Javni oglas za nacionalnog eksperta u oblasti praćenja Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) Crne Gore i mitigacije u okviru projekta - 4NC/BTR (UNFCCC)

Objavljeno: 17.06.2022. 11:20 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje javni oglas za lokalnog eksperta u okviru projekta “Četvrti nacionalni izvještaj i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti (4NC/BTR) Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC)” - 4NC/BTR (UNFCCC).


Ukratko o projektu

Neposredni cilj projekta je da pomogne Vladi Crne Gore da izvrši aktivnosti neophodne za pripremu Četvrtog nacionalnog izvještaja i Prvog dvogodišnjeg izvještaja o transparentnosti (4NC/BTR), čime bi ispunila svoje obaveze prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC).

Ovim projektom će se pomoći Vladi Crne Gore da ažurira GHG inventar za izvještajnu godinu najkasnije dvije godine prije podnošenja izvještaja o nacionalnom inventaru i na taj način ispuni obaveze prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC).

Pomenuti ekspert će biti angažovan po konsultantskom ugovoru od jula 2022. do maja 2024. godine u trajanju od 150 radnih dana.


Cilj zadatka 

Cilj zadatka je da se razvije poglavlje Praćenja napretka implementacije i postizanja nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) i akcija mitigacije koje će uključivati: analizu politika i mjera koje je preduzela Vlada za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte po sektorima (energetika, industrijski procesi i korišćenje proizvoda - IPPU, poljoprivreda, šumarstvo i drugo korišćenje zemljišta - AFOLU i otpad), uključujući njihov rodni uticaj, sprovođenje projekcija emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2040. u glavnim sektorima, a u skladu sa Pariskim sporazumom, kompletiranje mape puta NDC-a za period 2025-2030. godina, kao i sistem za praćenje NDC-a u okviru kojeg je i praćenje rodne dimenzije.


Dužnosti

Konsultant će biti odgovoran za sljedeće:

 • pružanje tehničkih savjetodavnih usluga u oblasti ublažavanja klimatskih promjena;
 • razvijanje projekcija emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u glavnim sektorima (energetika, industrijski procesi i korišćenje proizvoda - IPPU, poljoprivreda, šumarstvo i drugo korišćenje zemljišta - AFOLU i otpad) zajedno sa sektorskom analizom isplativosti koristeći najprikladniji softver za predviđanje GHG emisija;
 • pružanje informacija o implementaciji i praćenje napretka NDC-a;
 • obezbjeđivanje stručnih doprinosa za konsultativne radionice sa zainteresovanim stranama i aktivnosti na terenu o politikama i mjerama za ublažavanje klimatskih promjena, uključujući obuke o rodnoj dimenziji klimatskih promjena.


Obrazovanje i iskustvo

 • VSS – inženjer elektrotehnike; mašinski inženjer; studije životne sredine ili druge srodne oblasti. Prednost će imati kandidati sa većim nivoom obrazovanja;
 • Najmanje 5 godina iskustva u razvoju sličnih analiza i programa u oblasti klimatskih promjena, emisija gasova sa efektom staklene bašte i mitigacije klimatskih promjena;
 • Učešće u najmanje 3 slična projekta koji se odnose na ublažavanje uticaja, emisije GHG i klimatskih promjena;
 • Dobro poznavanje Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), Pariškog sporazuma, Nacionalne strategije za klimatske promjene do 2030. i NDC-a, Strategije razvoja energetike do 2030. godine i drugih nacionalnih politika i programa u vezi sa ovom oblašću;
 • Tečno poznavanje engleskog jezika uz dobre vještine pisanja, prezentacije i komunikacije;
 • Dokazano iskustvo u sektoru životne sredine, posebno klimatskih promjena, uključujući znanje o ulogama i odgovornostima relevantnih nacionalnih aktera i institucija.

Više informacija se može naći u projektnom zadatku koji je u prilogu konkursa. 


Način prijavljivanja 

Podnosioci prijava na ovaj konkurs treba da dostave:

 1. Prijavu u predviđenoj formi (nalazi se u prilogu konkursa);
 2. Radnu biografiju;
 3. Listu referenci vezanu za relevantno iskustvo;
 4. Potvrdu o dostupnosti za predviđeno vrijeme angažovanja (nalazi se u prilogu konkursa).


Napomena za prijave državnih službenika

Angažovanje državnog službenika moguće je samo u slučaju jako opravdanog kratkoročnog angažovanja službenika sa: državnih univerziteta, istraživačkih institucija i specijalizovanih državnih institucija sa jedinstvenom stručnošću. Za ovakve slučajeve o mogućnosti angažovanja odluka će se donijeti nakon odobrenja UNDP-ja.

Kandidat u fazi užeg izbora ima obavezu da obezbjedi pismo odobrenja od strane insituticije u kojoj je zaposlen, a kojom dokazuje da institucija daje saglasnost na angažovanje i dozvoljava odsustvo bez naknade za vrijeme trajanja angažovanja na projektu.


Ocjena prijava

Ocjenu pristiglih prijava obavljaće ekspertska komisija koju formira Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Ocjenjivanje i rangiranje prijava obaviće se u roku od 3 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na Konkurs, a izabrani kandidati biće pozvani na razgovor sa komisijom. Kandidati će pisanim putem biti informisani o odluci komisije o izboru najboljeg kandidata.


Zaključivanje ugovora

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, nakon ocjene prijava i rangiranja istih od strane ekspertske komisije Ministarstva, sa izabranim kandidatom potpisati ugovor o angažovanju na projektu.


Način dostavljanja prijava

Prijava sa kompletnom dokumentacijom, na crnogorskom i engleskom jeziku, šalje se obavezno elektronskim putem najkasnije do 27. juna 2022. godine u 11 časova na e-mail adresu rasko.vuletic@mepg.gov.me sa kopijom na kabinet@mepg.gov.me, radovan.bojovic@mepg.gov.me, ljubisa.pavicevic@mepg.gov.me i jovana.drobnjak@mepg.gov.me.

Potrebni formulari za prijavu na engleskom jeziku se mogu naći na : https://www.gov.me/en/article/public-announcement-for-a-national-expert-in-the-field-of-tracking-the-nationally-determined-contribution-ndc-of-montenegro-and-mitigation-within-the-project-4nc-btr-unfccc

Dokumentaciju je moguće, ali nije obavezno, dostaviti  i u štampanom obliku u arhivi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade 19, 81000 Podgorica, Crna Gora sa naznakom na ime projekta.

Kontakt osoba u Ministarstvu je g-din Raško Vuletić, broj telefona 020 446 319, e-mail adresa rasko.vuletic@mepg.gov.me.

Prijave koje ne ispunjavaju sve uslove iz ovog konkursa neće biti razmatrane.

Dokumenta

Detalji oglasa:

Oblast:Javni oglas za nacionalnog eksperta u oblasti praćenja Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC) Crne Gore i mitigacije u okviru projekta - 4NC/BTR (UNFCCC)
Opština:Podgorica
Poslodavac:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 17.06.2022.
Rok za prijavu: 27.06.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?