Javni konkurs za finansiranje projekata o upravljanju organskim otpadom i kompostiranju otpada

Objavljeno: 30.09.2021. 05:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini („Službeni list CG“, br. 80/21), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

Javni konkurs za finansiranje projekata o upravljanju organskim otpadom i kompostiranju otpada   

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapicetete i iskustvo u oblasti upravljanja otpadom da prijave projekte kojima mogu doprinijeti realizaciji Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori i lokalniih planova upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.

Strateški cilj je jačanje ekološke svijesti o značaju otpada kao značajnom resursu.

Prioritetni problem je upravljanju organskim otpadom i kompostiranje otpada.

Ciljna grupa: građani u lokalnim sredinama, zaposleni u institucijama i preduzećima koji obavljau poslove upravljanja otpadom.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljiti potrebe ciljne grupe su:

 • edukacija na temu upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada;
 • podsticati građane na razmišljanje o kompostiranju otpada;
 • medijski ispratiti navedene aktivnosti;
 • dostaviti Ministarstvu izvještaj o realizaciji projekta.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkurskom je: 20.000,00 eura.

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu je 1000,00, a najviši je: 4.000,00 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog javnog poziva.

Prijavu projekata na ovaj javni konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • u Statutu kroz ciljeve i djelatnosti definisala oblast zaštite životne sredine i ekologije, kao oblast svog djelovanja;
 • u oblasti upravljanja otpadom realizovala projekat ili program u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • doprinos prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti upravljanja otpadom;
 • kvalitet prijavljenog projekta;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata prema navedenim kriterijumima vršiće se u skladu sa mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava se dostavlja isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javnom konkursu (“Službeni list CG”, br. 14/18).

Uz prijavu na ovaj javni konkurs, nevladine organizacije su dužne da dostave:

 • fotokopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
 • izjavu da organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar;
 • fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti, odnosno oblast djelovanja nevladine organizacije;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Popunjen, potpisan i ovjeren svaki primjerak prijave, neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Napomena: Ukoliko pojedini djelovi ne budu popunjeni, prijava će se odbiti.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarsto ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ul. IV Proleterske brigade 19. 81000 Podgorica

Sa naznakom: Prijava za  finansiranje projekata o upravljanju organskim otpadom i kompostiranju otpada 

NE OTVARATI! 

U razmatranje će se uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog javnog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: branka.milasinovic@mepg.gov.me.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija će u roku od 15 dana od dana završetka ovog javnog konkursa, na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma www.mepg.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 30.09.2021.
Rok za prijavu: 30.10.2021.
Naziv:Javni konkurs za finansiranje projekata o upravljanju organskim otpadom i kompostiranju otpada
Tip:Konkurs
Ukupna sredstva20.000,00€
Iznos pojedinačne podrške:od 1.000,00€ do 4.000,00€
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Može biti investirano u:ekologija
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?