Саопштење са 53. сједнице Владе Црне Горе

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је, на данас одржаној 53. сједници којом је предсједавао предсједник др Дритан Абазовић, утврдила Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину. У дискусији не наведено да су измјене неопходне ради непланираних приходованих средстава из пакета подршке Европске уније нашој земљи за превазилажење енергетске кризе (у износу од 30 милиона еура), обезбијеђивања финансирања ванредних парламентарних избора (cca 5 милиона еура), као и обезбијеђивања недостајућих средстава за субвенције за запошљавање лица са инвалидитетом (13 милиона еура) и одређених техничких корекција. Поред наведеног, усљед ревидираних макроекономских показатеља и боље наплате прихода од плана, предложене су корекције очекиваних примитака, те су изворни приходи буџета за текућу годину планирани у укупном износу од 2.36 милијарди еура, што представља увећање од цца 215 милиона еура или 10% у односу на важећи Закон. У складу са измијењеним фискалним оквиром за текућу годину, пројектује се остварење дефицита потрошње од цца 193 милиона еура, односно цца 3% БДП-а што је за готово 173 милиона еура бољи резултат од иницијалног плана. Такође, ради усклађивања са Предлогом закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину утврђен је и Предлог одлуке о измјени Одлуке о задуживању Црне Горе за 2023. годину.

Донијета је Одлука о измјенама одлуке о образовању Оперативног тима Партнерства за отворену управу. Ради се о правно-техничким корекцијама како би се створили услови за именовање чланова Оперативног тима.

Влада је донијела Одлуку о измјени одлуке о образовању Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија, и дала сагласност да се продужи мандат Комисије за још двије године.

Донијета је Одлука о престанку важења Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја. Престанак важења Одлуке је био неминован с обзиром да је Комитет за ванредне ситуације Свјетске здравствене организације, 4. маја ове године донио одлуку да се укине глобална ванредна ситуација због COVID-19. У дискусији је констатовано да је епидемиолошка ситуација у Црној Гори повољна, те да је занемарљив број оболијелих од заразне болести изазване коронавирусом.

Влада је донијела Одлуку о изради Локалне студије локације „Лучице“, Општина Будва и Одлуку о одређивању руководиоца израде и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације. Основни циљ документа је да се обезбиједе услови за развој туризма на овом подручју, уз поштовање принципа уређења заштите и коришћења простора. Програмским задатком за израду ЛСЛ је предвиђено планирање висококвалитетних туристичких садржаја, за чије се сервисирање мора обезбиједити функционална мрежа свих инфраструктурних објеката, уз уважавање особеног пејзажног карактера и атрактивности подручја и његовог непосредног окружења. Карактер будуће просторне цјелине је потребно изградити на идентитету који увала Лучице има у оквиру цјелине Петровца, те у том духу треба и посматрати овај простор као туристичко насеље отвореног карактера које живи током цијеле године, а не као издвојени туристички ризорт затвореног типа. За руководиоца израде ЛСЛ одређен је Младен Крекић, а накнада руководиоцу и стручном тиму утврђена је у укупном износу од 10.000 еура.

Донијета је Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана „Забјело – Љубовић“ у Главном граду – Подгорица и Одлука о одређивању руководиоца израде и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду ДУП-а. Претходни ДУП је након бројних анализа стављен ван снаге у циљу његовог преиспитивања како не би дошло до угрожавања јавног интереса даљом реализацијом планираних садржаја, која би довела до значајно веће изграђености, броја стамбених јединица и становника. Програмским задатком за израду ДУП-а је предвиђено преиспитивање постојећег урбанистичког рјешења, како у дијелу парцелације и урбанистичких параметара, тако и у дијелу саобраћајне и друге инфраструктуре. Имајући у виду и нелегалну градњу и прекорачење спратности у односу на претходни плански документ, неопходно је сагледати реалне потребе насеља у погледу капацитета, намјена и садржаја, уз приоритетну обавезу заштите интереса становништва и спречавања даљег угрожавања квалитета становања. За руководиоца израде ДУП-а одређена је Мирослава Вујадиновић, а накнада руководиоцу и стручном тиму утврђена је у укупном износу од 22.000 еура.

Влада је донијела Програм контроле употребе дуванских производа 2023-2025 и усвојила Акциони план 2023-2025 за спровођење Програма. Програм је дефинисано пет оперативних циљева и то:

  • Ојачан управљачки оквир мултисекторске контроле дувана,
  • Повећана доступност информација на тему штетне употребе дуванских производа,
  • Омогућено креирање политика заснованим на доказима и мониторинг споровођења циљаних активности на контроли дувана,
  • Унапређење здравственог сектора у области пружања подршке за одвикавање од употребе дуванских производа и
  • Унапређење правног оквира са циљем јачања контроле дувана.

Планиране активности су усмјерене на побољшање здравља становништва смањењем броја пушача, што ће имати позитиван утицај на животну околину и смањење емисије дима и отпадака проузрокованих коришћењем дуванских производа. Циљ овог документа је, како је истакнуто у дискусији, унаприједити конторолу употребе дуванских производа, при чему је циљ Свјетске здравствене организације смањење употребе дувана за 30% до 2025. године, што значи да употреба треба да се смањи око 14% (око 3% годишње) код одраслих и 3% (1% годишње) код младих у следеће три године. Средства за реализацију Програма ће бити обезбијеђена из сопствених и средстава донација.

Усвојена је Информација о почетним стањима депозита, неизмирених обавеза и недоспјелих обавеза буџета Црне Горе на дан 01.01.2022. године. Тим поводом закључено је да, на дан 31.12.2021. године, завршно стање депозита буџета износи 403.324.755 еура, завршно стање неизмирених обавеза износи 38.756.022 еура, док је завршно стање недоспјелих обавеза 106.502.456 еура. Будући да Скупштина Црне Горе није усвојила Предлога закона о завршном рачуну буџета за 2021. годину, доношење ових закључака је било неопходно како би се евидентирало почетно стање на дан 01.01.2022. године које је неопходно за израду Предлога закона о завршном рачуну буџета за 2022. годину.

Влада је усвојила Информацију о упису и уплати капитала у оквиру процеса повећања капитала Банке за развој Савјета Европе (CEB). У Информацији се наводи да је Управни одбор CEB-а донио одлуку да се повећа уписани капитал CEB-а за 4,25 милијарди еура, до чега ће се 1,2 милијарди еура односити на уплаћени капитал. лмајући у виду да је мисија CEB-а повећање друштвене кохезије, што се посебно показало током реализације Плана развоја 2020-2022. године, када су Европу задесиле двије узастопне кризе тј. пандемија COVID-19 и рат у Украјини, повећање капитала се показало као оправдано. Када је у питању учешће Црне Горе у капиталу CEB-а, оно тренутно износи 0,12 % укупног капитала, односно 6,57 милиона еура. Тим поводом, Влада је прихватила повећање уписаног капитала Црне Горе у CEB-у у укупном износу од 5.109.000 еура, од чега се 1.442.782,00 еура односи на капитал који треба уплатити у четири једнаке годишње рате у периоду од 2023. до 2026. године. Учешће Црне Горе у укупном капиталу CEB-а ће остати непромијењено и износиће 0,12 %, као и гласачка моћ која ће остати на истом нивоу.

Дата је сагласност на Предлог колективног уговора Јавног предузећа Радио и Телевизија Црне Горе. Новим Колективним уговором повећани су коефицијенти за зараде за све запослене из некадашње групе послова Д и извршено усклађивање са Општим колективним уговором.

Влада је усвојила Информацију о пројекту „Функционална анализа образовне инфраструктуре са препорукама за унапређење“, са предлозима Меморандума о сарадњи и Уговора о пројекту између Министарства просвјете и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге UNOPS. Реализација Пројекта треба да омогући прикупљање информација које се односе на компатибилност једне школске јединице са захтјевима извођења образовања. То првенствено укључује усклађивање између захтјева грађевинских и образовних стандарда, стандарда везаних за инклузивно образовање, за сигурност ученика и ефикасност управљања. Процјена ће укључивати и провјеру основних функционалних услова постојеће школске инфраструктуре, као што су попуњеност, водоснабдијевање, санитација и хигијена, енергетска ефикасност, приступачност за особе са инвалидитетом, вентилација, расвјета, стање екстеријера зграде, унутрашњих и вањских простора. Такође ће се прикупљати подаци о штетама на школској инфраструктури проузрокованим природним и елементарним непогодама, као и процјена спремности школе за интервенцију у случају ових непогода. Све то ће, како је истакнуто, допринијети напретку земље у постизању циљева постављених преговарачким поглављем 26 - Образовање и култура, тачније, подиндикатора који се односи на приступ квалитетном образовању (унапређење школске инфраструктуре и развој система за праћење и унапређење квалитета образовања у школама). Заједничким радом UNOPS експерата и Министарства просвјете креиран је Предлог пројекта, који осим описа пројектних циљева и задатака садржи и мапу пута, која се састоји од три фазе, а укупна процијењена вриједност реализације пројекта је cca 650.000 еура.

Усвојен је Предлог за преусмјерење средстава са Текуће буџетске резерве, у износу од 245.860 еура за Министарство спорта и младих. Ријеч је о финансирању изградње, реконструкције, адаптације и опремања 12 спортских објеката и то: изградња балон сале у Андријевици, адаптација отвореног терена у дворишту Гимназије „25. Мај” у Тузима, изградња отвореног терена у дворишту ОШ „Вук Караџић” у Беранама, изградња кружне трим стазе и теретане на отвореном у парк шуми Брезовачко брдо у Рожајама, адаптација отвореног терена на стадиону „Никољац” у Бијелом Пољу, изградња терена за атлетска бацања у Мојковцу, опремање стазе за нордијско скијање у Жабљаку, као и опремање теретане у Плужинама.

Поред осталог, Влада је размотрила и више кадровских питања доступних на линку.

53. sjednica Vlade Crne Gore (18.05.2023.)

53. сједница Владе Црне Горе

I МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СУ ВЛАДИ ДОСТАВЉЕНИ РАДИ РАСПРАВЕ
1.Усмена информација о реализацији активности из процеса приступања Црне Горе Европској унији
2.Предлог закона о измјенама Закона о буџету Црне Горе за 2023. годину Материјал
2.1Предлог одлуке о измјени Одлуке о задуживању Црне Горе за 2023. годину Материјал
3.Предлог одлуке о измјенама Одлуке о образовању Оперативног тима Партнерства за отворену управу Материјал
4.Предлог одлуке о измјени Одлуке о образовању Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија Материјал
5.Предлог одлуке о престанку важења Одлуке о предузимању привремених мјера усљед појаве епидемије заразне болести COVID-19 од већег епидемиолошког значаја Материјал
6.Предлог одлуке о изради Локалне студије локације „Лучице“, Општина Будва и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Локалне студије локације „Лучице“, Општина Будва и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Локалне студије локације Материјал
7.Предлог одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана „Забјело-Љубовић“ у Главном граду - Подгорица и Предлог одлуке о одређивању руководиоца израде Детаљног урбанистичког плана „Забјело-Љубовић“ у Главном граду - Подгорица и висини накнаде за руководиоца и стручни тим за израду Детаљног урбанистичког плана Материјал
8.Предлог програма подстицајних мјера у области туризма за 2023. годину - повучено са дневног реда на захтјев предлагача
9.Предлог програма контроле употребе дуванских производа у Црној Гори 2023-2025 са Предлогом акционог плана 2023-2025 Материјал
10.Информација о почетним стањима депозита, неизмирених обавеза и недоспјелих обавеза буџета Црне Горе на дан 01.01.2022. године Материјал
11.Информација о упису и уплати капитала у оквиру процеса повећања капитала Банке за развој Савјета Европе (CEB) Материјал
12.Предлог колективног уговора Јавног предузећа Радио и Телевизија Црне Горе Материјал
13.Извјештај о раду Министарства економског развоја и туризма за 2022. годину Материјал
14.Кадровска питања
14.1Предлог за постављење генералног директора Директората за рад у Министарству рада и социјалног старања Материјал
14.2Предлог за разрјешење и именовање члана Управног одбора Фонда за здравствено осигурање Црне Горе Материјал
14.3Предлог за именовање државне секретарке у Министарству културе и медија Материјал
14.4Предлог за разрјешење директора ЈУ Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
14.5Предлог за именовање директора ЈУ Краљевско позориште „Зетски дом“ Материјал
14.6Предлог за разрјешење директора ЈУ Црногорско народно позориште Материјал
14.7Предлог за именовање умјетничке директорице ЈУ Црногорско народно позориште Материјал
14.8Предлог за именовање директора ЈУ Црногорско народно позориште Материјал
14.9Предлог за одређивање вршитељке дужности генералне директорице Генералног директората за НАТО и политику безбједности у Министарству вањских послова Материјал
14.10Предлог за престанак вршења дужности в.д. генералне директорице Директората за енергетику у Министарству капиталних инвестиција Материјал
14.11Предлог за именовање директора Агенције за националну безбједност Материјал
II МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ С ПРЕДЛОГОМ ДА СЕ О ЊИМА НЕ РАСПРАВЉА
15.Предлог одлуке о образовању Савјета за трговинске олакшице (без расправе) Материјал
16.Информација о Порталу biznis.gov.me као инструменту подршке развоју микро, малих и средњих предузећа (без расправе) Материјал
17.Информација о организацији Годишњег састанка представника белгијско-холандске Конституенце Међународног монетарног фонда и Свјетске банке (без расправе) Материјал
18.Завршни извјештај о спровођењу Стратегије за младе за период 2017-2021. године (без расправе) Материјал
19.Извјештај о имплементацији Стратегије сарадње органа државне управе и невладиних организација 2022-2026. за 2022. годину (без расправе) Материјал
20.Годишњи извјештај о раду Комисије за тржиште капитала и стању на тржишту капитала за 2022. годину и Извјештај овлашћеног ревизора о финансијском пословању Комисије за тржиште капитала за 2022. годину (без расправе) Материјал
21.Информација о понуди за право прече куповине непокретности које се налазе у границама Националног парка „Ловћен“ (без расправе) Материјал
22.Предлог платформе за учешће потпредсједника Владе и министра капиталних инвестиција мр Ервина Ибрахимовића на потписивању Финансијског споразума, 19. маја 2023. године, Брдо код Крања, Словенија (без расправе) Материјал
III МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ СЕ ВЛАДИ ДОСТАВЉАЈУ РАДИ ДАВАЊА МИШЉЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ
23.Предлог мишљења на Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства екологије, просторног планирања и урбанизма, број: 01-6643/2 од 12. септембра 2022. године, коју су поднијели Душан Бугарин, Љубиша Конатар и Мирко Жижић, које заступа пуномоћник Марко В. Радовић, адвокат из Подгорице (без расправе) Материјал
24.Предлог одлуке о утврђивању коефицијената за зараде запослених у Туристичкој организацији Мојковац (без расправе) Материјал
25.Захтјев за давање сагласности за попуну радног мјеста у Министарству унутрашњих послова које није предвиђено Кадровским планом (без расправе) Материјал
26.Питања и предлози
26.1Информација о пројекту „Функционална анализа образовне инфраструктуре са препорукама за унапређење“ са предлозима Меморандума о сарадњи и Уговора о пројекту између Министарства просвјете и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге UNOPS-а Материјал
26.2Захтјев за давање сагласности за плаћање накнаде Управном одбору Пројектног одбора за праћење реализације Уговора о кредиту са Европском инвестиционом банком на основу Финансијског споразума бр. 06-5924/1 и Споразума о сарадњи бр. АА-010294-001 Материјал
26.3Предлог за преусмјерење средстава са Текуће буџетске резерве Материјал
IV НА УВИД
-Извјештај о учешћу предсједника Владе Црне Горе др Дритана Абазовића, у својству говорника, на Кембриџској унији, 27. април 2023. године, Кембриџ, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске Материјал
-Извјештај о посјети министра јавне управе мр Marasha Dukaja, Загребу, Република Хрватска, 24-26. април 2023. године Материјал
-Извјештај о учешћу министра спорта и младих Василија Лалошевића на ЕУ Спорт форуму у Стокхолму, 2. и 3. маја 2023. године Материјал
-Извјештај о учешћу црногорске делегације коју је предводио министар рада и социјалног старања, Адмир Адровић, на 61. засиједању Комисије за социјални развој (CSocD), од 6. до 15. фебруара 2023. године, у сједишту Уједињених нација, у Њујорку, САД Материјал
-Извјештај о званичној посјети министарке науке и технолошког развоја, проф. др Биљане Шћепановић, Удруженом истраживачком центру Европске комисије, Севиља, Шпанија, 17-21. април 2023. године Материјал
27.Информација о потреби продужења закупа услуге редудантног линка за потребе државних органа и органа државне управе - ИНТЕРНО
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?