Carine

Carinski sistem u Crnoj Gori uređen je Carinskim zakonom, Zakonom o Carinskoj tarifi i Zakonom o carinskoj službi.

Pored navedenih zakona u oblasti carinskog sistema, u 2020. godini su u primjeni bili i sljedeći podzakonski akti:

 • Uredba o Carinskoj tarifi za 2020. godinu,
 • Uredba o izdavanju uvjerenja koja prati robu pri izvozu, uvozu ili tranzitu,
 • Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da povređuje prava intelektualne svojine,
 • Uredba o postupku sa robom i putnicima na granici između Crne Gore i Srbije,
 • Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama,
 • Uredba o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom,
 • Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine,
 • Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom,
 • Uredba o uslovima za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta na carinskom području Crne Gore,
 • Uredba o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja,
 • Uredba o vrsti, visini i načinu plaćanja naknade za usluge carinskog organa,
 • Uredba o sprovođenju Carinskog zakona,
 • Uredba o odlaganju naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastalih prilikom uvoza proizvoda
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku,
 • Pravilnik o posebnim mjerama carinskog nadzora i carinskom postupku za robe koje se koriste za snabdijevanje prevoznih sredstava u međunarodnom saobraćaju,
 • Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude ovlašćenih carinskih službenika,
 • Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački ovlašćenih carinskih službenika,
 • Pravilnik o službenoj odjeći carinskih službenika,
 • Pravilnik o uslovima, načinu nošenja i upotrebe vatrenog oružja i municije ovlašćenih carinskih službenika,
 • Pravilnik o vrstama priznanja, načinu dodjele priznanja i novčanih nagrada i visini novčanih nagrada za doprinos ugledu carinske službe,
 • Pravilnik o  praćenju, zaustavljanju, pregledu i pretresu prevoznih sredstava, putnika i prtljaga
 • Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja upozorenja i naloga ovlašćenih carinskih službenika
 • Uputstvo o posebnim mjerama carinskog nadzora pri stavljanju cigareta u postupak tranzita, izvoza i ponovnog izvoza,
 • Uputstvo o posebnim mjerama carinskog nadzora pri stavljanju robe u slobodan promet, odnosno u postupku izvoza i tranzita šećera,
 • Uputstvo o uslovima i načinu pod kojima iznos carinskog duga, umjesto dužnika, može platiti treće lice.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?