) Materijal
49.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, koju će predvoditi ministar Vasilije Lalošević na konferenciji na temu „Mladi na Otvorenom Balkanu – šanse i mogućnosti za pouzdani napredak u regionu“, Sjeverna Makedonija, 12. avgusta 2022. godine (bez rasprave) Materijal
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
50.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vladimir Nazor“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u LN 620 KO Podgorica, II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal
51.Predlog za davanje saglasnosti za davanje na raspolaganje vozila marke Mercedes benz E220 Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja (bez rasprave) Materijal
52.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Komisije za razmatranje zahtjeva o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije (bez rasprave) Materijal
53.Pitanja i predlozi
53.1Informacija o realizaciji projekta “Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezane infrastrukture” s Predlogom ugovora o donaciji Materijal
53.2Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore za isplatu naknada članovima Žirija i izvjestiocima, zaposlenim u javnom sektoru, za obavljene poslove na analizi i vrjednovanju konkursnih radova u okviru Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica - centralnog obekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru i Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore Materijal
53.3Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministartva ekonomskog razvoja i turizma Materijal
53.4Predlog odluke o dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal
53.5Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Materijal
53.6Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2179/2, od 6. maja 2021. godine, sa sjednice od 29. aprila 2021. godine Materijal
53.7Analiza rada Savjeta za kontrolu biračkog spiska Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?