Саопштење са 22. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је, на данас одржаној 22. сједници којом је предсједавао премијер мр Милојко Спајић, утврдила Предлог закона о измјенама Закона о међународној и привременој заштити странаца. Како је један број расељених лица из Украјине која имају статус странца под привременом заштитом у Црној Гори исцрпио законске могућности продужења привремене заштите у трајању од двије године, приступило се измјенама Закона у дијелу који се односи на продужење привремене заштите, у складу са одлукама Савјета Европске уније, а све у циљу постизања стандарда ЕУ у области међународне заштите. Савјет ЕУ је 19. октобра 2023. године донио Одлуку о продужењу привремене заштите лицима из Украјине, која су привремену заштиту остварила у трајању од двије године, на још једну годину, тј. до фебруара 2025. године.

Утврђен је Предлог закона о потврђивању Међународног споразума о размјени података у сврхе изјава о имовини. Потврђивањем овог Споразума, Црна Гора исказује спремност за даље унапређење система спречавања и сузбијања корупције и опредијељеност за унапређење механизама међународне – регионалне сарадње на том пољу. Сврха Споразума је спречавање корупције уз помоћ директне административне размјене података који се односе на пријављену имовину између страна потписница Споразума. Споразум се примјењује на размјену података без обзира на специфичности система пријаве имовине замољене стране и стране молиље, као и на размјену података у случају у којем замољена страна не захтијева од субјеката у својој надлежности да поднесу изјаву о имовини. Споразумом су утврђени подаци који се размјењују, поступак размјене података на захтјев, могућност аутоматске размјене података, право одбијања захтјева, могућност и механизми претраживања и коришћења отворених база података и директан приступ, могућност спонтане размјене података, повјерљивост, одређивање контакт тачке, питање трошкова помоћи која се пружа на основу Споразума као и језика.

Влада је утврдила Предлог Закона о потврђивању Споразума између Црне Горе и Републике Албаније о социјалном осигурању. Споразум се темељи на опште прихваћеним принципима и стандардима за закључивање оваквих споразума, односно усаглашен је са Регулативама Европске уније о координацији система социјалне сигурности. Доношењем Закона се грађанима, односно осигураницима држава уговорница, на бази реципроцитета, обезбјеђују права из социјалног осигурања која обухватају: права из пензијског и инвалидског осигурања; права из здравственог осигурања, здравствене заштите и материнства; права за случај повреде на раду и професионалне болести, као и право на новчану накнаду за случај незапослености.

Утврђен је Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о укидању насиља и узнемиравања број 190. Конвенцијом се уједначавају стандарди који се односе на подручје заштите од насиља и узнемиравања свих судионика у свијету рада, чиме се допуњује и унапређује стање у овој области и омогућавају достојни услови за рад. Она садржи прву међународну дефиницију насиља и узнемиравања у свијету рада, укључујући родно засновано насиље, а примјењује се у јавном и приватном сектору, формалном и неформалном сектору, и урбаном и руралном подручју. Конвенцијом се обавезују државе потписнице да, у консултацијама са репрезентативним организацијама послодаваца и запослених, усвоје инклузиван, интегрисан и родно одговоран приступ, у циљу укидања насиља и узнемиравања у свијету рада, кроз превенцију, заштиту, мјере надзора и правна средства, као и подизање свијести и оспособљавање.

Влада је утврдила Предлог Закона о потврђивању Уговора између Владе Црне Горе и Владе Великог Војводства Луксембург о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избјегавања. Овим законом се омогућава спровођење наведеног Уговора у циљу заштите резидената држава уговорница од двоструког опорезивања које дестимулативно дјелује на међународно пословање и инвестирање. Такође, наведени уговор има за циљ да отклони пореске баријере у размјени роба и услуга, кретању лица и капитала, као и трансферу технологије и знања и на тај начин стимулише страна инвестирања и обезбиједи позитивна дејства пореских подстицаја. Поред осталог, закључењем уговора државе уговорнице обезбјеђују правни основ за међународну сарадњу и размјену информација о пореским обвезницима, ради ефикасне борбе против пореске евазије.

Донијета је Одлука о измјенама Одлуке о специјалном додатку. Измјенама је да право на специјални додатак у висини до 60 % основне зараде могу остварити предсједници Врховног суда, Апелационог суда и Вишег суда, као и Врховни државни тужилац.

Влада је донијела одлуке о сазивању ванредних скупштина акционара акционарских друштава „Жељезничка инфраструктура Црне Горе“ и „Montecargo“, ради доношења одлука о разрјешењу досадашњих и избора нових чланова одбора директора ових компанија.

Донијета је Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера, утврђених одлукама Савјета Европске уније с обзиром на војну подршку Исламске Републике Иран руској агресији на Украјину. Овом одлуком уводе се међународне рестриктивне мјере које су утврђене одлукама Савјета Европске уније 2023/1532/ZVBP од 20. јула 2023. године и 2023/2792/ZVBP од 11. децембра 2023. године којима се Црна Гора придружила, у складу са вањскополитичким приоритетом усаглашавања са Европском унијом, у области заједничке вањске и безбједносне политике.

Влада Црне Горе је донијела Одлуку о објављивању Споразума између Министарства просвјете, науке и иновација Црне Горе и Министарства просвјете Народне Републике Кине о међусобном признавању високообразовних исправа. Споразум који је потписан у Шангају, 30. јануара 2024. године има за циљ да олакша приступ високом образовању и међусобно признавање високообразовних исправа у Народној Републици Кини и високообразовних исправа у Црној Гори. Споразум се односи на дипломе високог образовања које додјељују кинеске високообразовне установе и истраживачки институти са овлашћењем за додјелу које признаје Влада Народне Републике Кине у вријеме додјеле, и дипломе високог образовања које додјељују лиценциране високообразовне установе у складу са релевантним законима и законодавством Црне Горе у вријеме додјеле дипломе.

Усвојен је Акциони плана запошљавања за 2024. годину с Извјештајем о реализацији Акционог плана запошљавања за 2023. годину. Ријеч је о основном инструменту активне политике запошљавања, којим су утврђене мјере и активности усмјерене ка остваривању циљева дефиинисаних Националном стратегијом запошљавања, за период од годину дана. Планиране активности имају за циљ да прате смјернице Европске комисије у дијелу имплементације полтике запошљавања, а које требају да унаприједе стање на тржишту рада. Акционим планом је дефинисано 84 активности, од којих 25 реализује Завод за запошљавање, за 15 активности задужено Министарство рада и социјалног старања, док је за седам активности задужено Министарство просвјете, науке и иновација. Остале активности спроводе институције које својим дјеловањем директно или индиректно утичу на стање и кретање на тржишту рада. Оквирни износ средстава за реализацију предвиђених активности планиран је у висини од 34.636.501 еура, од чега је 30.211.100 еура из Буџета. У Извјештају за прошлу годину се наводи да је степен реализације укупних предвиђених годишњих активности на нижем нивоу од планираног. Од укупно 66 активности реализоване су 46 или 70 %, дјелимично је реализовано 11 или 17 %, док је нереализовано девет активности или 13 %.

Влада је усвојила Информацију о програмима подршке Европске уније Црној Гори током 2023. године. У информацији се истиче да је у прошлој години настављено са уговорањем и спровођењем пројеката обухваћених перспективом 2014-2020 (IPA II), као и са програмирањем финансијске перпективе IPA 2021-2027 (IPA III). У оквиру националних IPA програма, када је у питању креирање правног основа за спровођење ЕУ подршке, током 2023. године потписана су три финансијска споразума, за програме IPA 2020, IPA 2022 и IPA 2023. У дијелу подршке регионалним пројектима, настављено је с редовним активностима у дијелу спровођења програма Вишекорисничке IPA-е и Западнобалканског инвестиционог оквира. Завршена су два позива за достављање пројеката Западнобалканског инвестиционог оквира, на којима је одобрено додатних скоро 118 милиона еура за нове инфраструктурне пројекте. У оквиру програма европске територијалне и прекограничне сарадње до краја 2023. године уговорено је укупно 320 пројеката са учешћем црногорских организација и институција, односно 241 у оквиру трилатералних и транснационалних програма, у оквиру којих је за црногорске партнере опредијељено 44,5 милиона еура, и 95 у оквиру билатералних програма, укупне вриједности 32,3 милиона еура.

Усвојена је и Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде јул - децембар 2023. године.

Влада је усвојила Информацију о испуњавању неопходних услова за почетак комерцијалне употребе жичаре Котор - Ловћен. Влада Црне Горе („Концедент‟) и Конзорцијум Novi Volvox & Leitner Италија („Концесионар‟) дана 15. 12. 2021. године потписали су Уговор о изградњи жичаре Котор – Ловћен и управљању истом у периоду од 30 година. Сходно закљученом Уговору, Концедент (Влада Црне Горе) био је у обавези да изгради јавну инфраструктуру, од чега и електро – енергентску инфраструктуру и да Концесионару обезбиједи прикључак на мрежу најкасније до 15. 04. 2023. године. Како то није било могуће, Концесионар је прихватио захтјев Концедента да изгради највећи дио инфраструктуре, на основу чега је 26. 04. 2023. године потписан Уговор о изградњи инфраструктуре, уз обавезу да се иста откупи након пуштања у рад. Концесионар је изградио Трафостаницу ТС 35/10 kV Кук и припадајући далековод 35/10 kV, обезбиједио употребне дозволе и у потпуности извршио уговорну обавезу. Да би Уговор био у потпуности испуњен и била откупљена инфраструктура, остале су обавезе Управе за капиталне пројекте на чије испуњење Концесионар не може да утиче. С тим у вези Влада је задужила надлежне институције да у одређеном року реализује активности како би се испуниле уговорне обавезе и Жичара могла да буде пуштена у комерцијалну употребу.

Усвојена је Информација о расподјели средстава Европске инвестиционе банке по основу оквирног уговора „Водоснабдијевање и отпадне воде у Црној Гори, и пратећих финансијских уговора Б, Ц, Д и Е намијењених за сакупљање и пречишћавање отпадних вода и унапређење система водоснабдијевања, и дата сагласност да се преостала средства из оквирног уговора прослиједе и то: Општини Никшић, у износу од 3.000.000 еура, за пројекат „Изградња II фазе канализационе мреже у општини Никшић“, и Општини Пљевља у износу од 3.055.334 еура, за пројекат „Изградња II фазе канализационе мреже у општини Пљевља“. Тим поводом, задужено је Министарство финансија да у сарадњи са Министарством туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, општинама Никшић и Пљевља, као и ДОО „Project Consulting“ Подгорица, припреми уговоре о трансферу кредитних средстава јединицама локалне самоуправе и достави Влади на разматрање и усвајање.

Влада је усвојила Информацију о закључивању Протокола о донацији између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске, и прихватила текст Протокола. У циљу унапређења сарадње у домену одбране, а у оквиру билатералних разговора, британска страна је, изразила спремност да донира опрему за област трагања и спасавања Министарству одбране Црне Горе. Опрема је намијењена Ваздухопловству и Морнарици Војске Црне Горе. Како је наглашено у дискусији, донирана опрема ће значајно побољшати капацитете и оперативне способности у извршавању својих редовних задатака, као и у извршавању задатака кроз дефинисане мисије. Такође, допринијеће се испуњавању НАТО циљева способности и унаприједити капацитете јединица Војске Црне Горе током реализације задатака који се односе на повећање сигурности летјења, ефикасно спасавање дављеника на мору, квалитетно медицинско реаговање у хитним ситуацијама, унапређење капацитета заштите од пожара на аеродрому, као и на задатке Војске Црне Горе у погледу помоћи цивилном становништву у случају елементарних непогода. Укупна вриједност донције износи 186.707 еура и реализоваће се кроз три испоруке.

Усвојена је Информација о подршци Програму Social Impact Award (SIA) у 2024. години, и прихваћен Уговор о донацији између Министарства просвјете, науке и иновација и НВО „Центар за омладинску едукацију”.

Влада је дала сагласност компанији „Луштица Development” АД Тиват, да конституише заложно право – извршну вансудску хипотеку II реда на дијелу имовине у својини ове компаније.

Донијета је Одлука о измјенама и допуни Одлуке о привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа. Одлуком је предвиђено ограничавање маржи на значајно проширеној листи производа, што ће директно утицати на смањење цијена у трговини. У питању је свеобухватна акција јер се не односи само на по један артикал из одређене групе производа већ се односи на све артикле из дате категорије производа, тако да обухвата у сваком већем малопродајном ланцу и више стотина категорија производа. На тај начин ће се ојачати куповна моћ грађана и побољшати животни стандард. На основу анализе ефеката примјене важеће Одлуке и стања на тржишту предвиђено је да се у наредном периоду настави са ограничавањем максималних маржи у износима до 5% у велепродаји и 7 % у малопродаји за сљедеће производе: пшенично брачно (тип 400 и 500), шећер, сунцокретово уље и кухињска со. Ради потпуне стабилизације цијена и заштите животног стандарда најугроженијих категорија становништва, предвиђено је додатно ограничавање маржи на максималних 10 % у велепродаји и малопродаји, на све артикле из група производа које су наведене у прилогу 2 ове одлуке и максималних 10 % у велепродаји и максималних 15 % у малопродаји на све артикле из група производа које су наведене у прилогу 3 ове одлуке.

Влада је усвојила Информацију о потреби формирања Савјета за права лица са инвалидитетом. Како се у Информацији наводи, нужност формирања Савјета произилази из потребе да се синхронизованим и одговорним системским радом унаприједи заштита и промоција људских права лица с инвалидитетом, а имајући у виду међународне обавезе које је Црна Гора преузела ратификацијом Конвенције Уједињених нација о правима лица са инвалидитетом, али и нужности развоја политка закона и програма који уклањају баријере и гарантују уживање грађанских, културних, економских, политичких и друштвених права лицима с инвалидитетом. Тим поводом је задужено Министарство људских и мањинских права да припреми за доношење Предлог одлуке за формирање Савјета.

Донијета је Одлука о образовању Комисије за спровођење аукције за додјелу емисионих кредита.

Влада је усвојила информације у вези са захтјевима „Туристичког центра Дурмитор“ ДОО Жабљак и „Скијалишта Црне Горе” ДОО Мојковац за обезбјеђење финансијских средстава неопходних за редовно пословање друштава. Због проблема у пословању ових компанија због ванредно лоше зимске туристичке сезоне, Влада је дала сагласност да се, у виду неповратне финансијске помоћи, а у оквиру помоћи мале вриједности, „Туристичком центру Дурмитор“ обезбиједи 85.000, а „Скијалиштима Црне Горе” 200.000 еура, како би се омогућило да изврше исплату зарада запосленим.

Усвојена је Информација о статусу Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију ,,Др Симо Милошевић", са оцјеном стања и предлогом мјера. Након што је Комисија за рјешавање статуса Института, темељно размотрила све опције рјешавања питања статуса Института Игало, искључујући стечај, на Влади је усвојен предложени модел Комисије, а који је усаглашен са правилима и принципима додјеле државне помоћи. Предложено рјешење односно План спашавања и реструктурирања тј. ребрендирања Института Игало подразумијева 3 корака и то: помоћ мале вриједности од 300.000 еура ради обезбјеђивања наставка рада (de minimis), помоћ до 10 милиона еура која се даје на шест мјесеци ради деблокаде рачуна, наставка рада и исплате плата, уз обавезу да се у тих шест мјесеци направи квалитетан план реструктурирања који ће проћи процедуру одобравања од стране надлежних органа и добити дозволу за реализацију. На тај начин ће се, како се наводи, стећи услови за вишемилионска улагања у даљу ревитализацију и ребрендинг Института Игало. Тим поводом, задужено је Министарство просторног планирања, урбанизма и државне имовине да предузме све радње на плану спровођења предложеног модела за рјешавања статуса Института, као и да од овлашћеног процјењивача прибави актуелну процјену вриједности имовине Института.

Влада је усвојила Информацију о уступању на трајно коришћење опреме Секретаријату Судског савјета. Ријеч је о испуњавању обавезе садржане у преговарачком поглављу 23 – правосуђе и темељна права која подразумијева набавку рачунарске опреме за све институције правосуђа, за коју је надлежно Министарство правде. Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је Уговор о набавци серверске опреме за потребе Data centra судства, у укупној вриједности од 162.999 еура. Тим поводом, задужено је Министарство правде да спроведе поступак записничке примопредаје са Секретаријатом Судског савјета за наведену опрему.

Усвојена је Информација о потплсивању Уговора у вези учешћа Црне Горе на Свјетској изложби Expo 2025 Осака. Црна Гора ће се представити у оквиру Заједничког павиљона тип Ц (Shared Pavilion Type C), у изложбеном простору укупне површине 80 (изложбени простор 53, комерцијални простор 15 и канцеларијски простор 12), са могућношћу доградње међуспрата. Поред Црне Горе, у том заједничком павиљону, изложбени простор ће такође имати: Хрватска Словенија, Сан Марино, Панама, Уругвај и Габон. У складу и са правилима Expo организатора и досадашњом праксом учешћа Црне Горе на Expo изложбама, добијена је званична потврда датума прославе Националног дана Црне Горе који ће се одржати 26. маја 2025. године. Будући да се ради о најважнијем догађају сваке државе учеснице на Expo изложби, планирано је да се у будућем периоду формира интерресорна радна група која ће се детаљно бавити овим догађајем и планираним програмом. Једна од кључних обавеза је да у наредном периоду Министарство економског развоја распише Јавни конкурс за избор идејног рјешења изложбе у павиљону Црне Горе.

На данашњој сједници, Влада је размотрила и више кадровских питања доступних на линку.

22. sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

22. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији Закључци
2.Предлог закона о измјенама Закона о међународној и привременој заштити странаца Материјал Закључци
3.Предлог закона о потврђивању Међународног споразума о размјени података у сврхе провјере изјава о имовини Материјал Закључци
4.Предлог закона о потврђивању Споразума између Црне Горе и Републике Албаније о социјалном осигурању Материјал Закључци
5.Предлог закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о укидању насиља и узнемиравања број 190 Материјал Закључци
6.Предлог закона о потврђивању Уговора између Владе Црне Горе и Владе Великог Војводства Луксембург о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спрјечавању пореске евазије и избјегавања Материјал Закључци
7.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о специјалном додатку Материјал Закључци
8.Предлог одлуке о сазивању ванредне Скупштине акционара „Жељезничка инфраструктура Црне Горе“ АД Подгорица Материјал Закључци
9.Предлог одлуке о сазивању ванредне Скупштине акционара „Montecargo“ АД Подгорица Материјал Закључци
10.Предлог одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније с обзиром на војну подршку Исламске Републике Иран руској агресији на Украјину Материјал Закључци
11.Предлог одлуке о објављивању Споразума између Министарства просвјете, науке и иновација Црне Горе и Министарства просвјете Народне Републике Кине о међусобном признавању високообразовних исправа Материјал Закључци
12.Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању лука према значају - ОДГОЂЕНО Закључци
13.Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању лука према намјени - ОДГОЂЕНО Закључци
14.Предлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању лука према врсти поморског саобраћаја - ОДГОЂЕНО Закључци
15.Предлог акционог плана запошљавања за 2024. годину с Извјештајем о реализацији Акционог плана запошљавања за 2023. годину Материјал Закључци
16.Информација о програмима подршке Европске уније Црној Гори током 2023. године Материјал Закључци
17.Информација о активностима на реализацији приоритетних пројеката из области пољопривреде јул – децембар 2023. године Материјал Закључци
18.Информација о испуњавању неопходних услова за почетак комерцијалне употребе жичаре Котор – Ловћен Материјал Закључци
19.Информација о реализацији пројеката који се финансирају из средстава обезбијеђених по основу Оквирног уговора „Водоснабдијевање и отпадне воде у Црној Гори“ (Montenegro Water and Sanitation - SERAPIS 2005-0221) са Европском инвестиционом банком намијењених за сакупљање и пречишћавање отпадних вода и унапређење система водоснабдијевања, са предлогом прерасподјеле средстава Материјал Закључци
20.Информација о неопходности измирења дуга Црногорском Телекому АД Подгорица по основу пружања и коришћења услуга мобилне и фиксне телефоније Министарству унутрашњих послова – Управа полиције – ОДГОЂЕНО Закључци
21.Информација о закључивању Протокола о донацији између Министарства одбране Црне Горе и Министарства одбране Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске с Предлогом протокола Материјал Закључци
22.Информација о подршци Програму Social Impact Award (SIA) у 2024. години с Предлогом уговора о донацији Материјал Закључци
23.Извјештај о стању система заштите и спашавања у Црној Гори у 2023. години Материјал Закључци
24.Предлог за давање сагласности компанији „Luštica Development“ АД Тиват, да конституише заложно право - извршну вансудску хипотеку другог реда на дијелу имовине у својини ове компаније Материјал Закључци
25.Захтјев за давање сагласности за исплату накнада Радном тиму за праћење и имплементацију Програма стручног оспособљавања лица са стеченим високим образовањем за 2024. годину у складу са чланом 26 Закона о зарадама запослених у јавном сектору („Службени лист ЦГ“, бр. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22 и 113/23) и чланом 8 Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад члана радног тијела или другог облика рада Материјал Закључци
26.Кадровска питања Закључци
26.1Предлог за одређивање вршитељке дужности помоћнице директора Завода за школство Материјал
26.2Предлог за разрјешење и именовање чланице Координационог тијела за праћење и управљање политиком превенције и сузбијања неправилности у циљу заштите финансијских интереса Европске уније (AFCOS мрежа) Материјал
26.3Предлог за разрјешење Одбора директора „Монте пут“ д. о. о. Подгорица Материјал
26.4Предлог за именовање Одбора директора „Монте пут“ д. о. о. Подгорица Материјал
26.5Предлог за одређивање вршиоца дужности генералног директора Директората за међународну сарадњу, европске интеграције и ЕУ фондове у Министарству просвјете, науке и иновација Материјал
26.6Предлог за разрјешење два члана и именовање три члана Бироа за оперативну координацију Материјал
26.7Предлог за разрјешење чланице Савјета Јавне установе Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
26.8Предлог за именовање члана Савјета Јавне установе Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
26.9Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе, сталног представника Црне Горе при Организацији за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) и специјализованим агенцијама Уједињених нација, на резидентној основи са сједиштем у Бечу Материјал
26.10Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Јапану, на нерезидентној основи са сједиштем у Подгорици Материјал
26.11Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Новом Зеланду, на нерезидентној основи са сједиштем у Подгорици Материјал
26.12Предлог за опозив изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Аустралији, на нерезидентној основи са сједиштем у Подгорици Материјал
26.13Предлог за давање сагласности за именовање извршне директорице Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Црне Горе“ Материјал
26.14Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Директората за државну управу у Министарству јавне управе Материјал
26.15Предлог за именовање чланова Одбора директора Инвестиционо-развојног фонда Црне Горе АД Материјал
26.16Предлог за постављење генералног инспектора у Агенцији за националну безбједност Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
27.Предлог одлуке о измјени Одлуке о оснивању Националног одбора за безбједност цивилног ваздухопловства (без расправе) Материјал Закључци
28.Предлог одлуке о образовању Комисије за процјену ризика безбједности цивилног ваздухопловства (без расправе) Материјал Закључци
29.Информација о активностима на припреми учешћа Црне Горе на Свјетској изложби Expo 2025 Осака (без расправе) Материјал Закључци
30.Информација о потписивању Уговора о сарадњи Министарства економског развоја и Универзитета Црне Горе на организацији пројекта Бићу предузетник/ца и обука у области корпоративног управљања с Предлогом уговора (без расправе) Материјал Закључци
31.Информација о захтјеву корисника „Lighthouse of Montenegro“ за додатним продужењем периода реализације инвестиционог пројекта у оквиру Програмске линије за подстицај директних инвестиција за 2019. годину с Предлогом анекса II Уговора (без расправе) Материјал Закључци
32.Информација о уступању на управљање непокретности ЈУ Дом ученика и студената Цетиње, уписаном у Листу непокретности 451, КО Цетиње I (без расправе) Материјал Закључци
33.Извјештај о реализацији Програма подстицајних мјера у области туризма за 2023. годину (без расправе) Материјал Закључци
34.Извјештај о раду Савјета за ревизију за 2023. годину (без расправе) Материјал Закључци
35.Предлог за измјену Закључака Владе Црне Горе, број: 07-427/23-4088/2, од 8. септембра 2023. године, са сједнице од 5. септембра 2023. године (без расправе) Материјал Закључци
36.Предлог платформе за радну посјету министра одбране Драгана Краповића Републици Француској, 3. и 4. априла 2024. године (без расправе) Материјал Закључци
37.Предлог платформе за учешће министарке европских послова Маиде Горчевић на састанку министара европских послова у оквиру Процеса сарадње у Југоисточној Европи, који ће се одржати 27. марта 2024. године у Скопљу, Сјеверна Македонија(без расправе) Материјал Закључци
38.Предлог платформе за учешће министарке европских послова Маиде Горчевић на Финалној конференцији у оквиру IPA II Програма прекограничне сарадње Црна Гора - Косово 2014-2020, која ће се одржати 29. марта 2024. у Приштини, Република Косово (без расправе) Материјал Закључци
39.Предлог платформе за званичну посјету министра вањских послова др Филипа Ивановића Републици Словенији и учешће на министарском састанку C5, 25-28. март 2024. године (без расправе) Материјал Закључци
40.Предлог платформе за учешће делегације Владе Црне Горе коју предводи др Срђан Павићевић, потпредсједник Владе за рад, образовање, здравство и социјалну политику, Републици Италији, 25. - 27. март 2024. године (без расправе) Материјал Закључци
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
41.Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности одредбе члана 39а став 4 Закона о социјалној и дјечјој заштити („Службени лист ЦГ“, бр. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 и 3/23), коју је поднијела Сенка Лазовић, из Никшића (без расправе) Материјал Закључци
42.Предлог програма рада Акредитационог тијела Црне Горе за 2024. годину (без расправе) Материјал Закључци
43.Предлог правилника о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Основног суда у Беранама (без расправе) Материјал Закључци
44.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Стручној служби Туристичке организације Тузи (без расправе) Материјал Закључци
45.Предлог одлуке о условима и начину остваривања права на варијабилни дио зараде запослених у „Агенцији за изградњу и развој Херцег Новог“ ДОО Херцег Нови (без расправе) Материјал Закључци
46.ИНТЕРНО
47.Предлог за давање сагласности за установљење права службености постављања кабловског вода у корист правног лица „TZ Energy“ д.о.о. Подгорица и то на на дијелу катастарске парцеле број 3054, у површини од 20 m², уписана у лист непокретности број 220, КО Вуксан Лекићи, Тузи и на дијелу катастарске парцеле број 3051/2 у површини од 16 m², уписана у лист непокретности број 221, КО Вуксан Лекићи, Тузи с Предлогом уговора о установљењу права службено Материјал Закључци
48.Предлог за давање сагласности за куповину сувласничког дијела катастарске парцеле број 1085/97, уписане у лист непокретности број 881, КО Радовићи, Општина Тиват, по праву прече куповине с Предлогом уговора о купопродаји непокретности по праву прече куповине (без расправе) Материјал Закључци
49.Предлог за давање сагласности на закључивање анекса Уговора о коришћењу шума и изградњи шумских саобраћајница број 01-311/23 УПИ 33/2 од 26.04.2023. године, закљученог са „Pelengić Trade“ д.о.о. из Бијелог Поља с Предлогом анекса (без расправе) Материјал Закључци
50.Предлог за давање сагласности ЈУ Ресурсни центар за слух и говор „др Перута Ивановић“, Котор за давање у закуп непокретности уписаних у листу непокретности број 184 КО Шкаљари I, општина Котор у својини Црне Горе (без расправе) Материјал Закључци
51.Предлог за давање сагласности за исплату новчане накнаде за рад у Савјету статистичког система - стручном и савјетодавном тијелу Управе за статистику (без расправе) Материјал Закључци
52.Питања и предлози
52.1Информација о потреби формирања Савјета за права лица са инвалидитетом Материјал Закључци
52.2Предлог одлуке о образовању Комисије за спровођење аукције за додјелу емисионих кредита Материјал Закључци
52.3Информација у вези са захтјевом „Туристички центар Дурмитор“ ДОО Жабљак за обезбјеђење финансијских средстава неопходних за редовно пословање Друштва Материјал Закључци
52.4Информација у вези са захтјевом „Скијалишта Црне Горе” ДОО Мојковац за обезбјеђење финансијских средстава неопходних за редовно пословање Друштва Материјал Закључци
52.5ИНТЕРНО
52.6Информација о статусу Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ АД Игало, са оцјеном стања и предлогом мјера Материјал Закључци
52.7Предлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о привременим мјерама за ограничавање цијена производа од посебног значаја за живот и здравље људи и листи производа Материјал Закључци
52.8Информација о уступању на трајно коришћење опреме Секретаријату Судског савјета Материјал Закључци
52.9Информација у вези потребе добијања сагласности за одобравање исплате варијабилног дијела зараде за мјесец март 2024. године Материјал Закључци
53.На увид
53.1Извјештај са учешћа црногорске делегације на XXI састанку Парламентарног одбора Европске уније и Црне Горе за стабилизацију и придруживање (ПОСП), од 12. до 14. марта 2024. године, у Стразбуру Материјал
53.2Извјештај о учешћу министра просторног планирања, урбанизма и државне имовине, Јанка Одовића, на Глобалном форуму о зградама и клими, 7-8. март 2024. године, Париз, Француска Материјал
53.3Извјештај о учешћу министра туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, Владимира Мартиновића на Берзи конгресног туризма „Conventa 2024“, у Љубљани и 45. Међународном сајму туризма 2024. у Београду, 19-24. фебруара 2024. године Материјал
53.4Извјештај о званичној посјети министарке рада и социјалног старања, Наиде Нишић, Министарству рада и социјалног старања Савезне Републике Њемачке, 6-9. март 2024. године, Берлин, Савезна Република Њемачка Материјал
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?