Saopštenje sa 22. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 21.03.2024. 17:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je, na danas održanoj 22. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Kako je jedan broj raseljenih lica iz Ukrajine koja imaju status stranca pod privremenom zaštitom u Crnoj Gori iscrpio zakonske mogućnosti produženja privremene zaštite u trajanju od dvije godine, pristupilo se izmjenama Zakona u dijelu koji se odnosi na produženje privremene zaštite, u skladu sa odlukama Savjeta Evropske unije, a sve u cilju postizanja standarda EU u oblasti međunarodne zaštite. Savjet EU je 19. oktobra 2023. godine donio Odluku o produženju privremene zaštite licima iz Ukrajine, koja su privremenu zaštitu ostvarila u trajanju od dvije godine, na još jednu godinu, tj. do februara 2025. godine.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe izjava o imovini. Potvrđivanjem ovog Sporazuma, Crna Gora iskazuje spremnost za dalje unapređenje sistema sprečavanja i suzbijanja korupcije i opredijeljenost za unapređenje mehanizama međunarodne – regionalne saradnje na tom polju. Svrha Sporazuma je sprečavanje korupcije uz pomoć direktne administrativne razmjene podataka koji se odnose na prijavljenu imovinu između strana potpisnica Sporazuma. Sporazum se primjenjuje na razmjenu podataka bez obzira na specifičnosti sistema prijave imovine zamoljene strane i strane molilje, kao i na razmjenu podataka u slučaju u kojem zamoljena strana ne zahtijeva od subjekata u svojoj nadležnosti da podnesu izjavu o imovini. Sporazumom su utvrđeni podaci koji se razmjenjuju, postupak razmjene podataka na zahtjev, mogućnost automatske razmjene podataka, pravo odbijanja zahtjeva, mogućnost i mehanizmi pretraživanja i korišćenja otvorenih baza podataka i direktan pristup, mogućnost spontane razmjene podataka, povjerljivost, određivanje kontakt tačke, pitanje troškova pomoći koja se pruža na osnovu Sporazuma kao i jezika.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o socijalnom osiguranju. Sporazum se temelji na opšte prihvaćenim principima i standardima za zaključivanje ovakvih sporazuma, odnosno usaglašen je sa Regulativama Evropske unije o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti. Donošenjem Zakona se građanima, odnosno osiguranicima država ugovornica, na bazi reciprociteta, obezbjeđuju prava iz socijalnog osiguranja koja obuhvataju: prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja; prava iz zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva; prava za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, kao i pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190. Konvencijom se ujednačavaju standardi koji se odnose na područje zaštite od nasilja i uznemiravanja svih sudionika u svijetu rada, čime se dopunjuje i unapređuje stanje u ovoj oblasti i omogućavaju dostojni uslovi za rad. Ona sadrži prvu međunarodnu definiciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uključujući rodno zasnovano nasilje, a primjenjuje se u javnom i privatnom sektoru, formalnom i neformalnom sektoru, i urbanom i ruralnom području. Konvencijom se obavezuju države potpisnice da, u konsultacijama sa reprezentativnim organizacijama poslodavaca i zaposlenih, usvoje inkluzivan, integrisan i rodno odgovoran pristup, u cilju ukidanja nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, kroz prevenciju, zaštitu, mjere nadzora i pravna sredstva, kao i podizanje svijesti i osposobljavanje.

Vlada je utvrdila Predlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbjegavanja. Ovim zakonom se omogućava sprovođenje navedenog Ugovora u cilju zaštite rezidenata država ugovornica od dvostrukog oporezivanja koje destimulativno djeluje na međunarodno poslovanje i investiranje. Takođe, navedeni ugovor ima za cilj da otkloni poreske barijere u razmjeni roba i usluga, kretanju lica i kapitala, kao i transferu tehnologije i znanja i na taj način stimuliše strana investiranja i obezbijedi pozitivna dejstva poreskih podsticaja. Pored ostalog, zaključenjem ugovora države ugovornice obezbjeđuju pravni osnov za međunarodnu saradnju i razmjenu informacija o poreskim obveznicima, radi efikasne borbe protiv poreske evazije.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku. Izmjenama je da pravo na specijalni dodatak u visini do 60 % osnovne zarade mogu ostvariti predsjednici Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Višeg suda, kao i Vrhovni državni tužilac.

Vlada je donijela odluke o sazivanju vanrednih skupština akcionara akcionarskih društava „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ i „Montecargo“, radi donošenja odluka o razrješenju dosadašnjih i izbora novih članova odbora direktora ovih kompanija.

Donijeta je Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera, utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Islamske Republike Iran ruskoj agresiji na Ukrajinu. Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere koje su utvrđene odlukama Savjeta Evropske unije 2023/1532/ZVBP od 20. jula 2023. godine i 2023/2792/ZVBP od 11. decembra 2023. godine kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Vlada Crne Gore je donijela Odluku o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstva prosvjete Narodne Republike Kine o međusobnom priznavanju visokoobrazovnih isprava. Sporazum koji je potpisan u Šangaju, 30. januara 2024. godine ima za cilj da olakša pristup visokom obrazovanju i međusobno priznavanje visokoobrazovnih isprava u Narodnoj Republici Kini i visokoobrazovnih isprava u Crnoj Gori. Sporazum se odnosi na diplome visokog obrazovanja koje dodjeljuju kineske visokoobrazovne ustanove i istraživački instituti sa ovlašćenjem za dodjelu koje priznaje Vlada Narodne Republike Kine u vrijeme dodjele, i diplome visokog obrazovanja koje dodjeljuju licencirane visokoobrazovne ustanove u skladu sa relevantnim zakonima i zakonodavstvom Crne Gore u vrijeme dodjele diplome.

Usvojen je Akcioni plana zapošljavanja za 2024. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu. Riječ je o osnovnom instrumentu aktivne politike zapošljavanja, kojim su utvrđene mjere i aktivnosti usmjerene ka ostvarivanju ciljeva defiinisanih Nacionalnom strategijom zapošljavanja, za period od godinu dana. Planirane aktivnosti imaju za cilj da prate smjernice Evropske komisije u dijelu implementacije poltike zapošljavanja, a koje trebaju da unaprijede stanje na tržištu rada. Akcionim planom je definisano 84 aktivnosti, od kojih 25 realizuje Zavod za zapošljavanje, za 15 aktivnosti zaduženo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dok je za sedam aktivnosti zaduženo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Ostale aktivnosti sprovode institucije koje svojim djelovanjem direktno ili indirektno utiču na stanje i kretanje na tržištu rada. Okvirni iznos sredstava za realizaciju predviđenih aktivnosti planiran je u visini od 34.636.501 eura, od čega je 30.211.100 eura iz Budžeta. U Izvještaju za prošlu godinu se navodi da je stepen realizacije ukupnih predviđenih godišnjih aktivnosti na nižem nivou od planiranog. Od ukupno 66 aktivnosti realizovane su 46 ili 70 %, djelimično je realizovano 11 ili 17 %, dok je nerealizovano devet aktivnosti ili 13 %.

Vlada je usvojila Informaciju o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori tokom 2023. godine. U informaciji se ističe da je u prošloj godini nastavljeno sa ugovoranjem i sprovođenjem projekata obuhvaćenih perspektivom 2014-2020 (IPA II), kao i sa programiranjem finansijske perpektive IPA 2021-2027 (IPA III). U okviru nacionalnih IPA programa, kada je u pitanju kreiranje pravnog osnova za sprovođenje EU podrške, tokom 2023. godine potpisana su tri finansijska sporazuma, za programe IPA 2020, IPA 2022 i IPA 2023. U dijelu podrške regionalnim projektima, nastavljeno je s redovnim aktivnostima u dijelu sprovođenja programa Višekorisničke IPA-e i Zapadnobalkanskog investicionog okvira. Završena su dva poziva za dostavljanje projekata Zapadnobalkanskog investicionog okvira, na kojima je odobreno dodatnih skoro 118 miliona eura za nove infrastrukturne projekte. U okviru programa evropske teritorijalne i prekogranične saradnje do kraja 2023. godine ugovoreno je ukupno 320 projekata sa učešćem crnogorskih organizacija i institucija, odnosno 241 u okviru trilateralnih i transnacionalnih programa, u okviru kojih je za crnogorske partnere opredijeljeno 44,5 miliona eura, i 95 u okviru bilateralnih programa, ukupne vrijednosti 32,3 miliona eura.

Usvojena je i Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede jul - decembar 2023. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjavanju neophodnih uslova za početak komercijalne upotrebe žičare Kotor - Lovćen. Vlada Crne Gore („Koncedent‟) i Konzorcijum Novi Volvox & Leitner Italija („Koncesionar‟) dana 15. 12. 2021. godine potpisali su Ugovor o izgradnji žičare Kotor – Lovćen i upravljanju istom u periodu od 30 godina. Shodno zaključenom Ugovoru, Koncedent (Vlada Crne Gore) bio je u obavezi da izgradi javnu infrastrukturu, od čega i elektro – energentsku infrastrukturu i da Koncesionaru obezbijedi priključak na mrežu najkasnije do 15. 04. 2023. godine. Kako to nije bilo moguće, Koncesionar je prihvatio zahtjev Koncedenta da izgradi najveći dio infrastrukture, na osnovu čega je 26. 04. 2023. godine potpisan Ugovor o izgradnji infrastrukture, uz obavezu da se ista otkupi nakon puštanja u rad. Koncesionar je izgradio Trafostanicu TS 35/10 kV Kuk i pripadajući dalekovod 35/10 kV, obezbijedio upotrebne dozvole i u potpunosti izvršio ugovornu obavezu. Da bi Ugovor bio u potpunosti ispunjen i bila otkupljena infrastruktura, ostale su obaveze Uprave za kapitalne projekte na čije ispunjenje Koncesionar ne može da utiče. S tim u vezi Vlada je zadužila nadležne institucije da u određenom roku realizuje aktivnosti kako bi se ispunile ugovorne obaveze i Žičara mogla da bude puštena u komercijalnu upotrebu.

Usvojena je Informacija o raspodjeli sredstava Evropske investicione banke po osnovu okvirnog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori, i pratećih finansijskih ugovora B, C, D i E namijenjenih za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdijevanja, i data saglasnost da se preostala sredstva iz okvirnog ugovora proslijede i to: Opštini Nikšić, u iznosu od 3.000.000 eura, za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Nikšić“, i Opštini Pljevlja u iznosu od 3.055.334 eura, za projekat „Izgradnja II faze kanalizacione mreže u opštini Pljevlja“. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, opštinama Nikšić i Pljevlja, kao i DOO „Project Consulting“ Podgorica, pripremi ugovore o transferu kreditnih sredstava jedinicama lokalne samouprave i dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, i prihvatila tekst Protokola. U cilju unapređenja saradnje u domenu odbrane, a u okviru bilateralnih razgovora, britanska strana je, izrazila spremnost da donira opremu za oblast traganja i spasavanja Ministarstvu odbrane Crne Gore. Oprema je namijenjena Vazduhoplovstvu i Mornarici Vojske Crne Gore. Kako je naglašeno u diskusiji, donirana oprema će značajno poboljšati kapacitete i operativne sposobnosti u izvršavanju svojih redovnih zadataka, kao i u izvršavanju zadataka kroz definisane misije. Takođe, doprinijeće se ispunjavanju NATO ciljeva sposobnosti i unaprijediti kapacitete jedinica Vojske Crne Gore tokom realizacije zadataka koji se odnose na povećanje sigurnosti letjenja, efikasno spasavanje davljenika na moru, kvalitetno medicinsko reagovanje u hitnim situacijama, unapređenje kapaciteta zaštite od požara na aerodromu, kao i na zadatke Vojske Crne Gore u pogledu pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda. Ukupna vrijednost doncije iznosi 186.707 eura i realizovaće se kroz tri isporuke.

Usvojena je Informacija o podršci Programu Social Impact Award (SIA) u 2024. godini, i prihvaćen Ugovor o donaciji između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i NVO „Centar za omladinsku edukaciju”.

Vlada je dala saglasnost kompaniji „Luštica Development” AD Tivat, da konstituiše založno pravo – izvršnu vansudsku hipoteku II reda na dijelu imovine u svojini ove kompanije.

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda. Odlukom je predviđeno ograničavanje marži na značajno proširenoj listi proizvoda, što će direktno uticati na smanjenje cijena u trgovini. U pitanju je sveobuhvatna akcija jer se ne odnosi samo na po jedan artikal iz određene grupe proizvoda već se odnosi na sve artikle iz date kategorije proizvoda, tako da obuhvata u svakom većem maloprodajnom lancu i više stotina kategorija proizvoda. Na taj način će se ojačati kupovna moć građana i poboljšati životni standard. Na osnovu analize efekata primjene važeće Odluke i stanja na tržištu predviđeno je da se u narednom periodu nastavi sa ograničavanjem maksimalnih marži u iznosima do 5% u veleprodaji i 7 % u maloprodaji za sljedeće proizvode: pšenično bračno (tip 400 i 500), šećer, suncokretovo ulje i kuhinjska so. Radi potpune stabilizacije cijena i zaštite životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva, predviđeno je dodatno ograničavanje marži na maksimalnih 10 % u veleprodaji i maloprodaji, na sve artikle iz grupa proizvoda koje su navedene u prilogu 2 ove odluke i maksimalnih 10 % u veleprodaji i maksimalnih 15 % u maloprodaji na sve artikle iz grupa proizvoda koje su navedene u prilogu 3 ove odluke.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi formiranja Savjeta za prava lica sa invaliditetom. Kako se u Informaciji navodi, nužnost formiranja Savjeta proizilazi iz potrebe da se sinhronizovanim i odgovornim sistemskim radom unaprijedi zaštita i promocija ljudskih prava lica s invaliditetom, a imajući u vidu međunarodne obaveze koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom, ali i nužnosti razvoja politka zakona i programa koji uklanjaju barijere i garantuju uživanje građanskih, kulturnih, ekonomskih, političkih i društvenih prava licima s invaliditetom. Tim povodom je zaduženo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava da pripremi za donošenje Predlog odluke za formiranje Savjeta.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita.

Vlada je usvojila informacije u vezi sa zahtjevima „Turističkog centra Durmitor“ DOO Žabljak i „Skijališta Crne Gore” DOO Mojkovac za obezbjeđenje finansijskih sredstava neophodnih za redovno poslovanje društava. Zbog problema u poslovanju ovih kompanija zbog vanredno loše zimske turističke sezone, Vlada je dala saglasnost da se, u vidu nepovratne finansijske pomoći, a u okviru pomoći male vrijednosti, „Turističkom centru Durmitor“ obezbijedi 85.000, a „Skijalištima Crne Gore” 200.000 eura, kako bi se omogućilo da izvrše isplatu zarada zaposlenim.

Usvojena je Informacija o statusu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju ,,Dr Simo Milošević", sa ocjenom stanja i predlogom mjera. Nakon što je Komisija za rješavanje statusa Instituta, temeljno razmotrila sve opcije rješavanja pitanja statusa Instituta Igalo, isključujući stečaj, na Vladi je usvojen predloženi model Komisije, a koji je usaglašen sa pravilima i principima dodjele državne pomoći. Predloženo rješenje odnosno Plan spašavanja i restrukturiranja tj. rebrendiranja Instituta Igalo podrazumijeva 3 koraka i to: pomoć male vrijednosti od 300.000 eura radi obezbjeđivanja nastavka rada (de minimis), pomoć do 10 miliona eura koja se daje na šest mjeseci radi deblokade računa, nastavka rada i isplate plata, uz obavezu da se u tih šest mjeseci napravi kvalitetan plan restrukturiranja koji će proći proceduru odobravanja od strane nadležnih organa i dobiti dozvolu za realizaciju. Na taj način će se, kako se navodi, steći uslovi za višemilionska ulaganja u dalju revitalizaciju i rebrending Instituta Igalo. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da preduzme sve radnje na planu sprovođenja predloženog modela za rješavanja statusa Instituta, kao i da od ovlašćenog procjenjivača pribavi aktuelnu procjenu vrijednosti imovine Instituta.

Vlada je usvojila Informaciju o ustupanju na trajno korišćenje opreme Sekretarijatu Sudskog savjeta. Riječ je o ispunjavanju obaveze sadržane u pregovaračkom poglavlju 23 – pravosuđe i temeljna prava koja podrazumijeva nabavku računarske opreme za sve institucije pravosuđa, za koju je nadležno Ministarstvo pravde. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, zaključen je Ugovor o nabavci serverske opreme za potrebe Data centra sudstva, u ukupnoj vrijednosti od 162.999 eura. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo pravde da sprovede postupak zapisničke primopredaje sa Sekretarijatom Sudskog savjeta za navedenu opremu.

Usvojena je Informacija o potplsivanju Ugovora u vezi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka. Crna Gora će se predstaviti u okviru Zajedničkog paviljona tip C (Shared Pavilion Type C), u izložbenom prostoru ukupne površine 80 (izložbeni prostor 53, komercijalni prostor 15 i kancelarijski prostor 12), sa mogućnošću dogradnje međusprata. Pored Crne Gore, u tom zajedničkom paviljonu, izložbeni prostor će takođe imati: Hrvatska Slovenija, San Marino, Panama, Urugvaj i Gabon. U skladu i sa pravilima Expo organizatora i dosadašnjom praksom učešća Crne Gore na Expo izložbama, dobijena je zvanična potvrda datuma proslave Nacionalnog dana Crne Gore koji će se održati 26. maja 2025. godine. Budući da se radi o najvažnijem događaju svake države učesnice na Expo izložbi, planirano je da se u budućem periodu formira interresorna radna grupa koja će se detaljno baviti ovim događajem i planiranim programom. Jedna od ključnih obaveza je da u narednom periodu Ministarstvo ekonomskog razvoja raspiše Javni konkurs za izbor idejnog rješenja izložbe u paviljonu Crne Gore.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmotrila i više kadrovskih pitanja dostupnih na linku.

22. sjednica Vlade Crne Gore - kadrovi

22. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodnog sporazuma o razmjeni podataka u svrhe provjere izjava o imovini Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Albanije o socijalnom osiguranju Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o ukidanju nasilja i uznemiravanja broj 190 Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o izmjenama Odluke o specijalnom dodatku Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Željeznička infrastruktura Crne Gore“ AD Podgorica Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „Montecargo“ AD Podgorica Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na vojnu podršku Islamske Republike Iran ruskoj agresiji na Ukrajinu Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore i Ministarstva prosvjete Narodne Republike Kine o međusobnom priznavanju visokoobrazovnih isprava Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju luka prema značaju - ODGOĐENO Zaključci
13.Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju luka prema namjeni - ODGOĐENO Zaključci
14.Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju luka prema vrsti pomorskog saobraćaja - ODGOĐENO Zaključci
15.Predlog akcionog plana zapošljavanja za 2024. godinu s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu Materijal Zaključci
16.Informacija o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori tokom 2023. godine Materijal Zaključci
17.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti poljoprivrede jul – decembar 2023. godine Materijal Zaključci
18.Informacija o ispunjavanju neophodnih uslova za početak komercijalne upotrebe žičare Kotor – Lovćen Materijal Zaključci
19.Informacija o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava obezbijeđenih po osnovu Okvirnog ugovora „Vodosnabdijevanje i otpadne vode u Crnoj Gori“ (Montenegro Water and Sanitation - SERAPIS 2005-0221) sa Evropskom investicionom bankom namijenjenih za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda i unapređenje sistema vodosnabdijevanja, sa predlogom preraspodjele sredstava Materijal Zaključci
20.Informacija o neophodnosti izmirenja duga Crnogorskom Telekomu AD Podgorica po osnovu pružanja i korišćenja usluga mobilne i fiksne telefonije Ministarstvu unutrašnjih poslova – Uprava policije – ODGOĐENO Zaključci
21.Informacija o zaključivanju Protokola o donaciji između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske s Predlogom protokola Materijal Zaključci
22.Informacija o podršci Programu Social Impact Award (SIA) u 2024. godini s Predlogom ugovora o donaciji Materijal Zaključci
23.Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2023. godini Materijal Zaključci
24.Predlog za davanje saglasnosti kompaniji „Luštica Development“ AD Tivat, da konstituiše založno pravo - izvršnu vansudsku hipoteku drugog reda na dijelu imovine u svojini ove kompanije Materijal Zaključci
25.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknada Radnom timu za praćenje i implementaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2024. godinu u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22 i 113/23) i članom 8 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada Materijal Zaključci
26.Kadrovska pitanja Zaključci
26.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Zavoda za školstvo Materijal
26.2Predlog za razrješenje i imenovanje članice Koordinacionog tijela za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (AFCOS mreža) Materijal
26.3Predlog za razrješenje Odbora direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica Materijal
26.4Predlog za imenovanje Odbora direktora „Monte put“ d. o. o. Podgorica Materijal
26.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Materijal
26.6Predlog za razrješenje dva člana i imenovanje tri člana Biroa za operativnu koordinaciju Materijal
26.7Predlog za razrješenje članice Savjeta Javne ustanove Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Materijal
26.8Predlog za imenovanje člana Savjeta Javne ustanove Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ Materijal
26.9Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore, stalnog predstavnika Crne Gore pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i specijalizovanim agencijama Ujedinjenih nacija, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Beču Materijal
26.10Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Japanu, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici Materijal
26.11Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Novom Zelandu, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici Materijal
26.12Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Australiji, na nerezidentnoj osnovi sa sjedištem u Podgorici Materijal
26.13Predlog za davanje saglasnosti za imenovanje izvršne direktorice Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ Materijal
26.14Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za državnu upravu u Ministarstvu javne uprave Materijal
26.15Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD Materijal
26.16Predlog za postavljenje generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
27.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva (bez rasprave) Materijal Zaključci
28.Predlog odluke o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva (bez rasprave) Materijal Zaključci
29.Informacija o aktivnostima na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka (bez rasprave) Materijal Zaključci
30.Informacija o potpisivanju Ugovora o saradnji Ministarstva ekonomskog razvoja i Univerziteta Crne Gore na organizaciji projekta Biću preduzetnik/ca i obuka u oblasti korporativnog upravljanja s Predlogom ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
31.Informacija o zahtjevu korisnika „Lighthouse of Montenegro“ za dodatnim produženjem perioda realizacije investicionog projekta u okviru Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2019. godinu s Predlogom aneksa II Ugovora (bez rasprave) Materijal Zaključci
32.Informacija o ustupanju na upravljanje nepokretnosti JU Dom učenika i studenata Cetinje, upisanom u Listu nepokretnosti 451, KO Cetinje I (bez rasprave) Materijal Zaključci
33.Izvještaj o realizaciji Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
34.Izvještaj o radu Savjeta za reviziju za 2023. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
35.Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-427/23-4088/2, od 8. septembra 2023. godine, sa sjednice od 5. septembra 2023. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
36.Predlog platforme za radnu posjetu ministra odbrane Dragana Krapovića Republici Francuskoj, 3. i 4. aprila 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
37.Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na sastanku ministara evropskih poslova u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, koji će se održati 27. marta 2024. godine u Skoplju, Sjeverna Makedonija(bez rasprave) Materijal Zaključci
38.Predlog platforme za učešće ministarke evropskih poslova Maide Gorčević na Finalnoj konferenciji u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020, koja će se održati 29. marta 2024. u Prištini, Republika Kosovo (bez rasprave) Materijal Zaključci
39.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Sloveniji i učešće na ministarskom sastanku C5, 25-28. mart 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
40.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi dr Srđan Pavićević, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, Republici Italiji, 25. - 27. mart 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
41.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 39a stav 4 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17, 59/21, 145/21 i 3/23), koju je podnijela Senka Lazović, iz Nikšića (bez rasprave) Materijal Zaključci
42.Predlog programa rada Akreditacionog tijela Crne Gore za 2024. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
43.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Osnovnog suda u Beranama (bez rasprave) Materijal Zaključci
44.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Stručnoj službi Turističke organizacije Tuzi (bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade zaposlenih u „Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ DOO Herceg Novi (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.INTERNO
47.Predlog za davanje saglasnosti za ustanovljenje prava službenosti postavljanja kablovskog voda u korist pravnog lica „TZ Energy“ d.o.o. Podgorica i to na na dijelu katastarske parcele broj 3054, u površini od 20 m², upisana u list nepokretnosti broj 220, KO Vuksan Lekići, Tuzi i na dijelu katastarske parcele broj 3051/2 u površini od 16 m², upisana u list nepokretnosti broj 221, KO Vuksan Lekići, Tuzi s Predlogom ugovora o ustanovljenju prava službeno Materijal Zaključci
48.Predlog za davanje saglasnosti za kupovinu suvlasničkog dijela katastarske parcele broj 1085/97, upisane u list nepokretnosti broj 881, KO Radovići, Opština Tivat, po pravu preče kupovine s Predlogom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti po pravu preče kupovine (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Predlog za davanje saglasnosti na zaključivanje aneksa Ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica broj 01-311/23 UPI 33/2 od 26.04.2023. godine, zaključenog sa „Pelengić Trade“ d.o.o. iz Bijelog Polja s Predlogom aneksa (bez rasprave) Materijal Zaključci
50.Predlog za davanje saglasnosti JU Resursni centar za sluh i govor „dr Peruta Ivanović“, Kotor za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 184 KO Škaljari I, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
51.Predlog za davanje saglasnosti za isplatu novčane naknade za rad u Savjetu statističkog sistema - stručnom i savjetodavnom tijelu Uprave za statistiku (bez rasprave) Materijal Zaključci
52.Pitanja i predlozi
52.1Informacija o potrebi formiranja Savjeta za prava lica sa invaliditetom Materijal Zaključci
52.2Predlog odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal Zaključci
52.3Informacija u vezi sa zahtjevom „Turistički centar Durmitor“ DOO Žabljak za obezbjeđenje finansijskih sredstava neophodnih za redovno poslovanje Društva Materijal Zaključci
52.4Informacija u vezi sa zahtjevom „Skijališta Crne Gore” DOO Mojkovac za obezbjeđenje finansijskih sredstava neophodnih za redovno poslovanje Društva Materijal Zaključci
52.5INTERNO
52.6Informacija o statusu Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo, sa ocjenom stanja i predlogom mjera Materijal Zaključci
52.7Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda Materijal Zaključci
52.8Informacija o ustupanju na trajno korišćenje opreme Sekretarijatu Sudskog savjeta Materijal Zaključci
52.9Informacija u vezi potrebe dobijanja saglasnosti za odobravanje isplate varijabilnog dijela zarade za mjesec mart 2024. godine Materijal Zaključci
53.Na uvid
53.1Izvještaj sa učešća crnogorske delegacije na XXI sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP), od 12. do 14. marta 2024. godine, u Strazburu Materijal
53.2Izvještaj o učešću ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janka Odovića, na Globalnom forumu o zgradama i klimi, 7-8. mart 2024. godine, Pariz, Francuska Materijal
53.3Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića na Berzi kongresnog turizma „Conventa 2024“, u Ljubljani i 45. Međunarodnom sajmu turizma 2024. u Beogradu, 19-24. februara 2024. godine Materijal
53.4Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministarke rada i socijalnog staranja, Naide Nišić, Ministarstvu rada i socijalnog staranja Savezne Republike Njemačke, 6-9. mart 2024. godine, Berlin, Savezna Republika Njemačka Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?