100 dana rada Ministarstva energetike i rudarstva

Sadržaj:
Ispunjavanje evropskih obaveza kroz transponovanje EU legislative u domaće zakonodavstvo Aktivnosti na revitalizaciji privrednih subjekata pod ingerencijom ministarstva energetike Inteziviranje aktivnosti na rješavanju problema radnika u sektoru energetike i rudarstvaAktuelizovano pitanje Ugovora o koncesiji za Rudnik BrskovoEnergetska efikasnost Jačanje energetske infrastrukture u oblasti skladištenja nafte i naftnih derivata Aktivnosti oko novih energetskih projekata Ostale aktivnosti 

Ispunjavanje evropskih obaveza kroz transponovanje EU legislative u domaće zakonodavstvo 

 • U cilju stvaranja pravnog okvira za korišćenje obnovljivih izvora energije u skladu sa Direktivom (EU) 2018/2001 o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora, pripremljen je Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora.
 • Finalizovan je Predlog Zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima koji ima za cilj osiguravanje visokog nivoa sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima na pouzdan i transparentan način, održavanjem minimalnih zaliha naftnih derivata i uspostavljanje potrebnih proceduralnih uslova za rješavanje ozbiljnih nestašica i/ili poremećaja u snabdijevanju.
 • U izradi je Nacrt Zakona o rudarstvu
 • Intenziviranje aktivnosti na izradi Nacionalnog energetskog i  klimatskog plana CG do 2030.godine 
 • Sprovode se aktivnosti vezano za povezivanje tržišta električne energije sa nekim od tržišta EU
 • Otpočeo je i projekat izrade Mapa puta zelenog vodonika, podržan od strane GIZ-a, odnosno njemačke Vlade kroz program Međunarodne klimatske inicijative (IKI) sa ciljem doprinosa ispunjenju klimatskih i energetskih ciljeva navedenih Sofijskom deklaracijom, Zelenom agenda za Zapadni Balkan i Pariškim sporazumom, a čiji smo potpisnici.

Aktivnosti na revitalizaciji privrednih subjekata pod ingerencijom ministarstva energetike 

 • Ministar energetike i rudarstva aktivno se uključio u pitanje rješavanja budućnosti Željezare Nikšić. Shvatajući važnost ovog pitanja, Vlada će dati podršku svakom modelu razvoja kompanije, koji ima za cilj vraćanje Nikšiću epitet industrijskog centra Crne Gore. Ministarstvo energetike i rudarstva uradilo je sve u okviru svojih nadležnosti  na promociji javnog poziva EPCG, kako kroz intenzivne diplomatske aktivnosti ministra Mujovića, tako i kroz susrete i razgovore  sa potencijalnim investitorima i ove aktivnosti doprinijele su velikom interesovanju stranih kompanija za ulaganja u nikšićku željezaru.  Javni poziv za davanje u zakup Čeličane i Kovačnice je u toku i sprovodi ga EPCG kao matična kompanija
 • Inicijativa ministra energetike I rudarstva prof. dr Saše Mujovića pokrenula pitanje Rudnika uglja Berane koji raspolaže značajnim zalihama rude, a koji model revitalizacije je moguć i optimalan, pokazaće ekonomska analiza koja bi trebalo da se uradi u najkraćem roku. Stav ministra Mujovića je da sve kapacitete sjevera treba iskoristiti u cilju revitalizacije i razvoja ovog dijela Crne Gore.

Inteziviranje aktivnosti na rješavanju problema radnika u sektoru energetike i rudarstva

 • Na inicijativu ministra Saše Mujovića, koji je organizovao hitan sastanak sa radnicima i direktorom Uniprom metala dogovoreno je upošljavanje na neodređeno u firmi Zeta Mine za 50 bivših radnika BUMECH-a, nakon probnog rada od 30 dana, a koji počinje od 01. januara, kao i predlog za preostale radnike koji su započeli svoj angažman u firmi Novi Boksiti, da moraju proći probni rad od  6 mjeseci u skladu sa zakonom, nakon čega će svi oni koji su zadovoljili kriterijume zasnovati  radni odnos na neodređeno vrijeme.
 • Razgovori sa sindikatom i u konsultacijama sa menadžmentom i pronalaženje održivog modela za angažovanje radnika Solar EPCG na sjeveru CG 
 • Intenzivni razgovori i susreti sa radnicima Željezare Nikšić 

Aktuelizovano pitanje Ugovora o koncesiji za Rudnik Brskovo

 • Inicijativom ministarstva formiran je Međuresorni radni tim za izradu stručne analize Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu,FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno- eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“, u skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore.Sjednice Međuresornog radnog tima će biti otvorene za javnost, u skladu sa namjerom ministra Mujovića da uvede novu praksu da pitanja od višestrukog interesa za građane Crne Gore i ne smiju biti obavijena velom tajnosti i da sve zainteresovane strane imaju pravo da znaju kakvu nam sudbinu kroje Ministarstvo i Vlada. Osnovni zadatak Međuresornog radnog tima je da se izvrši stručna analiza Ugovora, Aneksa i dostavljene dokumentacije, kako bi na osnovu Izvještaja Vlada Crne Gore zauzela konačan stav po ovom pitanju.

Energetska efikasnost 

 • Realizovana obuka lica za vršenje energetskih pregleda zgrada koju je uspješno završilo  19 inženjera arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro struke. Obuku su realizovali Mašinski, Arhitektonski, Građevinski i Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore. Edukacija stručnih lica u ovoj oblasti je važan element za uspostavljanje sistema sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada, a što je jedna od ključnih aktivnosti Ministarstva energetike i rudarstva planirana za 2024. godinu. Univerzitet Crne Gore je izrazio spremnost  da se ovaj program obuke nastavi i u narednom periodu, s obzirom na iskazano interesovanje stručne javnosti.
 • Ministarstvo energetike i rudarstva je uspješno finalizovalo program  „Energetski efikasan dom“ u okviru kojeg su građanima omogućeni podsticaji u vidu beskamatnih kredita za primjenu mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima (toplotna izolacija fasade, ugradnja efikasne stolarije i ugradnja visoko efikasnih sistema grijanja i hlađenja).  Interesovanje građana za program je bilo veoma veliko i za mjesec dana koliko je trajao javni poziv za građane, 354 domaćinstva su podnijela prijave za učešće.  Partnerske banke su odobrile 258 beskamatnih kredita sa ukupnim iznosom 934.032,41 € za investicije u mjere energetske efikasnosti. Za subvencije kamata i naknada za obradu kredita iz budžeta Ministarstva je utrošeno 198.730,30 €.
 • U okviru namjenskih projekata koji imaju za cijlj unapređenje mjera energetske efikasnosti u javnim objektima,u toku je izvođenje radova na 8 objekata.U okviru projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2)“, koji se finansira iz zajma strane Svjetske banke, u toku je izvođenje radova u 5 zdravstvenih objekata, i to: Opšta bolnica Nikšić (građevinsko zanatski radovi), Zdravstvena stanica Žabljak i Domovi zdravlja u Podgorici-Blok V, Danilovgradu i Mojkovcu. Ugovorena vrijednost radova je 1.789.825,62 €. U okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB)” koji se realizuje po osnovu zajma KfW banke u završnoj fazi je izvođenje radova na 5 obrazovnih objekata: JU Gimnazija „25.maj“ Tuzi, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš“ Kotor). Ugovorena vrijednost radova je 5.846.401,96 €. Pored toga u okviru projekta MEEP 2 u završnoj fazi je tenderski postupak za odabir izvođača radova, za 2 zdravstvena objekta, dok je u okviru projekta PEEPB u toku tenderski postupak za odabir izvođača za 7 obrazovnih objekata, kao i priprema ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji paviljona H, Doma za stare „Grabovac“ u Risnu). 
 • Ministar energetike i rudarstva prof.dr Saša Mujović pokrenuo je aktivnosti na realizaciji projekta ugradnje solarnih panela na sjeveru Crne Gore, u skladu sa obećanjem koje je dao građanima Bijelog Polja na panel diskusiji o zagađenju vazduha u tom gradu u organizaciji SO Bijelo Polje. Tim povodom, ministar Mujović je uputio zvanični dopis ovim kompanijama da kreiraju poseban program radnog naziva Solar sjever, koji bi, u odnosu na program Solar 3000+, bio finansijski povoljniji i prihvatljiviji i za one sa manjom platežnom moći, kako bi se što veći broj građana sjevernih opština, a posebno onih koji imaju evidentne probleme sa zagađenjem, prijavilo za projekat i na taj način smanjili upotrebu uglja kao najvećeg zagađivača vazduha.

Jačanje energetske infrastrukture u oblasti skladištenja nafte i naftnih derivata 

 • U sklopu paketa podrške za prevazilaženje energetske krize, Evropska komisija je Crnoj Gori dodijelila 30 miliona eura bespovratnih sredstava. Strukturom potrošnje dodijeljenih sredstava direktne budžetske podrške jedna od definisanih mjera odnosi se na sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima, održavanjem minimalnih zaliha sirove naftnih derivata. Predloženom mjerom predviđen je iznos od 7,5 miliona eura za potrebe adaptacije skladišnih rezervoara u Baru, oznake R-11, R-12 i R-18, za potrebe čuvanja obaveznih rezervi i obezbjeđenje dijela obaveznih rezervi naftnih derivata. U prethodnom periodu pripremljeni su tehnički projekti i tenderska dokumentacija za potrebe raspisivanja dva otvorena postupaka javne nabavke za izvođenje radova i nadzor radova adaptacije i modernizacije rezervoara naftnih derivata. 

Aktivnosti oko novih energetskih projekata 

 • Intezivirane aktivnosti na realizaciji projekata: hidroelektrana Kruševo i Ćehotina, solarne elektrane Tuzi i Velje brdo, vjetroleketrane Gvozd 
 • Rješavanje problema mještana Đurđevića Tare i CGES, vezano za izgradnju Trans – balkanskog koridora  

Ostale aktivnosti 

 • Ministar energetike i rudarstva prof. dr Saša Mujović  podržao je inicijativu za subvencijom mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju tokom sezone grijanja za građane Pljevalja nakon čega je, na elektronskoj sjednici Odbora direktora EPCG usvojena odluka o popustima za domaćinstva Pljevlja u cilju smanjenja aerozagađenja, a koji će biti primijenjenji za prva tri mjeseca 2024. godine.
 • Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine donijela Odluku o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, koja je objavljena u Službenom listu Crne Gore broj 104/23 od 24.11.2023. godine.
 • Zbog redefinisanja rokova iz Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije, Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine prihvatila Aneks broj 1 Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije, koji je potpisan 23.11.2023. godine.
 • Vezano za rad energetskih kompanija, u periodu rada ove Vlade su razmotrene i donijete Odluka o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić (24.01.2024. godine) i Odluka o imenovanju nezavisnog revizora društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije” – Podgorica (21.12.2023. godine). 
 • Pripremljen je Predlog odluke o davanju koncesije za korišćenje dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Slap Zete“ sa Predlogom ugovora o koncesiji za korišćenje dijela vodotoka Zeta za proizvodnju električne energije u maloj hidroelektrani „Slap Zete“.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?