100 dana rada Ministarstva rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u prva tri mjeseca:

  • Donijelo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je:

- regulisana pravna situacija nastala nakon prestanka važenja odredbe člana 17 stav 1 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju;

- najniža penzija povećana na 450,00 EUR-a; 

- promijenjen načina usklađivanja penzija i vrijednosti penzije za jedan lični bod.

- propisana jedinstvena starosna granica od 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, za sticanje prava na starosnu penziju;

- unaprijeđen materijalni položaj za oko 74.000 građana;

- Usklađivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja će se vršiti na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodna četiri mjeseca u odnosu na četiri mjeseca koja im prethode, čime će se obuhvatili relevantni statistički podaci za svih 12 mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

  • U odnosu na preporuke iz Izvještaja o napretku za Crnu Goru 2023 za Poglavlje 2: Sloboda kretanja radnika (Klaster 2: Unutrašnje tržište), ali i usvojene zaključke na sastanku Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku, pokrenute su inicijative za zaključivanje Sporazuma o socijalnom osiguranju sa Republikom Grčkom, Republikom Maltom, Republikom Portugal, Kraljevinom Španije, Republikom Kipar i sa Republikom Azerbejdžan. Zaključivanjem sporazuma o socijalnom osiguranju omogućiće se regulisanje međusobnih odnosa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti i ostalih pitanja iz domena socijalnog osiguranja, a posebno izjednačavanje u pravima državljana po osnovu boravka i rada u državama ugovornicama.
  • Kontinuirano radili na unapređenju, održivosti i održavanju socijalnog kartona ISSS i digitalizaciji Zavoda za zapošljavanje, naročito bolje uvezenosti (povezanosti) istog određenim brojem spoljnih servisa - drugih državnih organa sa kojima je ISSS povezan, a koji su uslijed sajber napada bili djelimično ili u potpunosti van funkcije. Tako je, u izvještajnom periodu, ponovo sa ZZZCG uspostavljeno funkcionisanje notifikacija za postupak radne aktivacije korisnika materijalnog obezbjeđenja. Aneksiran je ugovor Ministarstva rada sa Poštom Crne Gore, i informatički je omogućeno da građani u mjestu prebivališta mogu podići materijalna davanja, u bilo kojoj od 126 filijala Pošte Crne Gore. 
  • Kao odgovor na izazove s kojima se suočava tržište rada Crne Gore, a u susret reformskim mjerama koje Vlada CG planira da sprovede, dalji razvoj ljudskog kapitala je od veoma velike važnosti. Iako je došlo do oporavka indikatora tržišta rada i stopa nezaposlenosti se smanjila na 11,8% u III kvartalu 2023. g., izazov zapošljavanja i osnaživanje mladih ostaje izazov, posebno u kontekstu procesa starenja stanovništva i mogućnosti uključivanja naših mladih u EU tržišta i zaposlenja van granica Crne Gore. Dodatno, neusklađenost vještina sa zahtjevima tržišta rada je konstantan izazov i reforme u sistemu obrazovanja, te podrška kroz aktivne mjere politike zapošljavanja ostaju prioritet.
  • Priprema uvođenje Programa Garancija za mlade, kojim će se omogućiti svakoj mladoj osobi da u roku od četiri mjeseca dobije neku ponudu u okviru podrške koju nudi ovaj program (zapošljavanje, nastavak obrazovanja, praksu ili obuku). Usvajanje ovog programa planirano je za I kvartal t.g.
  • U cilju unapređenja postojećeg stanja i položaja romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori, kao i ostvarivanja Ustavom i drugim pravnim aktima garantovanih prava, te borbe protiv svih oblika diskriminacije i segregacije, potpisan je Memorandum o saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava u cilju poboljšanja socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u Crnoj Gori, kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštvaPotpisivanjem ovog memoranduma otvaramo vrata naših institucija za zapošljavanje romskih i egipćanskih saradnika, kroz održiva rješenja, sistematizovana radna mjesta u našem sistemu, kao i pružamo priliku da učestvuju u izgradnji inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije.
  • Donijelo Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini.
  • Sporazum о priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktorе stomatologije i arhitekte u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma о slobodnoj trgovini je potpisan od strane predstavnika šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, u Berlinu, 3. novembra 2022. godine. Zaključivanje navedenog sporazuma jedna je od realizovanih obaveza Crne Gore, u okviru Berlinskog procesa, a u skladu sa Akcionim planom za Zajedničko regionalno tržište 2021-2024, koji je usvojen od strane predsjednika vlada šest zemalja Zapadnog Balkana 10. novembra 2020. godine, na Samitu u SofijiU nastojanju da se omogući slobodno pružanje usluga i da se uspostavi automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija, zasnovano na minimalnim uslovima osposobljavanja, u procesu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, bazira se na Direktivi 2005/36 EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivi 2013/55 EZ o izmjeni Direktive 2005/36 EZ.
  • Pristupilo intenzivnoj reformi sistema socijalne i dječije zaštite, a naročito u cilju inkluzije ugroženih, društveno isključenih grupa i unaprijeđenja pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u porodici i zajednici. Cjelokupna reforma sistema obuhvata izmjenu starih i definisanje novih zakonskih i strateških dokumenata. S tim u vezi, u proteklom periodu formirane su radne grupe za izmjenu pravilnika iz oblasti socijalnu zaštite i inteziviran rad na Strategijama razvoja Sistema socijalnu i dječje zaštite kao i Strategiji deinstitucionalizacije. Završen je Regionalni stambeni program koji predstavlja jedan od najvažnijih projekata vezanih za trajno rješavanje raseljenih i interno raseljenih lica, prilikom čega je obezbijeđeno 646 stambenih jedinica. Decembra 2023. godine je sprovedena kampanja “Viđi sam, nisi mali” u saradnji sa OSCE misijom u Crnoj Gori, kojom se postigao značajan efekat na mlađu populaciju o fenomenu rodno zasnovanog nasilja i nasilja putem društvenih mreža, što je potpuno drugačiji pristup od dosadašnjih kampanja.
  • Potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva rada i socijalnog staranja i međunarodne organizacije Help u cilju realizacije projekta “Povećanje socio-ekonomske uključenosti ranjivih grupa kroz inovativnu, prilagođenu pomoć“. Projekat teži da doprinese socio-ekonomskoj inkluziji i zaštiti ranjivih grupa u Crnoj Gori sa fokusom na porodice iz romske i egipćanske zajednice i to kroz unaprjeđenje usluga socijalne i dječje zaštite za porodice u kojima postoji umjeren ili visok rizik od izmještanja djeteta zbog ekstremne materijalne deprivacije i/ili izloženosti nasilju i podrška stvaranju puteva do zaposlenja. Projektne aktivnosti uključuju pružanje podrške porodicama u riziku u direktnoj saradnji sa centrima za socijalni rad u opštinama Berane, Podgorica, Nikšić i Bijelo Polje. Projekat je ko-finansiran sredstvima Evropske unije i Crne Gore, u okviru Grant šeme “Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu” koja se sprovodi kao jedna od aktivnosti Akcionog dokumenta 2020 “Podrška pametnom i inkluzivnom rastu - zapošljavanje i socijalna inkluzija”, za čiju realizaciju je zaduženo Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao glavna korisnička institucija.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?