Saopštenje sa 15. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 03.08.2022. 15:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 15. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima. Imajući u vidu otvaranje prioritetne dionice auto-puta Bar-BoIjare, kao i činjenicu da postojeći zakon nije na adekvatan način uredio određena pitanja, bilo je neophodno pristupiti njegovim izmjenama. U cilju podizanja nivoa bezbijednosti u saobraćaju, predloženo je da se naknada za korišćenje javnih puteva ne naplaćuje za vozila policije, službe hitne medicinske pomoći, službe zaštite i spašavanja i državne inspekcije za puteve samo u slučaju kada obavljaju poslove iz svoje nadležnosti na javnom putu za koji se plaća naknada sa korišćenje.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Izmjenama i dopunama Zakona se pristupilo kako bi se postojeće zakonsko rješenje unaprijedilo prevashodno u dijelu usaglašavanja sa pravnim okvirom EU, sa ciljem uvođenja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, kao ključnog planskog dokumenta u oblasti energetske efikasnosti i poboljšanja pravnog osnova za primjenu postojećih i donošenje budućih podzakonskih akata, posebno po pitanju uređivanja problematike energetske efikasnosti u zgradama. Unaprijeđene su odredbe kojima će se obezbijediti preduslovi za sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada i pružanje informacija o potrošnji energije i energetskoj klasi objekta, čime se omogućava vlasnicima i korisnicima uvid u kvalitet zgrade sa stanovišta potrošnje energije i budućih troškova korišćenja.

S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kao i izmjene odluka o obrazovanju radnih grupa za pregovaračka poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu. Uloga Operativnog tima je podsticanje dijaloga o politikama otvorene uprave, s naglaskom na razvoj, sprovođenje, monitoring sprovođenja i evaluaciju nacionalnih akcionih planova za sprovođenje ove globalne inicijative čija je Crna Gora članica od 2012. godine. Operativni tim čine rukovodilac (ministar javne uprave), zamjenik rukovodioca i 21 član, među kojima su devet predstavnika nevladinih organizacija čija područja djelovanja su: antikorupcija, učešće javnosti u kreiranju javnih politika, digitalno upravljanje, rodna politika, širenje građanskog prostora, inkluzija ranjivih društvenih grupa, transparentnost javnih politika, zaštita životne sredine i omladinska politika.

Donijeta je Odluka o dopunama Odluke o specijalnom dodatku. U skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, dopunom je predviđeno da pravo na specijalni dodatak ostvaruju i zaposleni u Odsjeku za suzbijanje krijumičarenja Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu, kojima je u opisu posla, između ostalog, i sprečavanje pranja novca. Imajući u vidu složenost i značaj poslova koje obavljaju, ocijenjeno je opravdanim povećanje njihovog materijalnog statusa i položaja u sistemu. Propisano je i da pravo na specijalni dodatak u visini od 30 % osnovne zarade imaju direktor i pomoćnik direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Agencije za zaštitu konkurencije. Izmjenama se bliže uređuje postupak glasanja na sjednicama Savjeta Agencije, kao i postupanje u slučaju odsutnosti predsjednika Savjeta. Takođe, imajući u vidu da je Agencija nadležna za dvije oblasti, i to zaštitu konkurencije i kontrolu državne pomoći, izmjene su izvršene i u cilju efikasnog organizovanja i koordiniranja radom organizacionih jedinica Agencije.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za period 2022-2023, sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021. godinu. Strateški cilj na kome je zasnovana struktura Plana je poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva. Akcioni plan sadrži definisane relevantne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta. U Izvještaju za prošlu godinu se navodi da su od 122 aktivnosti realizovane je 82 ili 67.2%, djelimično je realizovano 13 ili 10.6 %, dok je nerealizovano 27 aktivnosti ili 22.1%.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019-2023, za 2022. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021. godinu. Ovaj dokument je usmjeren na definisanje mjera i aktivnosti za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba, s ciljem otklanjanja svake neposredne i posredne diksriminacije po osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, smanjivanje homofobije i transfobije u crnogorskom društvu, te stalno unapređivanje društvenog prihvatanja LGBTI osoba i poboljšavanje svih uslova i kvaliteta njihovog života u Crnoj Gori. Između ostalog, planiran je i početak pripreme Zakona o pravnom prepoznavanju roda na bazi samoopredjeljenja, koji je sastavni dio Strategije, a njegovo donošenje predviđeno je u 2023. godini. Stepen realizacije aktivnosti koje su predviđene Planom za 2021. godinu je na dosta visokom nivou i može se konstatovati da je zadovoljavajući, imajući u vidu da je Zakon o budžetu kasnije usvojen, što je dovelo do toga da se neke aktivnosti odlože ( blizu 60 % aktivnosti je potpuno realizovano i 17% djelimično realizovano, dok je za 23% aktivnosti izostala realizacija).

Usvojen je Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljenje hipoteke na nepokretnosti u svojini Države Crne Gore u cilju ispunjavanja obaveza Opštine Kotor iz Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture u zahvatu DSL “Sektor 38-Bigova” i LSL “Trašte” i izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay, zaveden kod Opštine Kotor pod brojem 01-19190 od 14. 12. 2019. godine. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da se upiše hipoteka na katastarskoj parceli broj 1483/1, l.n. 547, KO Lješevići, procijenjene vrijednosti 7.470,000 eura, u korist Bigova bay doo i  prihvatila tekst Ugovora o uspostavljanju hipoteke. U raspravi je naglašeno da se na ovaj način ispunjava davno preuzeta obaveza, čime se stiču uslovi za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa, hotela sa pet zvjezdica i pratećih sadržaja. Sporazumom je predviđeno da procijenjeni troškovi izgradnje javne komunalne infrastrukture za opremanje ovog područja iznose 14,3 miliona eura, dok naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koje je Bigova bay u obavezi da plati iznosi 6,5 miliona eura. Bigova bay je preuzela obavezu da finansira radove, kako do iznosa komunalne naknade, tako i dodatne troškove od 7,8 miliona. Opština će izvršiti povrat dodatnih troškova u roku od 25 godina, uz kamatnu stopu od 1,8 %, a kao sredstvo obezbjeđenja predviđena je hipoteka koja se uspostavlja prihvaćenim Ugovorom.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Projekta „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“. Rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova ZIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore, predviđena je Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. Glavni cilj projekta je izgradnja objekta Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Mojkovcu, u skladu sa međunarodnim standardima, a u cilju poboljšanja uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u Crnoj Gori. Predračunska vrijednost izvođenja radova po Glavnom projektu je 23.334.000 eura. Iz grant aranžmana Investicionog okvira za Zapadni Balkan obezbijeđeno je 1.200.000 eura za pripremu idejnog i glavnog projekta, dok vrijednost sredstava koja su planirana kroz kredit CEB iznosi 15.000.000 eura. U avgustu 2021. godine zadužena su nadležna ministarstva da usaglase Ugovor o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, ali je zbog pandemije virusa COVID-19, potpisivanje odloženo za treći kvartal 2022. godine. U tom kontekstu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da intenzivira aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, dok je Ministarstvo pravde zaduženo da obrazuje Projektni odbor.

Usvojena je Informacija o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini, broj: 07-7692/2012 od 25.03.2014. godine. U Informaciji se navodi da su se stekli uslovi za raskid Ugovora sa privrednim društvom Transpetrol, zbog neplaćanja zakupa u ugovorenom roku, ulaskom u docnju od preko 30 dana, a imajući u vidu činjenicu da je posljednja uplata po tom osnovu bila 2019. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o potvrdi obezbjedjenja finansijske podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 kroz kreiranje posebnog garantnog fonda ili nekog drugog garantnog instrumenta. U Informaciji se naglašava da, i pored svih aktivnosti i omogućavanja svih mehanizama da ugovoreni korisnici putem IPARD-a realizuju investicije, zbog problema u pretfinansiranju, a dodatno zbog pandemije COVID-19, kao i konstantnog povećanja cijena, oni odustaju od realizacije ili je odlažu, tako da rizik od gubitka sredstava iz evropskih fondova postaje sve veći. Kako bi se spriječio gubitak tih sredstava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je zaduženo da, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Investiciono-razvojnim fondom, pronađe adekvatan finansijski mehanizam kojim bi se obezbjedila finansijska podrška implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 i dostavi ga Vladi na razmatranje u roku od 15 dana.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć u realizaciji projekata koji će Atlantski savez organizovati tokom 2022/2023. godine i prihvatila tekst Memoranduma.  Imajući u vidu brojne inicijative koje je Atlantski savez Crne Gore planirao da organizuje tokom 2022. i 2023. godine, produženjem Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane i Atlantskog saveza, Vlada je prihvatila da bude pokrovitelj planiranih aktivnosti tokom 2022. i 2023. godine i pruži finansijsku podršku u iznosu od 120.000 eura, pri čemu će resorna ministarstva pružiti punu logističku podršku u njihovoj realizaciji.

Vlada je usvojila Informaciju o finansiranju Srednje vjerske škole –Medresa “Mehmed Fatih” iz Podgorice i prihvatila tekst Aneksa Ugovora. U Infomaciji se navodi da Srednja vjerska škola Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice izvodi javno važeći program od 2015.godine, te da su za nesmetani rad škole neophodna finansijska sredstva u iznosu od 800.000 eura. Uvidom u raspoloživa sredstva potrošačke jedinice Ministarstva prosvjete, Ministarstvo finansija je konstatovalo da postoje sredstva za tu namjenu. Aneksom Ugovora je precizirano da međusobna prava i obaveze između Ministartsva prosvjete i Srednje vjerske škole Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice, umjesto do 31.12.2018. godine važe do 31.12.2022. godine.

Usvojena je Informacija o nelegalnoj eksploataciji riječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz svih vodotoka.

Vlada je dala saglasnost za Korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve. U skladu sa Zaključcima Skupštine Crne Gore, povodom donošenja Zakona o budžetu za 2022. godinu, Vlada je opredijelila po 50.000 eura Naučnoj ustanovi Institut za srpsku kulturu i Udruženju književnika Crne Gore, za realizaciju planiranih programskih aktivnosti.

Imajući u vidu mišljenje nezavisnog revizora, Vlada je konstatovala da se nijesu steklu uslovi za usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2021. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu. S tim u vezi, zadužen je Odbor direktora Pošte Crne Gore, da do 31. oktobra 2022. godine, dostavi Vladi revidirani Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte za 2021. godinu.

Vlada je usvojila predloge pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, kao i Ministartva ekonomskog razvoja i turizma.

Prihvaćen je Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu sedam radnih mjesta u Direktoratu za plaćanja/IPARD Agenciji - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja nisu predviđena Kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore. Plan Ministarstva je da Direktorat za plaćanja preuzme implementaciju svih nacionalnih plaćanja u poljoprivredi i preraste u Agenciju za plaćanja u skladu sa ciljevima pristupanja EU. Uspostavljanje funkcionalne Agencije za plaćanje i IACS Sistema je mjerilo za zatvaranje poglavlja 11- Poljoprivreda i ruralni razvoj. Popuna sedam radnih mjesta u okviru Direktorata, koja se vrši putem javnog oglasa, na osnovu preporuke Evropske komisije i Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj, doprinijeće formiranju funkcionalne IPARD Agencije koja treba da sa zadovoljavajućim kadrovskim kapacitetom implementira i sprovodi akreditovane mjere IPARD programa, kao i da akredituje nove mjere u okviru instrumenata pretpristupne podrške Evropske unije (IPA III).

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta “Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezane infrastrukture”, i prihvatila tekst Ugovora o donaciji. Ugovor o donaciji, vrijedan 974.780 eura, potpisaće Njemačka razvojna banka i Crna Gora koju predstavlja Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vodacom d.o.o. Tivat.

Donijeta je Odluka o dopuni Odluke privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda.

Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i prihvatila tekst Memoranduma. Memorandumom će biti definisan zajednički nastup prema svim trećim zainteresovanim subjektima i dostupnim izvorima sredstava za finansiranje realizacije infrastrukturnih investicija koje su prepoznate kao strateški važne u okvirima svojih nadležnosti. Strane će preduzimati neophodne aktivnosti u cilju unapređenja saradnje između nadležnih institucija i privrednih subjekata i pospješivati uzajamnu razmjenu znanja, iskustva i informacija, posebno u vezi sa upravljanjem infrastrukturnim investicijama, analizom i upravljanjem rizicima za njihovu realizaciju.

Na sjednici je usvojena Analiza rada Savjeta za kontrolu biračkog spiska. Zaključeno je da se započete aktivnosti nastave, uz zaduženje Ministarstvu unutrašnjih poslova da pripremi i Vladi dostavi Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Savjeta.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-15-sjednice-vlade

15. sjednica Vlade Crne Gore (03.08.2022.)

15. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji
2.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima Materijal
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije Materijal
4.Predlog odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
5.Predlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava Materijal
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost Materijal
7.Predlog odluke o obrazovanju Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu Materijal
8.Predlog odluke o dopunama Odluke o specijalnom dodatku Materijal
9.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Agencije za zaštitu konkurencije Materijal
10.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za period 2022-2023. sa Izvještajem o sprovođenju Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025. za 2021. godinu Materijal
11.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2019-2023, za 2022. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2021. godinu Materijal
12.Predlog za davanje saglasnosti za uspostavljenje hipoteke na nepokretnosti u svojini Države Crne Gore u cilju ispunjavanja obaveza iz Sporazuma o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izgradnjom komunalne infrastrukture u zahvatu DSL „Sektor 38-Bigova“ i LSL „Trašte“ i izmirenju dodatnih troškova koje snosi Bigova Bay, zaveden kod Opštine Kotor pod brojem 01-19190 od 14.12.2019. godine s Predlogom ugovora o uspostavljanju hipoteke Materijal
13.Informacija o implementaciji Projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“ Materijal
14.Informacija o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini, broj 07-7692/2012 od 25.03.2014. godine Materijal
15.Informacija o potvrdi obezbjeđenja finansijske podrške implementaciji javnih poziva u okviru IPARD II programa 2014-2020 kroz kreiranje posebnog garantnog fonda ili nekog drugog garantnog instrumenta Materijal
16.Informacija o zahtjevu Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć u realizaciji projekata koje će Atlantski savez organizovati tokom 2022/2023. godine s Predlogom memoranduma i Predlogom ugovora o poslovnoj saradnji Materijal
17.Informacija o finansiranju Srednje vjerske škole – Medresa „Mehmed Fatih“ iz Podgorice s Predlogom aneksa Ugovora o finansiranju Materijal
18.Informacija o nelegalnoj eksploataciji riječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz svih vodotoka Materijal
19.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve Materijal
20.Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2021. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2021. godinu Materijal
21.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva vanjskih poslova Materijal
22.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva prosvjete Materijal
23.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Materijal
24.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu sedam radnih mjesta u Direktoratu za plaćanja/IPARD Agenciji - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja nisu predviđena Kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore Materijal
25.Kadrovska pitanja
25.1Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Materijal
25.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina – Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim resursima Materijal
25.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktorice Zavoda za školstvo Materijal
25.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti direktorice Zavoda za školstvo Materijal
25.5Predlog za razrješenje i imenovanje članice Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore Materijal
25.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Materijal
25.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Materijal
25.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
25.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
25.10Predlog za prestanak mandata direktora Uprave javnih radova Materijal
25.11Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za kapitalne projekte Materijal
25.12Predlog za izbor člana Odbora direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ a. d. Igalo Materijal
25.13Predlog za određivanje punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ a. d. Igalo Materijal
25.14Predlog za prestanak mandata sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija Materijal
25.15Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za željeznički saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.16Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.17Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.18Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.19Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državne puteve u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.20Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za kapitalne investicije u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.21Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za drumski saobraćaj i homologaciju vozila u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.22Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za pomorski saobraćaj, sigurnost plovidbe, zaštitu od zagađenja i pomorsku privredu u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
25.23Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kapitalnih investicija Materijal
25.24Predlog za prestanak mandata direktorice Uprave za kadrove Materijal
25.25Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljke Sektora za obuku i razvoj kadrova Materijal
25.26Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Uprave za kadrove – rukovoditeljke Sektora za informacioni sistem kadrova Materijal
25.27Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave za kadrove – rukovodioca Sektora za postupak oglašavanja i praćenja propisa Materijal
25.28Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
25.29Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva evropskih poslova Materijal
25.30Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za tercijalno obrazovanje u ranijem Ministarstvu, prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
25.31Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za šume Materijal
25.32Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Materijal
25.33Predlog za razarješenje rukovodioca Kancelarije za komunikaciju s građanima Materijal
25.34Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednika i tri člana Upravnog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore Materijal
25.35Predlog za razrješenje i imenovanje predsjednice i dva člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Materijal
25.36Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
25.37Predlog za razrješenje članova Odbora direktora "Monte-put" doo Podgorica Materijal
25.38Predlog za imenovanje članova Odbora direktora „Monte-put“ DOO Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
26.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Pelev brijeg na teritoriji Glavnog grada Podgorice radi izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (bez rasprave) Materijal
27.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bijelo Polje za otuđenje nepokretnosti (bez rasprave) Materijal
28.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksprprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/0,4 KV, 100 KVA „Donja Bijela 2“ sa priključnim DV 10 KV i uklapanjem u NN mrežu, KO Donja Bijela, Šavnik (bez rasprave) Materijal
29.Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo (bez rasprave) Materijal
30.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede u prvoj polovini 2022. godine (bez rasprave) Materijal
31.Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko–građevinskog kamena lokaliteta „Varišta - Velja glava“, Opština Herceg Novi sa predlogom za davanje koncesije (bez rasprave) Materijal
32.Informacija o davanju saglasnosti za davanje u zakup poslovnih prostora koji su u državnoj imovini na aerodromima u Podgorici i Tivtu (bez rasprave) Materijal
33.Informacija o pokretanju postupka za zaključenje ugovora za plaćanje naknade po osnovu uređenja građevinskog zemljišta (bez rasprave) Materijal
34.Informacija o Ugovoru o saradnji između Ministarstva prosvjete, DOO Project – consulting, Podgorica i Uprave javnih radova, u cilju pružanja konsultantskih usluga na implementaciji projekta „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori - 2“ s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal
35.Informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal
36.Informacija o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal
37.Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada organa uprave Zavoda za školstvo (bez rasprave) Materijal
38.Predlog za preusmjeravanje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve potrošačkoj jedinici Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (bez rasprave) Materijal
39.Informacija o početku projekta „Upravljanje šumskim požarima na Zapadnom Balkanu“ finansiranom od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) (bez rasprave) Materijal
40.Informacija sa održane dvanaeste ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije (MC12) (bez rasprave) Materijal
41.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore (bez rasprave) Materijal
42.Treći nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Konvencije o nuklearnoj sigurnosti (bez rasprave) Materijal
43.Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4466/2, od 18. jula 2022. godine, sa sjednice od 8. jula 2022. godine (bez rasprave) Materijal
44.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4890, od 28. jula 2022. godine (bez rasprave) Materijal
45.Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve (bez rasprave) Materijal
46.Predlog platforme za radnu posjetu ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke Republici Kosovo, od 3. do 5. avgusta 2022. godine, Priština (bez rasprave) Materijal
47.Predlog platforme za učešće mr Maše Vlaović, ministarke kulture i medija, na Međunarodnom kulturnom samitu, od 26. do 28. avgusta 2022. godine, Edinburg, Škotska (bez rasprave) Materijal
48.Predlog platforme za učešće ministarke nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljane Šćepanović na 31. Ekonomskom forumu, od 6. do 8. septembra 2022. godine, Karpacz, Poljska (bez rasprave) Materijal
49.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, koju će predvoditi ministar Vasilije Lalošević na konferenciji na temu „Mladi na Otvorenom Balkanu – šanse i mogućnosti za pouzdani napredak u regionu“, Sjeverna Makedonija, 12. avgusta 2022. godine (bez rasprave) Materijal
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
50.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Vladimir Nazor“ iz Podgorice za davanje u zakup prostorija upisanih u LN 620 KO Podgorica, II, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal
51.Predlog za davanje saglasnosti za davanje na raspolaganje vozila marke Mercedes benz E220 Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja (bez rasprave) Materijal
52.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade za rad Komisije za razmatranje zahtjeva o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije (bez rasprave) Materijal
53.Pitanja i predlozi
53.1Informacija o realizaciji projekta “Prečišćavanje otpadnih voda u opštini Ulcinj – izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i povezane infrastrukture” s Predlogom ugovora o donaciji Materijal
53.2Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore za isplatu naknada članovima Žirija i izvjestiocima, zaposlenim u javnom sektoru, za obavljene poslove na analizi i vrjednovanju konkursnih radova u okviru Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica - centralnog obekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru i Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore Materijal
53.3Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministartva ekonomskog razvoja i turizma Materijal
53.4Predlog odluke o dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal
53.5Predlog osnove za vođenje pregovora i zaključivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Materijal
53.6Predlog za dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-2179/2, od 6. maja 2021. godine, sa sjednice od 29. aprila 2021. godine Materijal
53.7Analiza rada Savjeta za kontrolu biračkog spiska Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?