100 dana rada Ministarstva kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija je u prva tri mjeseca:

  • Zakonom o budžetu za 2024. godinu, budžet Ministarstva kulture i medija je uvećan za 3,6 miliona, odnosno 14,18%.
  • ZAKONODAVNI OKVIR - Cilj Ministarstva kulture i medija je da uspostavi stabilan zakonodavni okvir koji će pratiti razvoj kulture. Zbog toga je već započeo rad na izmjenama zakona u oblasti kulture, kako krovnog Zakona o kulturi, tako i zakona u oblasti kulturne baštine. Rad na unaprjeđenju tekstova zakona iz oblasti kulturne baštine, odnosno priprema izmjena i dopuna Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Zakona o bibliotečkoj djelatnosti i Zakona o muzejskoj djelatnosti, a na osnovu iskazanih dilema u praksi, kao i potrebe za usaglašavanjem sa medjunarodnim standardima, a sve uz konsultovanje i učešće javnosti i NVO sektora. Ministarstvo nastavlja da radi na jačanju i unapređenju normativnog okvira u oblasti medija. U toku je usaglašavanje Predloga Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, Zakona o medijima i Zakona o javnom medijskom servisu Crne Gore sa ostalim resorima u Vladi. U Zakonu o audio vizuelnim medijskim uslugama biće u potpunosti transponovana Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama (Audio-visual Media Services Directive 2018/1808), što je od ključne važnosti za pregovaračka poglavlja 10 i 23. Ova tri zakona predstavljaju osnov harmonizacije crnogorskog okvira i prakse sa acquis u oblasti audio vizuelne politike, a istovremenim usvajanjem doprinijećemo kvalitetnoj i dosljednoj implementaciji međunarodnih standarda. To će omogućiti medijsku reformu koja je započeta i praćena inkluzivnim i transparentnim procesom izrade zakona.Pripremljen je tekst Predloga pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za privremeno iznošenje kulturnih dobara, antikviteta i umjetnina u inostranstvo, a u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 18/19). Naime, Crna Gora i dalje treba da uskladi zakonodavstvo u carinskoj bezbjednosti sa pravnom tekovinom EU i da usvoji sprovedbeno zakonodavstvo o kontroli izvoza kulturnih dobara. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 18/19), usklađeni sa EU pravilima su sljedeći čl. 52 - Iznošenje kulturnih dobara, 53 - Monitoring iznošenja kulturnog dobra, 54 - Iznošenje antikviteta i umjetnina, 55 - Unošenje kulturnog dobra, a sada se na taj način usklađuje i podzakonski akt.
  • KONKURSI - Na konkurs Ministarstva kulture i medija za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedeljnim štampanim medijima i internetskim publikacijama i za finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2023.godini finansirano je 54 projekta  koje će realizovati dnevni i nedjeljni štampani mediji i internetske publikacije i 3 zahtjeva za finansiranje različitih mehanizamna samoregulacije u iznosu 440.042,99 eura (decembar 2023.). Cilj konkursa je podrška proizvodnji medijskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa. Finansirani su projekti koji se fokusiraju na promociju kulturne raznolikosti, očuvanje tradicije i identiteta Crne Gore, evropske integracije, aktuelne društvene, političke i ekonomske teme, nauku, kulturu, umjetnost, obrazovanje, zaštitu prava manjinskih zajednica, djecu, sport, zaštitu životne sredine, zdravstvo, poljoprivredu, borbu protiv korupcije, podršku ranjivim kategorijama društva te promociju medijske pismenosti i profesionalizma. Na konkursu „Kultura mladih-kultura budućnosti“ u okviru kojeg je podržano 30 projekata u iznosu od 100.000 eura. cilj ovog konkursa je podsticanje projekata kojima se podstiče razvoj kulturnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih, a koji promovišu sljedeće vrijednosti: vršnjačka solidarnost, suzbijanje vršnjačkog nasilja, empatija, inkluzivnost, inovativnost, kritičko promišljanje o rizicima virtuelizacije, kao i  vrednovanje i upoznavanje sa kulturnom baštinom. Pored toga, ovim konkursom želimo da podstaknemo razvoj kreativnosti djece i mladih u službi njihovog mentalnog zdravlja i sazrijevanja kroz kulturu. Realizovan konkurs o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za projekte u oblastima kulture i umjetnosti po Javnom konkursu „Kultura spaja: od amatera do profesionalaca“ u okviru kojeg su podržana 23 projekta u iznosu od 421.171,77 eura. Putem Konkursa za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija za 2023. godinu sufinansiramni sdu projekti u 5 kategorija: uspostavljanje ICT proizvoda, arhitektura, dizajn (grafički, industrijski i modni), digitalne umjetnosti i kreativno zanatstvo. Odluka o sufinansiranju programa i projekata obavljena je  25. 12. 2023. godine i podržano je 28 projekta u ukupnom iznosu od 199.971,00 eura.
  • DIGITALIZACIJA BIOSKOPA - Ministarstvo kulture i medija je u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore opštinama Danilovgrad, Tuzi, Bar i Glavnim gradom Podgorica finansijski podržalo digitalizaciju četiri bioskopske sale i to: KIC-a „Budo Tomović“ u Podgorici, Centra za kulturu Malesija uTuzima, Ljetnje scene Dom za kulturu u Baru i Centra za kulturu Danilovgrad, za šta je ukupno opredijeljeno 484 hiljade eura. Projektom digitalizacije bioskopa, u prvom redu, nastoji direktno uticati na razvoj kinematografije u Crnoj Gori, posebno u opštinama koje do sad nisu imale adekvatne uslove za razvoj filmske publike
  • KREATIVNI HABOVI - Krajem prošle godine, 26.12.2023. Ministarstvo kulture i medija je fiansijski podržalo programe habova u Crnoj Gori. Ugovorom o sufinansiranju aktivnosti za Kreativni hab u Baru za 2024. godinu podržali smo sa 25.000 eura, dok smo Kreativni hub u Šavniku, kuću Pekića finanisrali sa 10.000 eura. Ulaganjem u programski sadržaj kreativnih habova akterima u kulturi omogućena je izgradnja profesionalnih kapaciteta, a crnogorskom kulturnom i kreativnom sektoru bolja vidljivost na međunarodnom nivou.
  • KAPITALNI PROJEKTI - MKM je u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i Upravom za zaštitu kulturnih dobara preduzela aktivnosti na realizaciji kapitalnog projekta iz oblasti kulture za Projekat  sanacije, prenamjene i rekonstrukcije nepokretnog kulturnog dobra „Tamnica Jusovača“ u Podgorici, a imajući u vidu da od 2020. godine nije bilo aktivnosti na tom projektu.
  • MEĐUNARODNA SARADNJA - U januaru 2024 godine potpisan je Sporazum o finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne postavke u bloku 17 Državnog muzeja Aušvic-Birkenau. U znak sjećanja na jugoslovenske žrtve Koncentracionog logora Aušvic-Birkenau, a u skladu sa principima Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, zemlje bivše Jugoslavije usaglasile su se oko Sporazuma o finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne postavke u Bloku 17 Državnog muzeja Aušvic-Birkenau. Ministarka kulture i medija je u izvještajnom periodu imala 22 sastanka sa ambasadorima i šefovima misija međunarodnih organizacija u Crnoj Gori u cilju pospješivanja direktne saradnje u oblasti kulture i realizacije zajedničkih projekata. Dodatno, ministarka je prisustvovala ceremoniji zatvaranja projekta „Temišvar – Evropska prijestonica kulture 2023“, u cilju razmjene iskustava koja su od koristi za crnogorske opštine kao potencijalne aplikante za ovu prestižnu titulu. Takođe, Program o kulturnoj saradnji između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture i inovacija Mađarske za period 2024-2027 potpisan je u Budimpešti 11. januara 2024. godine. Projekat 3C – Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija, koji je finansiran u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora završen je u novembru 2023. godine. Ministarstvo kulture i medija je kao nosilac projekta zajedno sa partnerima realizovalo brojne aktivnosti u cilju promocije sektora kreativnih industrija, razmjene iskustava i umrežavanja aktera koji su zajedničkim radom doprinosili stvaranju regiona koji je povezan kreativnošću i znanjem. Najznačajniji rezultat projekta na teritoriji Crne Gore jeste rekonstrukcija Zgrade zatvora u Starom gradu Kotoru u kojem je 2021. godine uspostavljen Kreativni hab sa rezidencijalnim kapacitetima. Ministarstvo kulture i medija je nastavilo sa aktivnostima na obezbjeđivanju donatorskih sredstava za realizaciju važnih infrastrukturnih projekata u oblasti kulture. U tom kontekstu, očekuje se da realizacija strateškog projekta koji će za cilj imati rekonstrukciju i revitalizaciju Tvrđave Španjola u Herceg Novom bude započet u najskorijem roku.
  • NJEGOŠEV DAN – MKM je obilježilo 13. novembar, državni praznik kulture, Njegošev dan. Osmišljen je i pripremljen bogat i zanimljiv kulturni program u Podgorici, Cetinju, Baru, Bijelom Polju, Nikšiću, Herceg Novom, Mojkovcu, Pljevljima, Žabljaku, Petnjici. Organizovane su tribine, okrugli stolovi, radionice, izložbe, koncerti, predstave. Realizovana je i procedura dodjele Njegoševe nagrade u 2023.godini. Nagrada je posthumno dodijeljena književnici Dubravki Ugrešić.
  • OSTALO – Ministarstvo kulture i medija je izdalo 79 dozvola/rješenja za iznošenje umjetnina iz Crne Gore, od čega su 30 o privremenom, a 49 o trajnom izvozu. Izdato je i 7 dozvola za snimanje inostranog producenta na teritoriji Crne Gore. Takođe, u periodu od 100 dana rada, Ministarstvo je izdalo jednu saglasnost na predlog programa, tri saglasnosti na odluke o podizanju spomen-obilježja, te davanju statusa spomen-obilježja, te pripremilo za Vladu dva predloga za davanje saglasnosti za podizanje spomen-obilježja prije isteka zakonskog roka. Ministarstvo kulture i medija je izdalo i promovisalo publikaciju 20 godina Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Ključni ciljevi koji su postignuti ovom aktivnošću je prezentovanje ovog segmenta kulturne baštine kroz 20 nematerijalnih kulturnih dobara koja se nalaze u publikaciji, širenje znanja o bogatstvu, raznolikosti i vrijednostima nematerijalne kulturne baštine za građane i cijelo društvo, kao i praćenje savremenih standarda i međunarodnih konvencija. Ministarstvo je počelo obilježavanje svih UNESCO datuma. Do sada je obilježen Međunarodni dan arapskog jezika, Međunarodni dan logike i Međunarodni dan obrazovanja.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?