Социјална и дјечја заштита

Социјална и дјечја заштита


У складу са Законом о социјалној и дјечјој заштити (члан 114) Центар за социјални рад:


   1) обавља процјену стања, потреба, снага и ризика корисника и других лица значајних за корисника; процјену подобности стараоца, хранитеља и усвојиоца; израду и праћење индивидуалних планова услуга;

   2) рјешава у првом степену о захтјевима за остваривање права из социјалне и дјечје заштите;

   3) предузима мјере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;

   4) води евиденције и стара се о чувању документације корисника;

   5) обавља и друге послове у складу са законом.


Више о улози центара за социјални рад на линку:  хттпс://www.цсрцг.ме/


Јединствена телефонска линија центара за социјални рад 19977 намијењена је грађанима да, уколико су у сазнању да је одређеном лицу усљед посебних околности и социјалног ризика потребан одговарајући облик социјалне заштите, могу бесплатно да пријаве надлежном центру.


Такође, путем бесплатног позива, корисници/це права из социјалне и дјечје заштите могу добити информације које су од значаја за остваривање права.


Јединствена телефонска линија као и запослени у центру, корисницима/цама су доступни 24 сата.


Права у социјалној заштити су права на основна материјална давања и права на услуге социјалне и дјечје заштите.


Основна материјална давања у социјалној заштити суматеријално обезбјеђење, лична инвалиднина, додатак за његу и помоћ, здравствена заштита, трошкови сахране и једнократна новчана помоћ и накнада родитељу или старатељу – његоватељу лица које је корисник личне инвалиднине.Основна материјална давања из дјечје заштите сунакнада за новорођено дијете, додатак за дјецу, трошкови исхране у предшколским установама, помоћ за васпитање и образовање дјеце и младих са посебним образовним потребама, рефундација накнаде зараде и накнада зараде за породиљско, односно родитељско одсуство, накнада по основу рођења дјетета, накнада по основу рођења троје или више дјеце, рефундација накнаде зараде и накнада зараде за рад са половином пуног радног времена.


Обрасци захтјева за остваривање права на поменута материјална давања налазе се на линку : хттпс://www.цсрцг.ме/индеx.пхп/прописи/обрасци-захтјева


Држава може обезбиједити и друга материјална давања из дјечје заштите, у складу са материјалним могућностима.


У услуге социјалне заштите спадају, подршка за живот у заједници, савјетодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, смјештај, неодложне интервенције и друге услуге.


Ко све могу бити корисници права?


Корисник је појединац односно породица, који су остварили право из социјалне и дјечје заштите, односно за које се спроводи поступак за остваривање права.

Социјална и дјечја заштита има за циљ унапрјеђење квалитета живота и оснаживање за самосталан и продуктиван живот појединца и породице.


Права може остварити црногорски држављанин са пребивалиштем на територији државе и азилант, као законом прописани изузетак, јер и то лице има право на новчану помоћ и услугу привременог смјештаја.  


Права из социјалне и дјечје заштите утврђена Законом о социјалној и дјечјој заштити и међународним уговором може остварити лице које има статус странца са одобреним привременим боравком или сталним настањењем у држави, у складу са посебним законом.


Више о Закону о социјалној и дјечјој заштити и порписима из ове области можете наћи на линку: хттпс://www.цсрцг.ме/индеx.пхп/прописи/закони


Корисник има право на заштиту личних података из документације која се обрађује за потребе извјештаја, односно за евиденције, укључујући и оне које се тичу његове личности, понашања и породичних околности и начина коришћења права из социјалне и дјечје заштите.


Брига о старима

У оквиру свеобухватне бриге о грађанима Црна Гора, као чланица Уједињених Нација и Савјета Европе, има обавезу да спроводи и у пракси имплементира нормативе и стандарде утврђене у бројним међународним документима.

Брига о особама са инвалидитетом

У Црној Гори, од укупног броја становника, 11% (68.064) особа има сметње при обављању свакодневних активности због дуготрајне болести, инвалидитета или старости, показали су подаци са Пописа 2011. године.

Брига о дјеци

Дјеца имају могућност да у Црној Гори остварују сва своја права, осјећају се уваженим и безбједним грађанима и прихватају вриједности и одговорности које доприносе просперитету друштва.

Заштита жена и дјеце жртава насиља

Иако се у друштву полако формира свијест о равноправности као жељеној друштвеној вриједности и сазријева разумијевање о томе да се положај жена мора побољшати, у породици су још увијек присутни партијархални обрасци и одређен степен толеранције према насиљу.

Хранитељство и усвојење

За разлику од хранитељства, које је привремени облик заштите дјетета, усвојењем се ствара веза једнака оној која постоји између биолошких родитеља и дјетета.

Информациони систем социјалног старања (ИССС) - Социјални е-картон

Информациони систем социјалног старања (ИССС) је капитални пројекат црногорске Владе и спроводи се у сарадњи са УНДП. Исти представља окосницу реформе система социјалне и дјечје заштите са циљем да се сиромашнима и социјално угроженима обезбиједи што квалитетнија социјална заштита, како у дијелу материјалних давања, тако и у дијелу услуга социјалне и дјечје заштите.