100 dana rada Ministarstva unutrašnjih poslova

Aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova je u prva tri mjeseca:

 • Usvojen Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, čime je Crna Gora izbjegla stavljanje na "sivu listu" FATF-a. Ovim su izbjegnute negativne ekonomske posljedice, ali i udar na reputaciju Crne Gore, koji bi usporio očekivane investicije i integracioni put u Evrpsku uniju. Usvajanjem ovog zakona značajno je unaprijeđen i regulisan sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori.
 • Usvojen Zakon o dopunama Zakona o graničnoj kontroli, kojim je stanovnicima koji žive u pograničnom području omogućen prelazak državne granice van službeno otvorenih graničnih prelaza uz pograničnu propusnicu ili dozvolu, po principu reciprociteta i saglasno potpisanim bilateralnim sporazumima o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom i Republikom Kosovo.

 • Usvojen Zakon o potvrđivanju sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom.

 • Donijeta Uredba o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika, čime su uvećane zarade policijskim službenicima, kao i Uredba o uslovima i načinu izbora, pravima i obavezama policijskog oficira za vezu.

 • U toku je izrada Nacrta strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala 2024-2027, s Akcionim planom za 2024-2025. godinu, kao i Nacrta strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju 2024-2030. godina, s Akcionim planom za 2024-2025. godinu. Osim toga, intenzivirane su aktivnosti na izradi Strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2025-2030. godine.
 • Riješen problem XIV i XV generacije polaznika Policijske akademije, na način što je XIV generaciji omogućeno obavljanje pripravničkog staža, a za polaznike XV pokrenuta procedura za zasnivanje radnog odnosa.
 • Održan kontinuitet intenzivnih aktivnosti na međunarodnom planu i razvijanje dobrih bilateralnih odnosa sa susjedima, članicama EU i NATO, i šire.
 • Ministar Šaranović potpisao je sa evropskom komesarkom Ilvom Johanson ažurirani Bilateralni aranžman Crne Gore i Evropske unije za implementaciju Zajedničkog akcionog plana zemalja Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma, a sa ministrom unutrašnjih poslova Italije Mateom Pjantedozijem potpisao Operativni protokol za borbu protiv droge, sa ciljem jačanja istražne saradnje na tehničko – operativnom nivou i pribavljanja dokaza za krivična djela koja podrazumijevaju opojne droge, zaplijenu narkotika, kao i razbijanje transnacionalnih organizovanih kriminalnih grupa.
 • Nastavljeno je uspješno korišćenje programa podrške predviđenih za zemlje kandidate, čime se jačaju postojeći kapaciteti. Tokom novembra sprovedena je evaluacija ponuda za tehničku podršku u sklopu IPA 2022 Sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom, a u decembru je potpisan ugovor vrijedan 1.350.000 eura. Kroz ovaj ugovor realizovaće se podrška uspostavljanju okvira za mjerenje rezultata podrška u izvještavanju i uspostavljanje sistema javnih nabavki u skladu sa Šengenskim akcionim planom, podrška u uspostavljanju centralizovane baze podataka javnih nabavki, podrška u pripremi tendera i sprovođenju nabavki, u sastavljanju i implementaciji kampanje vidljivosti i političkom dijalogu. Cjelokupna Sektorska budžetska podrška ima za cilj da doprinese većem stepenu bezbjednosti na crnogorskim granicama koje će, ulaskom Crne Gore u EU, postati vanjska granica Unije, a njena ukupna vrijednost je 15 miliona eura.
 • Obezbijeđeno je  unapređenje rada Forenzičkog centra kroz potpisivanje  1.1 miliona dolara vrijedan nastavak projekta sa ciljem jačanja forenzičkih kapaciteta Uprave policije za procesuiranje krivičnih djela vezanih za vatreno oružje i eksploziv.
 • Osim toga, u ovom periodu počela je realizacija aktivnosti u okviru projekta “Podrška EU-a jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na zapadnom Balkanu”.
 • Na osnovu javnog konkursa za raspodjelu sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje i vrednovanje projekata za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu, finansijska sredstava za 2023. godinu u iznosu od 104.582,95 eura dodijeljena su za 9 projekata.
 • Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije izvršilo je kontrole zakonitosti vršenja policijskih poslova i primjene policijskih ovlašćenja u ukupno 37 slučajeva.
 • Od tog broja, 21 slučaj se odnosio na vršenje kontrola zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nepravilnostima ili nezakonitostima u radu policijskih službenika, dok su u 16 slučajeva vršene kontrole na osnovu pritužbi koje su građani podnijeli unutrašnjoj kontroli policije a u kojima su izražavali prigovore i primjedbe na postupanje policijskih službenika Uprave policije.
 • Nakon sprovedenih postupaka unutrašnje kontrole u 12 slučajeva je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u propuste, nezakonitosti ili nepravilnosti u radu policijskih službenika.
 • Rezultat rada u prethodnom periodu su rješenja o privremenom udaljenju sa rada – suspenziji do okončanja krivičnog postupka za 7 policijskih službenika, zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela primanje mita iz čl.423 Krivičnog zakonika Crne Gore.
 • Odjeljenje za antikorupciju formiralo je 8 predmeta i to:

- 3 predmeta su formirana protiv policijskih službenika zbog obavljanja dopunskog rada, suprotno članu 156 Zakona o unutrašnjim polovima,

- 1 predmet je formiran je od strane Odeljenja za antikorupciju u saradnji sa Odjeljenjem za unutrašnju kontrolu u odnosu na policijske službenike zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i pranje novca,

- 1 predmet je formiran zbog postojanja sumnje na zloupotrebu službenog položaja službenika za javne nabavke u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

- 1 predmet je formiran zbog postojanja sumnje da su službenici Komisije za davanje saglasnosti na Planove zaštite obavezno štićenih objekata, prekoračili ovlašćenja i zloupotrebijeli službeni položaj, na način što su postupili suprotno Zakonu o zaštiti lica i imovine,

- 2 predmeta su formirana na osnovu anonimnih predstavki u odnosu na 2 policijska službenika. 

Uprava policije

 • Visok procenat rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu – 74%. Registrovano je ukupno 1.127 krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti. Po nepoznatom izvršiocu registrovano je 329 krivičnih djela, od kojih su rasvijetljena 243 krivična djela. Podnijete su 962 krivične prijave protiv 1.095 fizičkih i 17 pravnih lica.
 • Nijesu registrovana ubistva, niti su registrovana krivična djela protiv života i tijela kao posljedica sukoba OKG. 
 • Rasvjetljeno je 89% registrovanih teških krivičnih djela protiv života i tijela - ukupno 14 krivičnih djela, od kojih je 9 po nepoznatom učiniocu i rasvijetljeno 8.
 • Podnijeto je 5 krivičnih prijava SDT-u  protiv 24 fizička i 5 pravnih lica.
 • Aktivnosti usmjerene na suzbijanje djelovanja visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa i rasvjetljavanje teških krivičnih djela koja su posljedica sukoba OKG iz prethodnog perioda, su rezultirale rasvjetljavanjem 5 teških krivičnih djela protiv života i tijela koja su počinjena tokom 2020. godine. Procesuirana su 4 lica koja su osumnjičena da su tokom juna 2020. godine, na teritoriji Crne Gore stvorili kriminalnu organizaciju sa ciljem izvršenja teškog ubistva.
 • Pronađeno je i zaplijenjeno  oko 443 kg opojnih droga, kao i preko 3500 komada  tableta sintetičkih droga i farmaceutskih proizvoda. Otkriveno je 60 krivičnih djela u vezi sa opojnim drogama, podnijete su 54 krivične prijave protiv 65 lica zbog ovih nezakonitosti.
 • U borbi protiv krijumčarenja droga na međunarodnom nivou, realizovana su 2 predmeta, i procesuirano ukupno 13 lica.
 • Podnijeto je 14 krivičnih prijava i izvještaja kao dopuna krivičnih prijava, kojima je obuhvaćeno 21 fizičko i 2 pravna lica, zbog počinjenih 36 koruptivnih krivičnih djela, pri čemu je pričinjena materijalna šteta obuhvaćena ovim krivičnim prijavama u iznosu od 180.629 eura. U javnom sektoru je otkriveno 7 slučajeva korupcije i prijavljeno 10 lica, među kojima nije bilo  javnih funkcionera, dok je u privatnom sektoru otkriveno 7 slučajeva korupcije.
 • Zbog poreskih utaja, procesuirano je 10 fizičkih i 10 pravnih lica koja su počinila 21 krivično djelo utaja poreza i doprinosa. Budžetu Crne Gore prouzrokovana je šteta u ukupnom iznosu od 831.806 eura.
 • U oblasti suzbijanja pranja novca, procesuirano je 9 lica, među kojima 1 policijski službenik i 3 pripadnika OKG. Ukupan iznos novčanih sredstava koji je stečen kriminalnim aktivnostima i plasiranih u legalne tokove u ovom periodu iznosi 456.800 eura.
 • Zbog organizovanog krijumčarenja cigareta u prethodnom periodu procesuirana su 4 fizička i 4 pravna lica, kojima se stavlja na teret organizovano krijumčarenja i nedozvoljena trgovina cigaretama. Ukupna količina cigareta koje su prokrijumčarene preko carinske linije radi plasiranja na sivom tržištu iznosi 109.833 paketa, pri čemu je nastupila materijalna šteta po budžet Crne Gore u iznosu oko 100 miliona eura.
 • Procesuirano je  15 lica zbog nedozvoljene trgovine cigaretama i drugim duvanskim proizvodima. Zaplijenjeno je: 12.337 paklica cigareta bez akciznih markica, u vrijednosti od 30.483 eura; 1.208,48 kg rezanog duvana, vrijednosti 68.252 eura; 8,8 kg duvana za nargile u vrijednosti od 316 eura.
 • Lišeno je slobode 12 lica po osnovu međunarodnih potjernica raspisanih od strane inostranih NCB Interpol-a u Crnoj Gori i 6 lica u inostranstvu po našim međunarodnim potjernicama.
 • Ističemo lišenje slobode međunarodno traženog lica B.C, državljanina Republike Turske zbog sumnje da je počinio krivično djelo navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja, odnosno da je tokom 2022. godine prilikom osnivanja pravnog lica Lion& d. o. o Budva, upotrijebio lažnu tursku ispravu.
 • Policijskim kontrolama obuhvaćeno je 62.089 vozila, izdato je 30.299 naloga za plaćanje novčanih kazni.
 • U oblastima javnog reda i mira i saobraćaja, podnešeno je 4.214 prekršajnih prijava i 163 krivične prijave.
 • U postupku sprovođenja prinudne naplate ostvaren je prihod od oko 270.000 eura.
 • Sektor granične policije intenzivirao je saradnju nakon potpisivanja Sporazuma između Crne Gore i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Frontex). Izvršene su izmjene operativnog plana saradnje sa FRONTEX-om u dijelu angažovanja njihovih službenika na određenim graničnim prelazima na istočnoj granici Crne Gore, kao i u mješovitim patrolama sa crnogorskim službenicima u vršenju nadzora državne granice (područja između graničnih prelaza). Dana 01. 11. 2023. godine otpočela je implementacija novog Sporazuma kroz proširenu Zajedničku operaciju „JO Montenegro Land 2023“.
 • Regionalni projekat suzbijanje nedozvoljene trgovine oružjem UNDP - Centar za kontrolu lakog i malokalibarskog oružja u Jugoistočnoj i Istočnoj Evropi (SEESAC) (2020 – 2023).Za nabavku opreme UNDP - SESSAC je izdvojio preko 1, 2 miliona dolara nabavku opreme za graničnu policiju, koja će značajno olakšati rad policijskih službenika.
 • Na osnovu prikupljenih podataka, informacija i dokumentacije Sektor za finansijsko obavještajne poslove otvorio je 148 predmeta, a shodno naredbama nadležnih državnih tužilaštava u ovom periodu učestvuje u 8 finansijskih istraga, dok u saradnji sa drugim jedinicama Uprave policije učestvuje u 13 finansijskih istraga.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?