Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs)

Objavljeno: 30.09.2021. 05:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini („Službeni list CG“, br. 80/21), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) u Crnoj Gori

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama da prijave projekte/programe koji mogu doprinijeti realizaciji edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs).

Strateški cilj  čijoj će realizaciji  doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2021. godini je poboljšanje dostupnosti informacija o POPs hemikalijama i podizanja nivoa javne svijesti. 

Ciljna grupa: Stanovništvo Crne Gore, operateri, recikleri i neformalni sakupljači otpada koji će na adekvatan način biti informisani o POPs hemikalijama, proizvodima koji ih sadrže i njihovom uticaju.

Prioritetni problemi koji se planiraju riješiti finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija tiču se postizanja stepena uključenosti nevladinih organizacija u implementaciju obaveza koje su definisane Nacionalnim planom za implementaciju Stokholmske konvencije, s Akcionim planom za period 2019-2023. godine.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarivanju strateških ciljeva i zadovoljiti potrebe ciljne grupe su:

 • Sprovođenje edukativnih kampanja i izrada brošura o POPs hemikalijama u cilju informisanja operatera, reciklera i neformalnih sakupljača otpada o rizicima koje nosi rukovanje POPs hemikalijama i preduzimanje aktivnosti za zaštitu i zdravlje na radu uzimajući u obzir rodnu ravnopravnost (Vodič za sakupljače sekundarnih sirovina, Smjernice za reciklažne centre u vezi sa identifikacijom i odvajanjem polibromovanih difenil etara (PBDE) od električnog i elektronskog otpada).

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim javnim konkursom je: 50.000,00 eura.

Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom programu je 6.000,00 eura, a najviši je: 10.000,00 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše dva projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog Javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj Javni konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • u Statutu kroz ciljeve i djelatnosti ima definisanu oblast zaštite životne sredine, kao oblast svog djelovanja;
 • u oblasti zaštite životne sredine/bezbjednog upravljanja hemikalijama realizovala projekat ili program u godini koja prethodi objavljivanju ovog konkursa;
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu.

Raspodjela sredstava iz ovog Javnog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma

 • doprinos prijavljenog programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite životne sredine;
 • kvalitet prijavljenog programa;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat/program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje programa prema navedenim kriterijumima vršiće se u skladu sa mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti od javnog interesa (“Službeni list CG”, br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki program će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok podnošenja prijave na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa.

Prijava se dostavlja isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finasiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javnom konkursu (“Službeni list CG”, br. 14/18).

Uz prijavu na ovaj Javni konkurs, nevladine organizacije su dužne da dostave:

 • fotokopiju rješenja o upisu u Registar nevladinih organizacija;
 • izjavu da organizacija okuplja odgovarajući stručni kadar;
 • fotokopiju dijela Statuta u kojem su definisani ciljevi i djelatnosti, odnosno oblast djelovanja nevladine organizacije;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Popunjen, potpisan i ovjeren svaki primjerak prijave, neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Napomena: Ukoliko pojedini djelovi ne budu popunjeni, prijava će se odbiti.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarsto ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ul. IV Proleterske brigade 19. 81000 Podgorica

U razmatranje će se uzeti samo programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim Javnim konkursom.

Pitanja u vezi ovog Javnog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail: djordjina.vujovic@mepg.gov.me.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje programa nevladinih organizacija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će u roku od 15 dana od dana završetka ovog javnog konkursa, na internet stranici Ministarstva ekologije, prostorno.g planiranja i urbanizma www.mepg.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 30.09.2021.
Rok za prijavu: 30.10.2021.
Naziv:Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o bezbjednom upravljanju dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) u Crnoj Gori
Tip:Konkurs
Ukupna sredstva50.000,00€
Iznos pojedinačne podrške:od 6.000,00€ do 10.000,00€
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Može biti investirano u:ekologija
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?