100 dana rada Ministarstva javne uprave

Ministarstvo javne uprave je u prva tri mjeseca:

  • Usvojilo Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijamana sjednici Vlade održanoj dana 29.12.2023. godine. Predložene izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđaju niz novina kojima će se stvoriti uslovi da građani lakše i brže ostvaruju pravo na pristup informacijama, a organi će imati proaktivnu ulogu - da sve ono što je propisano mora biti i objavljeno i dostupno javnosti. Dakle, organi nastupaju kao „otvoreni sistem“ u komunikaciji sa građanima.
  • Uspostavilo Registar državnih organa i institucija – Web aplikacija za evidenciju institucija odnosno državnih organa Crne Gore  treba da omogući formiranje baze podataka o državnim organima i institucijama u Crnoj Gori, kao i prikazivanje svih podataka zainteresovanoj javnosti kroz posebno izrađen interfejs kreiran u skladu sa poslednjim trendovima u dizajniranju internet stranica državnih institucija. Registar državnih organa i institucija će omogućiti građanima pregled svih državnih organa i institucija po vrstama organa, nadležnostima i oblastima rada kao i standardnoj pretrazi po ključnim riječima kojima se opisuje svaki organ. Građani će na jednostavan način doći do svih potrebnih informacija o državnim organima i institucijama, što će omogućiti lakšu komunikaciju građana i organa vlasti. (u ovoj fazi uređen je registar institucija na centralnom-državnom nivou, a u sledećoj fazi registar će obuhvatiti i organe i ustanove na lokalnom nivou)
  • Radi na Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima U toku je postupak donošenja izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Radna grupa uveliko radi na pripremi Nacrta zakona kojim će se, prije svega, izvršiti izmjene koje se odnose na uslove za zvanja za obavljanje poslova radnog mjesta, koji uslovi su smanjeni amandmanima koje je Skupština CG donijela u januaru 2021. godine, a na šta je Evropska komisija ukazala kao negativan korak u postupku profesionalizacije. Takođe, pristupiće se i izmjenama određenih instituta čija primjena je u praksi stvarala nedoumice i dovodila do različitih tumačenja normi. Kada je u pitanju dalja reforma službeničkog sistema, pomenuo bih snažnu podršku Evropske komisije i SIGME, kroz različite vidove saradnje. Upravo u januaru je otpočeo IPA projekat “EU for Public Administration” (EU za državnu upravu), vrijedan 1,3 miliona eura koji će obuhvatiti niz aktivnosti u cilju poboljšanja procesa zapošljavanja, razvoja okvira kompetencija koje državni službenici moraju posjedovati, digitslizacija postupka zapošljavanja, ocjenjivanje i napredovanje službenika, nagrađivanje i motivaciju službenika, razvijanje kompetencija itd.
  • Radilo na Predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama. Izmjenama i dopunama zakona će se unaprijediti i olakšati način registracije NVO, njihovo finanasijranje i monitoring sprovedenih programa i projekata, osigurati dugoročno, pouzdano i kvalitetno partnerstvo između države i nevladinih organizacija. Za izradu ovog zakona obezbijeđena je podška eksperta koji je angažovan kroz EU projekat koji finansira Evropska komisija. 
  • Transparentnost broja zaposlenih i vizualizacija opsega javne uprave - Aktivnost podrazumijeva intenzivnu i kontinuiranu saradnju s Ministarstvom finansija, u cilju jačanja eksterne komunikacije ovog pitanja kroz adekvatnu vizualizaciju, uz obavezno predstavljanje dinamike promjena broja zaposlenih kroz: praćenje broja zaposlenih na centralnom i lokalnom nivou kreiranje i aktiviranje IT platforme, unos podataka, promociju aktivnosti. Realizacijom ove aktivnosti će se, po prvi put, jasno i transparetno predstaviti svi podaci o broju zaposlenih u javnoj upravi, kao i opseg javne uprave, shodno Strategiji reforme javne uprave 2022-2026. Jasnom vizualizacijom opsega javne uprave i registra zaposlenih u javnoj upravi postižemo unapređenje transparentnosti Vlade kako u dijelu upravljanja ljudskim resursima, tako i u dijelu racionalizacije utroška budžetskih sredstava.
  • Primjena zajedničkog okvira procjene (CAF-model) u Ministarstvu javne uprave u cilju uvođenja upravljanja kvalitetom u javnoj upravi - Ministarstvo javne uprave je u cilju osiguranja efikasnog sistema upravljanja kvalitetom, jednostavnijeg pristupa i boljih usluga za građane i preduzeća primjenilo evropski instrument upravljanja kvalitetom za institucije javne uprave – zajednički okvir procjene (CAF). Zajednički okvir procjene je model na osnovu kog zaposleni i rukovodioci procjenjuju sopstvenu organizaciju, utvrđuju njene prednosti i potencijal za napredak, i zatim to primjenjuju u vidu mjera za poboljšanje rada. Misija Ministarstva je da u narednom periodu oblast upravljanja kvalitetom postane integralni dio kompletne javne uprave počivajući na principima: usmjerenosti na rezultate, fokusa na građane, liderstva i postojanosti, upravljanja procesima, razvoja zaposlenih, kontinuiranog učenja i inovacija, razvoja partnerstava kao i društvene odgovornosti.
  • Mapiranje finansijske podrške reformi javne uprave - Prvi put je izrađen dokument, u kom je predstavljena donatorska matricu, sa prikazom kompletne finansijske podrške međunarodnih partnera  reformi javne uprave, od preko 16 miliona eura.
  • Realizacija javnog konkursa za resursne centre za NVO - U skladu sa Akcionim planom Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, Ministarstvo javne uprave raspisaće javni konkurs za jedan nacionalni i tri regionalna resursna centra. Sprovođenje konsultacija o sadržaju javnog konkursa odnosno predviđenim aktivnostima resursnih centara sa nevladinim organizacijama kroz održavanje okruglih stolova u Podgorici, Kolašinu i Baru (sve tri regije). Ojačana sektorska resursna infrastruktura odnosno podstaknuto umrežavanje NVO kroz uspostavljanje jednog nacionalnog i tri regionalna resursna centra - obezbijeđena podrška sektoru u unapređenju kapaciteta NVO kroz informatičku podršku, obuku, mentorstvo, stručnu podršku razvoju novih usluga i programa i unapređenju postojećih. Ovaj mehanizam se po prvi put uvodi u Crnoj Gori od strane države, i biće usmjeren na podršku nevladinom sektoru kako bi se ojačali njihovi organizacioni kapaciteti, unaprijedila stručna znanja, kompetencije, unutarsektroska saradnja, kao i saradnja sa institucijama na državnom i lokalnom nivou i drugim akterima. Formiranjem regionalnih resursnih centara, podstaknuće se ujednačen regionalni razvoj nevladinog sektora. Država je za ove namjene obezbijedila sredstva u iznosu od 500.000 eura.
  • Ministarstvo javne uprave pripremilo je Analizu funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori koju je razmatrao Savjet za reformu javne uprave 26.12.2023. godine. Analiza je temeljno pripremana uz primjenu posebno kreirane metodologije u saradnji sa našim partnerima iz SIGMA-e. Analiza je pokazala da je decentralizacija u Crnoj Gori ograničena u odnosu na države regiona i države OECD-a. Uočljive su velike razlike između opština u pogledu veličine, teritorije,broja stanovnika, ali i efikasnosti vršenja poslova i stabilnosti lokalnih javnih finansija. Zbog toga glavne preporuke Analize odnose se na unapređenje decentralizacije, koja će prvo podrazumijevati uvođenje blagog politipskog modela, a onda će se fazno nastaviti dalja decentralizacija. Imajući u vidu preporuke koje se odnose na unapređenje normativnog okvira za funkcionisanje sistema lokalne samouprave, već u decembru 2023. godine smo započeli proces, te objavili javni poziv za konsultacije, a nakon toga smo formirali radnu grupu za izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, koja je svoj prvi sastanak održala 25.01.2024. godine. Predmet izmjena Zakona biće prvenstveno dalje unapređenje decentralizacije, rješavanje problema koje je identifikovala Analiza, kao što su saradnja sa centralnim organima i međuopštinska saradnja. Takođe, cilj je da ovaj zakon na jednom mjestu uredi pitanja koja se odnose na službenički sistem na lokalnom nivou, odnos centralnih i lokalnih organa, nadzor, ali i da otkloni nedostatke, nedoumice i pravne praznine koje su stvarale probleme u praksi.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?