Socijalna i dječja zaštita

Socijalna i dječja zaštita


U skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti (član 114) Centar za socijalni rad:


   1) obavlja procjenu stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih lica značajnih za korisnika; procjenu podobnosti staraoca, hranitelja i usvojioca; izradu i praćenje individualnih planova usluga;

   2) rješava u prvom stepenu o zahtjevima za ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite;

   3) preduzima mjere, pokreće i učestvuje u sudskim i drugim postupcima;

   4) vodi evidencije i stara se o čuvanju dokumentacije korisnika;

   5) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.


Više o ulozi centara za socijalni rad na linku:  https://www.csrcg.me/


Jedinstvena telefonska linija centara za socijalni rad 19977 namijenjena je građanima da, ukoliko su u saznanju da je određenom licu usljed posebnih okolnosti i socijalnog rizika potreban odgovarajući oblik socijalne zaštite, mogu besplatno da prijave nadležnom centru.


Takođe, putem besplatnog poziva, korisnici/ce prava iz socijalne i dječje zaštite mogu dobiti informacije koje su od značaja za ostvarivanje prava.


Jedinstvena telefonska linija kao i zaposleni u centru, korisnicima/cama su dostupni 24 sata.


Prava u socijalnoj zaštiti su prava na osnovna materijalna davanja i prava na usluge socijalne i dječje zaštite.


Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti sumaterijalno obezbjeđenje, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć, zdravstvena zaštita, troškovi sahrane i jednokratna novčana pomoć i naknada roditelju ili staratelju – njegovatelju lica koje je korisnik lične invalidnine.Osnovna materijalna davanja iz dječje zaštite sunaknada za novorođeno dijete, dodatak za djecu, troškovi ishrane u predškolskim ustanovama, pomoć za vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, refundacija naknade zarade i naknada zarade za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo, naknada po osnovu rođenja djeteta, naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, refundacija naknade zarade i naknada zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena.


Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pomenuta materijalna davanja nalaze se na linku : https://www.csrcg.me/index.php/propisi/obrasci-zahtjeva


Država može obezbijediti i druga materijalna davanja iz dječje zaštite, u skladu sa materijalnim mogućnostima.


U usluge socijalne zaštite spadaju, podrška za život u zajednici, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, smještaj, neodložne intervencije i druge usluge.


Ko sve mogu biti korisnici prava?


Korisnik je pojedinac odnosno porodica, koji su ostvarili pravo iz socijalne i dječje zaštite, odnosno za koje se sprovodi postupak za ostvarivanje prava.

Socijalna i dječja zaštita ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života i osnaživanje za samostalan i produktivan život pojedinca i porodice.


Prava može ostvariti crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji države i azilant, kao zakonom propisani izuzetak, jer i to lice ima pravo na novčanu pomoć i uslugu privremenog smještaja.  


Prava iz socijalne i dječje zaštite utvrđena Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i međunarodnim ugovorom može ostvariti lice koje ima status stranca sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem u državi, u skladu sa posebnim zakonom.


Više o Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti i porpisima iz ove oblasti možete naći na linku: https://www.csrcg.me/index.php/propisi/zakoni


Korisnik ima pravo na zaštitu ličnih podataka iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izvještaja, odnosno za evidencije, uključujući i one koje se tiču njegove ličnosti, ponašanja i porodičnih okolnosti i načina korišćenja prava iz socijalne i dječje zaštite.


Briga o starima

U okviru sveobuhvatne brige o građanima Crna Gora, kao članica Ujedinjenih Nacija i Savjeta Evrope, ima obavezu da sprovodi i u praksi implementira normative i standarde utvrđene u brojnim međunarodnim dokumentima.

Briga o osobama sa invaliditetom

U Crnoj Gori, od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti, pokazali su podaci sa Popisa 2011. godine.

Briga o djeci

Djeca imaju mogućnost da u Crnoj Gori ostvaruju sva svoja prava, osjećaju se uvaženim i bezbjednim građanima i prihvataju vrijednosti i odgovornosti koje doprinose prosperitetu društva.

Zaštita žena i djece žrtava nasilja

Iako se u društvu polako formira svijest o ravnopravnosti kao željenoj društvenoj vrijednosti i sazrijeva razumijevanje o tome da se položaj žena mora poboljšati, u porodici su još uvijek prisutni partijarhalni obrasci i određen stepen tolerancije prema nasilju.

Hraniteljstvo i usvojenje

Za razliku od hraniteljstva, koje je privremeni oblik zaštite djeteta, usvojenjem se stvara veza jednaka onoj koja postoji između bioloških roditelja i djeteta.

Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) - Socijalni e-karton

Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) je kapitalni projekat crnogorske Vlade i sprovodi se u saradnji sa UNDP. Isti predstavlja okosnicu reforme sistema socijalne i dječje zaštite sa ciljem da se siromašnima i socijalno ugroženima obezbijedi što kvalitetnija socijalna zaštita, kako u dijelu materijalnih davanja, tako i u dijelu usluga socijalne i dječje zaštite.