Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju" za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

Objavljeno: 30.10.2021. 10:18 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ispravku javnog konkursa od 23.11.2021. godine možete pronaći na dnu teksta.

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini ("Službeni list CG", broj 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG", broj 14/18), i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 50/17 i 59/21), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2021. godini u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, koju je obrazovalo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja rješenjem broj: 16-109-128/21-3964/16  od 26.10.2021. godine, objavljuje

JAVNI KONKURS

 

"Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju"

za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Strateški ciljevi čijem ostvarenju će doprinijeti projekti nevladinih organizacija u 2021. godini su:

 • Unaprijeđeni vaninstitucijalni oblici podrške licima sa invaliditetom;
 • Pluralizam usluga;
 • Integracija djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i mladih, odraslih i starih lica sa invaliditetom u društvenu zajednicu u što većoj mogućoj mjeri
 • Kako integracija lica sa invaliditetom i  djece i mladih sa smetnjama  razvoju podrazumijeva djelovanje u više oblasti, potrebe na koje projekti treba da odgovore u 2021. godini bazirane su na standardima koji podrazumijevaju: obezbjezbjeđivanje uslova za puno i aktivno učešće lica sa invaliditetom na ravnopravnoj osnovi kroz razvoj i primjenu politike pružanja jednakih mogućnosti, obezbjeđivanje usluga socijalne i djecije zaštite licima sa invaliditetom u skladu sa njihovim realnim potrebama i u skladu sa međunarodnim standardima i mogućnostima države.

Konkretno, pružalac usluge dnevnog boravka u skladu sa karakteristikama, kapacitetima i potrebama korisnika obezbjeđuje podršku u izgradnji i održavanju pozitivnih odnosa sa odraslim, starim licima i djecom, organizovanje radno-okupacionih, odnosno edukativnih aktivnosti koje podstiču razvoj novih znanja i vještina, razvijanje metoda rada koji ohrabruju učestvovanje korisnika u aktivnostima u zajednici, organizovanje slobodnog vremena u skladu sa potrebama i interesovanjima korisnika, organizovanje prigodnih kulturno-zabavnih sadržaja u okviru dnevnog boravka, podršku u socijalnoj inkluziji, razvoj vještina za prepoznavanje i rješavanje problema, razvoj komunikacionih vještina i razvoj vještina i znanja potrebnih za život u zajednici.


 • Konkursom će se podržati i druge usluge podrške za život u zajednici: stanovanje uz podršku, personalna asistencija, pomoć u kući, kao i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge.
 • Konkurs ima tri prioriteta:

Prioritet I:

 • Pružanje usluga socijalne i dječje zaštite djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, mladim, odraslim i starim licima s invaliditetom od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti. Poseban prioritet su usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak, pomoć u kući, stanovanje uz podršku i personalna asistencija) i savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge (savjetovanje, terapija i SOS telefon).

Prioritet II:

 • Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, mladim, odraslim i starim licima, u procesu dobijenja licence za obavljanje djelatnosti  i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne i dječje zaštite (kapaciteta: organizacionih, ljudskih, programskih, tehničkih i sl.).

Kroz podršku i pomoć djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i mladim, odraslim i starim licima s invaliditetom, obezbijediće se uključivanje u društvo uz posvećivanje posebne pažnje licima kojima je neophodan najveći stepen podrške, koja zbog nepristupačnosti raznih usluga nisu u stanju da se uključe u zajednicu.

Ovaj prioritet takođe doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije za razvoj socijalne i dječje zaštite, konkretno: posebnog cilja 2: "Unaprijeđen sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti" i mjere 2.1. "Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad".

Konkursom će se podržati projekti usmjereni na razvoj usluga socijalne i dječje zaštite i kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi prevenciji institucionalizacije, reintegraciji korisnika/ca usluga socijalne i dječje zaštite u društvo, poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne i dječje zaštite na nivou zajednice, promociji partnerstva unutar zajednica, te uopšteno smanjenju socijalnog isključivanja i siromaštva.

Prioritet III: 

 • Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i mladih, odraslih i starih lica sa invaliditetom i članova njihovih porodica, i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne i dječje zaštite  u širem smislu a u skladu sa njihovim potrebama.

Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije za razvoj socijalne i dječje zaštite, kroz mjeru 3.4: "Uspostavljanje inovativnih usluga" i u okviru nje predviđenog zadatka: 3.4.1. "Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora".

Usluge socijalne i dječije zaštite u širem smislu predstavljaju usluge odnosno mjere, aktivnosti i programe koji nisu obavezno definisani Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i za njihovo pružanje nije potrebna licenca. Ove usluge mogu dopunjavati usluge iz socijalne i dječje zaštite u užem smislu tj. usluge socijalne zaštite, na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika/ce i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njegovog/njenog života (npr. pružanje podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, grupe za podršku osobama sa invaliditetom ili članovima porodice, okupaciona/radna terapija, usluge podrške u kući za osobe sa invliditetom, usluge informisanja i podrške u pristupu postojećim uslugama).

Ciljne grupe su:

Direktne:

- djeca i mladi sa smetnjama i teškoćama u razvoju,

- odrasla i stara lica s invaliditetom.

Indirektne:

Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju. Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 380.000 €. 

 

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 10.000 €

Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa je: 40.000 €

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekata, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog javnog konkursa.

 

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja; 
 • predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • za prijave projekata u sklopu Prioriteta I organizacija je dužna dostaviti i licencu za obavlajnje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak, stanovanje uz podršku, personalna asistencija i pomoć u kući) i savjetodavno-terapijskije i socijano-edukativnie (savjetovanje, terapija i SOS telefon) koja se podržava ovim projektom u okviru prioriteta 1, ovog konkursa.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 

 • doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa ("Službeni list CG", br. 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija: www.gov.me/mju, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 29.11. 2021. godine.

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs ("Službeni list CG", br. 14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija www.gov.me/mju , a isti možete preuzeti OVDJE.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
 • fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
 • fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • fotokopiju licence za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak, stanovanje uz podršku, personalna asistencija, pomoć u kući) i savjetodavno-terapijskije i socijano-edukativnie (savjetovanje, terapija i SOS telefon) za prijave projekata u sklopu Prioriteta I;
 • ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja Ugovora, obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima, za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Rimski trg br. 46

Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 16-109-128/21-4232/1 pod nazivom

"Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju"

 

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

 

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na e-mail adresu: biljana.vucetic@mrs.gov.me, najkasnije do 22.11.2020. godine do 15:00 h.

Komisija Ministarstva finansija i socijalnog staranja za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2021. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?