64. sjednica Vlade Crne Gore - 31.03.2022.

Objavljeno: 01.04.2022. 04:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada se, na 64. sjednici održanoj 31. marta 2022. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, upoznala sa Izvještajem o rezultatima eksterne revizije u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države Crne Gore za period od 2016. do 2020. godine. Cilj ovog Izvještaja je skretanje pažnje na značaj eksterne revizije u procesu upravljanja i izvještavanja, kao i na iskazane rezerve revizora u pogledu materijalno značajnih grešaka u računovodstvenom evidentiranju i izvještavanju u prethodnom periodu, sa namjerom da se iste otklone u što kraćem roku, a sve u interesu države kao najvećeg akcionara ali i svih građana koji iz sopstvenih sredstava, kroz plaćanje poreza i drugih dadžbina, finansiraju rad određenog broja ovih društava. Iz podataka prezentovanih u ovom Izvještaju, može se zaključiti da kod značajnog broja privrednih društava to nije bio slučaj u prethodnom periodu. U prilog tome je i podatak da je u 2020. godini, od ukupno 32 privredna društva obaveznika revizije, čak kod njih 17 revizor iskazao rezervu u pogledu (ne)usklađenosti finansijskih iskaza sa međunarodnim standardima, dok je u slučaju jednog privrednog društva bio uzdržan od izražavanja mišljenja. Samo 14 privrednih društava dobilo je pozitivno mišljenje eksterne revizije na usvojene finansijske iskaze. Takođe, analizom podataka utvrđeno je da se u značajnom mjeri problemi na koje ukazuju revizori godinama unazad ne rješavaju. U tom pogledu, Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da otpočne sa aktivnostima izmjena i dopuna Zakona o reviziji u cilju uspostavljanja obaveze sprovođenja eksterne revizije finansijskih iskaza za sva privredna društva u većinskom vlasništvu države Crne Gore. 

Data je saglasnost na Plan rada i finansijski plan DOO „Montenegro Works” za 2022. godinu. 

Vlada je usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na dan 31. decembar 2021. godine. Ukupan državni dug (bez depozita), na 31.12.2021. godine, iznosio je 4.090,02 miliona eura, ili 83,27% BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju 2021. godine, iznosio je 3.625,19 miliona eura ili 73,81% BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3.688,48 miliona eura, odnosno 75,10% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 401,54 miliona eura, odnosno 8,18 % BDP-a. U odnosu na kraj 2020. godine, došlo je do smanjenja državnog duga u ukupnom iznosu od 240,81 miliona eura, što je rezultat smanjenja spoljnjeg duga za 146,79  miliona eura, i smanjenja domaćeg duga za 94,02 miliona eura. Do smanjenja spoljnjeg duga došlo je prije svega usljed otplate duga po osnovu Euroobveznica emitovanih 2016. godine u iznosu od 227,45 miliona eura, kao i drugih kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima. Domaći dug je smanjen u najvećoj mjeri usljed otplate državnih zapisa u iznosu od 41,70 miliona eura i glavnice po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita u iznosu od oko 43,61 miliona eura. 

Donijeta je Odluka o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine. Odlukom je definisano da Koordinaciono tijelo prati i koordinira aktivnosti i mjere koje preduzimaju nadležni organi i institucije u cilju sprovođenja Odluke, odnosno radi ostvarivanja prava lica iz Ukrajine na smještaj, zdravstvenu zaštitu, osnovno i srednje obrazovanje, informacije o pravima i obavezama, rad, spajanje porodice, isprave i pravo na podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kao i sarađuje sa međunarodnim organizacijama koje se bave pravima izbjeglica i migranata i Crvenim krstom Crne Gore. S tim u vezi Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu do 2.000.000,00 € za sprovođenje Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine. 

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Komisije za antidoping. Usvajanjem ove odluke Crna Gora je u potpunosti uskladila nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti antidopinga. Odlukom je propisano da Komisiju za antidoping obrazuje Vlada, te da se u njenom sastavu nalaze predstavnici Crnogorskog olimpijskog komiteta, Paraolimpijskog komiteta i Savjeta za sport, a istom rukovodi direktor koji se bira putem javnog konkursa, čime se obezbjeđuje potpuna funkcionalna nezavisnost Komisije. 

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita. Izmjenama Odluke propisan je neparan broj članova Komisije radi lakšeg donošenja odluke na sjednicama. Takođe, dodatno je definisano da je zadatak Komisije i utvrđivanje teksta javnog poziva koji sadrži broj emisionih kredita za dodjelu. 

Vlada je utvrdila amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama. Predloženim amandmanima, pored ostalog, daje se mogućnost ostvarivanja prava na povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, za pravna lica i preduzetnike koji su registrovani i obavljaju djelatnost taksi prevoza. Predviđeno je da je pravo na povraćaj dijela plaćene akcize za ovu djelatnost moguće ostvariti u iznosu do 7 % ostvarenog prometa. 

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2022. godinu i usvojen Izvještaj o implementaciji Akcionog za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu. Implementacijom mjera iz Akcionog plana obezbijediće se nastavak aktivnosti na usklađivanju sa zahtjevima Šengena, napredak u sprovođenju zakonskih, regulatornih i institucionalnih reformi potrebnih za ostvarivanje ciljeva ŠAP-a, kao i dodatno unapređenje administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta saglasno ŠAP-u. 

Vlada je donijela i Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2022. godinu i usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021. godinu. Akcioni plan predstavlja izvod iz Okvirnog Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2020-2024. godina. Sačinjen na osnovu ostvarenog napretka u ovoj oblasti u procesu pristupanja Crne Gore u EU, sa posebnim osvrtom na sveobuhvatne pripreme za preuzimanje odgovornosti za upravljanje spoljnim granicama Evropske unije i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena. Aktivnosti sadržane u ovom dokumentu zajednički su definisali organi uključeni u integrisano upravljanje granicom, a planirane mjere, kao i sistem koordinacije, obezbijediće postizanje ciljeva utvrđenih Strategijom. Zakonom o budžetu u 2022. godini, za Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom, planirano je 3.621.867,67 miliona eura, za realizaciju 26 projekata. 

Donijet je Program izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2022. godinu i usvojen Izvještaj o realizaciji Programa za 2021. godinu. Programom za 2022. godinu planirano je da se za redovno i investiciono održavanje, rekonstrukciju i izgradnju državnih puteva obezbijedi 106.445.004,80 € u cilju nastavka ili početka izgradnje i rekonstrukcije cirka 350km regionalnih i magistralnih puteva, i to: 213km u sjevernoj regiji, 89km u centralnoj regiji i 75km u primorskoj regiji. 

Vlada je usvojila Plan pripreme ljetnje turističke sezone za 2022. godinuCilj izrade Plana je stvaranje preduslova za unapređenje ambijenta poslovanja turističko-ugostiteljske privrede, što treba da rezultira dostizanjem prihoda od turizma iz 2019. godine i amortizacijom negativnih efekata rata u Ukrajini. Budući da se turistička industrija Crne Gore razvija brže od institucionalnih i sistemskih mehanizama koji joj pružaju podršku, intencija Plana je da se pospješi integrisanost i koordinisanost u radu državnih i institucija na lokalnom nivou, u cilju stvaranja uspješne ljetnje turističke sezone i kreiranja kvalitetnog i izraženo diverzifikovanog turističkog proizvoda. 

Usvojen je Plan rada za 2022. godinu uz Program saradnje Vlade Crne Gore i Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF). 

Vlada je usvojila Informaciju o potrebnim sredstvima za realizaciju mjera podrške privredi i građanima iz Programa intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture. U Informaciji se navodi da je riječ o neisplaćenim sredstvima po zahtjevima iz 2021. godine, kao i zahtjevima za koje je proces ocjenjivanja okončan u 2022. godini. Tim povodom je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da za ovu namjenu obezbijedi sredstva iz Tekuće budžetske rezerve u iznosu od 271.382,75 eura. 

Usvojena je Informacija o stvaranju uslova za izgradnju prerađivačkih kapaciteta u sektoru ribarstva Crne Gore „Crnogorski REGROW“ sa predlogom mjera. Koncept projekta Crnogorski REGROW zasniva se na formiranju Crnogorskog klastera plavog rasta i jačanju kapaciteta članova klastera sektora ribarstva i akvakulture kroz izgradnju pogona za preradu ribe i drugih morskih organizama, koji potiču iz privrednog ribolova i uzgoja, u Industrijskoj zoni opštine Kotor. U diskusiji je iskazano uvjerenje da će realizacija tog projekta i izgradnja prvih savremenih prerađivačkih kapaciteta u sektoru morskog ribarstva, uslužnog karaktera sa određenim kapacitetima za skladištenje i čuvanje ribe i drugih morskih organizama u najvećoj mjeri doprinijeti stabilizaciji, organizaciji i povećanju efikasnosti sektora ribarstva Crne Gore. 

Vlada je usvojila Informaciju o inicijativi za izmjene ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Andrijevica i prihvatila anekse ugovora o koncesijama za izgradnju malih hidroelektrana na dijelu vodotoka Umski potok, na dijelu vodotoka Štitske rijeke, kao i na dijelu gradskog vodovoda Krkori. 

Usvojena je Informacija o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu „Manira Hydro” d.o.o. Mojkovac iz Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Elektrana Mišnića“ na dijelu vodotoka Mišnića potok. 

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine mrkolignitnog uglja „Glisnica", Opština Pljevlja i prihvatila Aneks 1 Ugovora. 

Usvojena je Informacija o zahtjevu za produženje koncesije privrednog društva „Džek Pot“ doo, za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu „The Queen of Montenegro“ na lokaciji hotel „Falkeinsteiner hotel Montenegro”, Narodnog fronta bb, Bečići – Budva.  S tim u vezi, zadužena je Uprava prihoda i carina da u roku od 5 dana dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Predlog odluke u vezi sa predmetom privrednog društva „Džek Pot“ doo za produženje koncesije, koji će odmah po prijemu biti upućen Vladi na odlučivanje. 

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma za period jul – decembar 2021. godine. Prema podacima koji su prezentovani u Informaciji, konstatovano je da se većina projekata u izvještajnom periodu, i pored ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19, realizuje u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti. 

Usvojena je Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore“ za period jul – decembar 2021. godine. 

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi uvođenja jednokratnog novčanog davanja za novorođenčad.

Mjera se odnosi na jednokratno novčano davanje za novorođenče u iznosu od 1.000 eura za novorođene tokom 2022. godine u crnogorskim opštinama u kojima je u 2020. zabilježen negativan prirodni priraštaj, a 500 eura u svim ostalim opštinama. Negativni prirodni priraštaj zabilježen je u 17 opština, a pozitivni u 7. Ova mjera je dugoročna. 

Usvojena je Analiza pravnog okvira za razvoj elektronskih usluga. Za potrebe ove Analize pribavljen je spisak prioritetnih usluga čijom bi se realizacijom ubrzala digitalna transformacija i građanima omogućila jednostavnija komunikacija i ostvariranje svojih prava, za čim se posebno ukazala potreba tokom pandemije COVID-19.  Analizom je obuhvaćena 21 prioritetna usluga, sa aspekta opštih propisa koji su ključni za razvoj digitalizacije, kao i posebnih propisa kojima se bliže uređuje pružanje ovih usluga. 

Vlada je usvojila Informaciju o sklapanju ugovora sa bankama u cilju uspostavljanja Sistema za elektronsku naplatu. Ovaj sistem građanima omogućava plaćanje administrativnih taksi i ostalih javnih prihoda, elektronskim putem uz upotrebu platnih kartica, kako bi elektronsku uslugu mogli izvršiti bez odlaska na šalter institucija. Takođe jedan od segmenata ovog sistema omogućava uspostavljanje centralizovane evidencije naplate svih javnih prihoda kako bi se omogućila jednostavna provjera i verifikacija naplate u cilju prevazilaženja dosadašnjih pojava zloupotrebe prikom uplate javnih prihoda. Jedna od ključnih aktivnosti u cilju realizacije ovog projekta je potpisivanje ugovora sa bankama o prihvatanju platnih kartica putem interneta kako bi se elektronska plaćanja mogla realizovati. Ugovore je potrebno sklopiti pojedinačno sa bankama koje ispunjavaju tehničke uslove za realizaciju ovog projekta, a to su: Hipotekarna banka, Crnogorska komercijalna banka i NLB banka. 

Usvojena je Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Oracle licenci u 2022. godini za državne institucije. U diskusiji je istaknuto da je Planom javnih nabavki za 2022. godinu predviđeno pokretanje otvorenog postupka za nabavku usluga „Nabavka tehničkih Oracle licenci za organe državne uprave koji svoje informacione sisteme zasnivaju na Oracle tehnologijama“, ukupne vrijednosti 553.719,01 EUR-a bez PDV-a, odnosno 670.000,00 EUR-a sa PDV-om. Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je sprovelo neophodne procedure za realizaciju postupka javne nabavke i nakon vrednovanja ponude donijeta je Odluka o izboru najpovoljnije ponude, prema kojoj je ponuda CoreIT d.o.o. iz Podgorice ocijenjena kao ispravna i najpovoljnija. U Informaciji se navodi da se radi o prvoj objedinjenoj nabavci Oracle licenci za državne institucije jer su do sada institucije samostalno vršile nabavku za svoje potrebe. Na ovaj način je napravljena ušteda u Budžetu za oko 40% u odnosu na ukupan iznos koji bi Država morala da opredjeljuje kada bi institucije nastavile da samostalno vrše nabavku za svoje potrebe. Takođe, usvojena je i Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Microsoft licenci i davanju ovlašćenja za potpisivanje Enterprise Agreement-a za period 2022-2024. godine. 

Vlada je usvojila Informaciju o uspostavljanju Sistema za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i Sistema za elektronsku naplatu, kao i povezivanje sa Portalom elektronske uprave. Implementacijom Sistema za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju stvoreni su neophodni preduslovi građanima da uz upotrebu nove lične karte mogu obaviti sigurnu i bezbjednu identifikaciju za sve elektronske usluge koje se nalaze na Portalu elektronske uprave, bez odlaska na šalter. Kada je u pitanju elektronsko plaćanje, u saradnji sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava među najčešće korišćenim, odabrane su pilot usluge, koje se odnose na Izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije i Izdavanje uvjerenja iz prekršajne evidencije. Građani će imati mogućnost da na portalu eUprave potvrde svoj identitet, putem nove lične karte i izvrše potrebna plaćanja, za ove usluge. Nakon što i ostale institucije ažuriraju svoje elektronske usluge na portalu eUprave i dostave neophodne podatke biće im omogućeno da unaprijede kvalitet svojih usluga, što će građanima i privredi dodatno olakšati proceduru elektronskog plaćanja. Sistem za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i Sistem za elektronsku naplatu biće pušteni u produkciju početkom aprila 2022. godine i dostupni građanima na Portalu elektronske uprave. 

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2022 – 2023. godina. Za sprovođenje svih aktivnosti ovog Akcionog plana neophodno je obezbijediti finansijska sredstva u iznosu oko 13.000.000,00 eura. Finansiranje planiranih aktivnosti vršiće se iz Budžeta Crne Gore, budžeta jedinica lokalnih samouprava, sredstvima Fonda za zaštitu i spašavanje, kreditima, realizacijom programa i projekata finansiranih iz EU fondova i fondova drugih međunarodnih organizacija, kao i drugih izvora. 

Vlada je usvojila Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2021. godinu. U diskusiji je naglašeno da je reforma javne uprave prioritet ove Vlade. Savjet za reformu javne uprave promoviše visok kvalitet usluga građanima, stvaranje javne uprave koja će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti, povećanju kvaliteta života i konkurentnosti privrede, a sve u cilju ispunjavanja uslova za članstvo u EU. Kao kruna predanog rada svih aktera koji su bili uključeni u razvijanje novog strateškog okvira, Savjet je pripremio Predlog strategije reforme javne uprave 2022-2026, sa pratećim Akcionim planom za period 2022-2024, koja je usvojena na Vladi krajem prošle godine. 

Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Strategije za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. U Izvještaju se navodi da su za cjelokupni petogodišnji period trajanja strateškog dokumenta predviđene ukupno 162 aktivnosti. Od navedenog broja aktivnosti potpuno je realizovano 114 aktivnosti, odnosno 70%, djelimično je realizovano 18 aktivnosti, odnosno 11,2%, dok je nerealizovanih 30 aktivnosti, odnosno 18,5%. Dominanti razlozi zbog čega 30 aktivnosti nije realizovano se ogledaju u: potrebi proaktivnijeg pristupa svih nadležnih organa i partnerskih organizacija, posebno u dijelu koji se odnosi na nepotpuno usklađivanje pravnog okvira sa Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom, nedovoljan nivo finansijskih sredstava za realizaciju određenog broja aktivnosti i uticaj pandemije virusa COVID-19, koji je onemogućio realizaciju aktivnosti koje se odnose na organizaciju konferencija i okruglih stolova u periodu kada su na snazi bile stroge restriktivne mjere. 

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025, za 2021. godinu. U izvještaju se navodi da su realizovane 64 aktivnosti – 80%, u toku je ili se kontinuirano realizuje 12 – 15%, dok su nerealizovane 4 aktivnosti – 5 %. Specifičnost realizacije aktivnosti tokom 2021. godine je bila je pod uticajem pandemije izazvane virusom COVID-19, koja se ogledala u neposrednoj podršci tokom nastavnog procesa, organizovanju odgovora na osnovu onoga što se u terenskom radu i kroz komunikaciju pokazalo kao neophodno. 

Usvojena je Informacija o procesu izrade Medijske strategije Crne Gore 2022- 2026. U Informaciji se navodi da je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je u saradnji sa svojim partnerima pripremilo Nacrt Medijske strategije Crne Gore 2022-2026, kao i prateći Akcioni plan 2022-2023 koji je na javnoj raspravi 20 dana, počevši od petka, 11.03.2022. godine. Navedena Strategija i Akcioni plan će nakon sprovedene javne rasprave ići u dalju proceduru prema Vladinim tijelima i međunarodnim partnerima. Takođe, dokumenti će biti poslati na uvid Savjetu Evrope. Ovom Strategijom jasno će se definisati ciljevi, pravci razvoja i budući planovi kako bi se obezbijedilo povoljno okruženje za slobodu informisanja, protok ideja i mišljenja u ostvarivanju javnog interesa, kao i za uređeno medijsko tržište. Na ovaj način žele se stvoriti uslovi za rad, koji će doprinijeti unapređenju ambijenta za slobodno i profesionalno novinarstvo, odnosno da građanima bude omogućeno pravo na istinitu, pravovremenu i cjelovitu informaciju. 

Vlada je usvojila Informaciju o glasanju za usvajanje Nacrta odluke Evropske banke za obnovu i razvoj pod nazivom „Suspenzija i izmjena pristupa Ruske Federacije resursima banke u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju banke“ i Nacrta odluke Evropske banke za obnovu i razvoj pod nazivom „Suspenzija i izmjena pristupa Bjelorusije resursima banke u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju banke“. Vlada je prihvatila nacrte odluka i ovlastila Ministra finansija i socijalnog staranja da glasa za njihovo usvajanje. 

Donijete su odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Rožaje i Prostorno - urbanističkog plana Opštine Berane, sa odlukama o određivanju rukovodilaca izrade ovih planskih dokumenata i o visini naknada za rukovodioce i stručne timove. 

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Kolašin, sa Odlukom o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Kolašin i visini naknade za rukovodioca i stručni tim. 

Usvojena je Informacija o neophodnosti uvećanja izdvajanja za odbranu do visine od 2% BDP u 2022. ili 2023. godini. 

Vlada je donijela Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Budva. lmajući u vidu da, i nakon upozorenja od strane Vlade Skupština opštine Budva nije održala sjednicu, odnosno nije obezbijedila ostvarivanje svojih funkcija i vršenje zakonom utvrđenih obaveza, čime je dovedeno u pitanje ostvarivanje prava građana, ocijenjeno je da su se stekli zakonski uslovi za donošenje ove Odluke. Funkciju Skupštine opštine Budva, do njenog konstituisanja, vršiće Odbor povjerenika koji je imenovala Vlada. 

Usvojena je Informacija o valorizaciji voda hidroakumulacionog objekta Bilećko jezero. U Informaciji se ukazuje na potrebu da se poslije 57 godina višenamjenskog korišćenja voda međugranične rijeke Trebišnjice od strane BiH, Republike Srpske i Hrvatske utvrde prava Crne Gore i da se ta prava adekvatno zaštite i valorizuju. Rješavanje pravične raspodjele hidroenergetskog potencijala Hidrosistema „Trebišnjica“ koje u cjelosti koriste druge države je veoma važno pitanje za Crnu Goru koja nesumnjivo polaže pravo na korišćenje voda Bilećkog jezera, po svim domaćim i međunarodnim propisima i zakonima koji uređuju ovu materiju. Procjenjuje se da Crnoj Gori pripada površina od oko 40 % sliva Bilećkog jezera, kao i 24 % od ukupne zapremina akumulacije. U tom kontekstu, formiran je ekspertski tim, koji će zastupati Crnu Goru u postupku utvrđivanja prava u valorizaciji voda Bilećkog jezera. 

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – AGROBUDŽET. Razlog za izmjene Agrobudžeta su dodatne subvencije za proizvodnju žitarica i kasnog merkantilnog krompira u cilju smanjenja negativnih efekata koje rat u Ukrajini ima na crnogorsku poljoprivredu, povećanja površina pod ovim kulturama u Crnoj Gori, obezbjeđivanja većih količina osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, te smanjenja uvozne zavisnosti, a na osnovu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 04-1683/2 od 17. marta 2022. godine. Tačnije, izmjenama i dopunama se propisuje iznos subvencija do 500€/ha za proizvodnju žitarica i 400€/ha za proizvodnju kasnog merkantilnog krompira. Subvencionisanje proizvodnje kasnog merkatnilnog krompira u iznosu od 400€/ha obuhvatiće proizvođače ove kulture u sljedećim opštinama: Rožaje, Petnjica, Berane, Andrijevica, Bijelo Polje, Gusinje, Plav, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Šavnik, Plužine i Nikšić. Takođe, izmjene i dopune imaju za cilj da ublaže rast cijena inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da je predviđena i dodjela 2.500 besplatnih plastenika, odnosno dodjela poljoprivrednih vaučera u iznosu od 200,00 eura na koje imaju pravo registrovana poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, zaključno sa 1. martom tekuće godine. Za potrebe tržišnih intervencija za nabavku inputa za poljoprivrednu proizvodnju, u uslovima poskupljenja na tržištu, a sve u cilju olakšica prema poljoprivrednim proizvođačima, dodatno je opredijeljen 1.000.000,00 eura za ove namjene. Ovo posebno iz razloga poskupljenja stočne hrane, u prvom redu koncentrata.

64. sjednica Vlade Crne Gore (31.03.2022.)


64. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje uvođenja i primjene međunarodnih mjera povodom krize u Ukrajini Materijal Zaključci
2.Izvještaj o rezultatima eksterne revizije u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države Crne Gore za period od 2016. do 2020. godine Materijal Zaključci
3.Predlog plana rada i finansijskog plana DOO „Montenegro Works“ za 2022. godinu Materijal Zaključci
4.Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2021. godine Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal Zaključci
6.Zahtjev za davanje saglasnosti za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o osnivanju Komisije za antidoping Materijal Zaključci
8.Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal Zaključci
9.Predlog odluke o imenovanju Savjeta za reviziju Prostornog plana Crne Gore Zaključci
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije Crne Gore Zaključci
11.Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama Materijal Zaključci
12.Predlog akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2022. godinu sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2021. godinu Materijal Zaključci
13.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2022. godinu sa Izvještajem o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2021. godinu Materijal Zaključci
14.Predlog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2022. godinu i Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva za 2021. godinu Materijal Zaključci
15.Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2022. godinu Materijal Zaključci
16.Informacija o Godišnjem planu rada za 2022. godinu u okviru Programa saradnje Vlade Crne Gore i Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) s Predlogom plana rada za 2022. godinu Materijal Zaključci
17.Informacija o potrebnim sredstvima za realizaciju mjera podrške privredi i građanima iz Programa intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture Zaključci
18.Informacija o stvaranju uslova za izgradnju prerađivačkih kapaciteta u sektoru ribarstva Crne Gore „Crnogorski REGROW“ Materijal Zaključci
19.Informacija o inicijativi za izmjene ugovora o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Andrijevica s predlozima aneksa Materijal Zaključci
20.Informacija o uređenju prava prenosa udjela u koncesionom društvu „Manira Hydro“ d.o.o. Mojkovac iz Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Elektrana Mišnića“ na dijelu vodotoka Mišnića potok Materijal Zaključci
21.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine mrkolignitnog uglja „Glisnica“, Opština Pljevlja Materijal Zaključci
22.Informacija o zahtjevu za produženje koncesije privrednog društva „Džek Pot“ doo, za priređivanje posebnih igara na sreću u kazinu „The Queen of Montenegro“, na lokaciji hotel „Falkeinsteiner hotel Montenegro“, Narodnog fronta bb, Bečići-Budva Materijal Zaključci
23.Informacija o ishodu pregovora sa izvođačem radova „Aqualia Intech“ po osnovu Ugovora „Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Berane“ i „Rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u opštini Berane“ Materijal Zaključci
24.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period jul - decembar 2021. godine Materijal Zaključci
25.Informacija o aktivnostima realizacije „Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore“ za period jul – decembar Materijal Zaključci
26.Informacija o potrebi uvođenja jednokratnog novčanog davanja za novorođenčad Materijal Zaključci
27.Analiza pravnog okvira za razvoj elektronskih usluga Materijal Zaključci
28.Informacija o sklapanju Ugovora sa bankama u cilju uspostavljanja Sistema za elektronsku naplatu s Predlogom ugovora Materijal Zaključci
29.Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Microsoft licenci i davanju ovlašćenja za potpisivanje Enterprise Agreement-a za period 2022-2024. godine Materijal Zaključci
30.Informacija o sprovedenoj proceduri javne nabavke Oracle licenci u 2022. godini za državne institucije Materijal Zaključci
31.Informacija o uspostavljanju Sistema za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i Sistema za elektronsku naplatu, kao i povezivanje sa Portalom elektronske uprave Materijal Zaključci
32.Informacija o sprovođenju Kampanje za promociju elektronske lične karte Materijal Zaključci
33.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2022 - 2023. godina Materijal Zaključci
34.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za 2021. godinu Materijal Zaključci
35.Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2021. godini Materijal Zaključci
36.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Herceg Novi („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 1/19, 37/19 i 6/20) Materijal Zaključci
37.Informacija o praćenju primjene propisa na lokalnom nivou i izvršenim upravnim nadzorima nad radom jedinica lokalne samouprave, za period septembar 2021. - mart 2022. godine Materijal Zaključci
38.Izvještaj o radu Savjeta za reformu javne uprave za 2021. godinu Materijal Zaključci
39.Informacija o akcijama preduzetim u oblasti reforme javne uprave za 2021. godinu sa Izvještajem o realizaciji Dinamičkog plana akcija u reformi javne uprave oktobar-decembar 2021. Materijal Zaključci
40.Informacija o procesu izrade Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 Materijal Zaključci
41.Završni izvještaj o realizaciji Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017 - 2021. godine Materijal Zaključci
42.Izvještaj o sprovođenju Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025, za 2021. godinu Materijal Zaključci
43.Informacija o procesu izrade Medijske strategije Crne Gore 2022-2026 Materijal Zaključci
44.Informacija o početku vršenja polugodišnjeg istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o štampanim medijima i elektronskim publikacijama Materijal Zaključci
45.Predlog izmjena i dopuna Finansijskog plana „Monte put“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu Materijal Zaključci
46.Godišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Programa sprovođenja Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019-2022) u 2021. godini Materijal Zaključci
47.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025, za 2021. godinu Materijal Zaključci
48.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, za 2021. godinu Materijal Zaključci
49.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane za 2021. godinu sa Izvještajem o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2021. godinu Materijal Zaključci
50.Izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2021. godinu Materijal Zaključci
51.Izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti javnih nabavki za period jul - decembar 2021. godine Materijal Zaključci
52.Informacija o glasanju za usvajanje Nacrta odluke Evropske banke za obnovu i razvoj pod nazivom “Suspenzija i izmjena pristupa Ruske Federacije resursima banke u skladu sa članom 8.3 Sporazuma o osnivanju banke” i Nacrta odluke Evropske banke za obnovu Materijal Zaključci
53.Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu novčane naknade za rad u stručnom i savjetodavnom tijelu Uprave za statistiku - Savjetu statističkog sistema, u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknada za rad Materijal Zaključci
54.Kadrovska pitanja Zaključci
54.1Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
54.2Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Državnog arhiva Materijal
54.3Predlog za prestanak mandata pomoćnice direktora Državnog arhiva Materijal
54.4Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Državnog arhiva Materijal
54.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Državnog arhiva Materijal
54.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Državnog arhiva Materijal
54.7Predlog za određivanje vršioca dužnosti pomoćnika direktora Državnog arhiva Materijal
54.8Predlog za razrješenje predsjednice i dvije članice Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore Materijal
54.9Predlog za imenovanje predsjednika i dva člana Savjeta Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore Materijal
54.10Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade Materijal
54.11Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Ispitnog centra Materijal
54.12Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Materijal
54.13Predlog za postavljenje pomoćnice direktora Uprave za šume Materijal
54.14Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.15Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.16Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.17Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.18Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.19Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.20Predlog za imenovanje direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Materijal
54.21Predlog za razrješenje Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Materijal
54.22Predlog za imenovanje Upravnog odbora JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Materijal
54.23Predlog za razrješenje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Materijal
54.24Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Materijal
54.25Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne investicije u kulturi i kreativne industrije u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
54.26Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
54.27Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
54.28Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.29Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i finansijske tehnologije u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.30Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za isporuku rezultata u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.31Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za investiciono razvojne projekte u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.32Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.33Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za obračun, kontrolu i politiku zarada u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.34Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.35Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.36Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.37Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.38Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.39Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za budžetsku inspekciju i suzbijanje nepravilnosti i prevara u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.40Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.41Predlog za imenovanje direktora Uprave za statistiku Materijal
54.42Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za imovinsko-pravne poslove u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Materijal
54.43Predlog za prestanak mandata direktoru Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Materijal
54.44Predlog za određivanje v.d. direktorice Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu Materijal
54.45Predlog za postavljanje generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i upravni postupak u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.46Predlog za postavljanje generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
54.47Predlog za razrješenje izvršnog direktora nacionalne avio-kompanije "To Montenegro" doo Podgorica Materijal
54.48Predlog za imenovanje v.d. izvršne direktorice nacionalne avio-kompanije "To Montenegro", doo Podgorica Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
55.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi Materijal Zaključci
56.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije (bez rasprave) Materijal Zaključci
58.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Pitomine“, opština Žabljak i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za 2022. godinu sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
60.Predlog plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2022. godinu sa Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
61.Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Republike Slovenije, Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, Saveznog ministarstva odbrane Savezne Republike Njemačke, Ministarstva odbrane Republike Italije, Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije i Ministra nacionalne odbrane Poljske u pogledu doprinosa Ministarstva odbrane Crne Gore NATO Centru izvrsnosti za planinsko ratovanje sa Predlogom tehničkog sporazuma Materijal Zaključci
62.Informacija o dopuni Odluke Odbora direktora Aerodroma Crne Gore AD Podgorica broj 001-8272 od 30.11.2021. godine o dodavanju nove strateške rute Materijal Zaključci
63.Informacija o uspostavljanju Jedinstvene kontakt tačke za usluge i pristupanju Informatičkom sistemu unutrašnjeg tržišta (IMI sistem) s Predlogom akcionog plana za uspostavljanje Jedinstvene kontakt tačke za usluge u Crnoj Gori (bez rasprave) Materijal Zaključci
64.Informacija o potrebi ustupanja prava korišćenja JU Muzički centar Crne Gore i JU Crnogorska kinoteka za objekat nekadašnjeg Doma vojske u Podgorici (bez rasprave) Materijal Zaključci
65.Informacija o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za nabavku aparata i vozila za Zavod za transfuziju krvi, iz budžetske rezerve za 2022. godinu Materijal Zaključci
66.Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2021. godinu Materijal Zaključci
67.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja zvaniče statistike za period 2019 - 2023. godine (za 2021. godinu) Materijal Zaključci
68.Polugodišnji izvještaj o radu Nacionalne investicione komisije za period jun – decembar 2021. godine Materijal Zaključci
69.Predlog odgovora na pitanja strana ugovornica Zajedničke konvencije na Četvrti nacionalni izvještaj o implementaciji obaveza koje proističu iz Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i sigurnosti upravljanja (bez rasprave) Materijal Zaključci
70.Predlog urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju Osnovne škole „Vladimir Nazor“, na lokaciji koju čini katastarska parcela br. 3079 i dio katastarske parcele 3078 KO Podgorica 2, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Glavnog grada (bez rasprave) Materijal Zaključci
71.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
72.Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju za 2021. godinu Materijal Zaključci
73.Izvještaj o sprovođenju Nacionalnog programa sigurnosti vazdušnog saobraćaja za 2021. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
74.Izvještaj o radu Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva u 2021. godini (bez rasprave) Materijal Zaključci
75.Izvještaj o radu Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vandrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća za 2021. godinu Materijal Zaključci
76.Završni izvještaj o sprovođenju Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike 2017-2021 (bez rasprave) Materijal Zaključci
77.Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2021. godinu Materijal Zaključci
78.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za zaštitu kulturnih dobara Materijal Zaključci
79.Informacija o obezbjeđivanju dodatnih sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe Uprave za katastar i državnu imovinu i Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti Materijal Zaključci
80.Informacija o preusmjeravanju sredstava sa Ministarstva finansija i socijalnog staranja na Ministarstvo vanjskih poslova za troškove službenika upućenih na rad u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji Materijal Zaključci
81.Predlog za preusmjeravanje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
82.Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Uprava za vode na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
83.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova Materijal Zaključci
84.Predlog za preusmjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
85.Predlog za preusmjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Kabinet predsjednika Vlade Materijal Zaključci
86.Predlog za preusmjerenje sredstava s Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Kabinet predsjednika Vlade Materijal Zaključci
87.Predlog za preusmjerenje budžetskih sredstava sa potrošačke jedinice Sekretarijat za zakonodavstvo na potrošačku jedinicu Uprava za katastar i državnu imovinu Materijal Zaključci
88.Predlog platforme za učešće ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića na sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a, Brisel, Belgija, 6. i 7. aprila 2022. godine Materijal Zaključci
89.Predlog platforme za učešće delegacije Crne Gore predvođene ministrom vanjskih poslova Đorđem Radulovićem na Globalnom samitu o dijaspori, Dablin, Irska, 4. i 5. aprila 2022. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
90.Predlog platforme za posjetu ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića Republici Austriji, 30. marta 2022. godine Materijal Zaključci
91.Predlog platforme za učešće delegacije Vlade Crne Gore, na čelu sa ministarkom prof. dr Vesnom Bratić, SEEIIST sastancima Upravnog odbora, u Solunu, Republika Grčka, od 4. do 6. aprila 2022. godine Materijal Zaključci
92.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva kapitalnih investicija Vlade Crne Gore predvođene ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem, na Regionalnom ministarskom sastanku (bez rasprave) Materijal Zaključci
93.Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandra Stijovića Njemačkoj, povodom organizovanja Ministarskog sastanka Zapadnog Balkana „Ministarski sastanak 2022. (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
94.Predlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Agencije za zaštitu konkurencije Materijal Zaključci
95.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU „Ratkovićeve večeri poezije“ Materijal Zaključci
96.Predlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Suda za prekršaje u Bijelom Polju Su.I.br. 542/21 od 20. decembra 2021. godine Materijal Zaključci
97.Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, katastarske parcele broj 1097/3, upisane u list nepokretnosti broj 47, KO Kameno, Opština Herceg Novi (bez rasprave) Materijal Zaključci
98.Predlog za davanje saglasnosti za zaključivanje aneksa Ugovora o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica sklopljenog sa „Jasen“ doo iz Pljevalja Materijal Zaključci
99.Predlog za davanje saglasnosti JU Viša stručna škola Policijska akademija iz Danilovgrada za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 103 KO Danilovgrad, opština Danilovgrad u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
100.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Milija Nikčević“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 387 KO Kličevo, opština Nikšić u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
101.Zahtjev za davanje saglasnosti o načinu obračunavanja i isplate naknada rukovodiocima i članovima Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost (bez rasprave) Materijal Zaključci
102.Pitanja i predlozi
102.1Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Kolašin i Predlog odluke o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Kolašin i visini naknade Materijal Zaključci
102.2Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Rožaje i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Rožaje i visini naknade za rukovodioca i stručni tim Materijal Zaključci
102.3Predlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Berane i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno- urbanističkog plana Opštine Berane i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Materijal Zaključci
102.4Informacija o neophodnosti uvećanja izdvajanja za odbranu do visine od 2% BDP u 2022. ili 2023. godini Zaključci
102.5Informacija o formiranju operativnog tima za praćenje realizacije Ugovora o koncesiji za projekat izgradnje žičare Kotor-Lovćen Materijal Zaključci
102.6Informacija o donešenom zaključku Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić br.10-00-14293 od 24.03.2022. Materijal Zaključci
102.7Predlog odluke o raspuštanju Skupštine opštine Budva Materijal Zaključci
102.8Informacija o valorizaciji voda hidroakomulacionog objekta Bilećko jezero Materijal Zaključci
102.9Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet Materijal Zaključci
NAPOMENA:Materijal za tačku 9, 10, 17 i 102.4 biće objavljen nakon tehničke redakcije, a za tačku 54. (Kadrovska pitanja) nakon verifikacije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?