IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRTA AKCIONOG PLANA

Objavljeno: 18.01.2023. 11:41 Autor: Ministarstvo pravde


 IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA STRATEGIJE IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026 I NACRTA AKCIONOG PLANA ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ZA 2023-2024

Vrijeme trajanja javne rasprave:  20 dana

Način sprovođenja javne rasprave: Dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde. U cilju obezbjeđenja učešća relevantnih subjekata, Ministarstvo pravde je dana 10.01.2023. godine organizovalo okrugli sto za koji je bila zainteresovana NVO Juventas.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi: 

  • Stevan Brajušković, vd generalnog direktora Direktorata za krivične sankcije i nadzor, Ministarstvo pravde
  • Aida Bojadžić, ovlašćeno službeno lice I za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbijednosti u Direkciji za kontrolu izvršenja kazni zatvora, Direktorat za krivične sankcije i nadzor, Ministarstvo pravde
  • Predrag Krsmanović, načelnik Direkcije za uslovnu slobodu, Direktorat za krivične sankcije i nadzor, Ministarstvo pravde
  • Darko Vukčević, vd pomoćnika direktora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
  • Dragica Rajković, zatvorska načenica za tretman u Zatvoru za duge kazne Podgorica, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

 

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi: 

  • Marija Radović, koordinatorka Odjeljenja u Programu direktne asistencije, NVO Juventas
  • Jovan Bojović, pravni savjetnik u NVO Juventas

 

Rezime dostavljanih primjedbi, predloga i sugestija, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja,

odnosno neprihvatanja:

U odnosu na nacrt Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2023-2026, od strane predstavnika NVO Juventas data je sugestija da se u fusnoti navede kao izvor podataka njihova studija „Sistem alternativnih sankcija i probacije u Crnoj Gori-pravni okvir i proces tranzicije od izdržavanja kazne do reintegacije u društvo“, kao i studija “Analiza stanja i preporuke u odnosu na uslovni otpust u Crnoj Gori“. Kako su podaci korišteni iz navedenih studija, ovo ministarstvo je prihvatilo datu sugestiju.

Data je i sugestija da se izmjeni preporuka koja se odnosi na razvijanja postojećih i osmišljavanja dodatnih programa radnog angažovanja lica lišenih slobode,  kao i dodatnih aktivnosti tokom slobodnog vremena kako bi se kvalitet života osuđenih i pritvorenih lica popravio, na način da se izostavi dio koji se odnosi na radni angažman pritvorenih lica, što nije prihvaćeno iz razloga što je cilj da se radno angažuje i što veći broj i pritvorenih lica.

U onosu na nacrt Akcionog plana za sprovođenje strategije izvršenja krivičnih sankcija 2022-2023 data je primjedba na indikatore učinka koji se odnosi na broj radno angažovanih lica lišenih slobode i broj potpisanih ugovora sa privrednim društvima, a u cilju stvaranja uslova za njihovu bolju integraciju u društvo, za koji smatraju da su nisko postavljeni. Ova primjedba nije usvojena iz razloga što smo se prilikom postavljanja ciljeva i indikatora učinka rukovodili „SMART“ metodom, koja podrazumijva da ciljevi i indikatori moraju biti realno postavljeni i dostižni. Veći broj radno angažovanih lica lišenih slobode, kao i veći broj potpisanih ugovora sa privrednim društvima svakako će biti cilj kojem će se težiti.

 Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 18.01.2023. godine

 

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta zakona, odnosno

strategije: Direktorat za krivične sankcije i nadzor

VD GENERALNOG DIREKTORA

Stevan Brajušković s.r. 

 

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?