4. sjednica Vlade Crne Gore - 24.12.2020. godine

Objavljeno: 25.12.2020. 12:30 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je 24.12.2020. godine na četvrtoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Uvažavajući potrebe privredne zajednice, navedenim zakonskim rješenjem predlaže se mogućnost prelaznog perioda do 1. juna 2021. godine za uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije u realnom vremenu (on line). Ovo bi značilo da se poreskim obveznicima u prvih pet mjeseci 2021. godine, ostavlja mogućnost izbora načina evidentiranja prometa proizvoda odnosno usluga, uz obavezu uvođenja primjene sistema online fiskalizacije u realnom vremenu, od 1. juna 2021. godine, za sve obveznike u skladu sa Zakonom. Takođe, precizirano je da u trenutku prelaska na novi sistem elektronske fiskalizacije u realnom vremenu, poreski obveznici neće biti u mogućnosti da se vrate na stari sistem.

U diskusiji je naglašeno da će se donošenjem predloženog zakona uspostaviti sistem kojim će se obezbijediti dostupnost podataka o prometu proizvoda i usluga sa ciljem: efikasne kontrole prometa, odnosno kontrola svih isporuka proizvoda i usluga, što će značajno doprinijeti smanjivanju neformalne ekonomije u ovoj oblasti; postepenog smanjivanja poreske administracije što će poreskim obveznicima olakšati postupak obračunavanja i plaćanja poreskih obaveza; stvaranja uslova za efikasno upravljanje poreskim kontrolama i postupcima prinudne naplate korišćenjem jasnih kriterijuma za analizu rizika u poslovanju poreskog obveznika.

Usvojena je Informacija o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID-19. Tim povodom, Vlada je odlučila daodobri produženje primjene Programa za mjesec dana, odnosno isplatu subvencija decembarskih zarada, pod unaprijed definisanim uslovima.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi donošenja rješenja o privremenom finansiranju potrošačkih jedinica od 1. januara 2021. godine do donošenja Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. U Informaciji se ističe da će Ministarstvo finansija, u izvršenju ovlašćenja propisanog Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, donosito mjesečna rješenja o privremenom finansiranju do donošenja Zakona o budžetu za 2021. godinu. Članom 37 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je propisano, između ostalog: „ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće godine, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini“.

U diskusiji je ocijenjeno da će ovakav pristup u narednim mjesecima omogućiti redovne isplate zarada, penzija, socijalnih i drugih davanja do usvajanja budžeta za 2021. godinu. To, istovremeno, znači i da će servisiranje svih drugih isplata koje su važne za građane i privredne subjekte biti redovno.

Utvrđena je Uredba o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Izmjenama se praćenje strategije inovacione djelatnosti briše iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS). Usluge podrške startapovima i razvoj naučno-tehnoloških parkova brišu se iz nadležnosti MPNKS i dodaju u nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja (MER), budući da je to propisano kao dio Nacionalnog inovacionog sistema u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti.

Imajući u vidu dugotrajnu izgradnju kapaciteta unutar ranijeg Ministarstva nauke vezano za EU Okvirni program za istraživanje i inovacije i njegov sve veći fokus na inovacije, a takođe i potrebu da se zadrži veza inovacija sa naukom u Crnoj Gori, poslovi nacionalnih kontakt osoba za ovaj program u dijelu inovacija, i to zaposlenih sa ranijim iskustvom u sprovođenju programa, predviđeno je da budu u Ministarstvu ekonomskog razvoja, kao i politički dijalog sa EU u domenu inovacija, što se dodaje u dio nadležnosti MER. Stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka iz MPNKS prebacuje se u nadležnost MER, budući da su pronalazači definisani kao subjekti koji obavljaju inovacionu djelatnost u Zakonu o inovacionoj djelatnosti.

Takođe, propisuje se i nadležnost MER za sprovođenje podsticajnih mjera za razvoj inovacija u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, u skladu sa lex specialis Zakonom o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, koji se dominantno odnosi na oblast inovacija.

Na sjednici je utvrđen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane. Pravilnikom se u sastavu rukovodnog kadra otvara još jedno mjesto državnog sekretara, dok se iz sastava ekspertskog kadra ukida 9, a otvara 5 radnih mjesta, tako da se ukupan broj radnih mjesta smanjio za tri.

Na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova razmotren je Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno Kadrovskim planom. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da se popuni radno mjesto broj 1 – direktor Uprave policije, sistematizovano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije. U Zahtjevu je naglašeno da u vrijeme izrade i usvajanja kadrovskog plana za 2020.godinu, radno mjesto direktora Uprave policije nije naznačeno kao potrebno, jer je dužnost direktora obavljao dr Veselin Veljović, koji je u međuvremenu je podnio zahtjev za prestanak mandata zbog prelaska na novu dužnost.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi zakazivanja skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. U informaciji navedeno da se vanredna skupštine akcionara Elektroprivrede saziva radi donošenja Odluke o razrješenju članova Odbora direktora, kao i izboru novih članova Odbora direktora ove kompanije. Istaknuto je da se postupak razrješavanja svih članova Odbora direktora pokreće zbog lošeg upravljanja društvom u dužem periodu, a donošenje odluka od velikog značaja za rad kompanije nije bilo u skladu sa osnovnim načelima efikasnog upravljanja. Vlada je ocijenila da netransparentno poslovanje, pojedine kontradiktorne odluke upravljačke strukture kompanije, kao i evidentno postojanje konflikta iteresa kod pojedinih članova Odbora traži brzu reakciju osnivača, pa je neophodno da se odluke o razrješenju i imenovanju sprovedu u što skorijem roku.

Donijeto je Rješenje kojim se odbija zahtjev službenika Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, načelnika Područne jedinice Cetinje Božidara Ivanovića, za izuzeće predsjednice Disciplinske komisije u disciplinskom predmetu broj: 09-DP151/19-94, na raspravi održanoj 11.12.2020. godine, kao neosnovan.

Vlada je donijela Zaključak kojim se stavljaju van snage zaključci vlade broj 07-4675 od 22. oktobra 2020. godine. Riječ je o zaključcima kojima je Vlada dala saglasnost za prodaju nepokretnostiu svojini Crne Gore – katastarske parcele broj 1992, po načinu korišćenja pašnjak 5. klase, površine 1.483 m², upisane u list nepokretnosti broj 813, KO Radmanci, Opština Petnjica, ukupne procijenjene vrijednostiu iznosu od 4.449.00 eura i zadužila Ministarstvo finansija da, u skladu sa zakonom, sprovede postupak prodaje navedene nepokretnosti. Nakon okončanja kompletnog postupka, koji je uključivao i javno nadmetanje, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je predložilo da Vlada stavi van snage ranije zaključke, jer su i proglašeni kupac i drugorangirani ponuđač odustali od kupovine nepokretnosti.

Zbog smjene na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojen je Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj:07-2970, od 11. juna 2020. godine, sa sjednice od 04. juna 2020. godine kojim je ovlašćen Mevludin Nuhodžić, tadašnji ministar unutrašnjih poslova da, u ime Vlade, potpiše anekse Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima. Donijet je novi Zaključak kojim se ovlašćuje mr Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova, da, u ime Vlade, potpiše anekse Sporazuma.

Iz istih razloga usvojen je i Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj:07-584, od 27. februara 2020. godine, sa sjednice od 20. februara 2020. godine, a minister Sekulović ovlašćen je da potpiše Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o praničnim prelazima za pogranični saobraćaj.

Vlada je razmotrila Prijedlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu i zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da preusmjeri ukupan iznos od 260.000,00 eura. Na osnovu dostavljenih izvještaja Uprave za imovinu o stanju pozicija na programu Objedinjene javne nabavke – Uprava policije, utvrđeno je da je u cilju izmirenja obaveza prema dobavljačima, potrebno izvšiti preusmjeravanje sredstava iz budžeta Uprave policije.

Vladi su na razmatranje i usvajanje dostavljene Informacije o stanju u nacionalnom avio-prevozniku Montenegro Airlines ad Podgorica, gdje je ukazano na brojne propuste, manjkavosti i nedostatke u poslovanju ove kompanije. Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „Montenegro Airlines“ AD Podgorica suspendovan je odlukom Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije. Usled nejasnih i neriješenih nadležnosti unutar Agencije za zaštitu konkutencije, na osnovu stečenih informacija konsultanti su podržali pozitivno mišljenje o Zakonu, koje Savijet agencije nije prihvatio, te dao rješenje kojim se obustavlja dalja isplata sredstava po osnovu važećeg Zakona. Mogućnost žalbe na obustavu isplata nije iskorišćena od strane tadašnjeg Ministarstva saobraćaja i pomorstva, te se izgubila mogućnost upravnog postupka. Sam Zakon lex specialis o Montenegro Airlines-u nije donešen na pravi način, a kompanija je zapala u ozbiljna dugovanja, od kojih su sljedeća urgentna za plaćanje: Eurocontrolu 160.000 EUR uz mogučnost zaplijene aviona na aerodromima u EU od 26.12.2020; zakupodavcima Embraer 195 kompaniji GECAS u iznosu od oko 1,2 miliona EUR za sahtjevom za prekid ugovora za iznajmljivanje aviona od 1.1.202; zakupodavcu motora za Embraer-e 195 kompaniji BEAUTECH u iznosu od oko 600 000 EUR sa zajtjevom za raskid ugovora i povraćaj 28.12.2020. godine; Aerodromu Beograd za pružene uslude u iznosu od 500 000 EUR.

Po osnovu pomenutog Zakona Montenegro Airlines-u isplaćen je iznos od 4,2 miliona EUR (umanjen u konačnom na iznos od 3,7 miliona EUR), što su namjenska sredstva za restauraciju motora. Za korišćenje ovih sredstava za tekuće obaveze neophodna je odluka Vlade. Druga opcija je kratkoročna pozajmica uz tržišne uslove u iznosu od oko 5 milona EUR ili jednostavno anstavak primjene spornog zakona i isplata neisplaćenih sredstava od oko 3,8 miliona EUR.

Socijalna komponenta navodi se kao još ozbiljnija – poslednja mjesečna zarada zaposlenima isplaćena je u septembru 2020, a kompanije nije plaćala obaveze Poreskoj upravi za poreze u doprinose od oktobra 2016. godine.

Likvidacija Montenegro Arlinesa navodi se kao neminovnost pred koju je Vlada dovedena, a postupak likvidacije iznosio bi oko 50 miliona EUR. Zbog prepoznavanja neupitne važnosti postojanja nacionalnog avio-prevoznika, najavljuje se osnivanje potpuno nove kompanije, a postupak stvaranja uz intenzivan rad ne bi bio kraći od 6 do 9 mjeseci.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Vijeće za nacionalnu bezbjednost, u sastavu:

Predsjednik, prof. dr Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade Crne Gore;

Članovi:

1. dr Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore,

2. dr Vladimir Leposavić, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava,

3. mr Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova,

4. dr Olivera Injac, ministarka odbrane,

5. mr Milojko Spajić, ministar finansija i socijalnog staranja,

6. Đorđe Radulović, ministar vanjskih poslova,

7. Dejan Vukšić, vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i

8. Milan Knežević, predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore.

Za v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljke Sektora za poslove Vlade, određuje se Žana Praščević - Milačić, diplomirani pravnik, do postavljenja pomoćnika generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Almedina Vukić, mr političkih nauka, određena je za v.d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore – rukovoditeljke Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike, do postavljenja pomoćnika generalnog sekretara u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je donijela Rješenje o prestanku mandata Tanji Ostojić, generalnoj direktorici Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na osnovu ličnog zahtjeva.

Donijeto je Rješenje o prestanku mandata Maji Mijušković, generalnoj direktorici Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, takođe na lični zahtjev.

Ivana Đurović, diplomirani ekonomista, imenovana je za državnu sekretarku u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Četvrta sjednica Vlade Crne Gore (24.12.2020.)

4. sjednica Vlade Crne Gore

IMATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Materijal Zaključci
2.Predlog za davanje saglasnosti za pokretanje postupka za popunu radnog mjesta direktor Uprave policije – Uprava policije, koje nije predviđeno Kadrovskim planom za 2020. godinu Materijal Zaključci
3.Informacija o potrebi zakazivanja skupštine akcionara Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić Materijal Zaključci
4.Informacija o trenutnom stanju u nacionalnom avio prevozniku "Montenegro Airlines" AD Podgorica Materijal Zaključci
5.Predlog rješenja kojim se odbija zahtjev službenika Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, načelnika Područne jedinice Cetinje Božidara Ivanovića, za izuzeće predsjednice Disciplinske kom Materijal Zaključci
6.Predlog za davanje ovlašćenja za potpisivanje akata i raspolaganje budžetskim sredstvima Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal Zaključci
7.Predlog za stavljanje van snage Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-4675, od 22. oktobra 2020. godine Materijal Zaključci
8.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-2970, od 11. juna 2020. godine Materijal Zaključci
9.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-584, od 27. februara 2020. godine Materijal Zaključci
10.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava policije na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu Materijal Zaključci
11.Kadrovska pitanja Zaključci
11.1Predlog rješenja o imenovanju Vijeća za nacionalnu bezbjednost Materijal
11.2Predlog rješenja o određivanju v.d pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore Materijal
11.3Predlog rješenja o određivanju v.d pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore Materijal
11.4Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
11.5Predlog rješenja o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za pomorsku privredu u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Materijal
11.6Predlog rješenja o imenovanju državne sekretarke u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
12.Pitanja i predlozi
12.1Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga Materijal Zaključci
12.2Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane Materijal Zaključci
12.3Informacija o produženju Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID 19 Materijal Zaključci
12.4Informacija o potrebi donošenja rješenja o privremenom finansiranju potrošačkih jedinica od 1. januara 2021. godine do donošenja Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?